Oznámenie č. 217/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-217
Čiastka 76/1996
Platnosť od 23.07.1996 do14.04.1998
Zrušený 98/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 23.07.1996

217

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

opatrenie z 24. júna 1996 č. 8, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami.

Týmto opatrením sa ustanovujú podmienky na nákup a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene pre bankové a nebankové subjekty a podmienky na zámenu cudzej meny za inú cudziu menu, ktorá je hracou menou iba na účel jej zámeny za hracie žetóny v hracej mene pre kasína.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. februára 1995 č. 1, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 69/1995 Z. z.) a opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. februára 1995 č. 2, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami inými osobami než bankami (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 70/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.