Oznámenie č. 215/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-215
Čiastka 76/1996
Platnosť od 23.07.1996 do30.04.2004
Zrušený 496/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 11. apríla 1996, na základe článku 17.

Pôvodný predpis 23.07.1996

215

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 1995 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 11. apríla 1996, na základe článku 17.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi zmluvnými stranami platnosť Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami podpísaný 1. novembra 1967 v Sofii (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 92/1969 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín, zabezpečovať fytosanitárne opatrenia proti chorobám, burinám, škodcom (ďalej len „škodca“)

a snažiac sa zdokonaliť ochranu územia štátov zmluvných strán pred zavlečením karanténnych škodcov a obmedziť straty vznikajúce v dôsledku ich pôsobenia, ako aj zjednodušiť vzájomný obchod a výmenu osivového a sadbového materiálu a tovarov rastlinného pôvodu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Výrazy uvádzané v tejto dohode majú tento význam:

a) „rastliny“ – živé rastliny a ich časti vrátane semien,

b) „rastlinný produkt“ – nespracovaný materiál rastlinného pôvodu (vrátane zrna) a tie spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spracovaním môžu vytvoriť riziko rozšírenia škodcov,

c) „osivá“ – semená na siatie, nie na konzumovanie, ani na spracovanie,

d) „škodca (rastlinný)“ – forma života rastlinného alebo živočíšneho pôvodu alebo patogénny činiteľ poškodzujúci alebo potenciálne poškodzujúci rastliny alebo rastlinné produkty,

e) „karanténny škodca“ – škodca možného ekonomického významu pre takto ohrozenú krajinu, ktorý sa zatiaľ v krajine nevyskytuje alebo sa vyskytuje, ale nie je veľmi rozšírený a je pod kontrolou,

f) „hospodársky významný škodca“ – škodca rozšírený na území štátu jednej alebo druhej zmluvnej strany, ktorý v prípade premnoženia spôsobuje väčšie škody.

Článok 2

Zoznam karanténnych škodcov je uvedený v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto dohody.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu v budúcnosti zoznam karanténnych škodcov meniť alebo dopĺňať.

O týchto zmenách alebo doplnkoch sa budú príslušné orgány druhej zmluvnej strany informovať. Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť 60 dní po výmene tejto informácie diplomatickou cestou.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú ihneď vzájomne informovať o výskyte karanténnych škodcov uvedených v zoznamoch každej zmluvnej strany, ako aj o opatreniach proti ich rozširovaniu a o realizovaných opatreniach na boj s nimi.

Článok 4

Export osivového a sadbového materiálu, ako aj iných tovarov rastlinného pôvodu z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo tranzit cez jej územie sa bude uskutočňovať v súlade s právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany týkajúcimi sa karantény rastlín a ochrany rastlín.

Článok 5

Zmluvné strany sa dohodli, že pri exporte tovaru na územie štátu druhej zmluvnej strany sa bude používať obalový materiál, ktorý nemôže prenášať karanténne škodce, a tovar musí byť očistený od zeminy. Zasielaný osivový a sadbový materiál sa bude baliť do predtým nepoužitého obalu.

Zmluvné strany zakazujú dovoz pôdy (s výnimkou rašeliny) a používanie slamy, sena, pliev, machu a kôrovia ako obalového materiálu.

Dopravné prostriedky, ktoré sa používajú na prepravu rastlinného tovaru na územie štátu druhej zmluvnej strany, sa musia dôkladne vyčistiť a v prípade potreby aj dezinfikovať alebo dezinsektovať.

Článok 6

Každá vyvážaná zásielka tovaru, ktorá podlieha rastlinnolekárskej prehliadke, musí byť vybavená rastlinnolekárskym osvedčením vydaným orgánom služby karantény a ochrany rastlín, ktoré potvrdzuje, že tovar neobsahuje škodce, ktoré sú karanténne v štáte dovozu.

Rastlinnolekárske osvedčenie musí byť originál s textami v slovenskom, bulharskom, anglickom alebo v ruskom jazyku. Pri reexporte rastlín a rastlinných produktov rastlinnolekárske osvedčenie pre reexport je bezpodmienečne vybavené originálnym rastlinnolekárskym osvedčením krajiny pôvodu.

Prítomnosť rastlinnolekárskeho osvedčenia nevylučuje právo importujúceho štátu vykonať rastlinnolekársku prehliadku dodávaných materiálov rastlinného pôvodu a prijať príslušné opatrenia.

Platnosť rastlinnolekárskeho osvedčenia je 14 dní od jeho vydania.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu určovať dodatočné rastlinnolekárske požiadavky pri dovoze jednotlivých druhov tovaru, o ktorých diplomatickou cestou upovedomia druhú zmluvnú stranu 60 dní pred nadobudnutím ich platnosti.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať o hraničných priechodoch na územiach svojich štátov, cez ktoré uskutočňujú export, import a tranzit rastlín a rastlinných produktov.

Článok 8

Ak sa pri rastlinnolekárskej prehliadke nájde karanténny škodca alebo sa zistí nejaké porušenie pravidiel karantény rastlín dovážajúceho štátu, príslušné orgány danej zmluvnej strany majú právo odmietnuť prijatie tovaru alebo tovar zničiť, alebo uskutočniť iné nevyhnutné rastlinnolekárske opatrenia, o ktorých písomne upovedomia druhú zmluvnú stranu.

Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať podmienky tejto dohody pri výmene rôznych rastlín a produktov rastlinného pôvodu, a to aj v prípade darovania, vedeckej výmeny a zásielok materiálu určeného pre diplomatické a iné zastupiteľstvá.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán si budú v prípade potreby navzájom poskytovať odbornú, technickú a inú pomoc v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podľa tejto dohody.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán si budú

a) navzájom vymieňať zákony a iné normy, ktoré sa týkajú karantény rastlín a ochrany rastlín,

b) poskytovať informácie o dôležitých a špeciálnych časopisoch, monografiách a publikáciách z oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín vydaných vo svojich štátoch.

Článok 12

S cieľom zmenšiť riziko zavlečenia karanténnych škodcov v prípade obojstranného súhlasu môžu rastlinnolekársku prehliadku vykonať príslušné orgány štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany.

Postup a iné podmienky rastlinnolekárskej prehliadky určujú príslušné orgány zmluvných strán pre každý jednotlivý prípad v osobitnej dohode.

Článok 13

Príslušné orgány zmluvných strán budú v prípade potreby zvolávať na riešenie praktických otázok spojených s plnením tejto dohody spoločné porady. Dátum, miesto konania porád a ich financovanie sa určia na základe vzájomného dohovoru.

Článok 14

Príslušné orgány zmluvných strán, ktoré zabezpečujú koordináciu plnenia tejto dohody, sú

v Slovenskej republike – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

v Bulharskej republike – Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu Bulharskej republiky.

Príslušné orgány zmluvných strán budú zabezpečovať priame kontakty s cieľom plniť túto dohodu a môžu uzatvárať medzirezortné dohody, ako aj iniciovať doplnky alebo zmeny tejto dohody na základe obojstranného súhlasu zmluvných strán.

Článok 15

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z uzavretých dohôd s inými štátmi alebo z ich členstva v medzinárodných organizáciách pre karanténu rastlín a ochranu rastlín.

Článok 16

V prípade sporov týkajúcich sa interpretácie alebo výkonu plnenia tejto dohody zmluvné strany po vzájomnej dohode vymenujú spoločnú komisiu na riešenie uvedenej problematiky. Ak ani táto komisia nedospeje k dohode, rozdielne názory sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 17

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

Dohoda sa uzatvára na päť rokov a automaticky sa predlžuje na ďalšie päťročné obdobia, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Článok 18

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi zmluvnými stranami platnosť Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami podpísaný 1. novembra 1967 v Sofii.

Dané v Sofii 8. decembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a bulharskom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Norbert M. Beňuška v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Maňo Manev v. r.

Príloha č. 1

ZOZNAM KARANTÉNNYCH ŠKODCOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SKUPINA A1

Choroby vyvolané viroidmi, vírusmi, mykoplazmami (MLO) a riketsiami (RLO)

Apple chat fruit MLO1)

Barley stripe mosaic hordeivirus

Cherry necrotic rusty mottle disease1)

Cherry leaf roll nepovirus1)

Cherry little cherry disease1)

Chrysanthemum stunt viroid1)

Grapevine golden flavescence dorée MLO1)

Pea early browning tobravirus

Peach latent mosaic viroid1)

Peach yellows MLO1)

Plum line pattern ilarvirus1)

Potato mop top furovirus

Potato spindle tuber viroid

Potato yellow dwarf rhabdovirus

Raspberry ringspot nepovirus1)

Rose wilt disease1)

Tomato black ring nepovirus1)

Tomato ringspot nepovirus1)

Tomato spotted wilt tospovirus

Baktérie

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (SMITH) DAV. et al.

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (SPIECK. et KOTTH.) DAV. et al.

Erwinia amylovora (BUR.) WIN. et al.

Erwinia stewartii (SMITH) DYE

Grapevine Pierce's disease

Pseudomonas syringae VAN HALL pv. persicae (PRUNIER et al.) YOUNG et al.

Xanthomonas campestris pv. pelargonii (BROWN) DYE

Xanthomonas populi (RIDÉ) RIDÉ et RIDÉ

Mykózy

Ascochyta chrysanthemi STEV.

Cochliobolus heterostrophus DRECHSLER

Cryphonectria (Endothia) parasitica (MURR.) BARR.

Diaporthe helianthi MUNT. et CVET.

Diplodia macrospora (EARLE)

Diplodia maydis (BERK.) SACC.

Drepanopeziza punctiformis GREMMEN.

Endoconidiophora fagacearum BR.

Hypoxylon mammatum (WAHL.) MILL.1)

Phaeocryptopus gaeumanni (RHODE) PETRAK

Phoma exigua DESM. var. foveata (FOISTER) BOEREMA

Polyspora lini LAFF.

Puccinia horiana HENN.

Scirrhia pini FUNK et PARKER

Scleroderris lagerbergii GREMMEN.

Synchytrium endobioticum (SCHILB.) PERC.

Tilletia controversa KÜHN

Háďatká2)

Aphelenchoides fragariae (RITZ.) CHRISTIE

Aphelenchoides besseyi CHRISTIE

Bursaphelenchus xylophilus (STEINER et BUHRER) NICKLE et al.

Ditylenchus destructor TH.

Globodera rostochiensis WOLL.

Globodera pallida STONE

Meloidogyne sp. div.

Hmyz

Acanthoscelides sp. div.

Bemisia tabaci GENNADIUS

Cacoeciomorpha pronubana (HBN.)

Calosobruchus sp. div.

Diarthronomyia chrysanthemi AHLB.

Frankliniella occidentalis PER.

Lasioderma serricorne F.

Leucaspis japonica COCKLL.

Liriomyza trifolii BURG.

Liriomyza huidobrensis BLANCH.

Phthorimaea operculella ZELL.

Popilia japonica NEWM.

Rhagoletis pomonella WALSCH.

Rhizopertha dominica F.

Quadraspidiotus perniciosus COMST.1)

Trogoderma sp. div.

Buriny (v osive)

Abutilon theophrastii MED.

Acroptilon repens (L.) DC.

Alopecurus myosuroides HUDS.

Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambrosia trifida L.

Cenchrus tribuloides L.

Cuscuta sp. div.

Monogynella sp. div.

Grammica sp. div.

Iva axillaris PURSH.

Iva xanthiifolia NUTT.

Lactuca tatarica (L.) C. A. MEY

Orobanche sp. div.

Phelipanche sp. div.

Setaria faberi HERR.

Sisymbrium volgense MB.

Sorghum halepense (L.) PERS.

SKUPINA A2

Choroby vyvolané vírusmi, mykoplazmami (MLO) a riketsiami (RLO)

Apple proliferation MLO1)

Arabis mosaic nepovirus1)

Beet necrotic yellow vein furovirus

Black currant reversion disease MLO1)

Cucumber green mottle mosaic tobamovirus

Grapevine fan leaf nepovirus1)

Grapevine leafroll-associated closteroviruses1)

Grapevine necrosis RLO1)

Grapevine stem pitting closterovirus1)

Grapevine veinbanding nepovirus1)

Pear decline MLO1)

Plum pox potyvirus1)

Poplar mosaic carlavirus1)

Prune dwarf ilarvirus1)

Prunus necrotic ringspot ilarvirus1)

Raspberry bushy dwarf idaeovirus1)

Raspberry leaf curl virus (american)

Strawberry latent ringspot nepovirus1)

Strawberry veinbanding caulimovirus1)

Baktérie

Pseudomonas syringae pv. glycinea (COERPER) YOUNG et al.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (DOIDGE) DYE

Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (WALKER) DYE

Mykózy

Exobasidium japonicum SHIR.

Mycosphaerella linorum (WR.)

Phytophthora cinnamoni RANDS

Phytophthora cactorum (LÉV et COHN.) SCHROET

Phytophthora fragariae HICKMAN1)

Háďatká2)

Ditylenchus dipsaci KÜHN

Longidorus elongatus (DE MAN)

Xiphinema diversicaudatum (MIKOL)

Xiphinema americanum COBB.

Xiphinema index THORNE et ALLEN

Roztoče

Acarus sp. div.

Tyroglyphus sp. div.

Tyrophagus sp. div.

Glyciphagus sp. div.

Steneotarsonemus pallidus (BANKS)1)

Hmyz

Anobium pertinax L.

Anobium punctatum DEGEER

Carpophilus sp. div.

Ceratitis capitata WIEDMANN

Dermestidae

Dreyfusia nordmannianae ECKST.

Ephestia sp. div.

Hylotrupes bajulus L.

Isoptera

Lyctus linearis GOEZE

Monochamus sartor FABRICIUS

Monochamus sutor L.

Monomorium pharaonis L.

Oryzaephylus sp. div.

Plagionotus arcuatus L.

Plodia interpunctella HBN.

Quadraspidiotus perniciosus COMSTOCK

Saperda carcharias L.

Saperda populnea L.

Scolytidae

Siricidae

Sitophilus granarius L.

Sitophilus oryzae L.

Sitophilus zeamais MOT.

Tetropium castaneum L.

Tribolium sp. div.

Viteus vitifolii FITSCH.

Vysvetlivky:

Pri zistení škodlivých organizmov skupiny A1 nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.

Pri zistení škodlivých organizmov skupiny A2 uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po ktorých splnení sa môže tovar a predmety prepustiť do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to na asanáciu, prečistenie alebo na oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.

1) Pri škodlivých organizmoch označených v texte 1) sa výskyt posudzuje na škôlkárskom materiáli (výpestkoch, sadeniciach, vrúbľoch, odrezkoch, očkách).

2) Pri skupine škodlivých organizmov označených v texte 2) (háďatká) sa posudzujú živé a mŕtve škodce vo všetkých vývinových štádiách.

Príloha č. 2

ZOZNAM KARANTÉNNYCH ŠKODCOV V BULHARSKEJ REPUBLIKE

SKUPINA A1

Baktérie

Citrus greening bacterium

Xanthomonas campestris pv. citri (HASSE) DYE

Xanthomonas orysae (ISHIYAMA) DYE

Xylella fastidiosa peach strains

Xylella fastidiosa (WELLS et al.)

Huby

Apiosporina morbosa (SCHW.) THEISSEN et SYDOW

Atropellis spp.

Botryosphaeria laricina (SAWADA) W. YAMAMOTO

Ceratocystis fagacearium (BRETZ) HUNT

Cronartium, Endocronarciu, Peridermium spp. (neeurópske)

Gymnosporangium spp. (neeurópske)

Hamaspora longissima (THUM.) KORN

Inonotus weirii (MURRILL) KOTLABA a POUZAR

Leptographium wageneri

Melampsora farlowii (ARTHUR) DAVIS

Monilinia fructicola (WINTER) HONEY

Mycosphaerella gibsonii (HOREI et NOMBU) DEIDHTON

Mycosphaerella larici-leptolepidis K. ITO et al.

Mycosphaerella populorum B. E. THOMPSON

Phoma andina (TURKENSTEEN)

Phyllosticta solitaria (ELL. and ER.)

Phymatotrichopsis omnivora (SHEAR) DUG

Puccinia pitteriana (HENN.)

Septoria lycopersici var. malagutii (CICCARONE et BOEREMA)

Thecaphora solani (THIRUUM a O. BRIEN)

Tilletia indica mitra

Vírusy a vírusom podobné organizmy

Cherry rasp leaf nepovirus

Elm phloem necrotic MLO

Palm lethal yellowing MLO

Peach latent mosaic viroid

Peach rosette MLO

Peach x-disease MLO

Peach yellows MLO

Plum line pattern ilavirus

Potato viruses (neeurópske)

Raspberry leaf curl luteovirus

Strawberry latent c disease

Strawberry witches broom MLO

Hmyz

Acleris variana (FERNALD.)

Aleurocanthus woglumi (ASHBY)

Amauromyza maculosa (MALLOCH)

Anthonomus grandis (BOHEMAN)

Anthonomus signatus (SAY)

Blitopertha orientalis (WATERHOUS)

Carposina niponensis (WLSM.)

Conotrachelus nenuphar (HBST.)

Cydia prunivora (WALSH)

Diaphorina citri (KUWAY)

Epitrix tuberis (GENTNER)

Liriomyza sativae (BLANCHARD)

Listronotus bonariensis (KUSCHEL)

Pissodes spp. (neeurópske)

Popillia japonica (NEWMAN)

Premnotrypes spp. (ANDEAN)

Scolytidae (neeurópske)

Spodoptera litura (FABRICIUS)

Tephritidae (neeurópske) a Rhagoletis pomonella (WALSH)

Thrips palmi (KARNY)

Toxoptera citricida (KIRK)

Trioza erytreae (DEL GUERCIO)

Háďatká

Bursaphelenchus xylophilus (STEINER et BUHRER) NICKLE

Heterodera glycines (ICHINOVA)

Nacobbus aberrans (THORNE) THORNE et ALLEN

Radopholus citrophilus (HUETTEL, DICKSON et KAPLAN)

Parazitické rastliny

Arceuthobium spp.

SKUPINA A2

Baktérie

Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (SPIEKERMARN et KOTTHOF)

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (HEDGES) DOWS

Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW et al.

Erwinia chrysanthemi pv. chrysantemi (BURKH et al.)

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (HELLMERS) DICKEY

Erwinia chrysanthemi pv. zeae

Erwinia stewartii (SMITH) DYE

Pseudomonas amygdali

Pseudomonas caryophilli (BURKHOLDER ) STARR and BURKHOLDER

Pseudomonas corrugata (ROBERT et SCARLETT )

Pseudomonas solanacearum (SMITH) SMITH

Pseudomonas syringae pv. persicae (BRUNIER, LUISETTI and GARDAN) JANG

Xanthomonas campestris pv. corylina (MILLER, BOLLEN, SIMMOUS) DYE

Xanthomonas fragariae (KENNEDY and KING)

Xanthomonas populi (RIDE)

Xylohilus ampelinus (PANOGOPOULOS )

Huby

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani (WALT)

Cochliobolus carbonum (R. R. NELSON)

Cochliobolus heterostrophus (DRECHSLER)

Coryneum cardinale WAG.

Cronartium ribicola (FISCHER)

Cryphonectria parasitica (ANDERSON et ANDERSON)

Didymella ligulicola (DIMOCK et DAVIS)

Glomerella gossypii (EDGERTON)

Melampsora medusae (THUMEN)

Mycosphaerella dearnessii (DEARN.) SIGGERE

Mycosphaerella linicola (NAUM.)

Opidium brassicae

Phialolophora cinerescens (WR.) VAN BEYMA

Phialophora gregata

Phytophthora fragariae var. fragariae (HICKMAN)

Phytophthora fragariae var. rubi

Phytophthora megasperma var. glicinea

Puccinia horiana (P. HENNINGS)

Puccinia pelargonii-zonalis (DOIDGE)

Stenocarpella macrospora (EARLE)

Stenocarpella maydis (BERCK.) SACC.

Synchytrium endobioticum (SCHILB) PERS.

Uromyces transversalis (WINT)

Vírusy a vírusom podobné organizmy

Apple mosaic ilarvirus in rubus

Apricot chlorotic leaf roll MLO

Barley stripe mosaic hordeivirus

Beet leaf curl rhabdovirus

Cherry leaf roll nepovirus in rubus

Cherry necrotic rusty mottle disease

Chrysanthemum stunt viroid

Citrus tristeza closterovirus

Grapevine flavescens dorée MLO

Pear decline PLO

Plum pox potyvirus in persica

Potato spindle tuber viroid

Raspberry ringspot nepovirus

Raspberry vein banding caulimovirus

Tobacco streak ilarvirus black raspberry latent st

Tomato ringspot nepovirus

Hmyz

Acrobasis pyrivorella (MATS.)

Agrilus mali (MATS.)

Bemisia tabaci (GENNADIUS)

Cacoecimopha pronubana (HB.)

Callosobruchus spp.

Caloptilia azaleella (BR.)

Caulophilus oryzae (SAY)

Ceratitis capitata (WIEDEMANN)

Ceroplastes spp.

Chromatomyia horticola G.

Cydia molesta (BUSK)

Dialeurodes citri (RILLEY)

Epichoristodes acerbella (WALK.)

Eumerus spp.

Frankliniella occidentalis (PERG.)

Gilletteella cooleyi (GILL.)

Gonipterus scutellatus (GYLL)

Hyphantria cunea (DRURRY)

Icerya purchasi (MASK)

Lampetia equestris (FABR.)

Liriomyza huidobrensis (BLANCHARD)

Liriomyza trifolii (BURGESS)

Lopholeucaspis japonica (COCK.)

Opogona sacchari (BOJER)

Parabemisia myricae (KUWANA)

Pectinophora gossypiella (SAUND.)

Phthorimaea operculella (ZELL.)

Pseudaulacaspis pentagona (TARG.)

Pseudococcus calceolariae (MASK.)

Pseudococcus comstocki (KUW.)

Quadraspidiotus perniciosus (COMST.)

Rhopalomyia chrysanthemi (AHIBERG.)

Spodoptera littoralis (BOISD.)

Trogoderma sp.

Zabrotus subfasciatus (BOH.)

Xylosandrus germanus (BLANDF.)

Háďatká

Aphelenchoides besseyi (CHRISTIE)

Aphelenchoides fragariae (RITZEMA BOS) CHRISTIE

Aphelenchoides ritzemabosi (SCHWARTZ)

Ditylenchus angustus butler (FILIPJEV)

Ditylenchus destructor (THORNE)

Ditylenchus dipsaci (KUHN)

Ditylenchus dipsaci f. sp. tulipa

Globodera pallida (STONE)

Globodera rostochiensis (WOLLENWEBER) MULVEY a STONE

Radopholus similis (COBB) THORNE

Tylenchulus semipenetrans (COBB)

Xiphinema spp.

Buriny

Acroptilon repens (DC.)

Ambrosia sp.

Axyris amaranthoides L.

Cenchrus tribuloides L.

Cephalaria syriaca L.

Commelina communis L.

Cuscuta spp.

Eriochloa vilosa (KUNTH.)

Helianthus spp.

Iva axillaris (PURSH.)

Orobanche spp.

Paspalum distichum L.

Salvia lanceifolia (POIR)

Sida spinosa L.

Solanum carolinense L.

Solanum elaeagnifolium (CAV.)

Solanum heterodoxum (DUNNAL.)

Solanum triflorum (NUTT.)

Sophora alopecuroides L.

Sophora pachycarpa (C. A. MEY)

Striga spp.

Thermopsis lanceolata (R. IR.)

Poznámky pod čiarou

) Vysvetlivky:Pri zistení škodlivých organizmov skupinyĺ A1 nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.Pri zistení škodlivých organizmov skupinyĺ A2 uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po ktorýchĺ splnení sa môže tovar a predmety prepustiť do distribúcie v tuzemskuĺ bez ďalšej kontroly, a to na asanáciu, prečistenie alebo na oddelenéĺ skladovanie a prednostné spracovanie.1)Pri škodlivých organizmoch označených v texteĺ 1) sa výskyt posudzuje na škôlkárskom materiáli (výpestkoch,ĺ sadeniciach, vrúbľoch, odrezkoch, očkách).2)Pri skupine škodlivých organizmov označených vĺ texte 2) (háďatká) sa posudzujú živé a mŕtve škodce vo všetkýchĺ vývinových štádiách.