Zákon č. 214/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-214

(v znení č. 92/1997 Z. z.)

Čiastka 76/1996
Platnosť od 23.07.1996 do11.10.1999
Účinnosť od 01.03.1997 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb.
Znenie 01.03.1997

214

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. júna 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. 1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 úvodná veta znie:

„Predmetom privatizácie podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby1) nemôže byť majetok štátu, ktorý majú v správe3) štátne podniky, alebo majetok akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky v odvetviach“.

2. V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) finančníctva a poisťovníctva

1. Slovenská sporiteľňa, akciová spoločnosť, Bratislava,

2. Slovenská poisťovňa, akciová spoločnosť, Bratislava.“.

3. V § 3 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno ch), ktoré znie:

„ch) vo finančnom odvetví

1. Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť, Bratislava,

2. Investičná a rozvojová banka, akciová spoločnosť, Bratislava.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.