Opatrenie č. 212/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-212
Čiastka 75/1996
Platnosť od 19.07.1996 do30.06.2002
Pôvodný predpis 19.07.1996

212

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. júla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:

§ 1 sa mení a dopĺňa takto:

Krajina Menový kód Mena Stravné (denná sadzba)
Angola USD US dolár 45
Bielorusko USD US dolár 25
Brazília USD US dolár 40
Francúzsko FRF francúzsky frank 280
India USD US dolár 30
Írsko IEP írsky punt 20
Izrael USD US dolár 45
Kazachstan USD US dolár 25
Kirgizsko USD US dolár 25
Kongo USD US dolár 45
Poľsko USD US dolár 30
Rakúsko ATS rakúsky šiling 400
Slovinsko DEM nemecká marka 55
Tadžikistan USD US dolár 25
Turkménsko USD US dolár 27
USA USD US dolár 30
Uzbekistan USD US dolár 27
Veľká Británia GBP anglická libra 27
Zair USD US dolár 45

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Sergej Kozlík v. r.