Oznámenie č. 210/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-210
Čiastka 75/1996
Platnosť od 19.07.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 5. júna 1996, na základe článku 13 ods. 1.

Pôvodný predpis 19.07.1996

210

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 5. júna 1996, na základe článku 13 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky
o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou podporiť cestnú dopravu osôb a nákladov medzi štátmi zmluvných strán,

berúc do úvahy, že spoločným záujmom je rozvíjať vhodné cestné prepojenia k hraničným priechodom s ohľadom na ochranu životného prostredia a požiadavky dopravnej bezpečnosti,

vedené snahou uľahčiť dopravu prechádzajúcu cez územia ich štátov,

berúc do úvahy snahu o liberalizáciu, ktorá umožňuje voľný pohyb tovarov a služieb v Európe, a uvedomujúc si nevyhnutnosť upevnenia tohto procesu v oblasti cestnej dopravy medzi oboma štátmi,

sledujúc princípy liberalizácie a reciprocity,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

a) pojem „dopravca“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá v Slovenskej republike alebo v Chorvátskej republike vykonáva verejnú cestnú dopravu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi,

b) pojem „vozidlo“ znamená

1. v preprave osôb autobus alebo akékoľvek cestné vozidlo s mechanickým pohonom, ktoré je skonštruované alebo prispôsobené v súlade s technickými požiadavkami na prepravu cestujúcich a ktoré je vhodné na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, pričom jeho súčasťou môže byť aj príves na prepravu batožiny, a je registrované na území štátu jednej zo zmluvných strán,

2. v preprave nákladov akékoľvek cestné vozidlo s mechanickým pohonom, ktoré je skonštruované alebo prispôsobené, v súlade s technickými požiadavkami, na prepravu nákladov vrátane návesu alebo prívesu a ktoré je registrované na území štátu jednej zo zmluvných strán,

c) pojem „pravidelná autobusová doprava“ znamená prepravu osôb vozidlami v súlade s vopred dohodnutým a zverejneným cestovným poriadkom, trasou a cestovným, pričom sú vyznačené východiskové a cieľové miesta a zastávky určené na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich,

d) pojem „nepravidelná autobusová doprava“ znamená prepravu cestujúcich vozidlom, pri ktorej sa na prepravu tej istej skupiny cestujúcich použije to isté vozidlo po celej trase tam aj späť do toho istého východiskového miesta na území štátu zmluvnej strany, v ktorom je vozidlo registrované, alebo znamená prepravu cestujúcich do ich cieľového miesta, pričom vozidlo sa vráti do svojho východiskového miesta prázdne,

e) pojem „kyvadlová autobusová doprava“ znamená prepravu cestujúcich vozidlom, pri ktorej sa vopred vytvorená skupina cestujúcich prepravuje viacerými jazdami v obidvoch smeroch trasy z toho istého východiskového miesta na území štátu zmluvnej strany, v ktorom je autobus registrovaný, do toho istého cieľového miesta na území štátu druhej zmluvnej strany,

f) pojem „kabotáž“ znamená prepravu osôb alebo nákladov vykonávanú dopravcom štátu jednej zmluvnej strany medzi východiskovým a cieľovým miestom nachádzajúcim sa na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Rozsah uplatnenia

1. Ustanovenia tejto dohody platia pre medzinárodnú cestnú dopravu osôb a nákladov vykonávanú vozidlami registrovanými na území štátu jednej zo zmluvných strán medzi územiami štátov oboch zmluvných strán, tranzitom alebo vykonávanú do tretích štátov a z nich.

2. Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a záväzkov zmluvných strán ustanovených v iných platných dohovoroch, dohodách a právnych predpisoch.

Článok 3

Zmiešaná komisia

1. Zmluvné strany vytvoria Zmiešanú komisiu, ktorá sa bude stretávať podľa potreby na základe žiadosti jednej zo zmluvných strán a ktorá bude určovať spôsob vykonávania tejto dohody.

2. Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné na vykonávanie opatrení ustanovených v tejto dohode a na výmenu všetkých potrebných štatistických a iných informácií.

Článok 4

Pravidelná autobusová doprava

1. Pravidelná autobusová doprava podľa článku 1 písm. c) sa vykonáva na základe povolenia príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

2. Príslušný orgán štátu jednej zmluvnej strany predloží dve potvrdené kópie žiadosti príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany na schválenie.

Žiadosť o povolenie pravidelnej autobusovej dopravy musí obsahovať tieto údaje:

– meno a adresu prevádzkovateľa,

– zvolenú trasu a vzdialenosti,

– cestovný poriadok,

– čas riadenia vozidla a odpočinku vodičov,

– cestovné a tarifné podmienky,

– plán trasy,

– zastávky na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich,

– plánovanú frekvenciu a časové intervaly ciest,

– lehotu platnosti povolení.

Príslušné orgány štátov zmluvných strán môžu požiadať o dodatočné informácie, ak to považujú za nevyhnutné.

3. Pri pravidelnej preprave cestujúcich musí byť vo vozidle umiestnený originál povolenia alebo jeho kópia overená príslušným orgánom, ktorý povolenie vydal.

Článok 5

Nepravidelná autobusová doprava

1. V prípade nepravidelnej autobusovej dopravy vykonávanej medzi územiami štátov zmluvných strán sa nevyžaduje povolenie, ak to isté vozidlo prepravuje tú istú skupinu cestujúcich

a) v nepravidelnej autobusovej doprave podľa článku 1 písm. d),

b) a ak vozidlo musí nahradiť iné, poškodené vozidlo.

2. Osobitné povolenie vydané príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany sa vyžaduje, ak ide o

a) kyvadlovú autobusovú dopravu podľa článku 1 písm. e),

b) vstup prázdnych autobusov registrovaných na území štátu druhej zmluvnej strany,

c) inú nepravidelnú autobusovú dopravu.

3. Žiadosť o povolenie na vykonávanie kyvadlovej dopravy a inej nepravidelnej dopravy musí obsahovať meno dopravcu, jeho úplnú adresu, dátumy jázd, počet jázd a údaje o mieste ubytovania, ako aj o dĺžke pobytu.

4. Zásady povoľovacieho konania, tlačivá, kontrolné dokumenty (zoznam cestujúcich) a ďalšie náležitosti dohodne Zmiešaná komisia.

5. Pri preprave cestujúcich musí byť vo vozidle riadne vyplnený jazdný list, ktorý obsahuje zoznam cestujúcich s číslami ich pasov a ktorý je náležite opečiatkovaný colnými orgánmi na hraničnom priechode.

Článok 6

Podmienky na prepravu nákladov

1. Zmluvné strany nebudú obmedzovať počet prepráv nákladov vozidlami registrovanými na území štátov zmluvných strán, ktoré

– sa vykonávajú medzi územiami štátov zmluvných strán,

– prechádzajú cez územie štátu druhej zmluvnej strany,

– sú určené do tretieho štátu alebo prichádzajú z neho.

2. Preprava nákladov podľa odseku 1 sa môže vykonávať bez povolení.

Článok 7

Preprava špeciálnych nákladov

Zmluvné strany podľa možností zjednodušia pohraničné colné vybavenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné náklady, rýchlo skaziteľný tovar a živé zvieratá. Príslušné orgány štátov zmluvných strán môžu na území svojho štátu určiť trasu na prepravu nebezpečných tovarov.

Článok 8

Hmotnosť, rozmery a technické parametre vozidiel

1. Zmluvné strany nebudú uplatňovať na vozidlá registrované na území štátu druhej zmluvnej strany prísnejšie opatrenia týkajúce sa hmotnosti, rozmerov a technických požiadaviek, ako uplatňujú na vozidlá registrované na území vlastného štátu.

2. Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla alebo súpravy vozidiel vykonávajúcich prepravu presahujú povolené limity platné na území štátu druhej zmluvnej strany, vyžaduje sa ešte pred začatím prepravy získať osobitné povolenie od príslušného orgánu štátu tejto zmluvnej strany.

3. Ak povolenie vydané na vykonávanie prepravy podľa odseku 2 predpisuje aj konkrétnu trasu, preprava sa môže vykonať iba po tejto trase.

Článok 9

Kabotáž

Kabotáž sa nepovoľuje okrem prípadov, keď príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany vydá na to osobitné povolenie.

Článok 10

Finančné ustanovenia

1. Každá preprava nákladov a cestujúcich vykonávaná dopravcom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany je v súlade s ustanoveniami tejto dohody oslobodená od cestnej dane a dane z pridanej hodnoty.

2. Povolenia na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy sa v súlade s ustanoveniami tejto dohody vydávajú bez dodatočných poplatkov a daní. Príslušné orgány štátov zmluvných strán dohodnú lehotu platnosti povolení.

3. Pohonné hmoty nachádzajúce sa v nádrži motorového vozidla, ktorá tvorí pravidelnú výbavu vozidla nainštalovanú výrobcom, nepodliehajú colným poplatkom.

Článok 11

Porušenie ustanovení

1. V prípade vážneho alebo opakovaného porušenia ustanovení tejto dohody dopravcom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany môže príslušný orgán štátu tej zmluvnej strany, na ktorej území sa porušili ustanovenia,

a) napomenúť dopravcu,

b) napomenúť dopravcu s upozornením, že akékoľvek ďalšie porušenie ustanovení môže mať za následok

1. odobratie povolenia alebo povolení vydaných dopravcovi,

2. v prípadoch, v ktorých sa nevyžaduje povolenie, dočasné alebo trvalé vylúčenie dopravcu z vykonávania prepráv na území štátu zmluvnej strany, v ktorom sa ustanovenia porušili,

c) vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia alebo o vylúčení z prepravy a požiadanie príslušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany, aby jeho rozhodnutie zaslal dopravcovi a aby mu v prípadoch podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 dočasne alebo trvale pozastavil vydávanie povolení.

2. Ustanovenia tohto článku nebudú v rozpore so žiadnym právnym postihom stanoveným súdom alebo príslušnými orgánmi štátu zmluvnej strany, v ktorom boli porušené ustanovenia tejto dohody.

Článok 12

Protokol

1. Zmluvné strany v protokole ustanovia podrobné pravidlá na uplatňovanie ustanovení tejto dohody. Protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2. Zmiešaná komisia, vytvorená podľa článku 3 tejto dohody, je oprávnená dopĺňať a meniť protokol tak, aby tieto úpravy zodpovedali vývoju medzinárodnej cestnej dopravy osôb a nákladov a uľahčovali jej rozvoj.

Článok 13

Nadobudnutie a ukončenie platnosti

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom mesiaca po vzájomnom oznámení oboch zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

3. Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomnou formou najneskôr tri mesiace pred uplynutím prebiehajúceho kalendárneho roku, pričom platnosť dohody skončí 31. decembra príslušného roku.

Dané v Bratislave 5. mája 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Mate Granič v. r.

PROTOKOL

o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov

Podľa článku 12 tejto dohody sa zmluvné strany dohodli takto:

1. Príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody sú

v Slovenskej republike:

podľa článku 4 ods. 2, článkov 5, 7, 9, 10 a 11 – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava, Pošta Bratislava č. 15, P. O. Box 100,

podľa článku 8 ods. 2 je príslušný obvodný úrad, do ktorého pôsobnosti patrí hraničný priechod pri prvom vstupe na územie Slovenskej republiky,

podľa článkov 7 a 10 – Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

v Chorvátskej republike:

Ministerstvo námorníctva, dopravy a spojov Chorvátskej republiky, Prisavlje 14, 41001 Zagreb.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmiešaná komisia sa bude stretávať raz za rok na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa budú navzájom včas informovať o zmenách v postupoch týkajúcich sa cestnej dopravy a budú si pravidelne vymieňať informácie o rozvoji medzinárodnej cestnej dopravy medzi zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany sa dohodli na každoročnej výmene určitého počtu neadresných povolení pre vstup prázdnych autobusov. Počet povolení stanoví Zmiešaná komisia. Povolenia na autobusovú dopravu podľa článku 5 ods. 2 tejto dohody budú vystavené v slovenskom alebo v chorvátskom jazyku a takisto v anglickom a nemeckom jazyku.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadosť podľa článku 5 ods. 3 tejto dohody môže dopravca zaslať priamo na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo na Ministerstvo námorníctva, dopravy a spojov Chorvátskej republiky v slovenskom alebo v chorvátskom jazyku alebo v anglickom a nemeckom jazyku. Tieto žiadosti treba doručiť najmenej 15 dní pred začatím prepravy.

6. Článok 10 tejto dohody sa netýka poplatkov za povolenia na prepravu zvlášť ťažkých a rozmerných nákladov a poplatkov za použitie mostov, tunelov a niektorých úsekov diaľnic.

Protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Dané v Bratislave 5. mája 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tohto protokolu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Mate Granič v. r.