Oznámenie č. 21/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-21
Čiastka 7/1996
Platnosť od 24.01.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. septembra 1995 výmenou nót na základe článku 15.

Pôvodný predpis 24.01.1996

21

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 29. septembra 1995 výmenou nót na základe článku 15.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

podporujúc rozvoj hospodárskej, výrobnej a vedecko-technickej spolupráce v záujme obidvoch štátov,

berúc do úvahy záujmy zmluvných strán v medzinárodných ekonomických organizáciách, ktorých sú účastníkmi,

berúc do úvahy účelnosť rozšírenia spolupráce medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, najmä v oblasti hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce, ďalej pri realizácii ekologických a iných významných projektov napomáhajúcich ekonomický rozvoj obidvoch štátov, v oblasti pohybu kapitálu, spoločnej investičnej činnosti, v priemysle a vo sfére služieb,

s cieľom vytvoriť predpoklady pre efektívnu hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu obidvoch štátov v podmienkach prechodu ich vonkajších ekonomických vzťahov na takých zásadách, aké pôsobia vo vzťahoch medzi štátmi s vyspelou trhovou ekonomikou,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany v súlade so svojimi právnymi poriadkami, ako aj so záväzkami vyplývajúcimi pre nich z medzinárodných dohôd budú prijímať potrebné opatrenia na podporu rozvoja hospodárskej spolupráce medzi obidvoma štátmi.

Článok 2

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o priebehu ekonomických reforiem, o otázkach zahraničnej hospodárskej politiky svojich štátov v oblastiach spoločného záujmu s prihliadnutím na priority vzájomnej spolupráce a v prípade potreby budú uvedené otázky konzultovať spoločne.

Článok 3

Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji obchodných vzťahov zameraných na zvýšenie vzájomnej výmeny tovaru a objemu poskytovaných služieb v súlade so všeobecne platnými zásadami v medzinárodnom obchode a v zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o obchode a platbách podpísanou 18. mája 1994 v Bratislave.

Predstavitelia zmluvných strán budú spoločne analyzovať účinnosť uplatňovaných foriem obchodno-hospodárskych vzťahov a v prípade potreby predkladať príslušné návrhy na ich zmenu, pričom budú brať do úvahy priebeh ekonomických reforiem uskutočňovaných v obidvoch štátoch.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej činnosti hospodárskych subjektov v súlade s právnymi poriadkami obidvoch štátov vrátane podpory a ochrany investícií, zamedzenia dvojitého zdanenia a nebudú uplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomnej hospodárskej spolupráci.

Článok 5

Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti dopravy a spojov a ďalších komunikačných systémov, ako aj v oblasti informatiky.

Článok 6

Zmluvné strany budú vytvárať potrebné podmienky na rozvoj vedecko-technickej spolupráce, osobitne v oblasti základného a aplikovaného výskumu najnovšej techniky a technológie.

Článok 7

Zmluvné strany budú pomáhať pri rozvoji výrobných vzťahov medzi hospodárskymi subjektmi, pri realizácii spoločných investičných projektov, ktoré sa nachádzajú v oblastiach spoločných záujmov, vrátane spolupráce s tretími krajinami.

Zmluvné strany budú podporovať výrobné, investičné, obchodné a iné druhy hospodárskej spolupráce v oblastiach, ako je energetika, strojárstvo, chemický a hutnícky priemysel, stavebníctvo, výroba spotrebného tovaru, elektrotechnika, doprava, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, poskytovanie služieb, ako aj v iných oblastiach spoločného záujmu.

Článok 8

Na základe spoločného posúdenia a konzultácií zmluvné strany budú pomáhať pri vytváraní podmienok na uplatňovanie tradičných a netradičných foriem a metód podpory investičnej činnosti hospodárskych subjektov v obidvoch štátoch, ako aj v tretích krajinách vrátane využívania kapitálu v privatizačnom procese v obidvoch štátoch v súlade s ich právnymi poriadkami a medzinárodnými záväzkami.

Článok 9

Zmluvné strany, potvrdzujúc dôležitosť ochrany životného prostredia a usilujúc sa o dosiahnutie ekologickej bezpečnosti, budú rozvíjať vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti vrátane racionálneho využívania prírodných zdrojov, hľadania nových zdrojov energie, bezodpadových technológií, spracovania a uskladňovania odpadu s ohľadom na riešenie globálnych a regionálnych problémov životného prostredia.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti cestovného ruchu.

Konkrétne otázky spolupráce v tejto oblasti budú predmetom osobitnej dohody.

Článok 11

Každá zmluvná strana bude na území svojho štátu vytvárať vhodné podmienky na zakladanie bánk, obchodných spoločností, podnikov, firiem, družstiev druhého štátu, ako aj ich pobočiek a zastúpení v súlade so svojím právnym poriadkom.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať priame vzťahy a rozvoj spolupráce medzi hospodárskymi a vedecko-technickými organizáciami, účasť hospodárskych subjektov obidvoch štátov na výstavách a veľtrhoch uskutočňovaných na ich území, výmenu delegácií expertov v oblasti hospodárstva, vedy a techniky, ako aj iné formy vzájomných vzťahov.

Článok 13

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblastiach finančnej a bankovej činnosti, pričom budú vo vzájomných vzťahoch uplatňovať zásady všeobecne uznávané v medzinárodnej praxi. Zároveň potvrdzujú ochotu spolupracovať v rámci medzinárodných finančných organizácií, ktorých sú členmi.

Článok 14

S cieľom pomáhať pri realizácii tejto dohody zmluvné strany vytvoria Medzivládnu slovensko-bulharskú zmiešanú komisiu pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Článok 15

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tom, že boli splnené podmienky jej schválenia v súlade s požiadavkami právneho poriadku štátov zmluvných strán.

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 31. mája 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v bulharskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Kiril Cočev v. r.