Oznámenie č. 209/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení a podmienkach nasadenia špeciálnych zásahových skupín v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-209
Čiastka 74/1996
Platnosť od 13.07.1996 do31.01.2001
Zrušený 4/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Pôvodný predpis 13.07.1996

209

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z. vydalo

výnos z 9. júla 1996 č. 5334/1994-60 o zriadení a podmienkach nasadenia špeciálnych zásahových skupín v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.

Výnos upravuje posudzovanie nasadenia a zákroku špeciálnych zásahových skupín ako služobného zákroku pod jednotným velením, ďalej upravuje zloženie špeciálnej zásahovej skupiny a výber príslušníkov do nej, riadenie jej činnosti, spôsob výcviku príslušníkov, výstroj a výzbroj a vzájomnú súčinnosť jednotlivých ústavov na výkon väzby, nápravnovýchovných ústavov a nemocnice pre obvinených a odsúdených vrátane súčinnosti s Policajným zborom.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v ústavoch na výkon väzby, v nápravnovýchovných ústavoch a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.