Vyhláška č. 203/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-203

(v znení č. 136/1997 Z. z.)

Čiastka 72/1996
Platnosť od 11.07.1996 do04.05.2000
Účinnosť od 17.05.1997 do04.05.2000
Zrušený 143/2000 Z. z.
Znenie 17.05.1997

203

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

z 25. júna 1996

o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora

Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Vyhláška upravuje podrobnosti obsahu žiadosti, technické podmienky a dĺžku času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora.

§ 2

Identifikačné údaje žiadateľa

(1) Identifikačné údaje uvádzané v žiadosti sú

a) u žiadateľa o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadateľ“) uvedeného v § 7 písm. a) zákona jeho

1. meno a priezvisko,

2. adresa prihláseného pobytu a poštové smerovacie číslo,

3. dátum narodenia,

4. rodné číslo,

b) u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b) zákona, ktorý je zapísaný v obchodnom registri,1) jeho

1. názov a sídlo s uvedením poštového smerovacieho čísla,

2. identifikačné číslo organizácie,

c) u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec,

1. jej názov a adresa obecného úradu s uvedením poštového smerovacieho čísla,

2. súhlas obecného zastupiteľstva s predloženou žiadosťou,

d) u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b) zákona, ktorým je právnická osoba nezapísaná v obchodnom registri s výnimkou obce, jeho

1. názov a sídlo s uvedením poštového smerovacieho čísla,

2. identifikačné číslo organizácie.

(2) Údaje uvádzané v žiadosti sa preukazujú týmito dokladmi, ktoré sú prílohou žiadosti:

a) na účely podľa odseku 1 písm. a) rodný list alebo kópia rodného listu,

b) na účely podľa odseku 1 písm. b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

c) na účely podľa odseku 1 písm. c) doklad o súhlase obecného zastupiteľstva,

d) na účely podľa odseku 1 písm. d) výpis z registra podľa osobitného predpisu2) nie starší ako tri mesiace.

§ 3

Účel, druh a návrh výšky podpory

(1) Žiadateľ uvedie v žiadosti účel podpory s označením druhu podpory a návrh požadovanej výšky podpory.

(2) Ak žiadateľ požaduje súčasne poskytnutie viacerých druhov podpory podľa § 8 ods. 2 zákona, uvedie v žiadosti návrhy požadovanej výšky podpory pre jednotlivé druhy podpory.

(3) Ak žiadateľ požaduje podporu na viac účelov podľa § 5 ods. 1 zákona na jednu stavbu, uvedie v žiadosti návrh požadovanej výšky podpory pre jednotlivé druhy podpory a podľa jednotlivých účelov.

§ 4

Údaje o stavbe

(1) Žiadateľ uvedie v žiadosti údaje o stavbe, ktorými sú

a) názov a miesto stavby,

b) číslo právoplatného rozhodnutia o povolení stavby3) s uvedením mesiaca a roka začatia a dokončenia stavby,

c) obstarávacie náklady stavby,

d) počet bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov a výšky obstarávacích nákladov každého bytu, ak ide o stavbu podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona,

e) počet lôžok s uvedením celkovej obytnej plochy, ak ide o stavbu podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona,

f) vypočítaná spotreba tepla pre merný byt, ak ide o uskutočnenie stavby podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,

g) názov zhotoviteľa stavby,

h) spôsob obstarania stavby,

i) uvedenie spôsobu výberu4) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 zákona.

(2) Údaje uvádzané v žiadosti podľa odseku 1 sa preukazujú týmito dokladmi, ktoré sú prílohou žiadosti:

a) právoplatné rozhodnutie o povolení stavby,

b) rozpočet stavby alebo doklad o výške dohodnutej ceny stavby,

c) architektonická časť a technická správa projektovej dokumentácie stavby vrátane tepelnotechnického posúdenia stavebných konštrukcií s výpočtom spotreby tepla pre merný byt,

d) prepočet obstarávacích nákladov na každý byt,

e) dokumentácia o stavebnotechnickom prieskume a o statickom posúdení, ak ide o stavbu podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona,

f) doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa, ak to povaha prác vyžaduje,

g) zmluva o obstaraní stavby podľa § 11 ods. 5 zákona,

h) doklad o výbere zhotoviteľa stavby podľa odseku 1 písm. i).

(3) Merným bytom na účely tejto vyhlášky sa rozumie výsek s objemom 200 m3 z obostavaného objemu bytov v budove, pre ktorý sa určuje spotreba energie na vykurovanie podľa osobitného predpisu.5)

§ 5

Preukázanie finančného krytia obstarávacích nákladov stavby

Žiadateľ uvedie v žiadosti výšku vlastných zdrojov a preukazuje ich najmä týmito dokladmi, ktoré sú prílohou žiadosti:

a) výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky,

b) doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu,

c) doklad preukazujúci, že obec alebo rozpočtová organizácia má vo svojom rozpočte na uvedený účel zabezpečené finančné prostriedky v potrebnej výške.

§ 6

Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov

(1) Žiadateľ uvedený v § 7 písm. a) zákona na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru uvedie v žiadosti o poskytnutie úveru jeho

a) zamestnanie alebo iný druh zárobkovej činnosti,

b) rodinný stav a počet nezaopatrených detí6) a počet ďalších osôb odkázaných na neho výživou,

c) celkový príjem po zdanení a u zamestnanca celkový príjem po zdanení za predchádzajúcich šesť kalendárnych mesiacov,

d) jednotlivé druhy záväzkov a ich výšku ku dňu podania žiadosti.

(2) Údaje uvádzané v žiadosti podľa odseku 1 sa preukazujú týmito dokladmi, ktoré sú prílohou žiadosti:

a) daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok,

b) potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za šesť predchádzajúcich kalendárnych mesiacov,

c) doklad o výške poberaného štipendia s výnimkou prospechového štipendia žiaka, konkurzného, mimoriadneho, sociálneho a športového štipendia študenta vysokej školy,

d) doklad o príjmoch, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,7) ktorými sú

1. príjem poskytovaný formou dávok z nemocenského poistenia okrem podpory pri narodení dieťaťa a pohrebného alebo z dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a ďalších dávok poskytovaných dôchodcom podľa osobitného predpisu,8) alebo z Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

2. príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa Zákona o rodine,

3. štátne dávky upravené osobitným predpisom,9)

4. sociálne dávky podľa zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov a dávky súvisiace so skončením služobného pomeru príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov s výnimkou jednorazových dávok,

5. plnenie plynúce zo zdrojov Organizácie Spojených národov poskytované príslušníkom ozbrojených síl, ktorí pôsobia v zostavách mierových síl Organizácie Spojených národov v zahraničí,

6. valutová časť platu zamestnancov zahraničnej služby,

e) doklad o vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má vyživovaciu povinnosť,

f) doklad o úhrade alebo o časti úhrady za pobyt nezaopatreného dieťaťa v zariadení s celoročným pobytom, ktorú platí za nezaopatrené dieťa, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, s výnimkou prípadov, ak je dôvodom takéhoto umiestnenia nezaopatreného dieťaťa liečenie, plnenie povinnej školskej dochádzky alebo sústavná príprava na povolanie; to platí aj vtedy, ak ide o úhradu alebo o časť úhrady za pobyt v zariadení s celoročným pobytom, ktorú platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,

g) doklad o ďalších finančných záväzkoch vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté bankové úvery a pôžičky.

(3) Žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) zákona preukazuje schopnosť platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru týmito dokladmi, ktoré sú prílohou žiadosti:

a) daňové priznanie za posledné tri kalendárne roky,

b) ročná účtovná závierka za posledné tri kalendárne roky; v prípade obce záverečný účet obce za predchádzajúci kalendárny rok.

§ 7

Návrh na zabezpečenie záväzkov

(1) Žiadateľ uvedený v § 7 písm. a) zákona uvedie v žiadosti návrh na zabezpečenie záväzkov

a) označením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva, alebo

b) určením dvoch ručiteľov.

(2) Žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) zákona označí nehnuteľný majetok, ktorý bude predmetom záložného práva.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na štátnu rozpočtovú organizáciu a štátnu príspevkovú organizáciu.10)

(4) Údaje uvádzané v žiadosti podľa odsekov 1 a 2 sa preukazujú týmito dokladmi, ktoré sú prílohou žiadosti:

a) výpis z katastra nehnuteľností vrátane znaleckého posudku ocenenia nehnuteľnosti, nie staršie ako tri mesiace, alebo

b) doklady ručiteľov podľa § 6 ods. 2 písm. a) až f).

§ 8

Technické podmienky uskutočňovania stavieb

(1) Technické podmienky zamerané na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona sú

a) dosiahnutie výpočtovo určenej spotreby tepla na vykurovanie merného bytu pod normovú hodnotu podľa osobitného predpisu,5)

b) zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a zlepšenie tepelnotechnických vlastností otvorových konštrukcií,5)

c) vyregulovanie hydrauliky vykurovacieho systému v nadväznosti na zvýšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií,

d) dosiahnutie aspoň rovnakej doby životnosti pôvodnej stavebnej konštrukcie, ako je životnosť zatepľovacieho systému.

(2) Technickou podmienkou uskutočnenia stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona je výstavba bytu alebo dostavba rozostavaného bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, pri ktorej je dodržaný minimálny plošný štandard podľa prílohy tejto vyhlášky.

§ 9

Dĺžka času uskutočnenia stavby

(1) Dĺžka času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora, môže byť najviac

a) 24 mesiacov na stavbu podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a e) zákona,

b) 10 mesiacov na dodatočné zateplenie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,

c) 36 mesiacov na dokončenie rozostavaných objektov bývalej komplexnej bytovej výstavby podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona.

(2) Dĺžka času podľa odseku 1 sa posudzuje odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí podpory do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Ak žiadosť predkladá jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil spoluvlastník podľa § 11 ods. 3 zákona, obsahom a prílohou k žiadosti sú údaje a doklady uvedené v § 2, 3,5, 6 a 7 za každého splnomocniteľa.

(2) Prílohy k žiadosti sa prikladajú v origináli, v overenej kópii alebo v kópii, ktorej súlad s originálom potvrdí pracovník odboru bytovej politiky príslušného okresného úradu.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Mráz v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 203/1996 Z. z.

MINIMÁLNY PLOŠNÝ ŠTANDARD BYTOV

Druh plochy bytu Merná jednotka Plocha bytu (v m2)
garsónka 1 -izbový 2-izbový 3- a viacizbový
a b a b a b a b
Obytná plocha m2 13 21 21 35 32 48 37 50
Podlahová plocha m2 24 41 29 50 38 64 49 72

a) byt

b) bezbariérový byt pre ťažko telesne postihnutého

Poznámky pod čiarou

1) § 27 Obchodného zákonníka.

2) § 19, § 20b až 20j Občianskeho zákonníka.

3) § 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1996 Z. z.

5) STN 73 0540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Názvoslovie, požiadavky a kritériá.

6) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.

7) § 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

8) § 7 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.