Rozhodnutie č. 202/1996 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-202
Čiastka 72/1996
Platnosť od 11.07.1996
Pôvodný predpis 11.07.1996

202

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 25. júna 1996

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 23. novembra 1996;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 202/1996 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 23. novembra 1996

OKRES OBEC VOLÍ SA
BANSKÁ BYSTRICA Tajov &nbsp poslanci
BARDEJOV Ondavka starosta &nbsp
HUMENNÉ Gruzovce starosta &nbsp
MICHALOVCE Vrbnica starosta &nbsp
NITRA Pohranice starosta &nbsp
POVAŽSKÁ BYSTRICA Lednické Rovne starosta &nbsp
PREŠOV Lúčina starosta &nbsp
&nbsp Seniakovce &nbsp poslanci
&nbsp Tuhrina starosta &nbsp
RIMAVSKÁ SOBOTA Hrachovo starosta &nbsp
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Gelnica primátor &nbsp
TREBIŠOV Biel &nbsp poslanci
&nbsp Černochov &nbsp poslanec
TRENČÍN Nové Mesto nad Váhom primátor &nbsp
ZVOLEN Krupina primátor &nbsp
ŽIAR NAD HRONOM Ladomerská Vieska starosta &nbsp

Příloha 02

Príloha č. 2

rozhodnutia predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 202/1996 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 23. novembra 1996

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva obec 19. 9. 1996
&nbsp &nbsp určenie volebných obvodov a počtu &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp poslancov, ktorí sa majú zvoliť &nbsp &nbsp
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec 19. 9. 1996
&nbsp &nbsp ktoré sa majú zvoliť v nových volbách &nbsp &nbsp
40 dní 16-3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 14. 10. 1996
&nbsp 21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kandidáti &nbsp
40 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej politické strany 14. 10. 1996
&nbsp &nbsp volebnej komisie &nbsp &nbsp
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 14. 10. 1996
&nbsp &nbsp a volebných miestností &nbsp &nbsp
37 dní 14-3 Prvé zasadanie predseda miestnej 17. 10. 1996
&nbsp &nbsp miestnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
32 dní 13-2 Prvé zasadanie predseda okresnej 22. 10. 1996
&nbsp &nbsp okresnej volebnej komisie volebnej komisie &nbsp
3Odní 17-3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 24. 10. 1996
&nbsp 22-2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia &nbsp
3Odní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 24. 10. 1996
25 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 29. 10. 1996
20 dní 15-1 Delegovanie členov politické strany 3. 11. 1996
&nbsp &nbsp do okrskovej volebnej komisie &nbsp &nbsp
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 3. 11. 1996
&nbsp &nbsp hlasovacích lístkov do tlače komisia &nbsp
15 dní 27 Informovanie voličov obec 8. 11. 1996
&nbsp &nbsp o čase a mieste konania volieb &nbsp &nbsp
13 dní 15-3 Prvé zasadanie predseda 10. 11. 1996
&nbsp &nbsp okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp komisie &nbsp
48 hodín 30-4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 21. 11. 1996
&nbsp 26-1 Volebný deň okrsková volebná 23. 11. 1996
&nbsp &nbsp &nbsp komisia &nbsp