Zákon č. 200/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-200
Čiastka 72/1996
Platnosť od 11.07.1996 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.1996 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť.

Znenie 01.08.1996

200

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 19. júna 1996,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa mení takto:

V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. sa položka „22021000 – Voda, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizovaná – len z minerálnych vôd s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009“ nahrádza položkou „2202 – Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizovaná a iné nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.