Oznámenie č. 198/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-198
Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín, t. j. 6. júna 1996, na základe článku 15 ods. 2. Protokol k tejto zmluve nadobudol platnosť 1. mája 2004 (oznámenie č. 548/2004 Z. z.). Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky alebo na jeho internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Pôvodný predpis 29.06.1996

198

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 1995 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 259 z 13. decembra 1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 20. marca 1996.

Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín, t. j. 6. júna 1996, na základe článku 15 ods. 2.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním uskutočňovať ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

v snahe uľahčiť styky a prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami,

vedené želaním uľahčiť ďalším rozvojom spolupráce medzi colnými správami oboch zmluvných strán cestovný styk a prepravu tovaru cez spoločnú štátnu hranicu,

berúc do úvahy, že je dôležité zabezpečiť správne vyberanie ciel, daní, dávok, poplatkov a iných platieb pri dovoze alebo pri vývoze tovaru a účinnejšie postihovanie porušovania colných predpisov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto zmluvy sa rozumejú

a) „colnými predpismi“ zákony a ďalšie právne predpisy, ktorých vykonávaním sú colné orgány poverené,

b) „colnými správami“ v Slovenskej republike Ústredná colná správa a v Českej republike Ministerstvo financií Českej republiky – Generálne riaditeľstvo ciel,

c) „porušovaním colných predpisov“ porušovanie colných predpisov, ako aj pokus o ich porušenie.

Článok 2

Zmluvné strany

a) vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby sa spoluprácou ich colných správ uľahčilo colné konanie v doprave medzi oboma štátmi,

b) si poskytujú v rámci tejto zmluvy vzájomne pomoc na účely zabezpečenia presného vyberania ciel, daní, dávok, poplatkov a iných platieb pri dovoze a vývoze tovaru a pri zabraňovaní, zisťovaní a postihovaní porušenia colných predpisov.

Článok 3

Zmluvné strany budú postupovať tak, aby čo najviac skrátili dĺžku trvania colného konania. To platí najmä pre

a) tovar podliehajúci rýchlej skaze, živé zvieratá a iný tovar, pri ktorom je naliehavá potreba rýchlej dopravy,

b) tovar určený na odstránenie následkov havárií, prírodných katastrof a podobných udalostí a iné druhy súrneho tovaru,

c) tovary dopravované v medzinárodných rýchlych vlakoch,

d) cestujúcich predovšetkým v pravidelnej autobusovej doprave.

Článok 4

(1) Colné konanie na spoločnej hranici oboch štátov sa vykonáva na colných priechodoch.

(2) Colné správy zmluvných strán určia po vzájomnej dohode pracovný čas colných úradov na colných priechodoch uvedených v odseku 1.

(3) Doprava tovaru cez colné priechody sa môže vykonávať len v pracovnom čase colných úradov.

(4) Doprava tovaru mimo colných priechodov alebo mimo pracovného času colných úradov sa môže v jednotlivých prípadoch vykonávať po dohode colných správ.

Článok 5

(1) Colné úrady zmluvných strán uznávajú colné uzávery druhej zmluvnej strany a iné uzávery uznané colnými úradmi druhej zmluvnej strany. Týmto nie je dotknuté ich právo odstrániť tieto uzávery na účely vykonania colnej kontroly. Colné úrady môžu tiež súčasne priložiť vlastné colné uzávery.

(2) Colné úrady zmluvných strán uznávajú údaje, ktorými príslušné orgány druhej zmluvnej strany vyznačujú na dopravných prostriedkoch ich objem, nosnosť a pod.

Článok 6

Colné správy zmluvných strán si budú vzájomne vymieňať

a) skúsenosti získané pri svojej práci, najmä pri používaní technických prostriedkov, a

b) colné predpisy, odbornú literatúru, vedecké a odborné práce v odbore colníctva,

c) údaje o pohybe osôb a tovaru cez colné priechody na spoločnej štátnej hranici.

Článok 7

(1) Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany vykoná colná správa druhej zmluvnej strany zistenie. To zahŕňa všetky úkony, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany potrebné pre vlastné konanie colných orgánov pri vymeriavaní a vyberaní ciel, daní, dávok, poplatkov a iných platieb pri dovoze a vývoze tovaru a na postih za porušenie colných predpisov. Zadržanie, predvedenie alebo zaistenie osôb a každé iné zbavenie osobnej slobody, ako aj vyberanie a vymáhanie ciel, daní, dávok, poplatkov a iných platieb pri dovoze a vývoze tovaru sú z pomoci podľa tejto zmluvy vyňaté.

(2) Zisťovanie sa vykonáva podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany. Návrhu dožadujúcej colnej správy, aby sa postupovalo určitým spôsobom, možno vyhovieť, ak to neodporuje právu dožiadanej zmluvnej strany.

(3) Výsledok zisťovania sa oznámi dožadujúcej colnej správe.

Článok 8

Colné správy zmluvných strán si navzájom bez vyzvania alebo na dožiadanie čo najrýchlejšie oznamujú všetky informácie o porušovaní colných predpisov, na ktorých postihovaní je obojstranný osobitný záujem. To sa týka najmä nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok, zbraní, predmetov historického, umeleckého a kultúrneho alebo archeologického významu, ako aj tovaru, ktorý podlieha vysokému zdaneniu, napríklad alkohol a tabakové výrobky.

Článok 9

Colné správy si na dožiadanie vzájomne oznamujú,

a) či colné uzávery, identifikačné znaky alebo listiny predložené dožadujúcej colnej správe sú pravé,

b) či tovar dovezený z územia druhej zmluvnej strany bol z jej územia vyvezený v súlade s colnými predpismi,

c) či tovar vyvezený na územie druhej zmluvnej strany bol podľa jej colných predpisov dovezený a do akého colného režimu tam bol prepustený.

Článok 10

Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany doručí colná správa druhej zmluvnej strany rozhodnutie, uznesenie a iné písomnosti dožadujúcej zmluvnej strany príjemcom, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo na území dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 11

(1) Informácie, písomnosti a iné oznámenia získané na základe tejto zmluvy sa môžu použiť iba na účely tejto zmluvy. Na iné účely ich možno použiť iba s výslovným súhlasom colnej správy zmluvnej strany, ktorá ich poskytla. To sa nevzťahuje na informácie, písomnosti a iné oznámenia týkajúce sa nedovoleného dovozu, vývozu a tranzitu omamných a psychotropných látok.

(2) Zmluvná strana, ktorá na základe tejto zmluvy získa informácie, písomnosti alebo iné oznámenia, zaobchádza s nimi z hľadiska nakladania s utajovanými skutočnosťami rovnako ako s informáciami, písomnosťami a oznámeniami poskytnutými vlastnými orgánmi.

Článok 12

(1) Pomoc podľa tejto zmluvy môže byť odmietnutá alebo viazaná na určité podmienky, ak je dožiadaná zmluvná strana toho názoru, že poskytnutie tejto pomoci môže narušiť jej suverenitu, bezpečnosť, verejný poriadok alebo iné dôležité záujmy, ku ktorým patria obchodné a hospodárskopolitické záujmy, ako aj výrobné tajomstvo.

(2) Ak sa podáva dožiadanie a dožadujúca colná správa nemôže vyhovieť dožiadaniu rovnakého druhu podaného druhou zmluvnou stranou, upozorní sa na túto skutočnosť v dožiadaní. V takomto prípade sa ponecháva na vôli dožiadanej colnej správy, či dožiadaniu vyhovie.

(3) Ak nemožno dožiadaniu úplne alebo sčasti vyhovieť, je nevyhnutné o tom dožadujúcu colnú správu neodkladne upovedomiť.

Článok 13

(1) Na vykonanie tejto zmluvy sa splnomocňujú colné správy. Colné správy zmluvných strán rokujú priamo o otázkach vyplývajúcich z tejto zmluvy a týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov; podľa potreby zvolávajú porady na účely výmeny skúseností spojených s uplatňovaním tejto zmluvy.

(2) Písomný styk v rámci tejto zmluvy sa vykonáva v úradnom jazyku každej zmluvnej strany.

Článok 14

Zmluvné strany si vzájomne neúčtujú náklady spojené s vykonávaním tejto zmluvy.

Článok 15

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave 7. mája 1996.

(2) Táto zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín.

Článok 16

Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať písomne diplomatickou cestou. Táto zmluva stratí platnosť jeden rok po jej vypovedaní.

Dané v Prahe 20. októbra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Sergej Kozlík v. r.

Za Českú republiku:

Ivan Kočárnik v. r.