Oznámenie č. 196/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve a opráv výrobkov očnej optiky – 3. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-196
Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Pôvodný predpis 29.06.1996

196

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R–1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami,

výmer z 18. júna 1996 č. Z–4/1996, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve a opráv výrobkov očnej optiky – 3. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996.

Výmerom sa určujú zmeny maximálnych cien tuzemských i dovážaných liečiv a zdravotníckych pomôcok a zmeny maximálnych cien opráv výrobkov očnej optiky.

Výmer nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.