Oznámenie č. 195/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-195
Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 1996. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 284/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 19. septembra 1998. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 78/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 23. apríla 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 301/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 299/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť odo dňa vyhlásenia. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 727/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 103/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. marca 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 193/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. apríla 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 219/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (28. mája 2005).

Pôvodný predpis 29.06.1996

195

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky.

Týmto výnosom sa ustanovujú

1. základné pojmy používané v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky,

2. spôsob skúšania potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov,

3. všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky,

4. požiadavky na označovanie potravín,

5. cudzorodé látky v potravinách.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 14/1996 a vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čiastkach 9 až 13/1996.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.