Nariadenie vlády č. 193/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-193
Čiastka 70/1996
Platnosť od 29.06.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1996 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.
Znenie 01.07.1996

193

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. júna 1996,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a), c) až f) a h) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1) znie:

(1) Toto nariadenie upravuje platové pomery zamestnancov zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.1)

1) § 1 ods. 1 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z.“.

2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

3. V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:

„a zamestnanec, ktorý je špičkovým odborníkom (§ 3a), do jedného zo šiestich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2a“.

4. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Špičkový odborník

(1) Zamestnávateľ môže určiť, že zamestnanec, ktorý je zaradený do siedmej až dvanástej platovej triedy podľa § 3 ods. 1 a

a) trvale preukazuje mimoriadne schopnosti a dosahuje vynikajúce pracovné výsledky,

b) plní kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4,

c) má viac ako 12 rokov praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a),

je špičkovým odborníkom.

(2) Zamestnávateľ môže upraviť ďalšie kritériá na preukazovanie mimoriadnych schopností a vynikajúcich pracovných výsledkov podľa odseku 1 písm. a) v kolektívnej zmluve, a ak nie je uzavretá kolektívna zmluva, môže tieto kritériá upraviť vo vnútornom predpise; pritom podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) sú minimálne.“.

5. V § 5 ods. 7 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie:

„rovnako sa postupuje, ak zamestnanec so základným vzdelaním dosiahne absolvovaním štúdia úplné stredné vzdelanie alebo ak zamestnanec začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy podľa odseku 6 písm. b),“.

6. V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovo „vykonávania,“ vkladajú slová „ak sa žena v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravovala na povolanie,“.

7. § 6 ods. 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 8b) a 8c) znie:

d) vedeckej výchovy8b) alebo doba postgraduálneho štúdia8c) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru výchovy alebo štúdia pre úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti.

8b) § 13 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

8c) § 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.“.

8. V § 6 ods. 6 sa slová „v odseku 4“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 4 a 5“.

9. § 7 vrátane nadpisu znie:

Tarifný plat

㤠7

(1) Zamestnancovi s výnimkou zamestnanca uvedeného v odseku 2 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2. To neplatí pre zamestnanca podľa § 7a.

(2) Zamestnancovi, ktorý je špičkovým odborníkom, patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2a.

(3) Zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje § 73 ods. 2 Zákonníka práce a ktorí nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 73 ods. 4 Zákonníka práce, patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 alebo 2. Zvýšenie tarifného platu predstavuje 25 % platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2. Okruh týchto zamestnancov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.9) Obdobne sa postupuje u zamestnancov v služobnom pomere, ktorým výkon podnikateľskej činnosti neumožňujú osobitné predpisy.9a)

(4) Zamestnancovi, na ktorého sa vzťahuje § 73 ods. 3 Zákonníka práce alebo § 4 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností, sa neposkytuje zvýšenie tarifného platu podľa odseku 3. Ak súčet súm odmien poskytnutých podľa uvedených ustanovení za kalendárny rok je nižší ako súčet súm zvýšenia tarifného platu, ktoré by zamestnancovi inak patrilo podľa odseku 3, zamestnávateľ mu poskytne doplatok vo výške ich rozdielu. Prípadný doplatok sa zúčtuje najneskôr s platom za mesiac máj nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Zamestnancovi, ktorý je špičkovým odborníkom, alebo zamestnancovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky alebo kvalitne plní pracovné úlohy vo väčšom rozsahu v porovnaní s inými zamestnancami, možno tarifný plat určený podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť o osobný príplatok pri zaradení

a) do prvej až šiestej platovej triedy až do výšky 50 %,

b) do siedmej a ôsmej platovej triedy až do výšky 70 %,

c) do deviatej až dvanástej platovej triedy až do výšky 100 %

platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2.

(6) Zamestnancovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky a je odborníkom pre špeciálne činnosti vo zvláštnych službách ozbrojených síl a colnej správy, alebo zamestnancovi, ktorý je talentovaným umelcom alebo vrcholovým športovcom, možno tarifný plat určený podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť o osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2.

(7) O zvýšení alebo o znížení platu podľa odseku 5 alebo odseku 6 rozhoduje zamestnávateľ v závislosti od plnenia určených podmienok. Súbeh osobných príplatkov podľa odsekov 5 a 6 nie je možný.

(8) Určený plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

10. Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9b) znie:

㤠7a

(1) Zamestnancovi, ktorý v štátnom zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnej starostlivosti vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou,9b) patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2b.

(2) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.

9b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.“.

11. V § 9 ods. 2 písm. a) a v odsekoch 7, 9 a 12 sa suma „800 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

12. V § 9 ods. 2 písm. b) a v odsekoch 5, 8, 10, 13 a 15 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „600 Sk“.

13. V § 9 ods. 3, 4 a 8 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „1 200 Sk“.

14. V § 9 ods. 6 a 9 sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „1 800 Sk“.

15. V § 9 ods. 6 sa za slovo „polície“ vkladajú slová „a zamestnancovi na úseku verejného poriadku“.

16. V § 9 ods. 8 sa slová „vo väznici alebo nápravnovýchovnom ústave,“ nahrádzajú slovami „v ústave na výkon väzby, nápravnovýchovnom ústave alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených,“.

17. V § 9 ods. 9 sa suma „1 200 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“.

18. V § 9 ods. 9 sa na konci vypúšťajú slová „a v Slovenskej informačnej službe 200 až 1 800 Sk“.

19. V § 9 ods. 11 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“ a suma „800 Sk“ sa nahrádza sumou „1 200 Sk“.

20. V § 9 ods. 11 v druhej vete sa za slová „kontrolnú činnosť“ vkladajú slová „a zamestnancovi Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozornú činnosť nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení“.

21. § 9 ods. 14 znie:

(14) Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke alebo výchovno-vzdelávacie činnosti a je v sústavnom každodennom osobnom styku s osobami na oddeleniach trvalo ležiacich v domovoch dôchodcov, v ústavoch sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnutých, v liečebniach pre dlhodobo chorých, v odborných liečebných ústavoch pre zdravotne postihnutých a na úsekoch so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, patrí príplatok vo výške 300 až 1 000 Sk mesačne.“.

22. V § 9 ods. 16 v prvej vete sa suma „1 200 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“ a v druhej vete v písmene a) sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“, v písmene b) sa suma „0,70 Sk“ nahrádza sumou „1 Sk“ a v písmene c) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“.

23. V § 9 ods. 17 v prvej vete sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „600 Sk“ a v druhej vete v písmene a) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „600 Sk“ a v písmene b) sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „400 Sk“.

24. V § 9 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 až 22, ktoré znejú:

(18) Zamestnancovi, ktorý vykonáva odborné zdravotnícke činnosti pri leteckej zdravotníckej záchrannej službe, patrí príplatok vo výške 20 až 40 Sk za každú letovú hodinu.

(19) Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v rámci dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej prevádzky rozvrhol pracovný čas tak, že vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok vo výške 100 až 800 Sk mesačne.

(20) Zamestnancovi s príslušnou špecializačnou prípravou, ktorý sústavne vykonáva odborné zdravotnícke zákroky a odborné činnosti spojené so zvýšenou psychickou a fyzickou záťažou na anestéziologicko-resuscitačných oddeleniach, jednotkách intenzívnej starostlivosti, dialyzačných a onkologických pracoviskách, operačných sálach, patologicko-anatomických oddeleniach, oddeleniach súdneho lekárstva a rýchlej zdravotnej pomoci, patrí príplatok vo výške 300 až 1 000 Sk mesačne.

(21) Zamestnancovi, ktorý vykonáva štátny dozor nad kapitálovým trhom, patrí príplatok vo výške 300 až 2 800 Sk mesačne.

(22) Zamestnancovi obce, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pri správe dane z nehnuteľností, miestnych daní a poplatkov spojených s overovaním správnosti údajov u daňových subjektov, patrí príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.“.

Doterajšie odseky 18 a 19 sa označujú ako odseky 23 a 24.

25. V § 9 v novooznačenom odseku 24 sa slová „2 až 17“ nahrádzajú slovami „2 až 22“.

26. V § 11 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Rovnako sa postupuje pri určení tarifného platu predsedu ústredného orgánu štátnej správy a štátneho tajomníka.“.

27. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Zamestnávateľ môže určiť umeleckého zamestnanca za špičkového odborníka podľa § 3a ods. 1 písm. a) a b); pri určení jeho tarifného platu použije prílohu č. 2a bez závislosti od dĺžky započítateľnej praxe.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

28. § 12 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Doplatok podľa § 7 ods. 4 za rok 1996 patrí zamestnancovi vtedy, ak polovičná suma odmien vyplatených za rok 1996 je nižšia ako súčet súm zvýšenia tarifného platu, na ktoré by mal zamestnanec nárok podľa § 7 ods. 3 za druhý polrok 1996.

(5) Špičkovému odborníkovi sa poskytne tarifný plat podľa prílohy č. 2a od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni rozhodnutia zamestnávateľa podľa § 3a ods. 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, od tohto dňa.“.

29. V § 17 ods. 1 sa za slová „§ 3 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 3a ods. 2,“, slová „§ 7 ods. 3 a 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 5 a 6“ a slová „§ 11 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 4“.

30. V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. sa vykonajú doplnky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

31. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 tohto nariadenia.

32. Príloha č. 3 tohto nariadenia tvorí prílohu č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z.

33. Príloha č. 4 tohto nariadenia tvorí prílohu č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z.

34. Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. sa nahrádza prílohou č. 5 tohto nariadenia.

35. Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 6 tohto nariadenia.

Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a príslušník, ktorý je špičkovým odborníkom (§ 3a), do jedného zo šiestich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2a“.

2. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Špičkový odborník

(1) Zamestnávateľ môže určiť, že príslušník, ktorý je zaradený do siedmej až dvanástej platovej triedy podľa § 3 ods. 1 a

a) trvalo preukazuje mimoriadne schopnosti a dosahuje vynikajúce pracovné výsledky,

b) plní kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4,

c) má viac ako 12 rokov praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a),

je špičkovým odborníkom.

(2) Zamestnávateľ môže upraviť ďalšie kritériá na preukazovanie mimoriadnych schopností a vynikajúcich pracovných výsledkov podľa odseku 1 písm. a) v kolektívnej zmluve, a ak nie je uzavretá kolektívna zmluva, môže tieto kritériá upraviť vo vnútornom predpise; pritom podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) sú minimálne.“.

3. V § 5 ods. 7 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie:

„rovnako sa postupuje, ak príslušník so základným vzdelaním dosiahne absolvovaním štúdia úplné stredné vzdelanie alebo ak príslušník začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy podľa odseku 6,“.

4. V § 6 ods. 1 písm. d) sa za slovo „vykonávania,“ vkladajú slová „ak sa žena v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravovala na povolanie,“.

5. § 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 5a) a 5b) znie:

e) vedeckej výchovy5a) alebo doba postgraduálneho štúdia5b) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru výchovy alebo štúdia pre úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti.

5a) § 13 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

5b) § 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.“.

6. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Tarifný plat

(1) Príslušníkovi s výnimkou príslušníka uvedeného v odseku 2 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Príslušníkovi, ktorý je špičkovým odborníkom, patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2a.

(3) Príslušníkom, na ktorých sa vzťahuje § 73 ods. 2 Zákonníka práce a ktorí nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 73 ods. 4 Zákonníka práce, patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 alebo 2. Zvýšenie tarifného platu predstavuje 25 % platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2. Okruh týchto príslušníkov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.6)

(4) Príslušníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 73 ods. 3 Zákonníka práce alebo § 4 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností, sa neposkytuje zvýšenie tarifného platu podľa odseku 3. Ak súčet súm odmien poskytnutých podľa uvedených ustanovení za kalendárny rok je nižší ako súčet súm zvýšenia tarifného platu, ktoré by príslušníkovi inak patrilo podľa odseku 3, zamestnávateľ mu poskytne doplatok vo výške ich rozdielu. Prípadný doplatok sa zúčtuje najneskôr s platom za mesiac máj nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Príslušníkovi, ktorý je špičkovým odborníkom, alebo príslušníkovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky alebo kvalitne plní pracovné úlohy vo väčšom rozsahu v porovnaní s inými príslušníkmi, možno tarifný plat určený podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť o osobný príplatok pri zaradení

a) do prvej až šiestej platovej triedy až do výšky 50 %,

b) do siedmej a ôsmej platovej triedy až do výšky 70 %,

c) do deviatej až dvanástej platovej triedy až do výšky 100 %

platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2.

(6) Príslušníkovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky a je odborníkom pre špeciálne činnosti, možno tarifný plat určený podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť o osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2.

(7) O zvýšení alebo o znížení platu podľa odseku 5 alebo odseku 6 rozhoduje zamestnávateľ v závislosti od plnenia určených podmienok. Súbeh osobných príplatkov podľa odsekov 5 a 6 nie je možný.

(8) Určený plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

7. V § 10 ods. 2 v časti vety pred bodkočiarkou sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „1 800 Sk“ a v časti vety za bodkočiarkou sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „600 Sk“.

8. V § 10 ods. 3 sa suma „800 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

9. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7a) znie:

(4) Príslušníkovi, ktorému zamestnávateľ v rámci dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej prevádzky rozvrhol pracovný čas tak, že vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok vo výške 100 až 800 Sk mesačne. Príplatok v rovnakej výške patrí aj príslušníkovi, ktorého pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.7a)

7a) § 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

10. § 12 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Doplatok podľa § 7 ods. 4 za rok 1996 patrí príslušníkovi vtedy, ak polovičná suma odmien vyplatených za rok 1996 je nižšia ako súčet súm zvýšenia tarifného platu, na ktoré by mal zamestnanec nárok podľa § 7 ods. 3 za druhý polrok 1996.

(5) Špičkovému odborníkovi sa poskytne tarifný plat podľa prílohy č. 2a od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni rozhodnutia zamestnávateľa podľa § 3a ods. 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, od tohto dňa.“.

11. V § 16 sa slová „§ 7 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 5 a 6, § 7a ods. 2“.

12. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 7 tohto nariadenia.

13. Príloha č. 8 tohto nariadenia tvorí prílohu č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z.

14. Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. sa nahrádza prílohou č. 9 tohto nariadenia.

Čl. III

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa suma „400 Kčs“ nahrádza sumou „800 Sk“.

2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa suma „750 Kčs“ nahrádza sumou „1 500 Sk“.

3. V § 3 ods. 2 a 3 sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.

Čl. IV

Zamestnancom obcí, ktoré nepostupovali podľa § 1 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, sa poskytne plat podľa tohto nariadenia najneskôr od 1. januára 1997.


Čl. V

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z.

Doplnok katalógu pracovných činností

Časť A. Spoločné pracovné činnosti a štátna správa sa dopĺňa takto:

11. platová trieda sa dopĺňa príkladmi pracovných činností 11.15. a 11.16., ktoré znejú:

„11.15. Tvorba a koordinácia koncepcií a programov rozvoja regiónu na úrovni okresu (kraja) a riadenie ich realizácie.

11.16. Vedenie kontrolných akcií na úrovni ústredného orgánu štátnej správy pri kontrole realizácie vládnych programov a dodržiavania zákonov; vedenie kontrolných akcií na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri kontrole hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu.“.

Časť H. Ozbrojené sily – vojenské veliteľské orgány sa mení a dopĺňa takto:

1. V 9. platovej triede sa vypúšťa príklad pracovnej činnosti 9.09.

2. V 10. platovej triede príklad pracovnej činnosti 10.07. znie:

„10.07. Komplexné velenie a zabezpečovanie okresnej správy a správy vojenskej dopravy.“.

3. 11. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti č. 11.04., ktorý znie:

„11.04. Komplexné velenie a zabezpečovanie vyšších doplňovacích veliteľstiev a vojenských ubytovacích a stavebných správ.“.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.

Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2700 2850 3 100 3400 3750 4 130 4550 5030 5550 6 150 6790 7520
2 do 6 2740 2970 3240 3 550 3920 4310 4750 5250 5810 6420 7 100 7850
3 do 9 2860 3 100 3380 3 700 4080 4490 4940 5470 6060 6700 7400 8 190
4 do 12 2970 3230 3 520 3860 4250 4680 5 150 5690 6300 6970 7700 8520
5 do 15 3090 3360 3660 4010 4420 4860 5350 5920 6550 7240 8000 8860
6 do 18 3200 3480 3800 4 160 4580 5040 5550 6 140 6790 7510 8310 9 190
7 do 21 3320 3610 3940 4310 4750 5230 5760 6370 7040 7790 8610 9520
8 do 24 3430 3730 4080 4460 4910 5410 5960 6590 7290 8060 8910 9850
9 do 27 3550 3860 4220 4610 5080 5600 6 160 6820 7530 8340 9210 10200
10 nad 27 3670 3990 4350 4760 5240 5780 6360 7030 7780 8600 9 510 10530

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.

Stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 6500 7740 9 180 10 160 11 220 12420
6 do 18 6750 8040 9530 10530 11 660 12890
7 do 21 6990 8330 9870 10920 12080 13350
8 do 24 7240 8620 10220 11 300 12500 13820
9 do 27 7490 8920 10560 11 690 12920 14300
10 nad 27 7720 9200 10910 12060 13340 14 760

Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.

Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktorí vykonávajú úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2 770 3010 3280 3 720 4 100 4520 4970 5590 6590 7300 8060 8930
2 do 6 2890 3 140 3420 3880 4280 4720 5 190 5840 6900 7620 8430 9320
3 do 9 3020 3280 3 570 4050 4460 4910 5410 6080 7 190 7950 8790 9720
4 do 12 3 140 3410 3 720 4220 4640 5 110 5630 6330 7480 8270 9 140 10 110
5 do 15 3270 3550 3860 4390 4830 5310 5850 6580 7770 8600 9 500 10520
6 do 18 3380 3670 4010 4550 5010 5510 6070 6830 8060 8920 9870 10910
7 do 21 3500 3810 4 160 4 720 5 190 5720 6290 7080 8360 9250 10220 11 300
8 do 24 3630 3940 4310 4880 5370 5920 6520 7330 8650 9560 10580 11 700
9 do 27 3750 4080 4450 5040 5560 6 120 6740 7580 8940 9890 10930 12 100
10 nad 27 3880 4210 4600 5210 5730 6320 6950 7820 9230 10210 11 290 12 500

Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.

Príplatky za riadenie v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)

&nbsp Ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého nie je člen vlády, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Pôsobnosť organizácie
celoštátna oblastná (krajská) okresná obvodná, miestna
Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Magistrát mesta Košíc mestá nad 50 tisíc obyvateľov mestá od 15 tisíc do 50 tisíc obyvateľov obce do 15 tisíc obyvateľov
I 1 600 - 7 500 1 600 - 6 300 1 600 - 5 000 1 600 - 3 800 1 600 - 3 100
II 1 200 - 5 000 1 200 - 4 800 1 200 - 3 800 1 200 - 3 000 1 200 - 2 300
III 800 - 2 800 800 - 2 500 800 - 2 300 800 - 2 000 800 - 1 900
IV 300 - 1 500

Stupeň riadenia:

I. - vedúci organizácie (štatutárny orgán)

II. - vedúci zamestnanec organizácie zodpovedný za zverený úsek činnosti organizácie, ktorý je zástupcom štatutárneho orgánu

III. - riaditeľ odboru na ústrednom orgáne štátnej správy alebo vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov organizácie, s výnimkou zástupcu štatutárneho orgánu

IV. - vedúci zamestnanec, ktorý je oprávnený riadiť prácu podriadených zamestnancov

Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Príloha č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z.

Príplatky za riadenie

PRVÁ ČASŤ

Ozbrojené sily

1. Generálny štáb Armády Slovenskej republiky

&nbsp Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
1.1 Náčelník generálneho štábu 5 000 - 7 500
1.2 Zástupca náčelníka generálneho štábu 5 000 - 6 000
1.3 Zástupca náčelníka generálneho štábu pre operačné plánovanie, zástupca náčelníka generálneho štábu pre logistiku, náčelník štábu pozemného vojska, náčelník štábu letectva a protivzdušnej obrany 4 000 - 5 000
1.4 Zástupcovia vedúcich zamestnancov na 3. stupni riadenia, náčelník správy 3 600 - 4 400
1.5 Zástupca náčelníka správy, náčelník oddelenia 2 800 - 3 600
1.6 Zástupca náčelníka oddelenia 1 600 - 2 200
1.7 Náčelník skupiny 500 - 1 500

2. Úrady a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Vyšší vojenský súd

&nbsp Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
2.1 Riaditeľ vojenského úradu 3 000 - 4 000
2.2 Zástupca riaditeľa vojenského úradu 2 400 - 3 400
2.3 Náčelník oddelenia 1 800 - 2 600
2.4 Zástupca náčelníka oddelenia 1 200 - 1 800
2.5 Náčelník skupiny 800 - 1 200

3. Príplatky za riadenie pre ďalšie riadiace funkcie ozbrojených síl ustanoví Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vnútornom predpise.

DRUHÁ ČASŤ

Colná správa

1. Ústredná colná správa

&nbsp Funkcia Příplatek za riadenie v Sk mesačne
1.1 Generálny riadltel' 4 000 - 7 500
1.2 Námestník generálneho riaditeľa 2 000 - 5 000
1.3 Riadlteľ odboru 1 500 - 3 800
1.4 Zástupca riadlteľa odboru 1 000 - 2 900
1.5 Vedúci oddelenia 800 - 1 900
1.6 Vedúcl školiaceho strediska, vedúcl referátu a zmeny prípravy dát 300 - 1 500

2. Územný orgán

&nbsp Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
2.1 Riaditeľ colnice 1 600 - 5 000
2.2 Námestník riaditeľa colnice 1 200 - 3 800
2.3 Vedúci colnej odbočky 800 - 2 300
2.4 Vedúci oddelenia colnice 500 - 1 500
2.5 Vedúci odlúčeného pracoviska, vedúci stanice colnej stráže, vedúci zmeny, zástupca vedúceho stanice colnej stráže, zástupca vedúceho colnej odbočky 300 - 1 500

Príloha č. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.

Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2700 2850 3 100 3400 3750 4 130 4550 5030 5550 6 150 6790 7520
2 do 6 2740 2970 3240 3 550 3920 4310 4750 5250 5810 6420 7 100 7850
3 do 9 2860 3 100 3380 3 700 4080 4490 4940 5470 6060 6700 7400 8 190
4 do 12 2970 3230 3 520 3860 4250 4680 5 150 5690 6300 6970 7700 8520
5 do 15 3090 3360 3660 4010 4420 4860 5350 5920 6550 7240 8000 8860
6 do 18 3200 3480 3800 4 160 4580 5040 5550 6 140 6790 7510 8310 9 190
7 do 21 3320 3610 3940 4310 4750 5230 5760 6370 7040 7790 8610 9520
8 do 24 3430 3730 4080 4460 4910 5410 5960 6590 7290 8060 8910 9850
9 do 27 3550 3860 4220 4610 5080 5600 6 160 6820 7530 8340 9210 10200
10 nad 27 3670 3990 4350 4760 5240 5780 6360 7030 7780 8600 9 510 10530

Príloha č. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.

Stupnica platových taríf príslušníkov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 6500 7740 9 180 10 160 11 220 12420
6 do 18 6750 8040 9530 10530 11 660 12890
7 do 21 6990 8330 9870 10920 12080 13350
8 do 24 7240 8620 10220 11 300 12500 13820
9 do 27 7490 8920 10560 11 690 12920 14300
10 nad 27 7720 9200 10910 12060 13340 14 760

Príloha č. 9

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb.

Príplatky za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

1. Hlavná správa

&nbsp Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
1.1 Náčelník hlavnej správy 4 000 - 6 300
1.2 Zástupca náčelníka 1 500 - 4 800
1.3 Náčelník odboru 800 - 3 100
1.4 Náčelník zariadenia 800 - 3 100
1.5 Náčelník oddelenia 500 - 1 900

2. Územný orgán

Punkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
2.1 Náčelník okresnej správy 1 600 - 3 800
2.2 Zástupca náčelníka 1 200 - 3 000
2.3 Veliteľ jednotky okresnej správy 800 - 2 500
2.4 Náčelník alebo veliteľ, ktorý je poverený riadením práce podriadených príslušníkov 300 - 1 500