Nariadenie vlády č. 190/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-190
Čiastka 69/1996
Platnosť od 29.06.1996 do30.06.2001
Účinnosť od 01.07.1996 do30.06.2001
Zrušený 223/2001 Z. z.
Znenie 01.07.1996

190

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 13 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 5“.

2. V § 20 ods. 2 sa v druhej vete slovo „nevyhovuje“ nahrádza slovom „vyhovuje“.

3. V § 29 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a zoznam činností, ktoré sa budú pri nakladaní s odpadmi vykonávať,“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 30) znie:

30) § 5 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.“.

5. § 30 ods. 2 písm. a) znie:

a) zo zoznamu druhov a kategórií odpadov,2) s ktorými sa bude pri podnikaní nakladať, a zo zoznamu činností, ktoré sa budú pri nakladaní s odpadmi vykonávať,“.

6. § 31 vrátane nadpisu znie:

㤠31

Dovoz, vývoz a tranzitná preprava odpadov

(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov na územie Slovenskej republiky na účel využitia odpadu ako druhotnej suroviny32) okrem náležitostí podľa prílohy č. 7 nariadenia I. časti obsahuje

a) záväzok spracovateľa, že spracuje celé dovezené množstvo odpadu a zároveň spracuje domáci odpad rovnakého druhu najmenej v rovnakom množstve,

b) pri dovoze odpadu tvoreného zberovým papierom, železným šrotom alebo zberovým sklom záväzok spracovateľa, že spracuje celé dovezené množstvo odpadu a zároveň spracuje domáci odpad rovnakého druhu najmenej v množstve 40 % z celkovej hmotnosti spracovaného odpadu,

c) preukázanie spôsobu využívania alebo zneškodňovania odpadu vzniknutého pri spracúvaní odpadu ako druhotnej suroviny s uvedením jeho druhu a množstva.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) platí do 31. decembra 1997.

(3) Ak sa preukáže, že na území Slovenskej republiky sa nenachádza potrebné množstvo rovnakého odpadu a preto čiastočne alebo v celom rozsahu nemožno splniť podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky môže na základe stanoviska Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri vydávaní súhlasu na dovoz odpadu sčasti alebo v celom rozsahu upustiť od splnenia povinností podľa odseku 1 písm. a) a b).

(4) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov na účel ich zneškodnenia33) okrem náležitostí podľa prílohy č. 7 nariadenia I. časti obsahuje dohody preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.33a)

(5) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdi žiadosť o dovoz odpadu z hľadiska plnenia povinností podľa osobitného predpisu.33b)

(6) Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov33c) obsahuje náležitosti podľa prílohy č. 7 nariadenia II. časti.

(7) Žiadosť o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky 33d) obsahuje náležitosti podľa prílohy č. 7 nariadenia III. časti.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32), 33), 33a), 33b), 33c) a 34d) znejú:

32) § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

33) § 3 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch.

33a) § 3 ods. 4 písm. a) až c) zákona o odpadoch.

33b) § 3 ods. 2 a 3 zákona o odpadoch.

33c) § 4 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch.

33d) § 4 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.“.

7. V prílohe č. 4 nariadenia

a) v tabuľke č. 2, riadku 31 sa hraničná hodnota tália „0,012)“ nahrádza hraničnou hodnotou „0,12)“,

b) v tabuľke č. 2, riadku 32 sa hraničná hodnota vanádu „0,052)“ nahrádza hraničnou hodnotou „0,22)“,

c) v tabuľke č. 2, riadku 41 sa hraničná hodnota dusitanov „0,12)“ nahrádza hraničnou hodnotou „1,02)“.

8. V prílohe č. 5 nariadenia v časti Tesniace systémy skládok 2. a 3. stavebnej triedy – Skládka 2. stavebnej triedy

a) sa v prvej vete slová „najmenej k=1.10-7 m.s-1, pričom jeho minimálna mocnosť sa vypočíta podľa vzťahu“ nahrádzajú slovami „najviac k=1.10-7 m.s-1, pričom jeho minimálna mocnosť musí byť najmenej“,

b) sa v prvej časti druhej vety slová „Ak bude priepustnosť geologického podložia dna skládky vyššia ako“ nahrádzajú slovami „Ak bude súčiniteľ filtrácie geologického podložia dna skládky vyšší ako“.

9. Za prílohu č. 6 nariadenia sa pripája príloha č. 7 nariadenia, ktorá je prílohou tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1996 Z. z.

Príloha č. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb.

I. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na dovoz odpadov.

a) Povinné náležitosti žiadosti sú tieto:

1. vyplnené tlačivo ŠEVT–01 305 0 (MŽP SR) – žiadosť o súhlas na dovoz – vývoz odpadov, 4-krát,

2. koncesia na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, ak sa dovoz odpadu uskutočňuje na účel podnikania s odpadmi,

3. povolenie príslušného orgánu štátnej správy na prevádzkovanie zariadenia na spracúvanie alebo zneškodňovanie odpadu,

4. doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,1)

5. zmluva uzatvorená medzi pôvodcom (dodávateľom) a príjemcom dovezeného odpadu,

6. zmluvné zabezpečenie spätného prevzatia odpadu jeho pôvodcom (vývozcom) v prípade, ak príjemca odmietne prevziať alebo neprevezme dovezený odpad,

7. preukázanie zabezpečenia využívania alebo zneškodňovania odpadov vzniknutých pri spracúvaní dovezených odpadov,

8. preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka.

b) Náležitosti, ktorých doplnenie možno požadovať:

1. súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom,

2. materiálová bilancia procesu, v ktorom príjemca odpadu využíva dovezený odpad ako druhotnú surovinu,

3. vyhodnotenie dovozu odpadov za obdobie, na ktoré bol v minulosti vydaný súhlas,

4. vyhodnotenie spracovaného množstva odpadov rovnakého druhu z domácich zdrojov za obdobie podľa bodu 3.

II. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov sú tieto:

1. vyplnené tlačivo ŠEVT – 01 305 0 (MŽP SR) – žiadosť o súhlas na dovoz – vývoz odpadov, 4-krát,

2. koncesia na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, ak sa dovoz odpadu uskutočňuje na účel podnikania s odpadmi,

3. zmluva medzi pôvodcom a odberateľom odpadu,

4. zmluvné zabezpečenie spätného prevzatia odpadu pôvodcom (vývozcom), ak zásielku nemožno doručiť alebo príjemca zásielku neprevezme,

5. návrh opatrení pre prípad havárie dopravného prostriedku s nákladom odpadu,

6. písomný súhlas orgánu štátnej správy štátu dovozu na dovoz nebezpečných odpadov a všetkých tranzitných štátov na tranzitnú prepravu,

7. preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka,

8. doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.1)

III. Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky sú tieto:

1. vyplnené tlačivo ŠEVT–01 306 0 (MŽP SR) – žiadosť o súhlas na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky, 4-krát,

2. návrh opatrení pre prípad havárie dopravného prostriedku s nákladom odpadu,

3. písomný súhlas orgánu štátnej správy štátu dovozu,

4. písomný súhlas orgánu štátnej správy tranzitného štátu,

5. zmluva s odberateľom odpadu v štáte dovozu,

6. preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka,

7. doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.1)

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z.