Oznámenie č. 188/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-188
Čiastka 68/1996
Platnosť od 28.06.1996
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobúda účinnosť 1. júla 1996 na základe článku 11a ods. 3.

Pôvodný predpis 28.06.1996

188

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 1988 nadobudol platnosť Dohovor o zjednodušení formalít pri preprave tovaru.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k dohovoru svojím uznesením č. 345 zo 16. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ho schválil 22. mája 1996. Listina o pristúpení bola uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev 28. mája 1996.

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobúda účinnosť 1. júla 1996 na základe článku 11a ods. 3.

Pri pristúpení k dohovoru Slovenská republika urobila toto vyhlásenie: Slovenská republika vyhlasuje, že prijme všetky Odporúčania a Rozhodnutia Zmiešaného výboru ES–EZVO „Zjednodušenie formalít“, ktoré tento vysloví, prípadne prijme v čase medzi rozhodnutím z 26. októbra 1995 a dňom, keď bude pristúpenie Slovenskej republiky podľa článku 11a dohovoru účinné.

DOHOVOR

o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO (ďalej len „Spoločenstvo“)

a

RAKÚSKA REPUBLIKA, FÍNSKA REPUBLIKA, ISLANDSKÁ REPUBLIKA, NÓRSKE KRÁĽOVSTVO, ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO a ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA (ďalej len „štáty EZVO“),

opierajúc sa o Dohodu o voľnom obchode medzi Spoločenstvom a jednotlivými štátmi EZVO,

opierajúc sa o spoločné vyhlásenie, ktoré prijali 9. apríla 1984 v Luxemburgu ministri štátov EZVO a členských štátov Spoločenstva, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev a ktoré obsahuje výzvu na dosiahnutie európskeho hospodárskeho priestoru najmä so zreteľom na zjednodušenie hraničných formalít a pravidiel pôvodu,

berúc do úvahy, že Spoločenstvo v rámci akčného programu na posilnenie vnútorného trhu rozhodlo zaviesť od 1. januára 1988 pri preprave tovaru vnútri Spoločenstva jednotný administratívny doklad,

berúc do úvahy, že je vhodné zjednodušiť aj formality pri preprave tovaru medzi Spoločenstvom a štátmi EZVO, ako aj medzi jednotlivými štátmi EZVO osobitne zavedením jednotného administratívneho dokladu,

berúc do úvahy, že tento dohovor sa nesmie chápať tak, že zmluvné strany oslobodzuje od ich záväzkov vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv,

dohodli sa takto:

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

(1) V tomto dohovore sú stanovené opatrenia na zjednodušenie formalít pri preprave tovaru medzi zmluvnými stranami; na tento účel sa zavádza predovšetkým jednotný administratívny doklad (ďalej len „jednotný doklad“), ktorý sa má používať bez ohľadu na druh a pôvod tovaru na všetky dovozné a vývozné režimy, ako aj na spoločný tranzitný režim (ďalej len „tranzitný režim“) pri preprave tovaru medzi zmluvnými stranami.

(2) Na účely tohto dohovoru treťou krajinou sa rozumie každá krajina, ktorá nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru.

(3) Od okamihu, keď podľa článku 11 je platné pristúpenie novej zmluvnej strany, platí výlučne pre tento dohovor každý odkaz na štáty EZVO v plnom rozsahu aj na túto krajinu.

Článok 2

Formality spojené s prepravou tovaru medzi zmluvnými stranami sa budú vypĺňať na jednotnom doklade na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v dodatku I k tomuto dohovoru. Jednotný doklad sa použije vždy podľa okolností prípadu ako vyhlásenie alebo ako doklad na vývoz, tranzit alebo na dovoz.

Článok 3

Zmluvná strana môže požadovať ako prílohy jednotného dokladu len také administratívne doklady, ktoré

– zmluvná strana výslovne požaduje na uplatnenie svojich právnych predpisov, čo by sa nemohlo zabezpečiť pri výlučnom použití jednotného dokladu,

– sa požadujú na základe medzinárodných dohovorov, ktorých je zmluvnou stranou,

– požadujú deklaranti, aby na základe žiadosti mohli získať určité výhody alebo uľahčenia.

Článok 4

(1) Tento dohovor nezakazuje zmluvným stranám uplatňovať zjednodušené postupy aj s použitím výpočtovej techniky so zreteľom na ďalekosiahle uľahčenia pre deklarantov.

(2) Zjednodušené postupy môžu osobitne určovať, že príslušný tovar sa nemusí predložiť colnému úradu a vyhlásenie na tento tovar sa nemusí colnému úradu podať; ďalej sa môže povoliť podať neúplné vyhlásenie. V tých prípadoch sa musí dodatočne podať vyhlásenie, ktoré so súhlasom príslušných úradov môže byť periodickým súhrnným vyhlásením podaným v lehote určenej týmito úradmi.

V prípadoch uvedených v odseku 1 sa môže povoliť použiť namiesto jednotného dokladu obchodné doklady.

Ak sa použije jednotný doklad, môžu deklaranti so súhlasom príslušných úradov na splnenie všetkých formalít súvisiacich s dovozom alebo s vývozom pripojiť k jednotnému dokladu namiesto doplnkových dokladov doklady bežne používané v obchodnom styku, v ktorých je tovar pomenovaný.

(3) Tento dohovor nezakazuje zmluvným stranám

– v poštovom styku (listová a balíková pošta) nepoužívať jednotný doklad,

– nepoužívať písomné vyhlásenia,

– uzavierať navzájom dohody alebo dohovory s ďalšími uľahčeniami zjednodušení formalít na celú prepravu alebo na časť prepravy tovaru medzi nimi,

– používať na zásielky obsahujúce viac položiek tovaru na splnenie formalít v tranzitnom režime namiesto doplnkových dokladov ložné listy,

– povoliť, aby sa vyhlásenia mohli vyhotovovať bez predpísaných tlačív prostredníctvom verejných alebo súkromných počítačových systémov podľa podmienok určených príslušnými úradmi,

– povoliť, aby príslušné úrady požadovali zadávanie údajov potrebných na splnenie príslušných formalít priamo do ich počítačových systémov na účely prerokovania vyhlásení, a to aj bez odovzdania písomného vyhlásenia,

– povoliť, aby príslušné úrady v prípade používania počítačových systémov na účely prerokovania vyhlásení určili, aby vývozné, tranzitné alebo dovozné vyhlásenie bolo podané buď na jednotnom doklade vyhotovenom na tomto zariadení, alebo ak takýto doklad nie je vyhotovený, zadaním údajov do počítačových systémov,

– uplatniť uľahčenia, ktoré prijal zmiešaný výbor vydaním rozhodnutia podľa článku 11 ods. 3.

Formality

Článok 5

(1) Ustanovenia o uplatňovaní formalít požadovaných pri vývoze, tranzite a dovoze na jednotnom doklade sú uvedené v dodatku II k tomuto dohovoru.

(2) Spoločné kódy, ktoré sa uvádzajú na tlačivách podľa dodatku I, sú uvedené v dodatku III k tomuto dohovoru.

Článok 6

(1) Vyhlásenie sa musí vyplniť v jednom z úradných jazykov zmluvných strán schválených príslušnými úradmi krajiny, v ktorej sa budú uplatňovať formality na vývoz alebo na tranzit. Colný orgán krajiny určenia alebo tranzitnej krajiny môže od deklaranta alebo od jeho zástupcu v tejto krajine požadovať preklad vyhlásenia do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov tejto krajiny.

(2) Na rozdiel od odseku 1 vyhlásenie sa vždy musí vyplniť v jednom z úradných jazykov krajiny dovozu, ak sa vypĺňajú výtlačky vyhlásenia iné ako tie, ktoré sú určené pre colný úrad krajiny vývozu alebo odoslania.

Článok 7

(1) Deklarant alebo jeho zástupca môže na každý jednotlivý režim pri preprave tovaru medzi zmluvnými stranami použiť na uplatnenie formalít iba výtlačky vyhlásenia určené na tento režim, ku ktorým sa môžu prípadne priložiť výtlačky určené na nasledujúci režim.

(2) Postup podľa odseku 1 sa nemôže spájať s osobitnými podmienkami určenými príslušnými úradmi.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia o zberných zásielkach, môžu príslušné úrady povoliť, aby sa vývozné a tranzitné formality uplatnili na jednom tlačive na výtlačkoch, ktoré sú určené na tieto formality.

Článok 8

V prípadoch uvedených v článku 7 príslušné úrady preveria, ak je to možné, či údaje uvedené vo výtlačkoch na jednotlivé režimy sú správne.

Úradná pomoc

Článok 9

(1) Na zabezpečenie plynulej prepravy tovaru medzi zmluvnými stranami a na uľahčenie odhaľovania nesprávneho postupu a porušovania predpisov colné orgány týchto krajín si odovzdávajú pre svoje potreby na základe žiadosti alebo, ak uvážia, že je to v záujme inej zmluvnej strany, z vlastnej iniciatívy všetky dostupné informácie (vrátane úradných oznámení a zistení), ktoré majú význam pre správne vykonávanie tohto dohovoru.

(2) Úradnú pomoc možno čiastočne alebo celkom odoprieť alebo odmietnuť, ak dožiadaná krajina je toho názoru, že úradná pomoc by mohla narušiť jej bezpečnosť, verejný poriadok („ordre public“) alebo iné verejné záujmy alebo prezradiť priemyselné, obchodné alebo služobné tajomstvo.

(3) Pri odopretí alebo pri odmietnutí úradnej pomoci sa musí príslušné rozhodnutie aj so zdôvodnením bezodkladne oznámiť krajine, ktorá o ňu požiadala.

(4) Ak colný orgán niektorej krajiny požiada o úradnú pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, keby o ňu bol požiadaný, vo svojej žiadosti upozorní na túto skutočnosť. Je na posúdení príslušného dožiadaného colného orgánu, či takejto žiadosti vyhovie.

(5) Informácie získané podľa odseku 1 sa môžu použiť výlučne na účely tohto dohovoru a poskytne sa im v krajine, ktorej boli oznámené, tá istá ochrana, aká sa poskytuje informáciám tohto druhu v tejto krajine, podľa jej právnych predpisov. Tieto informácie sa môžu využiť na iné účely len s písomným súhlasom príslušného úradu a s výhradou obmedzení ním určených.

Zmiešaný výbor

Článok 10

(1) Zriaďuje sa zmiešaný výbor, v ktorom je zastúpená každá zmluvná strana tohto dohovoru.

(2) Zmiešaný výbor rokuje vo vzájomnej zhode.

(3) Zmiešaný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Každá zmluvná strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia.

(4) Zmiešaný výbor prijme rokovací poriadok, ktorý okrem iného upraví zvolávanie zasadnutí, ako aj vymenovanie predsedu a dĺžku jeho funkčného obdobia.

(5) Zmiešaný výbor môže zriaďovať podvýbory a pracovné skupiny, ktoré mu pomáhajú pri plnení úloh.

Článok 11

(1) Úlohou zmiešaného výboru je spravovať tento dohovor a zabezpečiť jeho riadne vykonávanie. Z tohto dôvodu ho zmluvné strany pravidelne informujú o praktických skúsenostiach z vykonávania tohto dohovoru. Zmiešaný výbor vydáva odporúčania a v prípadoch uvedených v odseku 3 prijíma rozhodnutia.

(2) Odporúča najmä

a) zmeny tohto dohovoru,

b) všetky ďalšie opatrenia nevyhnutné na vykonávanie dohovoru.

(3) Zmiešaný výbor rozhoduje o zmenách dodatkov k tomuto dohovoru týkajúcich sa zjednodušení uvedených v článku 4 ods. 3 poslednej pomlčke, ako aj o prizvaní tretích krajín podľa článku 1 ods. 2 na pristúpenie k tomuto dohovoru podľa postupu uvedeného v článku 11a. Tieto rozhodnutia s výnimkou prizvaní tretích krajín budú zmluvné strany vykonávať podľa vlastných právnych predpisov.

(4) Ak zástupca niektorej zmluvnej strany v zmiešanom výbore prijal rozhodnutie s výhradou splnenia ústavnoprávnych podmienok, potom rozhodnutie nadobúda platnosť, ak v ňom nie je uvedený dátum, prvý deň druhého mesiaca po oznámení odvolania výhrady.

(5) Rozhodnutie zmiešaného výboru v zmysle odseku 3 prizvať tretiu krajinu na pristúpenie k tomuto dohovoru sa oznámi Generálnemu sekretariátu Rady Európskych spoločenstiev, ktorý ho oznámi príslušnej tretej krajine spolu s aktuálnym znením dohovoru.

(6) Od okamihu uvedeného v odseku 5 môže byť príslušná tretia krajina zastúpená v zmiešanom výbore, podvýboroch a pracovných skupinách prostredníctvom pozorovateľa.

Pristúpenie tretích krajín

Článok 11a

(1) Každá tretia krajina, ktorá dostane prizvanie od depozitára dohovoru na základe rozhodnutia zmiešaného výboru, môže sa stať zmluvnou stranou tohto dohovoru.

(2) Tretia krajina prizvaná na pristúpenie k dohovoru stane sa zmluvnou stranou tohto dohovoru uložením listiny o pristúpení na Generálnom sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev. K tejto listine sa priloží preklad dohovoru v úradnom jazyku (úradných jazykoch) príslušnej tretej krajiny.

(3) Pristúpenie nadobudne účinnosť prvý deň druhého mesiaca po uložení listiny o pristúpení.

(4) Depozitár úradne oznámi zmluvným stranám dátum uloženia listiny o pristúpení, ako aj dátum účinnosti pristúpenia.

(5) Odporúčania a rozhodnutia, ktoré zmiešaný výbor prijal podľa článku 11 ods. 2 a 3 od okamihu uvedeného v odseku 1 tohto článku do okamihu, keď pristúpenie nadobudne účinnosť, Generálny sekretariát Rady Európskych spoločenstiev oznámi prizvanej tretej krajine.

Prijatie týchto dokumentov je predmetom vyhlásenia v listine o pristúpení alebo v osobitnej listine, ktorá bude uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev do šiestich mesiacov po oznámení. Ak toto vyhlásenie v tejto lehote nebude uložené, pristúpenie je neúčinné.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 12

Každá zmluvná strana prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného a vyváženého vykonávania tohto dohovoru s prihliadnutím na nevyhnutnosť odstrániť formality sťažujúce prepravu tovaru, ako aj na potrebu všestranne uspokojivo riešiť ťažkosti vzniknuté pri uplatňovaní tohto dohovoru.

Článok 13

Zmluvné strany sa vzájomne informujú o predpisoch vydaných na vykonávanie tohto dohovoru.

Článok 14

Dodatky sú súčasťou tohto dohovoru.

Článok 15

(1) Tento dohovor je platný tak pre územia, na ktorých sa uplatňuje zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a jej ustanovenia, na jednej strane, ako aj pre územia štátov EZVO na druhej strane.

(2) Tento dohovor je platný aj pre Lichtenštajnské kniežatstvo, pokiaľ je kniežatstvo spojené so Švajčiarskou konfederáciou zmluvou o colnej únii.

Článok 16

Každá zmluvná strana môže pri dodržaní dvanásťmesačnej výpovednej lehoty od tohto dohovoru odstúpiť; písomná výpoveď podľa článku 17 sa doručuje depozitárovi, ktorý ju oznámi zmluvným stranám.

Článok 17

(1) Dohovor nadobúda platnosť 1. januára 1988, ak zmluvné strany k 1. novembru 1987 uložili svoje listiny o pristúpení na Generálnom sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev, ktorý je depozitárom tohto dohovoru.

(2) Ak tento dohovor nenadobudne platnosť 1. januára 1988, potom ju nadobudne prvý deň druhého mesiaca po uložení poslednej listiny o pristúpení.

(3) Depozitár oznámi zmluvným stranám dátum uloženia listiny o pristúpení každej zmluvnej strany a dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

Článok 18

Tento dohovor je vyhotovený v dánskom, nemeckom, anglickom, francúzskom, gréckom, talianskom, holandskom, portugalskom, španielskom, fínskom, islandskom, nórskom a vo švédskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť; bude uložený u depozitára, ktorý doručí každej zmluvnej strane overenú kópiu.

DODATOK I

VZORY PODĽA ČLÁNKU 2 DOHOVORU

Tento dodatok obsahuje tieto vzory:

Príloha 1: Vzor tlačiva jednotného dokladu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) dodatku II

Príloha 2: Vzor tlačiva jednotného dokladu podľa článku 1 ods. 1 písm. b) dodatku II

Príloha 3: Vzor doplnkového tlačiva podľa článku 1 ods. 2 písm. a) dodatku II

Príloha 4: Vzor doplnkového tlačiva podľa článku 1 ods. 2 písm. b) dodatku II

Příloha 01

PRÍLOHA 1

VZOR TLAČIVA JEDNOTNÉHO DOKLADU

PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 1 PÍSM. A) DODATKU II

Příloha 02

PRÍLOHA 2

VZOR TLAČIVA JEDNOTNÉHO DOKLADU

PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 1 PÍSM. B) DODATKU II

Příloha 03

PRÍLOHA 3

VZOR TLAČIVA JEDNOTNÉHO DOKLADU

PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 2 PÍSM. A) DODATKU II

Příloha 04

PRÍLOHA 4

VZOR TLAČIVA JEDNOTNÉHO DOKLADU

PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 2 PÍSM. B) DODATKU II

DODATOK II

TLAČ, VYPĹŇANIE A POUŽÍVANIE JEDNOTNÉHO DOKLADU

Tlač jednotného dokladu

Článok 1

(1) Bez toho, aby tým boli dotknuté možnosti použitia čiastkových zväzkov uvedených v prílohe 3 tohto dodatku, tlačivá jednotného dokladu sú zložené z ôsmich výtlačkov, a to

a) buď v zväzku ôsmich po sebe nasledujúcich výtlačkov podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 dodatku I,

b) alebo v prípade vypĺňania výpočtovou technikou v dvoch zväzkoch zo štyroch po sebe nasledujúcich výtlačkov podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 dodatku I.

(2) Jednotný doklad sa v prípade potreby môže doplniť doplnkovými tlačivami, a to

a) v zväzku ôsmich po sebe nasledujúcich výtlačkov podľa vzoru uvedeného v prílohe 3 dodatku I,

b) alebo v dvoch zväzkoch zo štyroch po sebe nasledujúcich výtlačkov podľa vzoru uvedeného v prílohe 4 dodatku I.

(3) Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 2, zmluvné strany nemusia vyžadovať používanie doplnkových tlačív, ak sa na vyplnenie vyhlásení použije výpočtová technika, ktorou sa vyhlásenie vytlačí.

(4) Deklaranti si môžu vytlačiť zväzky tlačív obsahujúce len výtlačky podľa vzoru uvedeného v dodatku I, ktoré potrebujú na svoje vyhlásenia.

(5) V ľavom hornom rohu tlačiva môžu zmluvné strany vytlačiť údaj s označením príslušnej zmluvnej strany. Ak sa takéto doklady predložia úradom inej zmluvnej strany, tento údaj prijatie vyhlásenia nevylučuje.

Článok 2

(1) Tlačivá musia byť vytlačené na samoprepisovacom papieri s minimálnou hmotnosťou 40 g/m2. Papier musí byť kvalitný, aby údaje na prednej strane nesťažovali čitateľnosť údajov na zadnej strane, a pri bežnom používaní sa nesmie trhať ani krčiť. Všetky výtlačky musia byť na bielom papieri. Výtlačky na tranzit (1, 4, 5 a 7) majú odseky 1 (s výnimkou strednej časti), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (ľavá časť), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 so zeleným podkladom. Tlačivá sú vytlačené zelenou farbou.

(1a) Jednotlivé výtlačky sú farebne označené takto:

a) v tlačivách podľa vzorov v prílohách 1 a 3 dodatku I sú

– výtlačky 1, 2, 3 a 5 na pravej strane označené červeným, zeleným, žltým, prípadne modrým pásom,

– výtlačky 4, 6, 7 a 8 na pravej strane označené modrým, červeným, zeleným, prípadne žltým prerušovaným pásom.

b) v tlačivách podľa vzorov uvedených v prílohách 2 a 4 dodatku I sú výtlačky 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 na pravej strane označené pásom a vpravo od neho prerušovaným pásom červenej, zelenej, žltej a modrej farby.
Tieto pásy sú asi 3 mm široké. Prerušovaný pás tvoria štvorce s trojmilimetrovou stranou a trojmilimetrové medzery.

(2) Výtlačky, na ktoré sa musia prepísať zápisy na tlačivách, sú uvedené v prílohe 1. Výtlačky, na ktoré sa musia prepísať zápisy na doplnkových tlačivách, sú uvedené v prílohe 2.

(3) Tlačivá majú formát 210 x 297 mm, pričom v dĺžke sú prípustné odchýlky od -5 do +8 mm.

(4) Zmluvné strany môžu určiť, aby na tlačivách bol uvedený názov, adresa alebo značka tlačiarne.

Vypĺňanie jednotného dokladu

Článok 3

(1) Tlačivá sa musia vypĺňať spôsobom uvedeným v prílohe 3.

(2) Ak sa na splnenie formalít použijú verejné alebo súkromné počítačové systémy, príslušné úrady na základe žiadosti povolia, aby deklaranti nahradili podpis rukou porovnateľným technickým spôsobom založeným prípadne na kóde, ktorý má rovnaké právne dôsledky ako vlastnoručný podpis. Toto zjednodušenie sa povolí len vtedy, ak sa splnia technické a správne predpisy príslušných úradov.

(3) Ak sa na splnenie formalít použijú verejné alebo súkromné počítačové systémy, ktoré vytlačia aj vyhlásenia, príslušné úrady môžu povoliť, aby manuálne alebo mechanické odtlačenie služobnej pečiatky colného úradu a podpis príslušného úradníka boli na takomto vyhlásení vyhotovené takisto počítačovým systémom.

Použitie jednotného dokladu

Článok 4

Ustanovenia o používaní jednotného dokladu sú uvedené v prílohe 3.

Článok 5

(1) Ak sa na splnenie formalít na vývoz, tranzit a dovoz použije jeden zväzok tlačív, každý deklarant zodpovedá len za údaje týkajúce sa režimu, ktorý ako deklarant alebo hlavný zodpovedný, alebo jeho zástupca navrhoval.

(2) Na účely uplatňovania odseku 1 musí deklarant, ktorý použije jednotný doklad použitý pri preprave tovaru v predchádzajúcom režime, pred podaním vyhlásenia preskúmať správnosť údajov v odsekoch, ktoré sa ho týkajú, ako aj ich platnosť, pokiaľ ide o príslušný tovar a navrhovaný režim, a prípadne doplniť chýbajúce údaje.

(3) V prípadoch uvedených v odseku 2 musí deklarant všetky zistené rozdiely medzi príslušným tovarom a údajmi uvedenými vo vyhlásení bezodkladne oznámiť colnému úradu.

Článok 6

(1) Pri vývoze z územia zmluvnej strany sa predkladajú výtlačky 1, 2 a 3 vzoru uvedeného v prílohe 1 dodatku I alebo výtlačky 1/6, 2/7 a 3/8 vzoru uvedeného v prílohe 2 dodatku I.

(2) Pri tranzite sa predkladajú výtlačky 1, 4, 5 a 7 vzoru uvedeného v prílohe 1 dodatku I alebo výtlačky 1/6, 2/7 a 4/5 (dvojmo) vzoru uvedeného v prílohe 2 dodatku I.

(3) Pri dovoze tovaru na územie zmluvnej strany sa predkladajú výtlačky 6, 7 a 8 vzoru uvedeného v prílohe 1 dodatku I alebo výtlačky 1/6, 2/7 a 3/8 vzoru uvedeného v prílohe 2 dodatku I.

Podanie vyhlásenia

Článok 7

(1) K vyhláseniam sa musia v rozsahu určenom v článku 3 tohto dohovoru priložiť doklady, ktoré sú potrebné na prepustenie príslušného tovaru do navrhovaného režimu.

(2) Podanie vyhlásenia deklarantom alebo jeho zástupcom sa na colnom úrade považuje za prejav vôle deklaranta navrhnúť tovar na prepustenie do príslušného režimu; bez toho, aby tým bolo dotknuté prípadné použitie trestných predpisov, podaním vyhlásenia podľa právnych predpisov zmluvných strán preberá zodpovednosť za

– správnosť údajov uvedených vo vyhlásení,

– pravosť priložených dokladov,

– dodržanie všetkých povinností súvisiacich s prepustením tovaru do príslušného režimu.

Článok 8

V prípadoch, keď sa budú požadovať dodatočné výtlačky jednotného dokladu alebo vyhlásenia, môžu deklaranti na tento účel použiť aj dodatočné listy alebo fotokópie tohto dokladu alebo tohto vyhlásenia. Príslušné úrady ich prijmú rovnako ako originály, ak budú ich stav a čitateľnosť považovať za uspokojivé.

PRÍLOHA 1

OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV PODĽA PRÍLOH 1 A 3 DODATKU I, NA KTORÉ SA ÚDAJE MUSIA PREPÍSAŤ

(vrátane výtlačku 1)

Odsek číslo Číslo výtlačku  Odsek číslo Číslo výtlačku
I. ODSEKY PRE DEKLARANTOV
1 1 až 8  28 1 až 3
  s výnimkou strednej časti:  29 1 až 3
  1 až 3  30 1 až 3
2 l až 5 1)  31 1 až 8
3 1 až 8  32 1až 8
4 1 až 8  33 ľavá časť:
5 1 až 8    1 až 8
6 1 až 8    ostatné:
7 1 až 3    1 až 3
8 l až 5 1)  34a 1 až 3
9 1 až 3  34b 1 až 3
10 1 až 3  35 1 až 8
11 1 až 3  36 -
12 -  37 1 až 3
13 1 až 3  38 1 až 8
14 1 až 4  39 1 až 3
15 1 až 8  40 l až 5 1)
15a 1 až 3  41 1 až 3
15b 1 až 3  42
16 1,2, 3,6, 7 a 8  43 -
17 1 až 8  44 l až 5 1)
17a 1 až 3  45 -
17b 1 až 3  46 1 až 3
18 l až 5 1)  47 1 až 3
19 l až 5 1)  48 1 až 3
20 1 až 3  49 1 až 3
21 l až 5 1)  50 1 až 8
22 1 až 3  51 1 až 8
23 1 až 3  52 1 až 8
24 1 až 3  53 Iaž8
25 l až 5 1)  54 1 až 4
26 1 až 3  55
27 l až 5 1)  56 -
II. ODSEKY PRE COLNÝ ÚRAD
A 1 až 4 2)  F _
B 1 až 3  G
C 1 až 8 2)  H -
D 1 až 4  I
E  J -

PRÍLOHA 2

OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV PODĽA PRÍLOH 2 A 4 DODATKU I, NA KTORÉ SA ÚDAJE MUSIA PREPÍSAŤ

(vrátane výtlačku 1)

Odsek číslo Číslo výtlačku  Odsek číslo Číslo výtlačku
 
I. ODSEKY PRE DEKLARANTOV
1 1 až4  28 1 až3
  s výnimkou strednej časti:  29 1 až3
  1 až3  30 1 až3
2 1 až4  31 1 až4
3 1 až4  32 1 až4
4 1 až4  33 ľavá časť:
5 1 až4    1 až4
6 1 až4    ostatné:
7 1 až3    1 až3
8 1 až4  34a 1 až3
9 1 až3  34b 1 až3
10 1 až3  35 1 až4
11 1 až3  36 1 až3
12 1 až3  37 1 až3
13 1 až3  38 1 až4
14 1 až4  39 1 až3
15 1 až4  40 1 až4
15a 1 až3  41 1 až3
15b 1 až3  42 1 až3
16 1 až3  43 1 až3
17 1 až4  44 1 až4
17a 1 až3  45 1 až3
17b 1 až3  46 1 až3
18 1 až4  47 1 až3
19 1 až4  48 1 až3
20 1 až3  49 1 až3
21 1 až4  50 1 až4
22 1 až3  51 1 až4
23 1 až3  52 1 až4
24 1 až3  53 1 až4
25 1 až4  54 1 až4
26 1 až3  55 -
27 1 až4  56 -
II. ODSEKY PRE COLNÝ ÚRAD
A 1 až 4 1)  F _
B 1 až3  G -
C 1 až4  H -
D/J 1 až4  I -
E/J     

PRÍLOHA 3

SPÔSOB POUŽÍVANIA TLAČÍV JEDNOTNÉHO DOKLADU

ČASŤ I

A. Všeobecné poznámky

Deklaranti majú viac možností používania, ktoré možno zaradiť do dvoch kategórií:

– použitie kompletného zväzku,

– použitie čiastkových zväzkov.

1. Použitie kompletného zväzku tlačív

Kompletný zväzok tlačív sa použije v prípadoch, keď deklarant na splnenie vývozných formalít použije zväzok, ktorý obsahuje všetky výtlačky potrebné na formality vývozu a tranzitu, ako aj na formality v krajine určenia.

Tlačivo sa skladá z ôsmich výtlačkov:

– výtlačok č. 1 je určený pre úrady krajiny vývozu (formality vývozu a tranzitného režimu),

– výtlačok č. 2 je určený pre štatistiku krajiny vývozu,

– výtlačok č. 3 sa po potvrdení colným úradom vráti vývozcovi,

– výtlačok č. 4 je v režime tranzitu určený pre colný úrad určenia,

– výtlačok č. 5 sa používa ako spätný list pre režim tranzitu,

– výtlačok č. 6 je určený pre úrady krajiny určenia (formality pri dovoze),

– výtlačok č. 7 je určený pre štatistiku krajiny určenia (formality tranzitného režimu a dovozu),

– výtlačok č. 8 sa po potvrdení colným úradom vráti príjemcovi.

(Výtlačky č. 2 a č. 7 sa môžu použiť podľa potreby zmluvných strán na iné administratívne účely.)

Kompletný zväzok tlačív je zväzok tlačív s ôsmimi výtlačkami, z ktorých prvé tri sa používajú na splnenie formalít v krajine vývozu, a zvyšných päť na splnenie formalít v krajine určenia.

Zväzky tlačív s ôsmimi výtlačkami sú zoradené tak, že v prípadoch, keď sa majú uviesť údaje, ktoré sú v zúčastnených krajinách rovnaké, vývozca alebo hlavný zodpovedný ich zapíše do výtlačku č. 1 a pomocou chemickej vrstvy na papieri sa prepíšu na všetky ostatné výtlačky. Ak z rôznych dôvodov (ochrana obchodného tajomstva, rozdielne údaje pre krajinu vývozu a dovozu atď.) niektoré údaje sa nemajú z jednej krajiny odovzdať do druhej krajiny, priepis príslušného údaja sa obmedzí len na výtlačky určené pre krajinu vývozu pomocou neutralizačnej vrstvy.

Ak v tom istom odseku musí byť pre krajinu dovozu uvedený iný údaj, použije sa prepisovací papier, aby sa tieto údaje dodatočne prepísali do výtlačkov č. 6 až 8.

V prípadoch, keď sa vyhlásenia vyhotovujú počítačovou technikou, môžu sa namiesto zväzku tlačív s ôsmimi výtlačkami použiť dva zväzky, každý so štyrmi výtlačkami, pričom všetky výtlačky plnia dvojitú funkciu: 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5. Prvý zväzok s prihliadnutím na uvádzané údaje zodpovedá výtlačkom č. 1 až 4 a druhý zväzok výtlačkom č. 5 až 8. V takomto prípade treba číslovanie príslušných výtlačkov na každom zväzku so štyrmi výtlačkami vyznačiť tak, že sa nesprávne čísla výtlačkov prečiarknu.

Zväzky tlačív so štyrmi výtlačkami sú zoradené tak, že sa údaje, ktoré sú potrebné na všetkých výtlačkoch, pomocou chemickej vrstvy na papieri automaticky prepíšu.

2. Použitie čiastkových zväzkov

Použitie čiastkových zväzkov sa týka prípadov, keď deklarant nechce použiť kompletný zväzok tlačív podľa bodu 1. V takomto prípade môže deklarant na každú časť (vývoz, tranzit a dovoz) prepravy tovaru medzi zmluvnými stranami použiť výtlačky vyhlásenia potrebné na splnenie formalít jedného režimu. K týmto výtlačkom sa môžu pripojiť, ak je to potrebné, výtlačky na splnenie formalít jedného alebo viacerých ďalších režimov.

Pri použití čiastkových zväzkov sú možné rôzne kombinácie, pričom čísla použitých výtlačkov zodpovedajú číslam uvedeným v bode 1, napríklad tieto kombinácie:

– len vývoz: výtlačky č. 1, 2 a 3,

– vývoz + tranzit: výtlačky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7,

– vývoz + dovoz: výtlačky č. 1, 2, 3, 6, 7 a 8,

– len tranzit: výtlačky č. 1, 4, 5 a 7,

– tranzit + dovoz: výtlačky č. 1, 4, 5, 6, 7 a 8,

– len dovoz: výtlačky č. 6, 7 a 8.

Okrem uvedených prípadov sú aj také prípady, keď je potrebné na úrade určenia preukázať, že tovar má štatút Spoločenstva bez toho, aby bol v režime tranzitu. V týchto prípadoch sa použije na to určený výtlačok (č. 4) samostatne alebo v spojení s jedným alebo s druhým zväzkom tlačív. Ak sa doklad, že tovar má štatút Spoločenstva podľa predpisov Spoločenstva, musí vyhotoviť v troch vyhotoveniach, predložia sa dodatočné výtlačky alebo kópie výtlačku č. 4.

B. Požadované údaje

Tlačivá obsahujú všetky údaje, ktoré môžu rôzne krajiny požadovať. Niektoré odseky musia byť vyplnené vždy a niektoré treba vyplniť iba vtedy, ak ich vyplnenie krajina, v ktorej sa uplatňujú formality, požaduje. Na tento účel treba venovať osobitnú pozornosť tej časti týchto pokynov, ktorá sa týka vyplňovania jednotlivých odsekov.

Bez toho, aby boli dotknuté uplatňovania zjednodušeného postupu, výpočet odsekov, ktoré sa vyplňujú pri každej časti prepravy tovaru medzi zmluvnými stranami vrátane odsekov vyplňovaných pri uplatňovaní osobitných predpisov na jednotlivé časti, je takýto:

– vývozné možnosti: odseky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 a 54;

– formality tranzitu: odseky 1 (s výnimkou strednej časti), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (ľavá časť), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 (odseky so zeleným podkladom);

– dovozné možnosti: odseky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 a 54;

– dôkaz o štatúte tovaru Spoločenstva (T2L): odseky 1 (s výnimkou strednej časti), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 a 54.

C. Spôsob použitia tlačiva

Vo všetkých prípadoch, keď použitý zväzok tlačív obsahuje aspoň jeden výtlačok, ktorý má byť predložený v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom bol pôvodne vyplnený, sa tlačivá musia vyplniť písacím strojom alebo mechanografickým alebo podobným spôsobom. Na uľahčenie vyplňovania písacím strojom treba tlačivo nastaviť tak, aby prvé písmeno údajov v odseku 2 bolo zapísané v nastavovacom okienku v ľavom hornom rohu.

V prípadoch, keď všetky výtlačky použitého zväzku majú byť predložené v tej istej krajine, možno ich čitateľne vyplniť aj rukou plniacim alebo guľôčkovým perom tlačeným písmom, ak je takáto možnosť v príslušnej krajine povolená. To isté platí aj pre údaje vo výtlačkoch, ktoré sa vyplňujú pri tranzitnom režime.

Údaje na tlačivách sa nesmú gumovať ani prepisovať. Prípadné opravy sa vykonajú tak, že sa pôvodný údaj prečiarkne a vedľa neho sa napíše správny údaj. Každá takáto oprava musí byť tým, kto ju vykonal, potvrdená a overená príslušnými úradmi. Tieto úrady môžu prípadne požadovať predloženie nového vyhlásenia.

Okrem uvedeného spôsobu môžu byť tlačivá vyhotovené aj reprodukčnou technikou. Reprodukčnou technikou sa môžu vyhotoviť a zároveň aj vyplniť, ale len za predpokladu, že ustanovenia týkajúce sa vzoru tlačív, papiera a formátu, použitého jazyka, čitateľnosti, zákazu gumovania a prepisovania, ako aj opráv budú dodržané.

Vyplniť sa musia len odseky označené číslami. Ostatné odseky označené veľkými písmenami sú určené výlučne na úradné záznamy.

Výtlačky, ktoré sú určené pre colný úrad odoslania, musí deklarant vlastnoručne podpísať. Svojím podpisom alebo podpisom splnomocneného zástupcu preberá hlavný zodpovedný zodpovednosť za všetky požadované údaje na základe písmena B súvisiace s tranzitným režimom.

Výtlačky, ktoré majú zostať na colnom úrade určenia, musí deklarant vlastnoručne podpísať. Treba upozorniť, že deklarant v súvislosti s formalitami pri vývoze a dovoze v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán svojím podpisom preberá zodpovednosť za

– správnosť údajov vo vyhlásení súvisiacich s formalitami, ktoré musí splniť,

– pravosť pripojených dokladov,

– dodržanie všetkých záväzkov súvisiacich s prepustením tovaru do príslušného režimu.

V prípade formalít určených pre tranzitný režim a dovoz treba upozorniť, že každý deklarant musí dôkladne skontrolovať obsah svojho vyhlásenia. Deklarant musí každú zistenú nezrovnalosť medzi prihláseným tovarom a údajmi uvedenými v použitých tlačivách bezodkladne oznámiť colnému úradu. V takom prípade sa musí vyhlásenie podať na nových tlačivách.

Bez toho, aby tým bola dotknutá časť III, odseky, ktoré sa nevyplňujú, nesmú obsahovať žiadne údaje.

ČASŤ II

POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM ODSEKOM

I. Formality v krajine vývozu

Odsek 1:

Deklarácia

V ľavej časti sa uvedie príslušný kód podľa dodatku III.

Údaj o druhu vyhlásenia (stredná časť) závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

V prípade tranzitu sa v pravej časti uvedie príslušná skratka.

Odsek 2:

Odosielateľ/Vývozca

Uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a presná adresa. Pokiaľ ide o číslo, zmluvné strany ho môžu požadovať (je to identifikačné číslo pridelené príslušnými úradmi na daňové, štatistické alebo iné účely).

Pri zberných zásielkach môžu zmluvné strany požadovať uvedenie poznámky „rôzne“ a pripojenie zoznamu všetkých odosielateľov k vyhláseniu.

V prípade tranzitu závisí od posúdenia každej zmluvnej strany, či bude tento údaj požadovať.

Odsek 3:

Tlačivá

Uvedie sa poradové číslo v súvislosti s celkovým počtom použitých zväzkov tlačív a doplnkových tlačív (napríklad ak je predložené jedno tlačivo s dvoma doplnkovými tlačivami, označí sa tlačivo 1/3, prvé doplnkové tlačivo 2/3 a druhé doplnkové tlačivo 3/3).

Ak sa vyhlásenie týka iba jednej položky tovaru (vyplnený je len jeden odsek „popis tovaru“), v odseku 5 sa uvedie číslo 1 a odsek 3 sa nevyplní.

Ak sa namiesto jedného zväzku tlačív s 8 výtlačkami použijú dva zväzky so 4 výtlačkami, obidva spolu sa považujú za jeden zväzok tlačív.

Odsek 4:

Ložné listy

Uvádza sa počet priložených ložných listov (číslom) alebo príslušnými úradmi schválených obvyklých obchodných dokladov, v ktorých je tovar popísaný. Použitie tohto odseku v prípade vývozu závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 5:

Položky

Uvádza sa celkový počet deklarantom prihlásených položiek tovaru na všetkých použitých tlačivách a doplnkových tlačivách (alebo ložných listoch, alebo obvyklých obchodných dokladoch). Počet položiek tovaru je rovnaký ako počet odsekov „popis tovaru“, ktoré musia byť vyplnené.

Odsek 6:

Nákladové kusy celkom

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa celkový počet nákladových kusov v príslušnej zásielke.

Odsek 7:

Referenčné číslo

Uvedenie tohto údaja závisí od posúdenia deklaranta; ide o číslo, ktorým deklarant označil príslušnú zásielku.

Odsek 8:

Príjemca

Uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a presná adresa osoby (osôb) alebo firmy (firiem), ktorej (ktorým) sa má tovar dodať.

Pri vývoze použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Pri tranzite je použitie tohto odseku povinné; zmluvné strany však môžu povoliť, aby sa tento odsek nevyplnil, ak príjemca sídli mimo územia zmluvných strán. Uvedenie identifikačného čísla nie je v tomto prípade povinné.

Odsek 9:

Osoba zodpovedná za platobný styk

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (osoba zodpovedná za prevod alebo spätnú úhradu cudzej meny súvisiacu s obchodným prípadom).

Odsek 10:

Prvá krajina určenia

Zmluvné strany môžu tento odsek použiť podľa vlastného uváženia na základe vnútroštátnych predpisov.

Odsek 11:

Krajina obchodná

Zmluvné strany môžu tento odsek použiť podľa vlastného uváženia na základe vnútroštátnych predpisov.

Odsek 13:

SPP (Spoločná poľnohospodárska politika)

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje o realizácii poľnohospodárskej politiky).

Odsek 14:

Deklarant/zástupca

Uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a presná adresa deklaranta podľa príslušných ustanovení. Ak je deklarant totožný s vývozcom, uvedie sa poznámka „vývozca“. Pokiaľ ide o číslo, zmluvné strany ho môžu požadovať (je to identifikačné číslo pridelené príslušnými úradmi na daňové, štatistické alebo iné účely).

Odsek 15:

Krajina vývozu

Použitie tohto odseku pri vývoze závisí od posúdenia každej zmluvnej strany, pri tranzitnom režime je povinné.

Uvádza sa krajina, z ktorej sa tovar vyváža.

V odseku 15a sa uvedie kód príslušnej krajiny.

Použitie odseku 15b závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (oblasť, z ktorej sa tovar vyváža).

Odseky 15a a 15b sa pri tranzite nemusia vyplniť.

Odsek 16:

Krajina pôvodu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Ak sa vyhlásenie týka viacerých položiek tovaru rôzneho pôvodu, uvedie sa v tomto odseku poznámka „rôzne“.

Odsek 17:

Krajina určenia

Uvádza sa príslušná krajina. V odseku 17a sa uvedie kód tejto krajiny. Odsek 17b sa zatiaľ nemusí vyplniť.

Odseky 17a a 17b sa pri tranzite nemusia vyplniť.

Odsek 18:

ŠPZ a štátna príslušnosť dopravného prostriedku pri odchode

Vyplnenie tohto odseku v prípade vývozných formalít závisí od posúdenia každej zmluvnej strany, pri použití tranzitného režimu je však povinné. Uvádza sa poznávacia značka alebo názov (názvy) dopravného prostriedku (prostriedkov) (nákladné auto, loď, vagón, lietadlo), na ktorom je tovar naložený v čase jeho predloženia colnému úradu, kde sa uplatňujú vývozné alebo tranzitné formality, ako aj štátna príslušnosť tohto dopravného prostriedku (alebo – pri viacerých dopravných prostriedkoch – štátna príslušnosť ťahajúceho alebo posúvajúceho dopravného prostriedku) podľa príslušných kódov. (Napríklad ak majú ťahač a náves rozdielne poznávacie značky, uvedú sa poznávacie značky ťahača a návesu a štátna príslušnosť ťahača.)

V prípade poštovej prepravy a prepravy pevne zabudovaným potrubím alebo vedením sa údaje o poznávacej značke a štátnej príslušnosti neuvádzajú.

V prípade železničnej prepravy sa údaj o štátnej príslušnosti neuvádza.

V iných prípadoch závisí od posúdenia každej zmluvnej strany, či bude údaj o štátnej príslušnosti požadovať.

Odsek 19:

Kontajnery

Uvádzajú sa údaje s použitím kódov uvedených v dodatku III, ak sú známe v čase vyplňovania vývozných alebo tranzitných formalít, ktoré zodpovedajú predpokladaným údajom pri prekročení hranice vývoznej krajiny.

Použitie tohto odseku pri tranzite závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 20:

Dodacia podmienka

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaj, z ktorého budú zrejmé určité ustanovenia obchodnej zmluvy).

Odsek 21:

ŠPZ a štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Uvádzanie poznávacej značky závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Uvádzanie štátnej príslušnosti je povinné.

Pri poštovej preprave, železničnej preprave alebo preprave pevne zabudovaným potrubím alebo vedením sa údaje o poznávacej značke a štátnej príslušnosti neuvádzajú.

Uvádza sa druh dopravného prostriedku s použitím príslušného kódu (nákladné auto, loď, vagón, lietadlo), ďalej poznávacia značka, napr. ŠPZ, alebo názov predpokladaného aktívneho (hnacieho) dopravného prostriedku, ktorý sa použije pri prekročení hranice krajiny odoslania/vývozu, a štátna príslušnosť tohto aktívneho dopravného prostriedku, ak je pri vyplňovaní vývozných alebo tranzitných formalít známa.

V prípade kombinovanej dopravy alebo použitia viacerých druhov dopravných prostriedkov sa aktívnym dopravným prostriedkom rozumie ten, ktorý zabezpečuje pohyb súpravy. (Napríklad v prípade nákladného auta na námornej lodi je aktívnym dopravným prostriedkom loď; v prípade ťahača s návesom je aktívnym dopravným prostriedkom ťahač.)

Odsek 22:

Mena a celková fakturovaná čiastka

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje o mene, na ktorú znie obchodná zmluva, s použitím príslušného kódu, ako aj údaj o sume uvedenej na faktúre pre všetok deklarovaný tovar).

Odsek 23:

Prepočítací kurz

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (platný výmenný kurz na prepočítanie meny uvedenej na faktúre na menu príslušnej krajiny).

Odsek 24:

Druh obchodu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaj, z ktorého budú zrejmé určité ustanovenia obchodnej zmluvy).

Odsek 25:

Druh dopravy na hranici

Príslušným kódom uvedeným v dodatku III sa uvedie predpokladaný aktívny dopravný prostriedok, na ktorom sa bude tovar prepravovať pri výstupe z krajiny vývozu.

Použitie tohto odseku pri režime tranzitu závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 26:

Druh dopravy vo vnútrozemí

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaj o druhu dopravy vo vnútrozemí príslušnej krajiny podľa kódov uvedených v prílohe 3).

Odsek 27:

Miesto naloženia

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa miesto, kde sa tovar pri plnení vývozných alebo tranzitných formalít naloží na aktívny dopravný prostriedok, na ktorom prekročí hranice krajiny vývozu/odoslania podľa príslušného kódu.

Odsek 28:

Finančné a bankové údaje

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (prevod devíz súvisiaci s predmetným obchodom, podrobnosti o finančných formalitách a postupoch, ako aj bankové spojenie).

Odsek 29:

Výstupná colnica

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje o colnom úrade, cez ktorý má tovar vystúpiť z príslušnej krajiny).

Odsek 30:

Umiestnenie tovaru

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje o presnom mieste, kde možno tovar skontrolovať).

Odsek 31:

Nákladové kusy a popis tovaru. Značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh

Uvedú sa značky a čísla, počet a druh nákladových kusov alebo – v prípade nezabaleného tovaru – počet vo vyhlásení uvedených kusov, prípadne poznámka „voľne“; obvyklé obchodné označenie tovaru musí byť uvedené vždy. Pri vývozných formalitách musí toto označenie obsahovať údaje potrebné na identifikáciu tovaru; ak sa vyplňuje odsek 33 „Kód tovaru“, musí byť toto označenie také presné, aby ho bolo možné zaradiť. Tento odsek musí ďalej obsahovať údaje potrebné na prípadné osobitné úpravy (spotrebné dane a pod.). Ak sa tovar prepravuje v kontajneroch, musia sa v tomto odseku uviesť čísla všetkých kontajnerov.

Ak je v odseku 16 „Krajina pôvodu“ uvedená poznámka „rôzne“, môžu zmluvné strany na tomto mieste uvádzať údaj o krajine pôvodu, ale bez povinného predpísania tohto údaja deklarantom.

Odsek 32:

Číslo položky

Uvedie sa poradové číslo príslušnej položky tovaru v súvislosti s počtom použitých tlačív a prepravovaných položiek tovaru – porovnaj poznámku k odseku 5.

Ak sa vyhlásenie týka iba jednej položky tovaru, zmluvné strany môžu určiť, že sa tento odsek nevyplňuje, keďže v odseku 5 musí byť uvedené číslo 1.

Odsek 33:

Kód tovaru

Uvádza sa kód príslušnej položky tovaru. Pri tranzitnom režime vyplnenie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 34:

Kód krajiny pôvodu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany:

– odsek 34a (kód krajiny uvedenej v odseku 16. Ak je v odseku 16 uvedená poznámka „rôzne“, musí sa uviesť kód krajiny pôvodu každej položky tovaru),

– odsek 34b (údaj o oblasti, v ktorej bol tovar vyrobený).

Odsek 35:

Hrubá hmotnosť (kg)

Pri vývoze použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany, pri režime tranzitu je jeho vyplnenie povinné. Uvádza sa hrubá hmotnosť tovaru deklarovaného v odseku 31 vyjadrená v kilogramoch. Hrubou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu s výnimkou cisterien a iných prepravných zariadení.

Odsek 37:

Režim

S použitím príslušných kódov sa tu uvádzajú údaje o režime, do ktorého sa má tovar pri vývoze prepustiť.

Odsek 38:

Vlastná hmotnosť (kg)

Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru deklarovaného v odseku 31 vyjadrená v kilogramoch. Vlastnou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť tovaru bez akýchkoľvek obalov.

Pri tranzitnom režime použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 39:

Kontingent

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (ak sa v zmysle právnych predpisov vyžadujú údaje o kontingentoch).

Odsek 40:

Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. (Odkaz na doklady colného režimu, ktorý predchádzal vývozu do inej krajiny.)

Odsek 41:

Dodatočná merná jednotka

Vyplňuje sa podľa potreby v súlade s údajmi v colnom sadzobníku. Pre každú položku sa uvedie množstvo v mernej jednotke uvedenej v colnom sadzobníku.

Odsek 44:

Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

Uvádzajú sa údaje, ktoré sa prípadne v krajine odoslania/vývozu požadujú na základe osobitných predpisov, ako aj odkaz na čísla dokladov predložených spolu s vyhlásením (poradové čísla kontrolných výtlačkov T5, čísla vývozných licencií alebo povolení, údaje o veterinárnych alebo fytokaranténnych opatreniach, čísla konosamentov atď.). V časti „Kód O. Z.“ (osobitných záznamov) sa prípadne uvedie kód pre osobitné záznamy, ktorý sa môže v rámci tranzitného režimu požadovať. Táto časť odseku sa vyplní len v prípade, ak sa na vyhotovenie vyhlásenia použije výpočtová technika.

Odsek 46:

Štatistická hodnota

Uvedie sa suma štatistickej hodnoty získaná podľa platných predpisov, vyjadrená v mene predpísanej zmluvnými stranami.

Odsek 47:

Výpočet platieb

Zmluvné strany môžu požadovať, aby sa prípadne vždy v jednom riadku uvádzali tieto údaje, a to s použitím príslušných kódov:

– druh platby (vývozné platby),

– vymeriavací základ,

– použitá sadzba,

– vypočítaná čiastka,

– zvolený spôsob platby (SP).

Odsek 48:

Odklad platby

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. (Odkaz na príslušné povolenie.)

Odsek 49:

Označenie skladu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 50:

Hlavný zodpovedný (splnomocnený zástupca, miesto a dátum, podpis)

Uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a presná adresa hlavného zodpovedného a číslo, ktoré mu pridelili príslušné úrady. Prípadne sa uvádza priezvisko a meno alebo firma splnomocneného zástupcu, ktorý sa podpisuje za hlavného zodpovedného.

Bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné predpisy o používaní výpočtovej techniky, musí byť výtlačok, ktorý zostáva na colnom úrade odoslania, vlastnoručne podpísaný deklarantom. Ak je deklarantom právnická osoba, musí podpisujúca osoba okrem podpisu uviesť aj svoje meno a priezvisko a postavenie vo firme.

Odsek 51:

Predpokladané hraničné colnice (a krajina)

Uvádza sa vstupný colný úrad každej zmluvnej strany, cez ktorej územie sa má zásielka prepraviť, alebo ak sa bude prepravovať cez iné územie ako cez územie zmluvnej strany, výstupný colný úrad, cez ktorý bude zásielka z územia zmluvných strán vystupovať.

Hraničné colné úrady sú uvedené v „zozname úradov príslušných pre tranzitný režim“. Za údaj o príslušnom úrade sa uvedie kód príslušnej krajiny.

Odsek 52:

Zabezpečenie

Uvádza sa spôsob zabezpečenia pre príslušný režim.

Odsek 53:

Colnica určenia (a krajina)

Uvádza sa colný úrad, ktorému sa má tovar pri skončení tranzitného režimu predložiť. Úrady určenia sú uvedené v „zozname úradov príslušných pre tranzitný režim“.

Za údaj o príslušnom colnom úrade sa uvedie kód príslušnej krajiny.

Odsek 54:

Miesto a dátum. Podpis a meno deklaranta/zástupcu

Bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné predpisy o používaní výpočtovej techniky, musí výtlačok, ktorý zostáva na vývoznom colnom úrade, vlastnoručne podpísať deklarant; k podpisu musí deklarant uviesť svoje priezvisko a meno. Ak je deklarantom právnická osoba, musí podpisujúca osoba okrem podpisu uviesť aj svoje meno a priezvisko a postavenie vo firme, ak to zmluvné strany požadujú.

II. Formality počas prepravy

Môže sa stať, že v čase medzi odoslaním tovaru od vývozného colného úradu alebo colného úradu odoslania a jeho dodaním na colný úrad určenia sa musia do výtlačkov tranzitného dokladu sprevádzajúcich tovar uviesť určité údaje. Tieto údaje sa týkajú prepravy a počas tranzitného režimu ich uvádza dopravca, ktorý je zodpovedný za dopravný prostriedok, na ktorom je tovar bezprostredne naložený. Tieto údaje sa môžu vpísať rukou tak, aby boli čitateľné. V takom prípade sa tlačivá vyplňujú plniacim alebo guľôčkovým perom paličkovým písmom.

Tieto údaje, ktoré sú iba na výtlačkoch č. 4 a 5, sa vzťahujú na tieto prípady:

– Prekládky: vyplní sa odsek 55:

Odsek 55: Prekládky

Prvé tri riadky tohto odseku vyplní dopravca v prípade, keď sa tovar počas tranzitu preloží z jedného dopravného prostriedku na druhý alebo z jedného kontajnera do druhého.

Dopravca sa v prípade prekládky musí spojiť s príslušnými úradmi, najmä vtedy, ak sa vyžaduje priloženie nových uzáver, alebo na účel úradného potvrdenia tranzitného dokladu.

Ak colný orgán povolil prekládku bez priameho dohľadu, dopravca musí do tranzitného dokladu uviesť príslušný záznam a na účel úradného potvrdenia vyrozumieť najbližší colný úrad, ktorému sa má tovar predložiť.

– Iné udalosti: vyplní sa odsek 56:

Odsek 56: Iné udalosti počas prepravy

Tento odsek sa vyplňuje podľa miery zodpovednosti v rámci tranzitného režimu.

Ak je tovar naložený na návese a počas prepravy treba vymeniť iba ťahač (s čím nie je spojená prekládka tovaru), uvedie sa v tomto odseku poznávacia značka a štátna príslušnosť nového ťahača. V takýchto prípadoch sa potvrdenie príslušných úradov nevyžaduje.

III. Formality v krajine určenia

Odsek 1:

Deklarácia

Uvedú sa príslušné kódy uvedené v dodatku III.

Údaj o druhu vyhlásenia (stredná časť) závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Pravá časť sa na dovozné formality nesmie použiť.

Odsek 2:

Vývozca

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a presná adresa vývozcu alebo predávajúceho tovar).

Odsek 3:

Tlačivá

Uvedie sa poradové číslo v súvislosti s celkovým počtom použitých zväzkov tlačív a doplnkových tlačív (napríklad ak sa predkladá jedno tlačivo s dvoma doplnkovými tlačivami, označí sa tlačivo 1/3, prvé doplnkové tlačivo 2/3 a druhé doplnkové tlačivo 3/3).

Ak sa vyhlásenie týka iba jednej položky tovaru (vyplnený je iba jeden odsek „popis tovaru“), v odseku 5 sa uvedie číslo 1 a odsek 3 sa nevyplní.

Odsek 4:

Ložné listy

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Uvádza sa počet priložených ložných listov (číslom) alebo príslušnými úradmi schválených obvyklých obchodných dokladov, v ktorých je tovar popísaný.

Odsek 5:

Položky

Uvádza sa celkový počet deklarantom prihlásených položiek tovaru na všetkých použitých tlačivách a doplnkových tlačivách (alebo ložných listoch, alebo obvyklých obchodných dokladoch). Počet položiek tovaru je rovnaký ako počet odsekov „popis tovaru“, ktoré sa musia vyplniť.

Odsek 6:

Nákladové kusy celkom

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa celkový počet nákladových kusov v príslušnej zásielke.

Odsek 7:

Referenčné číslo

Uvedenie tohto údaja závisí od posúdenia deklaranta; ide o číslo, ktorým deklarant označil príslušnú zásielku.

Odsek 8:

Príjemca

Uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a presná adresa. Pri zberných zásielkach môžu zmluvné strany požadovať uvedenie poznámky „rôzne“; k vyhláseniu sa pripojí zoznam všetkých príjemcov. Pokiaľ ide o číslo, zmluvné strany ho môžu požadovať (číslom je identifikačné číslo pridelené príslušnými úradmi na daňové, štatistické alebo iné účely).

Odsek 9:

Osoba zodpovedná za platobný styk

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (osoba zodpovedná za prevod alebo spätnú úhradu cudzej meny súvisiacu s obchodným prípadom).

Odsek 10:

Posledná krajina odoslania

Zmluvné strany môžu tento odsek použiť podľa vlastného uváženia na základe vnútroštátnych predpisov.

Odsek 11:

Krajina obchodná/výroby

Zmluvné strany môžu tento odsek použiť podľa vlastného uváženia na základe vnútroštátnych predpisov.

Odsek 12:

Údaje o hodnote

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje na zistenie colnej hodnoty, štatistickej hodnoty alebo zdaniteľnej hodnoty).

Odsek 13:

SPP (Spoločná poľnohospodárska politika)

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje o realizácii poľnohospodárskej politiky).

Odsek 14:

Deklarant/zástupca

Uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a presná adresa deklaranta podľa príslušných ustanovení. Ak je deklarant totožný s príjemcom, uvedie sa poznámka „príjemca“.

Pokiaľ ide o číslo, môžu ho zmluvné strany požadovať (číslom je identifikačné číslo pridelené príslušnými úradmi na daňové, štatistické alebo iné účely).

Odsek 15:

Krajina vývozu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa krajina, z ktorej sa tovar vyváža. V odseku 15a sa uvedie kód príslušnej krajiny.

Odsek 15b sa nesmie vyplniť.

Odsek 16:

Krajina pôvodu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Ak sa vyhlásenie týka viacerých položiek tovaru rôzneho pôvodu, uvedie sa v tomto odseku poznámka „rôzne“.

Odsek 17:

Krajina určenia

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa príslušná krajina.

V odseku 17a sa uvedie kód tejto krajiny.

V odseku 17b sa uvedie región určenia.

Odsek 18:

ŠPZ a štátna príslušnosť dopravného prostriedku pri príchode

Vyplnenie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa poznávacia značka alebo názov (názvy) dopravného prostriedku (prostriedkov) (nákladné auto, loď, vagón, lietadlo), na ktorom je tovar naložený v čase jeho predloženia colnému úradu, kde sa vyplňujú formality dovozu, ako aj štátna príslušnosť tohto dopravného prostriedku (alebo pri viacerých dopravných prostriedkoch štátna príslušnosť ťahajúceho alebo posúvajúceho dopravného prostriedku) podľa príslušných kódov. (Napríklad ak ťahač a náves majú rozdielne poznávacie značky, uvedú sa poznávacie značky ťahača a návesu a štátna príslušnosť ťahača.)

V prípade poštovej prepravy a prepravy pevne zabudovaným potrubím alebo vedením sa údaje o poznávacej značke a štátnej príslušnosti neuvádzajú.

V prípade železničnej prepravy sa údaj o štátnej príslušnosti neuvádza.

Odsek 19:

Kontajnery

Uvádzajú sa údaje s použitím kódov uvedených v dodatku III.

Odsek 20:

Dodacia podmienka

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaj, z ktorého budú zrejmé určité ustanovenia obchodnej zmluvy).

Odsek 21:

ŠPZ a štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Uvádzanie poznávacej značky závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádzanie štátnej príslušnosti je povinné.

Pri poštovej preprave, železničnej preprave alebo preprave pevne zabudovaným potrubím alebo vedením sa údaje o poznávacej značke a štátnej príslušnosti neuvádzajú.

Uvádza sa druh dopravného prostriedku s použitím príslušného kódu (nákladné auto, loď, vagón, lietadlo), ďalej poznávacia značka, napr. uvedením ŠPZ alebo názvu aktívneho (hnacieho) dopravného prostriedku, ktorý sa použil pri prekročení hranice krajiny určenia, a štátna príslušnosť tohto aktívneho dopravného prostriedku.

V prípade kombinovanej dopravy alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom sa rozumie ten, ktorý zabezpečuje pohyb súpravy. (Napríklad v prípade nákladného auta na námornej lodi je aktívnym dopravným prostriedkom loď; v prípade ťahača s návesom je aktívnym dopravným prostriedkom ťahač.)

Odsek 22:

Mena a celková fakturovaná čiastka

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje o mene, na ktorú znie obchodná zmluva, s použitím príslušného kódu, ako aj údaj o sume uvedenej na faktúre pre všetok deklarovaný tovar).

Odsek 23:

Prepočítací kurz

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (platný výmenný kurz na prepočítanie fakturovanej meny na menu príslušnej krajiny).

Odsek 24:

Druh obchodu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaj, z ktorého budú zrejmé určité ustanovenia obchodnej zmluvy).

Odsek 25:

Druh dopravy na hranici

Príslušným kódom uvedeným v dodatku III sa uvedie aktívny dopravný prostriedok, na ktorom sa tovar prepravil na územie krajiny určenia.

Odsek 26:

Druh dopravy vo vnútrozemí

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaj o druhu dopravy vo vnútrozemí príslušnej krajiny podľa kódov uvedených v prílohe 3).

Odsek 27:

Miesto vyloženia

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa miesto, kde sa tovar vyložil z aktívneho dopravného prostriedku použitého pri prekročení hranice krajiny určenia, prípadne sa uvedie poznávacia značka, ak sa to vyžaduje.

Odsek 28:

Finančné a bankové údaje

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (prevod devíz súvisiaci s predmetným obchodom, podrobnosti o finančných formalitách a postupoch, ako aj bankové spojenie).

Odsek 29:

Vstupná colnica

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje o colnom úrade, cez ktorý sa tovar doviezol do príslušnej krajiny).

Odsek 30:

Umiestnenie tovaru

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (údaje o presnom mieste, kde možno tovar skontrolovať).

Odsek 31:

Nákladové kusy a popis tovaru, značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh

Uvedú sa značky a čísla, počet a druh nákladových kusov alebo obalov, v prípade nezabaleného tovaru počet vo vyhlásení uvedených kusov, prípadne poznámka „voľne“, ako aj v oboch prípadoch údaje potrebné na identifikáciu tovaru. Označením tovaru sa rozumie obvyklé obchodné označenie tovaru, ktoré musí byť také presné, aby ho bolo možné okamžite a jednoznačne identifikovať a zaradiť. Tento odsek musí obsahovať aj údaje potrebné na prípadné osobitné úpravy (daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň a pod.). Ak sa tovar prepravuje v kontajneroch, musia sa v tomto odseku uviesť čísla všetkých kontajnerov.

Ak sa v odseku 16 (Krajina pôvodu) uvádza poznámka „rôzne“, môžu zmluvné strany na tomto mieste požadovať uvedenie údaja o krajine pôvodu na každý tovar.

Odsek 32:

Číslo položky

Uvedie sa poradové číslo príslušnej položky tovaru v súvislosti s počtom použitých tlačív a prepravovaných položiek tovaru – porovnaj poznámku k odseku 5.

Ak sa vyhlásenie týka iba jednej položky tovaru, zmluvné strany môžu určiť, že sa tento odsek nevyplní, keďže v odseku 5 sa musí uviesť číslo 1.

Odsek 33:

Kód tovaru

Uvádza sa kód príslušnej položky tovaru. V druhej a ďalších častiach odseku môžu zmluvné strany požadovať uvádzanie špecifickej nomenklatúry.

Odsek 34:

Kód krajiny pôvodu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. V odseku 34a sa uvádza kód krajiny uvedenej v odseku 16 podľa príslušných kódov. Ak je v odseku 16 uvedená poznámka „rôzne“, musí sa uviesť kód krajiny pôvodu každej položky tovaru (odsek 34b sa nesmie vyplniť).

Odsek 35:

Hrubá hmotnosť

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa hrubá hmotnosť tovaru deklarovaného v príslušnom odseku 31 vyjadrená v kilogramoch. Hrubou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu s výnimkou cisterien a iných prepravných zariadení.

Odsek 36:

Preferencia

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (odkaz na platnú preferenčnú colnú sadzbu).

Odsek 37:

Režim

S použitím príslušných kódov sa tu uvádzajú údaje o režime, do ktorého sa tovar na mieste určenia prepustí.

Odsek 38:

Vlastná hmotnosť

Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru deklarovaného v príslušnom odseku 31 vyjadrená v kilogramoch. Vlastnou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť tovaru bez akýchkoľvek obalov.

Odsek 39:

Kontingent

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (ak sa v zmysle právnych predpisov vyžadujú údaje o kontingentoch).

Odsek 40:

Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. (Odkaz na prípadné súhrnné vyhlásenie odovzdané v krajine určenia alebo doklady o predchádzajúcom režime.)

Odsek 41:

Dodatočná merná jednotka

Vyplňuje sa podľa potreby v súlade s údajmi v colnom sadzobníku. Pri každej položke sa uvedie množstvo v mernej jednotke uvedenej v colnom sadzobníku.

Odsek 42:

Cena za položku

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. (Uvádza sa zodpovedajúci podiel ceny uvedenej v odseku 22 pripadajúci na príslušnú položku.)

Odsek 43:

Spôsob ohodnotenia

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany (podrobnosti zisťovania colnej hodnoty, štatistickej hodnoty alebo zdaniteľnej hodnoty).

Odsek 44:

Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

Uvádzajú sa údaje, ktoré sa v krajine určenia prípadne požadujú na základe osobitných predpisov, ako aj odkaz na všetky doklady predložené spolu s vyhlásením (poradové čísla kontrolných výtlačkov T5, čísla dovozných licencií alebo povolení, údaje o veterinárnych alebo fytokaranténnych opatreniach, čísla ložných listov atď.). Časť „O. Z.“ (kód osobitných záznamov) sa nevyplňuje.

Odsek 45:

Oprava

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 46:

Štatistická hodnota

Uvedie sa suma štatistickej hodnoty získaná podľa platných predpisov, vyjadrená v mene predpísanej krajinou určenia.

Odsek 47:

Výpočet platieb

Zmluvné strany môžu požadovať, aby sa prípadne vždy v jednom riadku uvádzali tieto údaje, a to s použitím príslušných kódov:

– druh platby (dovozné platby),

– vymeriavací základ,

– použitá sadzba,

– vypočítaná čiastka,

– zvolený spôsob platby (SP).

Odsek 48:

Odklad platby

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. (Odkaz na príslušné povolenie.)

Odsek 49:

Označenie skladu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 54:

Miesto a dátum, podpis a meno deklaranta/zástupcu

Bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné predpisy o používaní výpočtovej techniky, musí byť výtlačok, ktorý zostáva na colnom úrade určenia, vlastnoručne podpísaný deklarantom; k podpisu musí deklarant uviesť svoje priezvisko a meno. Ak je deklarantom právnická osoba, musí podpisujúca osoba okrem podpisu uviesť aj svoje meno a priezvisko a postavenie vo firme, ak to zmluvné strany vyžadujú.

ČASŤ III

POZNÁMKY K DOPLNKOVÝM TLAČIVÁM

A. Doplnkové tlačivá sa smú použiť, iba keď treba uviesť viac položiek tovaru (por. odsek 5). Smú sa použiť len v spojení s tlačivom.

B. Poznámky v častiach I a II platia aj pre doplnkové tlačivá, ale

– použitie odseku 2/8 závisí od posúdenia každej zmluvnej strany; tento odsek smie obsahovať len meno, prípadne identifikačné číslo príslušnej osoby,

– časť „Celkový súčet“ v odseku 47 obsahuje konečný súčet všetkých položiek z použitých tlačív. Preto sa tento súčet môže uviesť iba na poslednom doplnkovom tlačive priloženom k tlačivu, aby sa na jednej strane vykázala suma podľa druhu platby a na druhej strane celková suma dlžných platieb.

C. Pri použití doplnkových tlačív sa musia nevyplnené odseky „popis tovaru“ prečiarknuť, aby sa vylúčila možnosť vyplniť ich neskôr.

DODATOK III

KÓDY POUŽÍVANÉ PRI VYPLŇOVANÍ TLAČÍV JEDNOTNÉHO DOKLADU

Odsek 1: Deklarácia

Ľavá časť

Uvedie sa kód EU vo

– vyhlásení na vývoz do inej zmluvnej strany,

– vyhlásení na dovoz z inej zmluvnej strany.

Pravá časť

Táto časť sa vyplní len vtedy, ak sa tlačivo použije na tranzitný režim.

Odsek 19: Kontajnery

Použijú sa tieto kódy:

0: tovar sa neprepravuje v kontajneroch

1: tovar sa prepravuje v kontajneroch

Odsek 25: Druh dopravy na hranici

Kódy sú uvedené v nasledujúcom zozname:

Kódy dopravných odvetví, pošta a iné druhy prepráv

A. Jednomiestny kód (povinný)

B. Dvojmiestny kód (druhé číslo posúdia zmluvné strany)

A

B

Označenie

1

10

Námorná doprava

12

Vagón na námornej lodi

16

Cestné vozidlo s vlastným pohonom na námornej lodi

17

Príves alebo náves na námornej lodi

18

Riečna loď na námornej lodi

2

20

Železničná doprava

23

Cestné vozidlo na železničnom vagóne

3

30

Cestná doprava

4

40

Letecká doprava

5

50

Poštové zásielky

7

70

Pevne zabudované dopravné zariadenia

8

80

Vnútrozemská lodná doprava

9

90

Vlastný pohon

Odsek 26: Druh dopravy vo vnútrozemí

Platia kódy určené pre odsek 25.

Odsek 33: Kód tovaru

Ľavá časť

V Spoločenstve sa uvádza osem čísel kombinovanej nomenklatúry. V štátoch EZVO sa v ľavej časti uvádza šesť čísel harmonizovaného systému popisu a označovania tovaru.

Ostatné časti

Treba vyplniť s použitím osobitných kódov zmluvných strán. (Údaj by sa mal začínať bezprostredne za ľavou časťou.)

ROZHODNUTIE č. 1/95

ZMIEŠANÉHO VÝBORU ES–EZVO „ZJEDNODUŠENIE FORMALÍT“ o prizvaní Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky na pristúpenie k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

Zmiešaný výbor,

opierajúc sa o Dohovor o zjednodušení formalít pri preprave tovaru, osobitne o článok 11 ods. 3,

berúc do úvahy, že

obchodné vzťahy s Poľskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou sa zjednodušením formalít pri preprave tovaru medzi týmito krajinami a Európskym spoločenstvom, Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom a Švajčiarskou konfederáciou uľahčia,

a aby sa toto zjednodušenie dosiahlo, je vhodné tieto krajiny prizvať, aby pristúpili k dohovoru,

rozhodol:

Článok 1

V súlade s článkom 11a dohovoru sa prizve Poľská republika, Maďarská republika, Česká republika a Slovenská republika, každá samostatne, aby sa stala zmluvnou stranou dohovoru od 1. júla 1996.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 1996.

Dané v Interlakene 26. októbra 1995.

Za Zmiešaný výbor ES–EZVO:
predseda

List č. 1

Oznámenie rozhodnutia Zmiešaného výboru ES–EZVO o prizvaní (názov krajiny) na pristúpenie k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

Pán... !

Pokladám si za česť informovať Vás o rozhodnutí Zmiešaného výboru ES–EZVO „Zjednodušenie formalít“ z 26. októbra 1995 (rozhodnutie č. 1/95) prizvať..., aby sa stala zmluvnou stranou Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru.

Pristúpenie... sa môže uskutočniť podľa článku 11a dohovoru uložením Vašej listiny o pristúpení a prekladu dohovoru v úradnom jazyku... na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Budem si pokladať za česť informovať Vás v budúcnosti o odporúčaniach a rozhodnutiach, ktoré zmiešaný výbor vysloví, prípadne prijme v čase medzi rozhodnutím z 26. októbra 1995 a dňom, keď bude pristúpenie... k dohovoru podľa článku 11a účinné. ... môže podľa vlastného uváženia uviesť v listine o pristúpení vyhlásenie o prijatí týchto odporúčaní a rozhodnutí alebo toto vyhlásenie uložiť na generálnom sekretariáte najneskôr šesť mesiacov po uložení listiny o pristúpení.

Dovoľte mi, pán..., vysloviť Vám hlbokú úctu.

Generálny tajomník
Generálneho sekretariátu
Rady Európskej únie

List č. 2

Listina o pristúpení... k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

[Slovenská republika],

berúc na vedomie rozhodnutie Zmiešaného výboru ES–EZVO „Zjednodušenie formalít“ z 26. októbra 1995 (rozhodnutie č. 1/95) o prizvaní [Slovenskej republiky] na pristúpenie k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru (ďalej len „dohovor“),

s prianím stať sa zmluvnou stranou tohto dohovoru,

pristupuje týmto k dohovoru

a prikladá k tejto listine preklad dohovoru v úradnom jazyku [Slovenskej republiky].

* .... vyhlasuje, že prijme všetky odporúčania a rozhodnutia Zmiešaného výboru ES–EZVO „Zjednodušenie formalít“, ktoré tento vysloví, prípadne prijme v čase medzi rozhodnutím z 26. októbra 1995 a dňom, keď bude pristúpenie [Slovenskej republiky] podľa článku 15a dohovoru účinné.

* .... zaväzuje sa, že v priebehu šiestich mesiacov po uložení tejto listiny na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie uloží svoje vyhlásenie o prijatí všetkých odporúčaní a rozhodnutí Zmiešaného výboru ES–EZVO „Zjednodušenie formalít“, ktoré tento vysloví, prípadne prijme v čase medzi rozhodnutím z 26. októbra 1995 a dňom, keď pristúpenie [Slovenskej republiky] podľa článku 11a dohovoru nadobudne účinnosť.

Dané v...

ROZHODNUTIE č. 2/95

ZMIEŠANÉHO VÝBORU ES–EZVO „ZJEDNODUŠENIE FORMALÍT“ o zmene dodatku I Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru z 26. októbra 1995

Zmiešaný výbor,

opierajúc sa o Dohovor o zjednodušení formalít pri preprave tovaru, osobitne o článok 11 ods. 3,

berúc do úvahy tieto dôvody:

v dodatku I dohovoru sú uvedené vzory tlačív jednotného dokladu; na základe zmeny právnych predpisov Spoločenstva* sa za členením kombinovanej nomenklatúry nesmie naďalej uvádzať národné štatistické členenie. Naproti tomu sa môžu v zmysle týchto právnych predpisov používať dodatkové tarifné kódy; v budúcnosti sa budú v druhom pododseku odseku 33 uvádzať iba dvojmiestne kódy, kým v treťom pododseku štvormiestne kódy; naďalej treba zabezpečiť úplnú zhodu tlačív používaných jednotlivými zmluvnými stranami; zmenené právne predpisy Spoločenstva budú platné od 1. januára 1996; uvedená príloha musí preto zodpovedať zmenám,

rozhodol:

Článok 1

V prílohách 1, 2, 3 a 4 dodatku I dohovoru sa deliaca čiara medzi druhým a tretím pododsekom odseku 33 tlačiva posunie doľava o jednu desatinu cóla (2,54 mm).

Článok 2

Nové tlačivá sa môžu používať pred účinnosťou tohto rozhodnutia.

Doteraz používané tlačivá sa môžu používať do 30. júna 1997.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 1996.

Dané v Interlakene 26. októbra 1995.

Za Zmiešaný výbor ES–EZVO:
predseda

Poznámky pod čiarou

1) Vyplnenie tohto odseku sa v žiadnom prípade nesmie požadovať pre tranzitný režim na výtlačkoch č. 5 a 7.

2) Závisí od rozhodnutia vývoznej krajiny, či tieto údaje bude v uvedených odsekoch požadovať.

1) Závisí od rozhodnutia vývoznej krajiny, či tieto údaje bude v uvedených odsekoch požadovať.