Oznámenie č. 187/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-187
Čiastka 67/1996
Platnosť od 28.06.1996
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobúda účinnosť 1. júla 1996 na základe článku 15a ods. 3.

Aktuálne znenie 01.01.2005

187

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 1988 nadobudol platnosť Dohovor o spoločnom tranzitnom režime.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k dohovoru svojím uznesením č. 345 zo 16. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ho schválil 22. mája 1996. Listina o pristúpení bola uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev 28. mája 1996.

Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobúda účinnosť 1. júla 1996 na základe článku 15a ods. 3.

Pri pristúpení k dohovoru Slovenská republika urobila toto vyhlásenie: Slovenská republika vyhlasuje, že prijme všetky Odporúčania a Rozhodnutia Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“, ktoré tento vysloví, prípadne prijme v čase medzi rozhodnutím z 26. októbra 1995 a dňom, kedy bude pristúpenie Slovenskej republiky podľa článku 15a dohovoru účinné.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bolo prijaté Rozhodnutie č. 4/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I, II a III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z.). V súlade s článkom 6 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. januára 1997. Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 1996 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 3/96 Zmiešaného výboru EHS-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene článku 50 prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1997 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z.). V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. marca 1997. Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júla 1997 bolo v Reykjavíku prijaté Rozhodnutie č. 2/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I a II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.). V súlade s článkom 5 Rozhodnutie č. 2/97 nadobudlo účinnosť 1. októbra 1997. Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júla 1997 bolo v Reykjavíku prijaté Rozhodnutie č. 3/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 a jeho príloh II a III, ako aj o zrušení Dodatkového protokolu ES-PT (oznámenie č. 187/1996 Z. z.). V súlade s článkom 6 Rozhodnutie č. 3/97 nadobudlo účinnosť 1. októbra 1997. Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. decembra 1997 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 4/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene dodatku VIII prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.). V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 4/97 nadobudlo účinnosť 1. februára 1998. Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1999 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I, II a III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.). V súlade s článkom 4 ods. 1 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 31. marca 1999. Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. marca 1999 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene prílohy I Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.). V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 31. marca 1999. Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 2000 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/2000 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ z 20. decembra 2000 o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987. V súlade s článkom 7 ods. 1 rozhodnutie nadobudlo platnosť 20. decembra 2000 s účinnosťou od 1. júla 2001 na základe článku 7 ods. 2. Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 2001 bolo v Senohraboch prijaté Rozhodnutie č. 1/2001 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987. V súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia s účinnosťou od 1. júla 2001. Do textu Rozhodnutia č. 1/2001 možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. novembra 2002 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/2002 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“, ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime (oznámenie č. 187/1996 Z. z.). Rozhodnutie sa bude vykonávať od 1. januára 2005 na základe článku 3 ods. 2.

DOHOVOR

O SPOLOČNOM TRANZITNOM REŽIME

RAKÚSKA REPUBLIKA, FÍNSKA REPUBLIKA, ISLANDSKÁ REPUBLIKA, NÓRSKE KRÁĽOVSTVO, ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO a ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA (ďalej len „štáty EZVO“),

a

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO (ďalej len „Spoločenstvo“),

opierajúc sa o dohodu o voľnom obchode medzi Spoločenstvom a jednotlivými štátmi EZVO,

opierajúc sa o spoločné vyhlásenie, prijaté 9. apríla 1984 v Luxemburgu ministrami štátov EZVO a členských štátov Spoločenstva, ako aj Komisiou Európskych spoločenstiev, ktoré obsahuje výzvu na dosiahnutie európskeho hospodárskeho priestoru, najmä so zreteľom na zjednodušenie hraničných formalít a pravidiel o pôvode,

opierajúc sa o Dohovor uzatvorený medzi štátmi EZVO a Spoločenstvom o zjednodušení formalít pri preprave tovaru, ktorým sa zavádza pre túto prepravu tovaru jednotný administratívny doklad,

berúc do úvahy, že používanie tohto jednotného dokladu v rámci spoločného tranzitného režimu na prepravu tovaru medzi Spoločenstvom a štátmi EZVO, ako aj medzi jednotlivými štátmi EZVO, by umožnilo zjednodušenie,

berúc do úvahy, že tento cieľ možno dosiahnuť najlepšie tým, že tranzitný režim, ktorý je v súčasnosti zavedený na prepravu tovaru vnútri Spoločenstva, medzi Spoločenstvom a Rakúskom a Švajčiarskom, rozšíri sa na tie štáty EZVO, ktoré tento režim ešte neuplatňujú,

berúc do úvahy, že medzi Fínskom, Nórskom a Švédskom sa uplatňuje aj Škandinávska tranzitná úprava,

dohodli sa takto:

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

(1) V tomto dohovore sú stanovené podmienky prepravy tovaru medzi Spoločenstvom a štátmi EZVO, ako aj medzi jednotlivými štátmi EZVO; na ten účel zavedený spoločný tranzitný režim platí bez ohľadu na druh alebo pôvod aj na tovar, ktorý sa bude prekladať, ďalej odosielať alebo uskladňovať.

(2) Bez dotknutia tohto dohovoru, najmä jeho ustanovení o zabezpečení, považuje sa preprava tovaru vykonávaná vnútri Spoločenstva za tranzitný režim Spoločenstva.

(3) Okrem článkov 7 až 12 sú ustanovenia o spoločnom tranzitnom režime uvedené v prílohách I a II tohto dohovoru.

(4) Tranzitné vyhlásenia a tranzitné doklady pre spoločný tranzitný režim musia byť v súlade so vzormi uvedenými v prílohe III a musia byť vyplnené podľa tejto prílohy.

Článok 2

(1) Za spoločný tranzitný režim sa považuje podľa okolností režim T1 alebo T2.

(2) Režim T1 sa môže uplatniť na všetok prepravovaný tovar podľa článku 1 odseku 1.

(3) Režim T2 sa môže uplatniť na tovar prepravovaný podľa článku 1 odseku 1 len za týchto podmienok:

a) v Spoločenstve
len na tovar Spoločenstva. Za tovar Spoločenstva sa považuje

– tovar, ktorý bol na colnom území Spoločenstva úplne získaný alebo vyrobený bez toho, aby bol k nemu pridaný tovar pôvodom z tretích krajín alebo území, ktoré nepatria k colnému územiu Spoločenstva,

– tovar pôvodom z krajiny alebo územia, ktoré nepatrí k colnému územiu Spoločenstva nachádzajúci sa vo voľnom obehu členského štátu,

– tovar, ktorý bol na colnom území Spoločenstva získaný alebo vyrobený buď výlučne z tovaru uvedeného pod druhou zarážkou, alebo z tovaru uvedeného pod prvou a druhou zarážkou.

Bez dotknutia tohto dohovoru alebo iných dohôd uzatvorených so Spoločenstvom platí, že tovar, ktorý síce spĺňa predpoklady podľa uvedených troch zarážok, ale po svojom vývoze z colného územia Spoločenstva je opäť dovezený na toto colné územie, nie je tovarom Spoločenstva,

b) v štáte EZVO

– iba ak tovar dovezený do tejto krajiny v režime T2 bude po splnení podmienok článku 9 zaslaný ďalej.

(4) Osobitné podmienky určené v tomto dohovore na prepustenie tovaru do režimu T2 platia aj na vyhotovovanie dokladov, ktoré preukazujú, že tovar má štatút Spoločenstva. S tovarom, na ktorý bol taký doklad vyhotovený, sa nakladá rovnakým spôsobom ako s tovarom prepravovaným v režime T2, pričom tento doklad nemusí tovar sprevádzať.

Článok 3

(1) V zmysle tohto dohovoru sa rozumie

a) „režim tranzitu“ – režim, v ktorom sa dopravuje tovar pod dohľadom príslušných úradov od colného úradu jednej zmluvnej strany k colnému úradu tej istej zmluvnej strany alebo inej zmluvnej strany, ak sa prekračuje najmenej jedna hranica,

b) „krajina“ – každý štát EZVO, každý členský štát Spoločenstva a každý iný štát, ktorý k tomuto dohovoru pristúpil,

c) „tretia krajina“ – každý štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru.

(2) Od okamihu, keď podľa článku 15a nadobudne platnosť pristúpenie novej zmluvnej strany, platí výlučne pre tento dohovor každý poukaz na štáty EZVO v plnom zmysle aj na túto krajinu.

(3) Pri uplatňovaní ustanovení tohto dohovoru o režime T1 alebo T2 majú štáty EZVO, ako aj Spoločenstvo a jeho členské štáty rovnaké práva a povinnosti.

Článok 4

(1) Tento dohovor sa vzťahuje bez dotknutia všetkých iných medzinárodných dohovorov o tranzitných systémoch, avšak s výhradou prípadného obmedzenia použitia takého dohovoru, na prepravu tovaru medzi dvoma miestami na území Spoločenstva, ako aj s výhradou prípadného obmedzenia na vyhotovovanie dokladov, ktoré preukazujú, že tovar má štatút Spoločenstva.

(2) Týmto dohovorom nie sú dotknuté

a) prepravy tovaru v režime dočasného použitia, ani

b) dohovory o pohraničnom styku.

Článok 5

Ak medzi zmluvnými stranami a treťou krajinou neexistuje dohoda, na ktorej základe sa tovar, ktorý sa prepravuje medzi zmluvnými stranami, môže prevážať cez túto tretiu krajinu v režime T1 alebo T2, potom sa taký režim na prepravu tovaru cez túto tretiu krajinu môže použiť len vtedy, ak sa preprava vykonáva s jediným, na území jednej zmluvnej strany vystaveným prepravným dokladom. Príslušný režim na území tretej krajiny sa preruší.

Článok 6

Ak sa zabezpečí riadne vykonávanie platných opatrení vzťahujúcich sa na tovar, môžu krajiny uplatňovať v rámci režimov T1 alebo T2 na základe dvojstranných alebo mnohostranných dohôd zjednodušené postupy, ktoré zodpovedajú kritériám stanoveným pre tieto prípady v prílohe II, a platia pre určité druhy dopravy alebo určité podniky. Uzatvorenie takých dohôd sa oznamuje Komisii Európskych spoločenstiev a ostatným krajinám.

Uplatňovanie tranzitného režimu

Článok 7

(1) S výnimkou osobitných ustanovení tohto dohovoru sú príslušné úrady štátov EZVO oprávnené plniť úlohy úradov odoslania, hraničných colných úradov, úradov určenia a úradov prijímania záruk.

(2) Príslušné úrady členských štátov Spoločenstva sú oprávnené vyhotovovať tranzitné doklady T1 a T2 pre úrady určenia v štátoch EZVO. S výnimkou osobitných ustanovení tohto dohovoru sú tiež oprávnené vyhotovovať doklady, ktoré preukazujú, že tovar, ktorý sa zasiela do štátu EZVO, má štatút Spoločenstva.

(3) Ak sa viaceré zásielky tovaru zlúčia a dopravujú sa ako zberná zásielka jedným dopravným prostriedkom v zmysle článku 12 odseku 2 prílohy I v režime T1 alebo T2 jedným hlavným zodpovedným z jedného úradu odoslania jednému úradu určenia, aby sa dostala jednému a tomu istému príjemcovi, zmluvná strana môže požadovať na tieto zásielky – okrem odôvodnených výnimiek – predloženie jediného tranzitného vyhlásenia T1 alebo T2, ktoré sa doplní príslušným ložným listom.

(4) Bez dotknutia ustanovení o povinnosti preukázať, že tovar má štatút Spoločenstva, nemožno donútiť osobu, ktorá na hraničnom colnom úrade zmluvnej strany uplatňuje vývozné formality, prihlásiť tovar do režimu T1 alebo T2 nezávisle od toho, do akého colného režimu sa má tovar prepustiť na susednom hraničnom colnom úrade.

(5) Bez dotknutia ustanovení o povinnosti preukázať, že tovar má štatút Spoločenstva, môže hraničný colný úrad zmluvnej strany, na ktorom sa uplatňujú vývozné formality, odmietnuť prepustenie do režimu T1 alebo T2, ak sa má tento režim ukončiť na susednom hraničnom colnom úrade.

Článok 8

Pri preprave tovaru s tranzitnými dokladmi T1 alebo T2 nesmie sa najmä pri delení, prekladaní alebo zostavovaní zásielok, žiadny tovar dokladať, odoberať alebo vymieňať.

Článok 9

(1) Tovar, ktorý bol prepravený v režime T2 do niektorého štátu EZVO, aby bol prípadne v tomto režime odoslaný ďalej, musí byť v tomto štáte pod colným dohľadom, čím je daná záruka jeho totožnosti alebo nezmeneného stavu.

(2) Ak sa takýto tovar odosiela ďalej z niektorého štátu EZVO, v ktorom bol prepustený do iného colného režimu ako do režimu tranzitu alebo uskladnenia v colnom sklade, režim T2 sa nesmie použiť.

Uvedené sa netýka tovaru, ktorý bol dočasne vystavený na veľtrhu alebo podobnom verejnom podujatí a bol podrobený iba takému zaobchádzaniu, ktoré bolo potrebné na jeho zachovanie alebo ktoré pozostávalo z delenia zásielky.

(3) Ak sa tovar po uskladnení v režime uskladnenia v colnom sklade odosiela ďalej z niektorého štátu EZVO, môže sa režim T2 použiť len za týchto podmienok:

– čas uskladnenia nesmie prekročiť päť rokov. Pri tovare kapitol 1–24 nomenklatúry na zaradenie tovarov do sadzobných položiek (dohoda o HS zo 14. júna 1983) je čas uskladnenia obmedzený na šesť mesiacov,

– tovar musí byť uskladnený oddelene a môže byť podrobený iba takému zaobchádzaniu, ktoré je potrebné na jeho zachovanie alebo ktoré pozostáva z delenia zásielky bez toho, aby jej obsah bol nahradený,

– manipulácia s tovarom sa musí vykonávať pod colným dohľadom.

(4) Všetky tranzitné doklady T2 a doklady, ktorými sa preukazuje, že tovar má štatút Spoločenstva, ktoré vyhotovia príslušné úrady štátu EZVO, musia obsahovať odkaz na príslušné tranzitné doklady T2 alebo doklady, ktorými sa preukazuje, že tovar má štatút Spoločenstva, ktoré sprevádzali prepravovaný tovar do štátu EZVO, a musia obsahovať všetky osobitné poznámky, ktoré obsahovali tieto pôvodné doklady.

Článok 10

(1) Ak nie je v odseku 2 alebo v prílohách ustanovené inak, musí sa pre každý režim T1 alebo T2 poskytnúť zabezpečenie platné na území zmluvných strán, cez ktoré sa preprava uskutočňuje.

(2) Odsekom 1 nie je dotknuté právo zmluvných strán

a) dohodnúť sa, aby v rámci režimu T1 alebo T2 týkajúceho sa len ich území nebolo požadované zabezpečenie,

b) nepožadovať zabezpečenie na prepravu medzi úradom odoslania a prvým hraničným colným úradom v režime T1 alebo T2.

(3) Pri použití paušálnej záruky podľa ustanovení príloh I a II sú protihodnotou „ECU“ tieto sumy:

0,6242 nemecká marka
0,08784 britská libra
1,332 francúzsky frank
151,8 talianska líra
0,2198 holandský gulden
3,301 belgický frank
0,130 luxemburský frank
0,1976 dánska koruna
0,008552 írska libra
1,440 grécka drachma
6,885 španielska peseta
1,393 portugalský escudos

Hodnota ECU v jednej mene sa rovná sume protihodnôt uvedených v predchádzajúcom pododseku v tejto mene.

Článok 11

(1) Totožnosť tovaru sa zásadne zabezpečuje priložením colnej uzávery.

(2) Colná uzávera sa prikladá

a) ako priestorová, ak je dopravný prostriedok už na základe iných predpisov schválený alebo sa má úradom odoslania schváliť jeho spôsobilosť na prepravu pod uzáverou,

b) v iných prípadoch sa prikladá kusová uzávera.

(3) Za spôsobilé na prepravu pod uzáverou možno uznať dopravné prostriedky,

a) na ktoré sa môžu uzávery jednoducho a účinne priložiť,

b) ktoré sú konštruované tak, aby nebolo možné z nich tovar vybrať alebo do nich vložiť bez toho, aby zostali viditeľné stopy vlámania alebo poškodenia uzávery,

c) ktoré nemajú skrýše, v ktorých možno ukryť tovar,

d) ktorých nákladový priestor je ľahko prístupný kontrole príslušných orgánov.

(4) Úrad odoslania môže od priloženia uzávery upustiť, ak totožnosť tovaru možno zabezpečiť opisom vo vyhlásení T1 alebo T2, alebo v sprievodných dokladoch so zreteľom na prípadné ďalšie opatrenia na zabezpečenie totožnosti.

Článok 12

(1) Dovtedy, kým sa dohodne režim výmeny štatistických údajov, ktorý zabezpečí, že štátom EZVO a členským štátom Spoločenstva budú k dispozícii nevyhnutné údaje na štatistické zisťovanie prepravy, musí sa odovzdávať dodatočný výtlačok č. 4 tranzitných dokladov T1 a T2 na štatistické účely týmto colným orgánom, iba ak by niektorá zo zmluvných strán ich predkladanie nevyžadovala,

a) prvému hraničnému colnému úradu každého štátu EZVO,

b) prvému hraničnému colnému úradu Spoločenstva, ak sa tovar prepravuje v režime T1 alebo T2, ktorý sa začal v niektorom štáte EZVO.

(2) Uvedený dodatočný výtlačok sa nevyžaduje, ak sa tovar prepravuje podľa časti IV oddielu 1 prílohy II.

(3) Hlavný zodpovedný alebo splnomocnený zástupca poskytne na požiadanie na štatistické účely príslušným národným úradom všetky údaje súvisiace s tranzitnými dokladmi T1 alebo T2, ktoré sú potrebné na štatistické zisťovanie.

Úradná pomoc

Článok 13

(1) Príslušné úrady zmluvných strán si poskytujú navzájom všetky dostupné údaje, ktoré sú potrebné na posúdenie správneho uplatňovania dohovoru.

(2) Ak to bude potrebné, príslušné úrady dotknutých krajín budú sa navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sa vzťahujú na prepravu v režime T1 alebo T2, ako aj o nezrovnalostiach a protiprávnych konaniach súvisiacich s týmito režimami.

Ak to bude potrebné, budú sa informovať navzájom aj o všetkých zisteniach súvisiacich s tovarom, ktorý podlieha predpisom o úradnej pomoci a ktorý bol v režime uskladňovania v colnom sklade.

(3) Ak je podozrenie z nesprávneho postupu alebo z protiprávneho konania týkajúceho sa tovaru, ktorý bol z jednej krajiny alebo po preprave cez krajinu alebo po uskladnení v colnom sklade prepravený do inej krajiny, príslušné úrady dotknutých krajín si na žiadosť vzájomne poskytnú informácie o

a) podrobnostiach prepravy tovaru vtedy, keď tento tovar

– bol dovezený do krajiny požadujúcej informácie s tranzitným dokladom T1 alebo T2 alebo s dokladom, ktorý preukazuje, že tovar má štatút Spoločenstva – nezávisle od spôsobu jeho dopravy, alebo

– bol odtiaľ ďalej odoslaný s tranzitným dokladom T1 alebo T2 alebo s dokladom, ktorý preukazuje, že tovar má štatút Spoločenstva – nezávisle od dôvodu zdržania v tejto krajine,

b) podrobnostiach skladovania v colnom sklade, ak tento tovar bol dopravený do tejto krajiny s tranzitným dokladom T2 alebo s dokladom, ktorý preukazuje, že tovar má štatút Spoločenstva, alebo bol z tejto krajiny odoslaný ďalej s tranzitným dokladom T2 alebo s dokladom, ktorý preukazuje, že tovar má štatút Spoločenstva.

(4) V žiadosti podľa odsekov 1 až 3 sa uvedie, na ktorý prípad alebo na ktoré prípady sa dožiadanie vzťahuje.

(5) Ak príslušný úrad niektorej krajiny požiada o úradnú pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, keby bol o ňu požiadaný, potom vo svojej žiadosti na túto skutočnosť upozorní. Príslušný dožiadaný úrad posúdi, či takejto žiadosti vyhovie.

(6) Informácie získané podľa odsekov 1 až 3 možno použiť len na účely tohto dohovoru a majú tú istú ochranu, akú informáciám tohto druhu poskytuje vnútroštátne právo krajiny, ktorá ich dostala. Tieto informácie možno na iné účely použiť len s písomným súhlasom príslušného úradu, ktorý ich poskytol, a s výhradou obmedzení určených týmto úradom.

Vymáhanie pohľadávok

Článok 13a

Príslušné úrady zúčastnených krajín si navzájom poskytujú v zmysle ustanovení prílohy IV úradnú pomoc pri vymáhaní pohľadávok, ak vznikli v súvislosti s prepravou v režime T1 alebo T2.

Zmiešaný výbor

Článok 14

(1) Zriaďuje sa zmiešaný výbor, v ktorom je zastúpená každá zmluvná strana tohto dohovoru.

(2) Zmiešaný výbor rokuje vo vzájomnej zhode.

(3) Zmiešaný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Každá zmluvná strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia.

(4) Zmiešaný výbor prijme rokovací poriadok, ktorý okrem iného upraví zvolávanie zasadnutí, ako aj vymenovanie predsedu a dĺžku jeho funkčného obdobia.

(5) Zmiešaný výbor môže zriaďovať podvýbory a pracovné skupiny, ktoré mu pomáhajú pri plnení úloh.

Článok 15

(1) Úlohou zmiešaného výboru je spravovať tento dohovor a zabezpečiť jeho riadne vykonávanie. Z toho dôvodu ho zmluvné strany pravidelne informujú o skúsenostiach s vykonávaním tohto dohovoru. Zmiešaný výbor vydáva odporúčania a v prípadoch podľa odseku 3 prijíma rozhodnutia.

(2) Odporúča najmä

a) zmeny tohto dohovoru s výnimkou zmien uvedených v odseku 3,

b) všetky ďalšie opatrenia nevyhnutné na vykonávanie dohovoru.

(3) Rozhoduje o

a) zmenách príloh,

b) zmenách definície ECU v článku 10 odseku 3,

c) iných zmenách tohto dohovoru nevyhnutne súvisiacich so zmenami príloh,

d) opatreniach podľa článku 28 odseku 2 prílohy I,

e) prechodných opatreniach v prípade pristúpenia nových členských štátov do Spoločenstva,

f) prizvaní tretích krajín podľa článku 3 odseku 1 písmena c) na pristúpenie k tomuto dohovoru podľa zásad uvedených v článku 15a.

Rozhodnutia podľa písmen a) až e) vykonávajú zmluvné strany podľa vlastných právnych predpisov.

(4) Ak zástupca niektorej zmluvnej strany v zmiešanom výbore prijal rozhodnutie s výhradou splnenia ústavnoprávnych podmienok, rozhodnutie nadobudne platnosť, ak v ňom nie je uvedený dátum, prvý deň druhého mesiaca po oznámení odvolania výhrady.

(5) Rozhodnutie zmiešaného výboru v zmysle odseku 3 písmena f) prizvať tretiu krajinu na pristúpenie k tomuto dohovoru sa oznámi Generálnemu sekretariátu Rady Európskych spoločenstiev, ktorý ho oznámi príslušnej tretej krajine spolu s aktuálnym znením dohovoru.

(6) Od okamihu uvedeného v odseku 5 môže byť príslušná tretia krajina zastúpená v zmiešanom výbore, podvýboroch a v pracovných skupinách prostredníctvom pozorovateľa.

Pristúpenie tretích krajín

Článok 15a

(1) Každá tretia krajina, ktorá dostane prizvanie od depozitára dohovoru na základe rozhodnutia zmiešaného výboru, môže sa stať zmluvnou stranou tohto dohovoru.

(2) Tretia krajina prizvaná na pristúpenie stane sa zmluvnou stranou tohto dohovoru uložením listiny o pristúpení na Generálnom sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev. K tejto listine sa priloží preklad dohovoru v úradnom jazyku (úradných jazykoch) príslušnej tretej krajiny.

(3) Pristúpenie nadobudne účinnosť prvý deň druhého mesiaca po uložení listiny o pristúpení.

(4) Depozitár úradne oznámi zmluvným stranám dátum uloženia listiny o pristúpení, ako aj dátum účinnosti pristúpenia.

(5) Odporúčania a rozhodnutia, ktoré zmiešaný výbor prijal podľa článku 15 odsekov 2 a 3 od okamihu uvedeného v odseku 1 tohto článku do okamihu, keď pristúpenie nadobudne účinnosť, Generálny sekretariát Rady Európskych spoločenstiev oznámi prizvanej tretej krajine.

Prijatie týchto dokumentov je predmetom vyhlásenia v listine o pristúpení alebo v osobitnej listine, ktorá bude uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev v priebehu šiestich mesiacov po oznámení. Ak toto vyhlásenie v uvedenej lehote nebude uložené, pristúpenie je neúčinné.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 16

Každá zmluvná strana prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného a vyváženého vykonávania dohovoru; prihliadne pritom na nevyhnutnosť zjednodušiť formality, ako aj na nevyhnutnosť všestranne uspokojivo riešiť problémy, ktoré prípadne vzniknú pri uplatňovaní týchto ustanovení.

Článok 17

Zmluvné strany sa vzájomne informujú o predpisoch vydaných na vykonávanie tohto dohovoru.

Článok 18

Ustanoveniami tohto dohovoru nie sú dotknuté zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa dovozu, vývozu alebo priameho tranzitu, ktoré zmluvné strany alebo členské štáty Spoločenstva prijmú z dôvodu verejnej bezpečnosti, poriadku a mravnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, národného kultúrneho majetku umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty a duševného a obchodného vlastníctva.

Článok 19

Prílohy a dodatkový protokol sú súčasťou tohto dohovoru.

Článok 20

(1) Tento dohovor je platný pre územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva zakladajúca Európske hospodárske spoločenstvo, a podľa pravidiel tejto zmluvy na jednej strane, ako aj pre územia štátov EZVO na druhej strane.

(2) Tento dohovor je platný aj pre Lichtenštajnské kniežatstvo, pokiaľ je kniežatstvo spojené so Švajčiarskou konfederáciou zmluvou o colnej únii.

Článok 21

Každá zmluvná strana môže pri dodržaní dvanásťmesačnej výpovednej lehoty od tohto dohovoru odstúpiť; písomná výpoveď sa doručuje depozitárovi, ktorý ju oznámi zmluvným stranám.

Článok 22

(1) Tento dohovor nadobúda platnosť 1. januára 1988, ak zmluvné strany k 1. novembru 1987 uložia svoje listiny o pristúpení na Generálnom sekretariáte Rady Európskych spoločenstiev, ktorý je depozitárom tohto dohovoru.

(2) Ak tento dohovor nenadobudne platnosť 1. januára 1988, nadobudne ju prvým dňom druhého mesiaca po uložení poslednej listiny o pristúpení.

(3) Depozitár oznámi dátum uloženia listiny o pristúpení každej zmluvnej strany a dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru.

Článok 23

(1) Nadobudnutím platnosti tohto dohovoru sa zrušujú dohody uzatvorené 30. novembra 1972, prípadne 23. novembra 1972 medzi Rakúskom, prípadne Švajčiarskom a Spoločenstvom o uplatňovaní ustanovení o tranzitnom režime Spoločenstva, ako aj dohoda z 12. júla 1977 medzi Spoločenstvom a týmito dvoma krajinami o rozšírení uplatňovania ustanovení o tranzitnom režime Spoločenstva.

(2) Dohody uvedené v odseku 1 však platia naďalej pre režimy T1 alebo T2, ktoré sa začali pred platnosťou tohto dohovoru.

(3) Nadobudnutím platnosti tohto dohovoru sa ruší Škandinávska tranzitná úprava medzi Fínskom, Nórskom a Švédskom.

Článok 24

Tento dohovor je vyhotovený v jazyku dánskom, nemeckom, anglickom, francúzskom, gréckom, talianskom, holandskom, portugalskom, španielskom, fínskom, islandskom, nórskom a švédskom, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť; bude uložený v archíve Generálneho sekretariátu Rady Európskych spoločenstiev; Generálny sekretariát doručí každej zmluvnej strane overenú kópiu.

PRÍLOHA I

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Týmto dohovorom stanovený tranzitný režim sa vzťahuje na prepravu tovaru podľa pravidla uvedeného v článku 1 odseku 1 dohovoru.

(2) S výhradou článku 2 dohovoru ide o režim T1 alebo T2.

Článok 2

[Tento článok neobsahuje písmená a) a b).]

V zmysle tohto dohovoru sa rozumie

c) „príslušný úrad“ – colný úrad alebo každý iný úrad, ktorý je poverený vykonávaním tohto dohovoru,

d) „hlavný zodpovedný“ – osoba, ktorá vo svojom mene alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu podaním príslušného vyhlásenia prejavila vôľu uplatniť tranzitný režim,

e) „dopravný prostriedok“, najmä

– cestné vozidlá, prívesy, návesy,

– železničné vagóny,

– vodné plavidlá,

– lietadlá,

– kontajnery v zmysle colného dohovoru o kontajneroch,

f) „úrad odoslania“ – miesto príslušného úradu, kde sa tranzitný režim začína,

g) „hraničný colný úrad“

– vstupný colný orgán na území druhej zmluvnej strany ako tej, kde sa tranzitný režim začína,

– výstupný colný orgán na území zmluvnej strany, kde zásielka v priebehu tranzitného režimu opúšťa colné územie tejto zmluvnej strany cez hranicu zmluvnej strany s treťou krajinou,

h) „úrad určenia“ – miesto príslušného úradu, ktorému sa má tovar prepravovaný v tranzitnom režime predložiť na ukončenie tranzitu,

i) „úrad prijímania záruk“ – miesto príslušného úradu, kde sa predkladá celková alebo paušálna záruka,

j) „vnútorná hranica“ – spoločná hranica dvoch zmluvných strán.

Tovar, ktorý je naložený v námornom prístave jednej zmluvnej strany a vyložený v námornom prístave druhej zmluvnej strany, sa považuje za tovar, ktorý prekročil vnútornú hranicu, ak sa preprava uskutočňuje na jeden prepravný doklad.

Tovar, ktorý bol námornou cestou dopravený z tretích krajín a je v námornom prístave jednej zmluvnej strany preložený, aby bol vyložený v námornom prístave druhej zmluvnej strany, sa nepovažuje za tovar, ktorý prekročil vnútornú hranicu.

Články 3 až 9

(Táto príloha neobsahuje časti II až IV a články 3 až 9.)

ČASŤ V

REŽIM T1

KAPITOLA 1

REŽIM

Článok 10

(1) Ak sa má tovar prepraviť v režime T1, musí sa podľa pravidiel tohto dohovoru podať tranzitné vyhlásenie T1. Tranzitné vyhlásenie T1 je vyhlásením o tovare na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe III.

(2) Tlačivo uvedené v odseku 1 sa môže doplniť jedným alebo viacerými doplnkovými tlačivami podľa vzoru uvedeného v prílohe III.

(3) Tlačivá uvedené v odsekoch 1 a 2 musia byť vytlačené a vyplnené v niektorom z úradných jazykov zmluvných strán uznanom príslušnými úradmi krajiny odoslania. Ak je to potrebné, môžu príslušné úrady niektorej krajiny dotknutej tranzitom požadovať preklad do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov tejto krajiny.

(4) Tranzitné vyhlásenie T1 musí podpísať hlavný zodpovedný; úradu odoslania sa musí predložiť minimálne v troch výtlačkoch.

(5) Doplnkové doklady priložené k tranzitnému vyhláseniu T1 sú súčasťou vyhlásenia.

(6) K tranzitnému vyhláseniu T1 musí byť priložený prepravný doklad.

Úrad odoslania pri uplatňovaní colných formalít nemusí trvať na splnení tejto požiadavky. Prepravný doklad sa však musí predložiť na požiadanie každému colnému úradu alebo inému príslušnému úradu počas prepravy.

(7) Ak režim T1 v krajine odoslania súvisí s iným colným režimom, musí byť v tranzitnom vyhlásení odkaz na tento režim alebo na príslušné colné doklady.

Článok 11

(1) Hlavný zodpovedný je povinný

a) predložiť tovar a tranzitný doklad T1 úradu určenia v určenej lehote a v nezmenenom stave a dodržať podmienky na zabezpečenie totožnosti určené úradom odoslania,

b) dodržať ustanovenia spoločného tranzitného režimu,

c) zaplatiť clo a iné platby, ktoré vzniknú za určitých okolností z titulu porušenia predpisov alebo protiprávneho konania v priebehu režimu spoločného tranzitu alebo v súvislosti s ním.

(2) Bez porušenia povinností hlavného zodpovedného uvedených v odseku 1 je dopravca tovaru alebo príjemca, ktorý tovar prijal a je mu známe, že podlieha režimu spoločného tranzitu, povinný v určenej lehote a pri dodržaní podmienok na zabezpečenie totožnosti určených úradom odoslania predložiť tovar v nezmenenom stave úradu určenia.

Článok 12

(1) Ten istý dopravný prostriedok možno použiť na naloženie tovaru na viacerých miestach odoslania a vyloženie tovaru na viacerých miestach určenia.

(2) V jednom tranzitnom vyhlásení T1 môže byť uvedený len tovar, ktorý je naložený alebo sa má naložiť na jeden dopravný prostriedok a je určený na prepravu z jedného miesta odoslania do jedného miesta určenia.

V zmysle pododseku 1 sa za jeden dopravný prostriedok považujú dopravné prostriedky, ak majú dopravovať tovar, ktorý sa má prepravovať spolu,

a) jedno cestné vozidlo s jedným alebo viacerými prívesmi alebo návesmi,

b) viaceré železničné vozne,

c) lode tvoriace jednu jednotku,

d) kontajnery, ktoré sú naložené na jeden dopravný prostriedok v zmysle tohto článku.

Článok 13

(1) Úrad odoslania prijme tranzitné vyhlásenie T1, zapíše ho do evidencie, určí lehotu, v ktorej musí byť tovar dodaný úradu určenia, a predpísaným spôsobom zabezpečí jeho totožnosť.

(2) Úrad odoslania zapíše do tranzitného vyhlásenia T1 príslušné údaje, ponechá si jemu určený výtlačok a ďalšie výtlačky odovzdá hlavnému zodpovednému alebo jeho zástupcovi.

Článok 14

(Táto príloha neobsahuje článok 14.)

Článok 15

(1) Výtlačky tranzitného vyhlásenia T1 odovzdané úradom odoslania hlavnému zodpovednému alebo jeho zástupcovi musia sprevádzať tovar počas prepravy.

(2) Každý štát EZVO môže na svojom území určiť prepravnú trasu na účely kontroly.

Článok 16

Každá krajina predloží Komisii Európskych spoločenstiev zoznam príslušných úradov pre režim spoločného tranzitu T1 s uvedením ich pracovného času.

Komisia tieto údaje oznámi ostatným krajinám.

Článok 17

Výtlačky tranzitného dokladu T1 sa musia na požiadanie predložiť príslušným úradom.

Článok 18

(1) Zásielka musí byť prihlásená na každom hraničnom colnom úrade predložením výtlačkov tranzitného dokladu T1.

(2) Dopravca musí každému hraničnému colnému úradu odovzdať potvrdenie o prestupe hranice. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe II.

(3) Ak sa preprava uskutoční cez iný hraničný colný úrad ako ten, ktorý je uvedený v tranzitnom doklade T1, odošle tento hraničný colný úrad potvrdenie o prestupe hranice bezodkladne hraničnému colnému úradu uvedenému v tranzitnom doklade T1.

Ak sa pri preprave v rámci tranzitného režimu Spoločenstva medzi dvoma štátmi Spoločenstva nachádza hraničný colný úrad niektorého štátu EZVO, tento úrad si ponechá potvrdenie o prestupe hranice.

Článok 19

Ak sa tovar dokladá alebo vykladá na viacerých príslušných úradoch, musia sa týmto úradom predložiť všetky tranzitné doklady vydané jedným alebo viacerými úradmi odoslania.

Článok 20

(1) Tovar uvedený v tranzitnom doklade T1 možno bez podania nového vyhlásenia preložiť na iný dopravný prostriedok pod dohľadom príslušných úradov krajiny, v ktorej sa prekládka uskutočňuje. Príslušné úrady v tomto prípade vykonajú potrebný zápis do tranzitného dokladu T1.

(2) Príslušné úrady môžu za podmienok nimi určených povoliť prekládku bez ich prítomnosti. O uskutočnení takejto prekládky vykoná požadovaný zápis do tranzitného dokladu T1 dopravca a informuje o tom príslušné úrady krajiny, v ktorej sa prekládka uskutočnila, aby prekládku úradne potvrdili.

Článok 21

(1) Ak počas prepravy bola porušená uzávera bez zavinenia dopravcu, musí dopravca v krajine, v ktorej sa dopravný prostriedok nachádza, požiadať príslušné úrady o vyhotovenie protokolu čo najrýchlejšie. Ak je to možné, priložia sa nové uzávery.

(2) Pri haváriách, ktoré vyžadujú prekládku na iný dopravný prostriedok, platí článok 20.

(3) Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré si vynúti okamžité čiastočné alebo úplné vyloženie tovaru, môže dopravca konať na vlastnú zodpovednosť. Túto skutočnosť vyznačí v tranzitnom doklade T1. Odsek 1 sa použije primerane.

(4) Ak dopravca z dôvodu havárie alebo z inej príčiny nemôže dodržať lehotu podľa článku 13, musí o tom čo najrýchlejšie upovedomiť príslušný úrad uvedený v odseku 1. Ten vykoná v tranzitnom doklade T1 príslušný zápis.

Článok 22

(1) Úradu určenia sa musí predložiť tovar spolu s tranzitným dokladom T1.

(2) Úrad určenia potvrdí na výtlačkoch tranzitného dokladu T1 výsledok kontroly a úradu odoslania odošle bezodkladne jeden výtlačok späť; ďalší výtlačok zostáva na úrade určenia.

(3) Režim T1 môže byť ukončený aj na inom úrade, ako je úrad určenia uvedený v tranzitnom doklade T1. Tento úrad sa stáva úradom určenia.

(4) Ak je tovar predložený úradu určenia po uplynutí lehoty určenej úradom odoslania, považuje sa lehota za dodržanú, ak sa úradu určenia hodnoverne preukáže, že nedodržanie lehoty bolo zapríčinené okolnosťami, ktoré nemohol ovplyvniť dopravca ani hlavný zodpovedný.

(5) Ak sa novým úradom určenia v zmysle odseku 3 stane miesto, ktoré je na území druhej zmluvnej strany ako tej, ktorá je uvedená v tranzitnom doklade T1, nový úrad určenia zapíše do odseku „kontrola colnicou určenia“ spätného listu tranzitného dokladu T1 okrem obvyklých záznamov úradu určenia jednu z týchto poznámok:

– „Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar predložený

(názov a krajina)“

– „Diferencias: mercancias presentadas en la oficina

(nombre y pais)“

– „Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt

(navn og land)“

– „Unstimmigkeiten: Stelle bei der die Gestellung erfolgte

(Name und Land)“

– „Differences: office where goods were presented

(name and country)“

– „Différences: marchandises présentées au bureau

(nom et pays)“

– „Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci

(nome e paese)“

– „Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht

(naam en land)“

– „Diferencas: mercandorias apresentadas na estancia

(nome e pais)“

– „Muntos: toimipaikka, josa tavarat esitetty

(nimi ja maa)“

– „Breying: Tollstjóraskrifstofa oar sem vörum var framvisad

(Nafn og land)“

– „Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt

(navn og land)“

– „Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes

(namn och land)“

(6) Ak tranzitný doklad T1 v zmysle odseku 5 obsahuje jednu z nasledujúcich poznámok, tovar zostáva pod dohľadom nového úradu určenia a nesmie byť doručený inde bez výslovného povolenia tohto úradu s výnimkou prepravy na územie tej zmluvnej strany, v ktorej sa nachádza úrad odoslania:

– Vývoz z ............................................. 1) podlieha obmedzeniam

– Salida de ........................................ 1) sometida a restricciones

– Udforsel fra .................................... 1) undergivet restriktioner

– Ausgang aus ................................. 1) Beschränkungen unterworfen

– Export from ..................................... 1) subject to restrictions

– Sortie de ......................................... 1) soumise á des restrictions

– Uscita dalla (dalľ) ......................... 1) assoggettata a restrizioni

– Verlaten an ..................................... 1) aan beperkingen onderworpen

– Saida da .......................................... 1) sujeita a restricoes

– Vienti ................................................ 1) rajoitusten alaista

– Utflutningur fra ............................... 1) haour tarmörkunum

– Utforsel fra ...................................... 1) underlagd restriksjoner

– Utförsel fran ................................... 1) underkastad restriktioner

– Vývoz z ............................................. 1) podlieha poplatkom

– Salida de ........................................ 1) sujeta a pago de derechos

– Udforsel fra .................................... 1) betinget af afgiftsbetaling

– Ausgang aus ................................. 1) Abgabenerhebung unterworfen

– Export from ..................................... 1) subject to duty

– Sortie de ......................................... 1) soumise á imposition

– Uscita dalla (dalľ) ......................... 1) assoggettata a tassazione

– Verlaten an ..................................... 1) aan belastingheffing onderworpen

– Saida da ......................................... 1) sujeita a agamento de imposicoes

– Vienti ............................................... 1) maksujen alaista

– Gjaldskyldur ulflutningur fra ........ 1)

– Udforsel fra .................................... 1) belagt med avgifter

– Utförsel fran ................................... 1) underkastad avgifter

(7) Úrad odoslania uvoľní tranzitný doklad T1 len vtedy, keď budú splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo zmeny úradu určenia. O prípadnom neuvoľnení informuje ručiteľa.

Článok 23

Spoločný tranzitný režim sa skončí predložením tovaru s tranzitným dokladom T1 úradu určenia.

KAPITOLA 2

ZABEZPEČENIE

Článok 24

(1) Bez dotknutia článku 33 musí hlavný zodpovedný poskytnúť zabezpečenie na úhradu cla a iných platieb, ktoré by za tovar mohla požadovať krajina, cez ktorej územie sa preprava tovaru v režime T1 uskutočňuje.

Zabezpečenie uvedené v odseku 1 musí byť platné na území všetkých zmluvných strán, cez ktorých územia sa preprava tovaru v režime T1 uskutočňuje.

(2) Zabezpečenie sa môže poskytnúť pre niekoľko režimov T1 formou celkovej záruky alebo pre každý režim T1 formou jednotlivej záruky.

(3) Bez dotknutia článku 29 odseku 2 poskytnuté zabezpečenie má povahu solidárneho záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá

– má svoje bydlisko alebo sídlo v zmluvnej strane, v ktorej sa záruka poskytuje, a

– je schválená ako daňový ručiteľ príslušnými úradmi tejto zmluvnej strany bez dotknutia predpisov platných na jej území, prípadne splnením podmienok nimi určených.

Článok 25

(1) Záruka uvedená v článku 24 odseku 3 sa predkladá na listine podľa vzoru uvedeného v prílohe II.

(2) Ak to vyžadujú právne alebo správne predpisy, prípadne obchodné zvyklosti, môže každá krajina povoliť, aby sa záruka predložila v inej forme, ak sa tým dosiahnu rovnaké právne účinky ako pri záruke predloženej podľa predpísaného vzoru.

Článok 26

(1) Celková záruka sa predkladá úradu prijímania záruk.

(2) Úrad prijímania záruk určuje záručnú sumu, prijíma záručné vyhlásenia a vydáva hlavnému zodpovednému povolenie na uplatnenie režimu T1 v rámci tejto záruky z ľubovoľného úradu odoslania.

(3) Každá osoba, ktorej bolo vydané povolenie, dostane potvrdenie o záruke za podmienok určených príslušnými úradmi krajín v jednom vyhotovení alebo vo viacerých vyhotoveniach. Vzor potvrdenia o záruke je uvedený v prílohe II.

(4) V každom tranzitnom vyhlásení T1 treba na toto potvrdenie upozorniť.

Článok 27

Úrad prijímania záruk môže povolenie zrušiť, ak zaniknú podmienky, za ktorých bolo vydané.

Článok 28

(1) Každá krajina môže povoliť, aby sa záruka uvedená v článku 24 – bez ohľadu na to, kto je hlavným zodpovedným – poskytla na jednej listine vo výške paušálnej sumy uvedenej v prílohe II pre každé vyhlásenie, aby sa zabezpečilo zaplatenie cla a iných platieb, ktorých zaplatenie by sa mohlo v rámci režimu T1 požadovať. Výšku paušálnej sumy úrad odoslania zvýši, ak preprava tovaru obsahuje zvýšené riziká; pri tom treba zvlášť prihliadať na zaťaženie clom a inými platbami, ktorým tovar podlieha v jednej alebo vo viacerých krajinách.

Záruka uvedená v pododseku 1 sa predkladá na listine, ktorá zodpovedá predpísanému vzoru uvedenému v prílohe II.

(2) Paušálna záruka sa predkladá úradu prijímania záruk.

Článok 29

(1) Zabezpečenie pre jeden režim T1 sa vykonáva na úrade odoslania. Úrad odoslania určí výšku záručnej sumy.

(2) Zabezpečenie podľa odseku 1 možno urobiť zložením hotovosti na úrade odoslania. V takom prípade ju vráti po uvoľnení tranzitného dokladu T1 úrad odoslania.

(3) Na žiadosť príslušného úradu krajiny, ktorý v súlade s článkom 34 žiada zaplatenie cla a iných platieb, prevedie príslušný úrad krajiny, v ktorej sa nachádza úrad odoslania, bezodkladne tomuto úradu sumy zložené podľa odseku 2 s podmienkou, že sa predloží exekučný titul. Sumy sa nepoukážu, ak pohľadávka a/alebo exekučný titul sú napadnuté.

Článok 30

(1) Bez dotknutia predpisov, ktoré predpokladajú oslobodenie z iných dôvodov, zbavia príslušné úrady dotknutých krajín hlavného zodpovedného povinnosti zaplatiť clo a iné platby, ak

a) tovar bol preukázateľne zničený z dôvodu vyššej moci alebo nepredvídanej udalosti,

b) boli úradne uznané úbytky tovaru, ktoré vyplývajú z osobitného charakteru tovaru.

2. V prípade potreby sa k sprievodnému tranzitnému dokladu pripojí zoznam položiek, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou a zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe III.

Článok 31

Osoba poskytujúca záruku je zbavená povinnosti, ak tranzitný doklad T1 uvoľnil úrad odoslania.

Osoba poskytujúca záruku sa zbaví svojich povinností tiež uplynutím dvanástich mesiacov od zapísania tranzitného vyhlásenia T1 do evidencie, ak nebola príslušnými úradmi krajiny odoslania vyrozumená o neuvoľnení tranzitného dokladu T1.

Ak osobu poskytujúcu záruku v lehote uvedenej v odseku 2 príslušné úrady vyrozumeli o neuvoľnení tranzitného dokladu T1, musia ju tiež upozorniť, že sumy, za ktoré v príslušnom režime T1 ručí, musí alebo bude musieť zaplatiť. Toto oznámenie sa musí osobe poskytujúcej záruku doručiť najneskôr v lehote troch rokov po zapísaní tranzitného vyhlásenia T1 do evidencie. Ak oznámenie nebude doručené v priebehu uvedenej lehoty, osoba poskytujúca záruku sa zbaví svojich povinností.

KAPITOLA 3

OSLOBODENIE OD ZABEZPEČENIA

Článok 32

(Táto príloha neobsahuje článok 32.)

Článok 33

(1) Okrem prípadov, ktoré sú uvedené v prílohe II, sa nevyžaduje zabezpečenie pri

a) prepravách po mori alebo letecky,

b) prepravách po Rýne alebo rýnskych vodných cestách,

c) prepravách potrubím,

d) prepravách vykonávaných železničnými spoločnosťami krajín.

(2) Každá krajina môže upustiť od povinnosti zabezpečenia pri preprave tovaru aj po iných vodných cestách ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 písmene b) nachádzajúcich sa na jej území. Tieto krajiny oznamujú Komisii Európskych spoločenstiev prijaté opatrenia; táto komisia to oznamuje ostatným krajinám.

KAPITOLA 4

PROTIPRÁVNE KONANIA

Článok 34

(1) Ak sa zistí, že v priebehu režimu T1 došlo v niektorej konkrétnej krajine k protiprávnemu konaniu, úhradu cla a iných platieb tým vzniknutých – bez dotknutia trestného stíhania – bude požadovať táto krajina podľa jej právnych a správnych predpisov.

(2) Ak nie je známe miesto, kde k protiprávnemu konaniu došlo, je miestom protiprávneho konania,

a) ak sa v priebehu režimu T1 zistí na hraničnom colnom úrade na vnútornej hranici, územie zmluvnej strany, ktoré dopravný prostriedok alebo tovar naposledy opustil,

b) ak sa v priebehu režimu T1 zistí na hraničnom colnom úrade v zmysle článku 2 písmena g) druhej zarážky, územie zmluvnej strany, ktorej tento colný úrad patrí,

c) ak sa v priebehu režimu T1 zistí na území niektorej krajiny, nie však na hraničnom colnom úrade, ale na inom mieste, krajina, v ktorej k protiprávnemu konaniu došlo,

d) ak tovar nebol predložený úradu určenia, posledná zmluvná strana, na ktorej územie dopravný prostriedok alebo tovar preukázateľne na základe potvrdenia o prestupe hranice vstúpil,

e) ak sa protiprávne konanie zistí po skončení režimu T1, krajina, v ktorej sa protiprávne konanie zistilo.

(3) (Tento článok neobsahuje odsek 3.)

KAPITOLA 5

PRÁVNE ÚČINKY

Článok 35

(1) Tranzitné doklady T1, riadne vyhotovené príslušnými úradmi jednej krajiny a týmito úradmi prijaté alebo akceptované opatrenia na zabezpečenie totožnosti, majú v iných krajinách tie isté právne účinky ako tranzitné doklady T1 riadne vyhotovené a prijaté alebo akceptované opatrenia na zabezpečenie totožnosti príslušnými úradmi týchto krajín.

(2) Poznatky príslušných úradov jednej krajiny zistené v rámci režimu T1 majú v ostatných krajinách rovnakú dôkaznú silu ako zistenia príslušných úradov týchto krajín.

Článok 36

(Táto príloha neobsahuje článok 36.)

ČASŤ VI

REŽIM T2

Článok 37

(1) Ak sa má tovar prepraviť v režime T2, musí sa podľa pravidiel tohto dohovoru podať tranzitné vyhlásenie T2. Tranzitné vyhlásenie T2 je vyhlásením o tovare na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe III.

(2) Tlačivo uvedené v odseku 1 možno doplniť jedným alebo viacerými doplnkovými tlačivami podľa vzoru uvedeného v prílohe III.

(3) Pre tranzitný režim T2 platia primerane ustanovenia časti V.

ČASŤ VII

OSOBITNÉ PREDPISY PRE URČITÉ DRUHY PREPRÁV

Článok 38

(1) Ustanovenia článku 18 sa nevzťahujú na prepravu tovaru po železnici.

(2) Ak sa podľa článku 18 odseku 2 vyžaduje predloženie potvrdenia o prestupe hranice, potvrdenia železničných spoločností sú platné ako potvrdenie o prestupe hranice.

Článok 39

(1) Režim T1 alebo T2 nie je povinný pre leteckú dopravu, ak tovar nepodlieha opatreniam týkajúcim sa kontroly jeho použitia alebo určenia.

(2) Režim T1 alebo T2 nie je povinný pri preprave tovaru potrubím.

Článok 40

(1) Na tovar, ktorý prestupuje vnútornú hranicu v zmysle článku 2 písmena j) pododseku 2, nie je potrebné použiť režim T1 alebo T2 pred prestúpením uvedenej vnútornej hranice.

(2) Odsek 1 neplatí, ak pri preprave námornou cestou v rámci jednej prepravnej zmluvy po vstupe do prístavu vykládky má byť tovar prepravovaný po ceste alebo vnútrozemskými vodnými cestami v režime tranzitu s výnimkou prípadov, keď ďalšia preprava z tohto prístavu sa má vykonať na podklade Rýnskeho manifestu.

(3) Pri tovare, ktorý bol pred prestúpením vnútornej hranice prepravovaný v režime T1 alebo T2, sa tento režim preruší na čas prepravy námornou cestou.

ČASŤ VIII

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE POŠTOVÉ ZÁSIELKY

Článok 41

(1) Na rozdiel od článku 1 režim T1 alebo T2 neplatí pre poštové zásielky (vrátane poštových balíkov).

(2) (Tento článok neobsahuje odsek 2.)

ČASŤ IX

Články 42 až 44

(Táto príloha neobsahuje články 42 až 44.)

ČASŤ X

Články 45 a 46

(Táto príloha neobsahuje články 45 a 46.)

ČASŤ XI

Článok 47

(Táto príloha neobsahuje článok 47.)

PRÍLOHA II

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Táto príloha stanovuje vykonávacie predpisy dohovoru a prílohy I dohovoru.

ČASŤ II

Článok 2

(Táto príloha neobsahuje článok 2.)

ČASŤ III

ŠTATÚT TOVARU SPOLOČENSTVA

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 3

Dôkaz o štatúte tovaru Spoločenstva, ktorý nie je prepravovaný v režime T2, sa podáva na jednom z dokladov uvedených v kapitole II alebo kapitole III tejto časti.

Rozsah platnosti

Článok 4

(1) Doklady alebo formality uvedené v článkoch 6 až 11 nesmú sa použiť, prípadne vyplniť na tovar,

a) ktorý je určený na vývoz z územia zmluvných strán, alebo

b) ktorý je zabalený v obaloch, ktoré nemajú štatút Spoločenstva, alebo

c) ktorý sa prepravuje v režime medzinárodnej prepravy na podklade karnetu TIR; to neplatí, ak

- tovar, ktorý má byť vyložený v niektorej zmluvnej strane, je prepravovaný spoločne s tovarom určeným do tretej krajiny, alebo

- tovar je prepravovaný z územia jednej zmluvnej strany cez tretiu krajinu na územie druhej zmluvnej strany.

(2) Tranzitné doklady uvedené v kapitole II tejto časti možno vyhotoviť na poštové zásielky (vrátane balíkov), ktoré sú zasielané z poštového úradu na území jednej zmluvnej strany na poštový úrad na území druhej zmluvnej strany.

Podmienka priamej dopravy

Článok 5

Doklady alebo formality podľa článkov 6 až 11 môžu slúžiť ako dôkaz o štatúte tovaru Spoločenstva, ak sa tento tovar prepravuje priamo z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany.

Za priamo prepravovaný tovar z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany sa považuje

a) tovar, ktorý počas prepravy nevstúpi na územie tretej krajiny,

b) tovar, ktorý pri preprave vstúpi na územie jednej tretej krajiny alebo na územie viacerých tretích krajín s podmienkou, že preprava cez tieto územia sa uskutočňuje na jeden prepravný doklad vyhotovený v jednej zo zmluvných strán.

KAPITOLA II

POUŽITIE DOKLADOV

Článok 6

Dôkaz o štatúte tovaru Spoločenstva sa podáva predložením tranzitného dokladu T2L za ďalej uvedených podmienok.

Článok 7

(1) Tranzitný doklad T2L sa vyhotovuje na tlačive, ktoré zodpovedá výtlačku č. 4 tlačiva, ktorého vzor je uvedený v dodatku I prílohy III, alebo výtlačku č. 4/5 tlačiva, ktorého vzor je uvedený v dodatku II tej istej prílohy.

Uvedené tlačivo sa podľa potreby doplní jedným alebo viacerými tlačivami, ktoré zodpovedajú výtlačku č. 4 alebo č. 4/5, ktorých vzor je uvedený v dodatkoch III a IV prílohy III.

V prípadoch, keď sa na vyhotovenie vyhlásenia používa výpočtová technika a nepoužijú sa doplnkové tlačivá uvedené v dodatkoch III a IV prílohy III, doklad T2L sa doplní jedným alebo viacerými výtlačkami č. 4 alebo č. 4/5 vzoru tlačiva uvedeného v dodatkoch I a II prílohy III.

(2) V pravej časti odseku 1 tlačiva uvedie deklarant skratku „T2L“, prípadne skratku „T2L bis“ v pravej časti odseku 1 použitého doplnkového tlačiva alebo tlačív.

(3) Ak sa vyhotovuje tranzitný doklad T2L na zásielku, ktorá obsahuje viac ako jeden druh tovaru, môžu byť údaje o tovare uvedené na jednom alebo na viacerých ložných listoch podľa článku 17 odseku 2 a článkov 23 až 26 namiesto vyplnenia odsekov 31 „Nákladové kusy a popis tovaru“, 32 „Číslo položky“, 35 „Hrubá hmotnosť (kg)“, prípadne 33 „Kód tovaru“, 38 „Vlastná hmotnosť (kg), 44 „Osobitné poznámky/predložené doklady/ /osvedčenia a povolenia" na tlačive použitom na vyhotovenie tranzitného dokladu T2L.

Ak sa použijú ložné listy, uvedené odseky na tlačive použitom na vyhotovenie tranzitného dokladu T2L sa musia prečiarknuť.

(4) Horná časť odseku uvedeného v článku 24 písmene b) je určená na zapísanie skratky „T2L", spodná časť je určená na zápis príslušného úradu, ako je stanovené v článku 8 odseku 2 písmene b).

Stĺpec „krajina odoslania/vývozu" na ložnom liste sa nemusí vyplniť.

(5) Ložný list sa musí predložiť v rovnakom počte priepisov ako tranzitný doklad T2L, ku ktorému patrí.

(6) Ak k jednému tranzitnému dokladu T2L bude priložených viac ložných listov, musí ich deklarant označiť poradovými číslami; počet priložených ložných listov sa zapíše do odseku 4 „Ložné listy" na tlačive použitom na vyhotovenie tranzitného dokladu T2L.

Článok 8

(1) Bez dotknutia článku 123 sa tranzitný doklad T2L predkladá v jednom vyhotovení.

(2) Na žiadosť deklaranta príslušné úrady krajiny odoslania potvrdia tranzitný doklad T2L, prípadne doplnkové tlačivá T2L bis svojím zápisom. Zápis, ktorý sa uvádza podľa možnosti do odseku C (Colnica odoslania), musí obsahovať tieto údaje:

a) v tranzitnom doklade T2L názov a pečiatku úradu odoslania, podpis príslušného úradníka, dátum zápisu a číslo zápisu alebo vyhlásenia na tranzit alebo vývoz, ak sa vyžaduje,

b) v doplnkovom doklade T2L bis číslo, ktoré je uvedené v tranzitnom doklade T2L. Toto číslo sa uvedie pečiatkou, ktorá obsahuje aj názov úradu krajiny odoslania, alebo rukou. V druhom prípade sa pripojí aj odtlačok služobnej pečiatky úradu.

Tieto doklady sa odovzdajú deklarantovi, ak sú splnené všetky formality na prepravu tovaru do krajiny určenia.

Článok 9

(1) Bez dotknutia ustanovení článkov 6 až 8 dôkaz o štatúte tovaru Spoločenstva sa môže podať na predloženej faktúre alebo prepravnom doklade za podmienok uvedených v tomto článku.

(2) Na faktúre alebo prepravnom doklade podľa odseku 1 musí byť uvedené minimálne meno a úplná adresa odosielateľa/vývozcu alebo deklaranta, ak deklarant nie je odosielateľom/vývozcom, počet, druh, značky a čísla nákladových kusov, názov tovaru, ako aj hrubá hmotnosť v kilogramoch a prípadne čísla kontajnerov.

Deklarant musí zreteľne a viditeľným spôsobom zapísať do uvedeného dokladu skratku „T2L" a vlastnoručne sa podpísať.

(3) Ak sa na splnenie formalít použijú verejné alebo súkromné počítačové systémy, príslušné úrady na základe žiadosti povolia, aby deklarant v odseku 2 požadovaný podpis nahradil iným porovnateľným spôsobom, ktorým môže byť uvedenie kódu, ktorý má také isté právne dôsledky ako vlastnoručný podpis.

Toto zjednodušenie sa povolí iba vtedy, ak sú splnené technické a administratívne požiadavky, ktoré vyžadujú príslušné úrady.

(4) Faktúru alebo prepravný doklad musí deklarant riadne vyplniť, podpísať a na požiadanie musí potvrdiť príslušný úrad krajiny odoslania. Toto potvrdenie musí obsahovať názov a pečiatku úradu odoslania, podpis príslušného úradníka, dátum zápisu a číslo zápisu alebo vyhlásenia na tranzit alebo vývoz, ak sa to vyžaduje.

(5) Tento článok sa uplatní len vtedy, ak na faktúre alebo prepravnom doklade je uvedený iba tovar Spoločenstva.

(6) V zmysle tohto dohovoru faktúra alebo prepravný doklad sa za doklad T2L považujú vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5.

(7) Podľa ustanovenia článku 9 odseku 4 dohovoru môže príslušný úrad štátu EZVO na tovar, ktorý bol na colné územie dopravený na základe faktúry alebo prepravného dokladu slúžiaceho ako tranzitný doklad T2L, priložiť k tranzitnému dokladu T2 alebo T2L vyhotovenému na tovar overenú kópiu alebo fotokópiu tejto faktúry alebo prepravného dokladu.

Dodatočné vyhotovenie dokladov

Článok 10

Ak je doklad na tovar, ktorým sa preukazuje štatút Spoločenstva, vyhotovený dodatočne, zapíše sa v ňom červeným písmom jedna z týchto poznámok:

– Vystavené dodatočne

– Expedido a posteriori

– Udstedt efterfolgende

– Nachträglich ausgestellt

– Issued retroactively

– Délivré a posteriori

– Rilasciato a posteriori

– Achteraf afgegeven

– Emitido a posterioir

– Annettu jäklkikäteen

– Útgefió eftir á

– Utstedt i etterhand

– Utfärdat i efterhand

KAPITOLA III

OSOBITNÉ FORMALITY PRI URČITÝCH TRANZITNÝCH SYSTÉMOCH ALEBO PRI URČITÝCH DRUHOCH TOVARU

Preprava na podklade karnetov TIR alebo ATA

Článok 11

(1) Pri preprave tovaru na podklade karnetu TIR len v prípade uvedenom v článku 4 odseku 1 písmene a) tejto prílohy alebo na podklade karnetu ATA môže deklarant bez dotknutia článkov 4 a 5 na preukázanie štatútu tovaru Spoločenstva zapísať zreteľne skratku „T2L" potvrdenú svojím podpisom do odsekov vyhradených na popis tovaru v príslušných častiach použitých karnetov pred ich predložením úradu odoslania na potvrdenie. Skratka „T2L" musí byť overená odtlačkom služobnej pečiatky úradu odoslania a podpisom príslušného úradníka na všetkých častiach, na ktorých bola uvedená.

(2) Ak sa prepravuje tovar zo Spoločenstva spolu s tovarom, ktorý nie je zo Spoločenstva, na podklade toho istého karnetu TIR alebo karnetu ATA, musia byť obidva druhy tovaru uvedené osobitne; skratka „T2L" sa zapíše tak, aby jednoznačne označovala tovar Spoločenstva.

Články 12 až 14

(Táto príloha neobsahuje články 12 až 14.)

Tovar prepravovaný cestujúcimi alebo v ich batožine

Článok 15

(1) Režim T1 alebo T2 nie je povinný pri preprave tovaru, ktorý vezú cestujúci alebo ho majú vo svojej cestovnej batožine a ak je to tovar, ktorý nemá obchodný charakter.

(2) Ak treba preukázať, že tovar, ktorý nemá obchodný charakter a prepravujú ho cestujúci alebo ho majú vo svojej batožine, má štatút Spoločenstva, považuje sa za tovar Spoločenstva,

a) ak sa pri deklarovaní vyhlási, že je to tovar Spoločenstva a nie sú pochybnosti o pravdivosti tohto vyhlásenia,

b) v iných prípadoch podľa ustanovení kapitol II a III tejto prílohy.

KAPITOLA IV

VZÁJOMNÁ POMOC

Článok 16

Príslušné úrady krajín si navzájom poskytujú pomoc pri overovaní pravosti a správnosti dokladov, ako aj správnosti vyplnenia formalít, ktorými sa podľa kapitol II a III tejto časti preukazuje štatút tovaru Spoločenstva.

ČASŤ IV

PREDPISY REŽIMOV T1 A T2

KAPITOLA I

REŽIM

Oddiel 1

Tlačivá

Článok 17

(1) Vyhlásenia T1 alebo T2 sa podávajú na tlačive podľa vzoru uvedeného v dodatkoch I až IV prílohy III.

Vyhlásenia sa vyhotovujú podľa pravidiel tohto dohovoru.

(2) Podľa článkov 25 až 29 sa môžu ložné listy podľa vzoru uvedeného v dodatku I tejto prílohy použiť ako popisná časť tranzitných vyhlásení. Ich použitím nie sú dotknuté povinnosti týkajúce sa formalít pri každom odoslaní/vývoze alebo každom režime v krajine určenia a používania tlačív.

Oddiel 2

Vyhlásenia T1 a T2

Úprava a použitie

Článok 18

(1) Ak má byť tovar prepravený v režime T1, zapíše hlavný zodpovedný v pravej časti odseku 1 použitého tlačiva skratku „T1". Pri použití doplnkových tlačív zapíše v pravej časti odseku 1 doplnkového tlačiva alebo tlačív skratku „T1 bis".

Ak sa na vyplňovanie vyhlásenia používa výpočtová technika a ako doplnkové tlačivo sa použije tlačivo podľa vzoru v dodatku I alebo II prílohy III, zapíše sa v pravej časti odseku 1 uvedeného tlačiva skratka „T1 bis".

(2) Ak má byť tovar prepravený v režime T2, zapíše hlavný zodpovedný v pravej časti odseku 1 použitého tlačiva skratku „T2". Pri použití doplnkových tlačív zapíše v pravej časti odseku 1 doplnkového tlačiva alebo tlačív skratku „T2 bis".

Ak sa na vyplňovanie vyhlásenia používa výpočtová technika a ako doplnkové tlačivo sa použije tlačivo podľa vzoru v dodatku I alebo II prílohy III, zapíše sa v pravej časti odseku 1 uvedeného tlačiva skratka „T2 bis".

Zásielky v režime T1 a T2

Článok 19

(1) Ak zásielky obsahujú súčasne tovar, ktorý má byť prepravený v režime T1, a tovar, ktorý má byť prepravený v režime T2, môžu sa doplnkové tlačivá podľa vzorov uvedených v dodatkoch III a IV, prípadne v dodatkoch I a II prílohy III, ktoré majú označenie „T1 bis", prípadne „T2 bis", priložiť k tlačivu podľa vzorov uvedených v dodatkoch I a II prílohy III.

V takom prípade sa v pravej časti odseku 1 uvedeného tlačiva zapíše skratka „T". Voľný priestor za skratkou „T" sa prečiarkne; okrem toho treba prečiarknuť odseky 32 „Číslo položky", 33 „Kód tovaru", 35 „Hrubá hmotnosť (kg)", 38 „Vlastná hmotnosť (kg)" a 44 „Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia". Poradové čísla doplnkových tlačív s označením „T1 bis" a „T2 bis" sa musia zapísať do odseku 31 „Nákladové kusy a popis tovaru" použitého tlačiva podľa vzorov uvedených v dodatkoch I a II prílohy III.

(2) Ak sa v pravej časti odseku 1 použitého tlačiva neuviedlo žiadne označenie uvedené v článku 18 alebo ak sa pri zásielkach, ktoré obsahujú súčasne tovar prepravovaný v režime T1 a tovar prepravovaný v režime T2, neprihliadlo na odsek 1 alebo článok 28, takto prepravovaný tovar sa považuje za tovar prepravovaný v režime T1.

Súčasné predkladanie vyhlásenia na vývoz/odoslanie a vyhlásenia na tranzit

Článok 20

Bez dotknutia opatrení týkajúcich sa zjednodušeného postupu musí sa jednotný doklad na vývoz alebo spätný vývoz tovaru alebo každý iný doklad s rovnakým účinkom predložiť úradu odoslania spolu s vyhlásením na režim tranzitu.

Bez dotknutia článku 7 odseku 3 dohovoru možno na tieto účely vyhlásenie na vývoz alebo spätný vývoz a vyhlásenie na režim tranzitu podať na jednom tlačive.

Podávanie vyhlásení T1 a T2

Článok 21

(1) Vyhlásenie sa musí podať príslušnému úradu v pracovnom čase.

Príslušný úrad môže na žiadosť deklaranta a na jeho náklady povoliť, aby sa vyhlásenie podalo aj po pracovnom čase.

(2) Rovnaké účinky má aj podanie vyhlásenia úradníkovi tohto úradu na inom mieste, ktoré bolo dohodnuté medzi príslušným úradom a deklarantom.

Kontrola tovaru

Článok 22

(1) Kontrola tovaru sa vykonáva na určenom mieste a v určenom čase.

(2) Príslušný úrad môže na žiadosť deklaranta vykonať kontrolu aj na inom mieste alebo v inom čase, ako je uvedené v odseku 1.

Náklady s tým spojené hradí deklarant.

Oddiel 3

Ložné listy

Vymedzenie pojmov

Článok 23

Za ložný list v zmysle článku 17 odseku 2 sa považuje každý obchodný doklad, ak spĺňa podmienky uvedené v článkoch 24 až 29, ako aj v článkoch 60 až 63.

Forma ložných listov

Článok 24

Ložné listy musia obsahovať

a) názov „Ložný list",

b) odsek s rozmermi 70 x 55 mm rozdelený na dve časti, horná časť s rozmermi 70 x 15 mm je určená na zápis skratky „T", ako aj niektorého z údajov uvedených v článku 18 odsekoch 1 a 2, spodná časť s rozmermi 70 x 40 mm je určená na zapísanie údajov uvedených v článku 27 odseku 3,

c) stĺpce s názvami v tomto poradí:

– poradové číslo,

– znaky, čísla, počet a druh nákladových kusov, názov tovaru,

– krajina odoslania/vývozu,

– hrubá hmotnosť (kg),

– miesto pre úradné záznamy.

Šírku stĺpcov možno prispôsobiť potrebám deklaranta; stĺpec s názvom „miesto pre úradné záznamy" musí mať šírku minimálne 30 mm. Okrem toho môžu deklaranti použiť voľný priestor s výnimkou častí uvedených pod písmenami a), b) a c).

Vyplňovanie ložných listov

Článok 25

(1) Ako ložný list môže byť použitá iba predná strana tlačiva.

(2) Každá položka tovaru uvedeného v ložnom liste musí byť označená poradovým číslom.

(3) (Tento článok neobsahuje odsek 3.)

(4) Pod posledným záznamom sa musí urobiť vodorovná čiara. Prázdne stĺpce musia byť prečiarknuté, aby sa neumožnil dodatočný zápis.

Zjednodušené používanie ložných listov

Článok 26

(1) Príslušné úrady každej krajiny môžu povoliť, aby sa ako ložný list podľa článku 17 odseku 2 používali doklady, ktoré nespĺňajú všetky podmienky uvedené v článkoch 23, 24 a 60 až 63.

Také doklady možno schváliť iba vtedy, keď

a) ich vyhotovili firmy, ktoré vyhotovujú obchodné doklady elektronickým alebo automatickým spracovaním dát,

b) ich vytvorili a vyplnili tak, že ich môžu bez ťažkostí použiť príslušné úrady a štatistické úrady,

c) pre každú položku tovaru majú údaje o počte, druhu, znakoch a číslach nákladových kusov, názve tovaru, krajine odoslania/vývozu, ako aj hrubej hmotnosti v kilogramoch.

(2) Ako ložné listy podľa odseku 1 možno použiť aj doklady, v ktorých je popísaný tovar a ktoré boli vyhotovené s cieľom splniť vývozné formality, aj keď tieto doklady vyhotovili firmy, ktoré obchodné doklady nevyhotovujú elektronickým alebo automatickým spracovaním údajov.

Používanie ložných listov

Článok 27

(1) Ak hlavný zodpovedný predkladá ložný list na zásielku, ktorá obsahuje viac položiek tovaru, musia sa odseky 15 „Krajina odoslania/vývozu", 33 „Kód tovaru", 35 „Hrubá hmotnosť (kg)", 38 „Vlastná hmotnosť", prípadne 44 „Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia" na tlačive použitom na režim T1 alebo T2 prečiarknuť a v odseku 31 „Nákladové kusy a popis tovaru" tohto tlačiva sa nesmú uviesť údaje o znakoch, číslach, počte a druhu nákladových kusov a názve tovaru. Uvedené tlačivo nesmie byť doplnené doplnkovým tlačivom.

(2) Ložný list sa musí predložiť v rovnakom počte priepisov ako tlačivo použité na tranzitný režim, ku ktorému patrí.

(3) Pri zapísaní vyhlásenia do evidencie sa ložné listy označia takým istým evidenčným číslom ako tlačivo použité na tranzitný režim, ku ktorému patria. Toto číslo sa uvedie pečiatkou, ktorá obsahuje aj názov úradu krajiny odoslania, alebo rukou. V druhom prípade sa pripojí aj odtlačok služobnej pečiatky úradu.

(4) Ak k jednému použitému tlačivu na režim T1 alebo T2 bude priložených viac ložných listov, musí ich deklarant označiť poradovými číslami; počet priložených ložných listov sa zapíše do odseku 4 „Ložné listy" uvedeného tlačiva.

(5) Vyhlásenie podané na tlačive podľa vzorov uvedených v dodatkoch I a II prílohy III s označením „T1" alebo „T2" v pravej časti odseku 1, ku ktorému je priložený jeden alebo viac ložných listov, sa považuje za vyhlásenie T1 alebo T2 v zmysle článku 10 alebo článku 37 prílohy I.

Zberné zásielky

Článok 28

(1) Ak zásielky obsahujú súčasne tovar, ktorý má byť prepravený v režime T1, a tovar, ktorý má byť prepravený v režime T2, musia sa ložné listy vyhotoviť osobitne; tie možno priložiť k jednému tranzitnému vyhláseniu T1 alebo T2.

V takom prípade sa v pravej časti odseku 1 uvedeného tlačiva zapíše skratka „T"; voľný priestor za skratkou „T" sa prečiarkne; okrem toho sa musia prečiarknuť odseky 15 „Krajina odoslania/ vývozu", 32 „Číslo položky", 33 „Kód tovaru", 35 „Hrubá hmotnosť (kg)", 38 „Vlastná hmotnosť (kg)", prípadne 44 „Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia". Poradové čísla ložných listov, ktoré sa týkajú obidvoch druhov tovaru, sa musia zapísať do odseku 31 „Nákladové kusy a popis tovaru" použitého tlačiva.

Zásielky, ktoré obsahujú iba jeden druh tovaru

Článok 29

Príslušné úrady každej krajiny môžu povoliť, aby firmy, ktorých obchodné doklady sa vyhotovujú elektronicky alebo automaticky a ktorým sa povolilo v zmysle článku 26 používanie dokladov podľa osobitného vzoru, používali tieto doklady aj na režim T1 alebo T2 vzťahujúci sa iba na jeden druh tovaru, ak to systém spracovania údajov tejto firmy vyžaduje.

Oddiel 4

Formality na úrade odoslania

Lehota na dodanie tovaru

Článok 30

Lehota určená úradom odoslania, v ktorej sa má tovar dodať úradu určenia, je pre úrady krajín, cez ktorých územia sa uskutočňuje preprava v režime T1 alebo T2, záväzná a nesmú ju tieto úrady meniť.

Oddiel 5

Formality na hraničnom colnom úrade

Článok 31

Tlačivo potvrdzujúce prestup hranice podľa článku 18 prílohy I musí byť rovnaké ako vzor uvedený v dodatku II.

Oddiel 6

Formality na úrade určenia

Potvrdenie o dodaní

Článok 32

(1) Na žiadosť osoby, ktorá dodá úradu určenia zásielku tovaru spolu s príslušným tranzitným vyhlásením T1 alebo T2, sa vyhotoví potvrdenie o dodaní.

(2) Tlačivo potvrdzujúce dodanie, ktorým sa preukazuje, že sa tranzitné vyhlásenie T1 alebo T2 predložilo úradu určenia a súčasne s ním sa predložila zásielka tovaru, musí byť rovnaké ako vzor uvedený v dodatku III. Pri tranzitných vyhláseniach T1 alebo T2 možno použiť predtlač na zadnej strane spätného listu.

(3) Potvrdenie o dodaní vyplní deklarant vopred. Potvrdenie môže obsahovať okrem časti vyhradenej úradu určenia aj iné údaje týkajúce sa zásielky; záväznosť potvrdenia úradom určenia sa týka len údajov, ktoré sú uvedené v časti vyhradenej úradu určenia.

Spätné zaslanie tranzitných dokladov, centrálne úrady

Článok 33

Každá krajina môže určiť úrady, ktorým sa majú z príslušného úradu krajiny určenia tranzitné doklady zasielať späť. Určenie centrálnych úradov krajiny oznámia Komisii Európskych spoločenstiev a zároveň oznámia druhy dokladov, ktoré sa majú týmto úradom zasielať. Komisia to oznámi ostatným krajinám.

KAPITOLA II

ZABEZPEČENIE

Oddiel 1

Záručné listiny

Článok 34

Záručná listina podľa článku 25 odseku 1 prílohy I musí byť rovnaká ako vzor uvedený

– v dodatku IV na celkovú záruku,

– v dodatku V na jednotlivú záruku,

– v dodatku VI na paušálnu záruku.

Oddiel 2

Celková záruka

Zákaz celkovej záruky

Článok 34a

Ak s režimom T1 alebo T2 sú pri určitých druhoch tovaru spojené mimoriadne vysoké riziká podvodu, môže sa na žiadosť jednej alebo viacerých zmluvných strán rozhodnutím zmiešaného výboru prijímanie celkovej záruky dočasne pozastaviť.

Rozhodnutie zmiešaného výboru pozastaviť prijímanie celkovej záruky sa vykonáva zrýchleným písomným konaním a je právoplatné, ak najneskôr do piateho pracovného dňa po doručení návrhu rozhodnutia niektorá zo zmluvných strán nepodá námietku.

Zmluvné strany prijmú od začiatku uvedeného písomného konania potrebné opatrenia s cieľom dosiahnuť rozhodnutím sledovaný účel.

Vyňatie tovarov zo systému celkovej záruky je obmedzené na dobu šiestich mesiacov, ak zmiešaný výbor nerozhodne o predĺžení.

Výška celkovej záruky

Článok 34b

Bez porušenia článku 34a tejto prílohy výška celkovej záruky sa určuje takto:

1. celková záruka sa určí podľa metódy uvedenej v odseku 4 alebo iným spôsobom výpočtu, ktorý vedie k rovnakému výsledku, najmenej vo výške 30 % požadovaného cla a iných platieb,

2. celková záruka sa určí podľa pravidiel uvedených v odseku 4 alebo inou metódou výpočtu, ktorá vedie k rovnakému výsledku, na sumu zodpovedajúcu výške požadovaného cla a iných platieb, ak sa má použiť na režim T1 alebo T2 s tovarmi, ktoré boli predmetom rozhodnutia zmiešaného výboru prijatého v zrýchlenom písomnom konaní, na ktorého základe sa zmluvné strany dohodli, že tieto druhy tovarov v režime tranzitu predstavujú zvýšené riziko podvodu.

Zmluvné strany prijmú od začiatku uvedeného písomného konania potrebné opatrenia s cieľom dosiahnuť rozhodnutím sledovaný účel.

Príslušné úrady jednotlivých krajín však môžu výšku celkovej záruky určiť na 50 % požadovaného cla a iných platieb osobám

- so sídlom v krajine, v ktorej sa záruka poskytuje,

- ktoré používajú spoločný tranzitný režim pravidelne,

– ktorých finančná situácia je taká dobrá, že sú schopné splniť svoje záväzky a

– ktoré neporušili závažným spôsobom colné ani daňové predpisy.

V prípadoch uvedených v tomto pododseku zapíše úrad prijímania záruk v odseku 7 potvrdenia o záruke v súlade s článkom 35 jednu z týchto poznámok:

– Uplatnenie článku 34b odseku 2 druhého pododseku prílohy II dohovoru z 20. mája 1987

– Aplicación del segundo apartado del punto 2 del articulo 34 ter del Apendice del Conventio de 20 de mayo de 1987

– Anvendelse af artikel 34b, stk. 2, andet afsnit af tillaeg II til konventionen af 20. maj 1987

– Anwendung von Artikel 34b, Absatz 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987

– Application of the second subparagraph of Article 34B (2) of Appendix of the Convention of 20 May 1987

– Application article 34 ter, paragraphe 2, deuxiéme alinéa de ľappendice II de la Convention du 20 mai 1987

– Applicazione delľarticolo 34 ter, paragrafo 2, secondo comma delľappendice II della Convenzione del 20 maggio 1987

– Toepassing artikel 34 ter, lid 2, tweede alinea van aanhangsel II bij ereenkomst van 20 mei 1987

– Aplicacáo do ponto 2, segundo parágrafó, do artigo 34-B do apéndice II da Convencáo de 20 Maio de 1987

– 20. äivänä toukokuuta 1987 tehdyn ylessopimuksen II liiteen 34b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu

– Beiting b-lióar 2. mgr. 2. tölul. 34. gr. II vióbaetis vió samninginn frá 20. mai 1987

– Anvendelse av Artikkel 34b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987

– Tillämpning av artikel 34b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II til konventionen av 20. mai 1987

3. Ak vo vyhlásení na spoločný tranzitný režim je okrem tovaru, na ktorý sa vzťahuje postup podľa odseku 2, uvedený aj iný tovar, ustanovenia o výške celkovej záruky sa použijú tak, ako keby obidve kategórie tovaru boli zapísané v samostatných vyhláseniach.

Neberie sa do úvahy tovar jedného druhu, ktorého množstvo alebo hodnota je nepatrná.

4. Úrad prijímania záruk na účely tohto článku odhadne na obdobie jedného týždňa

– počet vykonaných prepráv,

– výšku požadovaného cla a iných platieb, pričom berie do úvahy najvyššie sadzby uplatňované v dotknutých krajinách.

Odhad sa vykoná na základe obchodných a účtovných podkladov deklaranta vzťahujúcich sa na prepravy z predchádzajúceho roku; výsledok sa vydelí číslom 52.

Ak ide o deklarantov, ktorí svoju obchodnú činnosť začali iba nedávno, úrad prijímania záruk v súčinnosti s deklarantom odhadne množstvá, hodnoty a platby za tovar, ktorý bude prepravovaný v určitom časovom období; pritom prihliada na už známe údaje. Úrad prijímania záruk súčtom určí predbežnú hodnotu a predpokladané platby na tovar, ktorý sa má prepravovať v priebehu jedného týždňa.

Úrad prijímania záruk každoročne preverí výšku celkovej záruky; berie do úvahy informácie z úradov odoslania a v prípade potreby určí znovu výšku záruky.

5. Najmenej jedenkrát ročne posúdi, či opatrenia prijaté podľa odseku 2 budú aj naďalej platné.

Potvrdenie o záruke

Článok 35

Potvrdenie o záruke podľa článku 26 odseku 3 prílohy I musí byť rovnaké ako vzor uvedený v dodatku VII. Potvrdenie o záruke sa vyhotovuje a používa v súlade s článkami 36 až 39.

Splnomocnené osoby

Článok 36

(1) Hlavný zodpovedný na vlastnú zodpovednosť uvedie pri vyhotovení potvrdenia alebo neskôr v čase jeho platnosti na zadnej strane osoby, ktoré sú splnomocnené v jeho mene podpisovať tranzitné vyhlásenia T1 alebo T2. Údaje o splnomocnených osobách musia obsahovať meno a priezvisko splnomocnenej osoby a jej podpisový vzor. Každý údaj o splnomocnenej osobe musí hlavný zodpovedný potvrdiť podpisom. Hlavný zodpovedný posúdi, či odseky, ktoré ostali voľné, prečiarkne.

(2) Hlavný zodpovedný môže údaje o ktorejkoľvek splnomocnenej osobe kedykoľvek vyhlásiť za neplatné.

Splnomocnený zástupca

Článok 37

Osoby uvedené na zadnej strane potvrdenia o záruke predloženého na úrade odoslania sa považujú za splnomocnených zástupcov hlavného zodpovedného.

Doba platnosti, predĺženie

Článok 38

Doba platnosti potvrdenia o záruke nesmie byť dlhšia ako dva roky. Úrad prijímania záruk môže jeho platnosť predĺžiť jedenkrát najviac na dobu dvoch rokov.

Vypovedanie

Článok 39

V prípade vypovedania záručnej zmluvy je hlavný zodpovedný povinný bezodkladne vrátiť úradu prijímania záruk všetky platné potvrdenia o záruke.

Každá krajina oznámi Komisii Európskych spoločenstiev rozpoznávacie znaky nevrátených a platných potvrdení o záruke. Komisia o tom informuje ostatné krajiny.

Oddiel 3

Paušálna záruka

Výška záruky

Článok 40

Bez dotknutia článku 41 odsekov 2 a 3 výška záručnej sumy, do ktorej ručiteľ v zmysle článku 28 odseku 1 prílohy I vo vzťahu ku každému vyhláseniu T1 alebo T2 ručí, je 7 000 ECU.

Zvýšenie paušálnej záruky

Článok 41

(1) Bez ohľadu na prípady uvedené v odsekoch 2 a 3 úrad odoslania nesmie na každé vyhlásenie T1 alebo T2 žiadať vyššiu paušálnu sumu ako 7 000 ECU nezávisle od toho, aká je celková výška cla a iných platieb na tovar prepravovaný na podklade tohto vyhlásenia.

(2) Ak v jednotlivých prípadoch preprava tovaru je spojená so zvýšeným rizikom, a preto je paušálna suma 7 000 ECU nedostatočná, bude úrad odoslania žiadať vyššie zabezpečenie zodpovedajúce násobku paušálnej sumy 7 000 ECU, ktoré pokryje clo a platby na všetok prepravovaný tovar.

Za prepravu spojenú so zvýšeným rizikom sa považuje najmä preprava tovaru, pri ktorej sa majú použiť v rámci celkovej záruky ustanovenia článkov 34a alebo 34b odseku 2.

(3) Ak prepravované množstvo tovaru uvedeného v zozname v dodatku VIII je vyššie ako množstvo zodpovedajúce paušálnej sume 7 000 ECU, požaduje sa zvýšenie zabezpečenia.

V takom prípade sa určí výška zabezpečenia ako násobok sumy 7 000 ECU zodpovedajúci množstvu prepravovaného tovaru.

(4) Hlavný zodpovedný v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 odovzdá úradu odoslania taký počet záručných dokladov, ktorý zodpovedá násobkom paušálnej sumy 7 000 ECU.

Zásielky obsahujúce citlivý a necitlivý tovar

Článok 42

(1) Ak vo vyhlásení T1 alebo T2 je okrem tovaru uvedeného v zozname podľa článku 41 odseku 3 deklarovaný aj iný tovar, uplatňujú sa ustanovenia o paušálnej záruke tak, ako keby každý druh tovaru bol deklarovaný v samostatnom vyhlásení.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa neuplatňuje na tovar jedného druhu, ktorého množstvo alebo hodnota je nepatrná.

Záručný doklad

Článok 43

(1) Prijatím záručného vyhlásenia úradom prijímania záruk je ručiteľ splnomocnený podľa podmienok určených v záručnom vyhlásení a v jeho rámci vydávať požadované záručné doklady osobám, ktoré v postavení hlavného zodpovedného budú v režime T1 alebo T2 prepravovať tovar z príslušného úradu odoslania.

(2) Záručným dokladom na paušálnu záruku je tlačivo, ktoré musí zodpovedať vzoru uvedenému v dodatku IX. Údaje na zadnej strane vzoru môžu byť uvedené aj na prednej strane v hornej časti pred údajmi o vydávajúcom; ostatné časti textu zostanú nezmenené.

(3) Ručiteľ ručí za každý záručný doklad do sumy 7 000 ECU.

(4) Bez dotknutia článkov 41 a 44 hlavný zodpovedný môže na každý záručný doklad uplatniť režim T1 alebo T2. Doklad sa odovzdá úradu odoslania, kde sa uloží.

Záručný doklad s obmedzenou platnosťou

Článok 44

Ručiteľ môže vydať záručný doklad, ktorý

– neplatí na režim T1 alebo T2 týkajúci sa tovaru uvedeného v dodatku VIII,

– možno použiť na iný tovar, ako je uvedený v prvej zarážke, iba v maximálnom počte sedem exemplárov na jeden dopravný prostriedok podľa článku 12 odseku 2 prílohy I.

Z uvedených dôvodov uvedie osoba poskytujúca ručenie v záručnom doklade alebo v dokladoch s poukazom na tento článok priečne veľkými písmenami jednu z týchto poznámok:

– OBMEDZENÁ PLATNOSŤ

– BEGRAENSET GYLDIGHED

– BESCHRÄNKTE GELTUNG

– LIMITED VALIDITY

– VALIDITE LIMITEE

– VALIDITA LIMITATA

– BEPERKTE GELDIGHEID

– VALIDADE LIMITADE

– VOIMASSA RAJOITETUSTI

– TAKMARKAD GILNISSVID

– BEGRENSET GYLDIGHET

– BEGRÄNSAD GILTIGHET

Vypovedanie

Článok 45

O vypovedaní záručnej zmluvy krajina, v ktorej má sídlo úrad prijímania záruk, bezodkladne informuje ostatné krajiny.

Oddiel 4

Jednotlivá záruka

Výška poskytnutej záruky

Článok 45a

Výška jednotlivej záruky, ktorá sa má poskytnúť na tovar prepravovaný v režime T1, ktorý je podľa článku 34a vylúčený z celkovej záruky a ktorý je uvedený v zozname v dodatku VIII tejto prílohy, sa vypočíta v súlade s týmto dodatkom.

KAPITOLA III

Články 46 až 48

(Táto príloha neobsahuje články 46 až 48.)

KAPITOLA IV

PROTIPRÁVNE KONANIA

Zásielky, ktoré neboli dodané úradu určenia

Článok 49

(Táto príloha neobsahuje článok 49.)

Dôkaz o riadnom uplatnení režimu T1 a T2

Článok 50

Dôkaz o riadnom uplatnení režimu T1 a T2 v prípadoch uvedených v článku 34 odseku 2 písmene d) prílohy I sa predkladá príslušným úradom

a) predložením dokladu potvrdeného jedným z príslušných úradov, z ktorého vyplýva, že predmetný tovar bol dodaný úradu určenia, alebo v prípadoch uvedených v článku 111 schválenému príjemcovi. Tento doklad musí obsahovať údaje potrebné na stotožnenie tovaru, alebo

b) predložením colného dokladu o prepustení do voľného obehu alebo odpisu alebo fotokópie tohto dokladu vyhotovenej v tretej krajine; tento odpis alebo fotokópia musia byť overené úradom, ktorý ich vyhotovil na základe originálu, úradom príslušnej tretej krajiny alebo úradom krajiny. Tieto doklady musia obsahovať údaje potrebné na stotožnenie tovaru.

ČASŤ V

OSOBITNÉ PREDPISY O PROTIHODNOTE ECU

Článok 51

(1) Sumy ECU uvedené v tejto prílohe sa na meny jednotlivých krajín prepočítavajú podľa kurzu platného prvý pracovný deň mesiaca október s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka.

Ak nie je známy kurz národnej meny, platí kurz z prvého dňa nasledujúceho po prvom pracovnom dni októbra, v ktorom bol zverejnený. Ak po prvom pracovnom dni októbra nebol kurz zverejnený, platí kurz posledného dňa pred týmto okamihom, ktorý bol zverejnený.

(2) Pre použitie prvého pododseku je rozhodujúca tá protihodnota ECU, ktorá platí v momente zapísania tranzitného vyhlásenia T1 alebo T2 do evidencie, s ktorým sa predkladá záručný doklad alebo doklady podľa článku 41.

ČASŤ VI

OSOBITNÉ PREDPISY PRE URČITÉ DRUHY DOPRAVY

KAPITOLA I

LETECKÁ DOPRAVA

Článok 52

(1) Ak sa podľa článku 39 odseku 1 prílohy I v režime T1 alebo T2 prepravuje tovar letecky z letiska niektorej zmluvnej strany, manifest, ktorého obsah zodpovedá dodatku 3 prílohy 9 Dohody o medzinárodnej civilnej leteckej doprave, je platný pre tento tovar ako vyhlásenie T1 alebo T2.

(2) Pri spoločnej preprave tovaru v režime T1 a T2 deklaruje sa tovar v samostatných manifestoch.

(3) Manifest (manifesty) podľa odsekov 1 a 2 musí potvrdiť letecká spoločnosť s uvedením dátumu a podpisu, a tým sa považuje za vyhlásenie T1 alebo T2. Predpísaným spôsobom vyplnené a podpísané manifesty sa považujú podľa okolností za vyhlásenie T1 alebo T2.

Manifesty podľa odsekov 1 a 2 musia obsahovať tieto údaje:

– názov leteckej spoločnosti, ktorá prevzala tovar na prepravu,

– číslo letu,

– dátum letu,

– názov letiska nakládky (letisko odoslania) a vykládky (letisko určenia)

a pre každú zásielku uvedenú v manifeste sa musí uviesť

– číslo leteckého nákladného listu,

– počet nákladových kusov,

– všeobecný popis tovaru alebo v prípade potreby údaj „consolidated", prípadne v skrátenej forme (znamená „zberná zásielka"),

– hrubá hmotnosť.

(4) Letecká spoločnosť, ktorá tovar uvedený v manifestoch podľa odsekov 1, 2 a 3 prevezme, stáva sa hlavným zodpovedným za túto prepravu.

(5) S výnimkou prípadov, keď je letecká spoločnosť schváleným odosielateľom podľa článku 103, predkladajú sa manifesty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 príslušným úradom na letisku odoslania najmenej v dvoch vyhotoveniach; tie ich potvrdia a jedno vyhotovenie si ponechajú.

Tieto úrady môžu na účely kontroly požadovať predloženie všetkých leteckých nákladných listov týkajúcich sa zásielok tovaru uvedených v manifeste.

(6) Letecká spoločnosť, ktorá tovar prepravuje, informuje príslušné úrady na letisku určenia o názve (názvoch) letiska (letísk) odoslania.

Príslušné úrady letiska určenia to nemusia od leteckej spoločnosti vyžadovať, ak vzhľadom na geografickú polohu vykonávaných leteckých spojení nie sú pochybnosti o letisku (letiskách) odoslania.

(7) Jedno vyhotovenie manifestu uvedeného v odsekoch 1 až 5 sa odovzdá príslušným úradom na letisku určenia.

(8) Bez ohľadu na ustanovenie odseku 7 môžu príslušné úrady na letisku určenia na účely kontroly požadovať predloženie manifestov týkajúcich sa všetkého tovaru vyloženého na letisku.

Tieto úrady môžu na účely kontroly žiadať aj predloženie všetkých leteckých nákladných listov týkajúcich sa zásielok tovaru uvedených v manifeste.

(9) Príslušné úrady na letisku určenia zasielajú mesačne príslušným úradom na každom letisku odoslania leteckou spoločnosťou vyhotovený zoznam manifestov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3, ktoré im boli predložené v predchádzajúcom mesiaci. Tento zoznam musia príslušné úrady na letisku určenia potvrdiť.

Pri každom manifeste uvedenom v zozname sa musí uviesť

– číslo manifestu,

– názov leteckej spoločnosti (prípadne v skrátenej forme), ktorá tovar prepravila,

– číslo letu,

– dátum letu.

Príslušné úrady môžu leteckým spoločnostiam v súlade s dvojstrannými a mnohostrannými dohodami povoliť, aby odosielali informácie uvedené v pododseku 1 príslušným úradom na letisku odoslania. Vydanie takého povolenia oznámia všetkým zmluvným stranám.

Úrad určenia informuje úrad odoslania o nezrovnalostiach v manifestoch uvedených v zozname s prihliadnutím na údaje uvedené o tovare v leteckom nákladnom liste (air waybill), ktorého sa nezrovnalosti týkajú.

(10) Namiesto manifestu uvedeného v odseku 1 môžu príslušné úrady krajín na žiadosť zainteresovaných leteckých spoločností, ktoré medzi sebou používajú systém výmeny údajov, povoliť na základe dvojstranných alebo mnohostranných dohôd zjednodušený postup spoločného tranzitného režimu.

(11)

a) V prospech medzinárodných leteckých spoločností, ktoré majú sídlo alebo zastúpenie na území zmluvných strán, a

– používajú systémy výmeny údajov na výmenu informácií medzi letiskami odoslania a letiskami určenia na území zmluvných strán a

– spĺňajú predpoklady uvedené pod písmenom b), režim T1 alebo T2 uvedený v odsekoch 1 až 9 môže byť na základe žiadosti zjednodušený.

Príslušné úrady krajiny, v ktorej má letecká spoločnosť sídlo, oznámia doručenie žiadosti krajinám, v ktorých sú letiská odoslania a letiská určenia prepojené systémami prenosu údajov.

Ak v lehote 60 dní od dátumu oznámenia nebudú žiadne námietky, povolia príslušné úrady bez dotknutia článku 6 dohovoru zjednodušený režim uvedený pod písmenom c).

Povolenie platí vo všetkých dotknutých krajinách na režimy T1 a T2, ktoré sa uplatnia medzi letiskami uvedenými v povolení;

b) zjednodušený režim uvedený pod písmenom c) sa povolí iba leteckým spoločnostiam, ktoré

– vykonávajú značný počet letov medzi krajinami,

– často odosielajú a prijímajú tovar,

– manuálne alebo systémom spracovania údajov vedú zápisy, ktoré umožňujú príslušným úradom preveriť postupy pri odosielaní a dodaní,

– neporušili závažným spôsobom alebo opakovane colné a daňové predpisy,

– príslušným úradom umožňujú nahliadať do všetkých evidencií,

– vyhlásili, že zodpovedajú príslušným úradom v rámci svojich povinností za zisťovanie a objasňovanie všetkých odchýlok a nezrovnalostí;

c) zjednodušený režim sa vykonáva takto:

– letecká spoločnosť musí zaznamenať vo svojej obchodnej evidencii štatút všetkých zásielok,

– manifest na letisku odoslania zasielaný prostredníctvom prenosu údajov je takisto manifestom na letisku určenia,

– v manifeste ku každej položke tovaru letecká spoločnosť uvedie štatút T1, T2, TE (znamená T2ES), TP (znamená T2PT) a C (znamená T2L),

– režim T1 alebo T2 je skončený (uvoľnený), keď manifest odoslaný prenosom údajov a tovar boli predložené príslušným úradom na letisku určenia,

– na požiadanie jeden výtlačok manifestu odoslaného prenosom údajov sa predloží príslušným úradom na letisku odoslania a letisku určenia,

– príslušné úrady na letisku odoslania vykonávajú kontrolu účtovných dokladov na základe analýzy možných rizík,

– príslušné úrady na letisku určenia vykonávajú kontrolu účtovných dokladov na základe analýzy možných rizík a v prípade potreby doručia príslušným úradom na letisku odoslania podrobné údaje týkajúce sa manifestov odoslaných prenosom údajov na preverenie,

– letecká spoločnosť je zodpovedná za zisťovanie a informovanie príslušných úradov o všetkých odchýlkach a nezrovnalostiach zistených na letisku určenia,

– príslušné úrady na letisku určenia oznamujú príslušným úradom na letisku odoslania v primeranej lehote všetky zistené odchýlky a porušenia predpisov,

– tieto odchýlky a nezrovnalosti sa môžu usporiadať po dohode s leteckou spoločnosťou a s príslušnými úradmi v mieste odoslania a mieste určenia.

Článok 53

Ak sa tovar prepravuje letecky v režime T1 alebo T2 podľa článku 39 odseku 1 prílohy I z letiska niektorej zmluvnej strany, článok 52 nevylučuje, aby deklarant použil režim T1 alebo T2 uvedený v prílohe I. V tomto prípade neplatí postup uvedený v článku 52.

KAPITOLA II

NÁMORNÁ DOPRAVA

Články 54 a 55

(Táto príloha neobsahuje články 54 a 55.)

Článok 56

(1) Ak podľa článku 40 prílohy I režim T1 alebo T2 sa použije na tovar prepravovaný námornou cestou odoslaný z prístavu niektorej krajiny, môžu príslušné úrady na žiadosť dotknutých plavebných spoločností režim T1 alebo T2 uvedený v prílohe I s podmienkami uvedenými v odsekoch 2 až 10 zjednodušiť tým, že povolia použitie manifestov na tovar ako vyhlásenie T1 alebo T2.

(2) Príslušné úrady krajiny, v ktorej má plavebná spoločnosť sídlo, oznámia doručenie žiadosti krajinám, v ktorých sú predpokladané prístavy odoslania a určenia.

Ak v lehote 60 dní od dátumu oznámenia nebudú žiadne námietky, vydajú príslušné úrady plavebnej spoločnosti žiadané povolenie.

Povolenie je platné vo všetkých dotknutých krajinách ako dvojstranná alebo mnohostranná dohoda podľa ustanovenia článku 6 dohovoru.

Ak nie je také povolenie, uplatňuje sa režim T1 alebo T2 uvedený v prílohe I.

Ustanovenia tohto článku nevylučujú možnosť, aby každá osoba uplatňovala režim T1 alebo T2 uvedený v prílohe I vrátane tých plavebných spoločností, ktorým možno takéto povolenie vydať.

(3) Povolenie uvedené v odseku 1 sa vydá iba plavebným spoločnostiam,

– ktorých evidencie umožňujú príslušným úradom kontrolovať pohyby tovaru,

– ktoré neporušili vážnym spôsobom alebo opakovane colné a daňové predpisy,

– ktoré používajú manifesty,

– ktoré obsahujú minimálne názov a úplnú adresu plavebnej spoločnosti, totožnosť lode, prístav nakládky, prístav vykládky, odvolávku na zoznam nákladu (konosament), pre každú zásielku značky, čísla, počet a druh nákladových kusov, názov tovaru, hrubú hmotnosť (kg) a prípadne čísla kontajnerov,

– ktoré môžu byť bez ťažkostí vyhodnotené a skontrolované príslušnými úradmi,

– ktoré riadne vyplnené a podpísané môžu byť pred vyplávaním príslušných lodí predložené príslušným úradom.

(4) V povolení uvedenom v odseku 1 sa uvedie, že pri spoločnej preprave tovaru, ktorý musí byť prepravovaný v režime T1, a tovaru, ktorý musí byť prepravovaný v režime T2, sa tieto tovary uvedú v samostatných manifestoch.

(5) Manifesty uvedené v odsekoch 1 a 3 musí potvrdiť plavebná spoločnosť s uvedením dátumu a podpisu, a tým sa považujú za vyhlásenie T1 alebo T2. Predpísaným spôsobom vyplnené a podpísané manifesty sa považujú podľa okolností za vyhlásenie T1 alebo T2.

(6) Plavebná spoločnosť, ktorá vykonáva prepravu na základe manifestov podľa odsekov 1 až 4, stáva sa hlavným zodpovedným pre tieto prepravy.

(7) S výnimkou prípadov, keď je plavebná spoločnosť schváleným odosielateľom v zmysle článku 103, predkladajú sa manifesty uvedené v odsekoch 1 až 4 príslušnému úradu v prístave odoslania v dvoch vyhotoveniach; ten ich potvrdí a jedno vyhotovenie si ponechá.

(8) Manifesty uvedené v odsekoch 1 až 4 sa musia predložiť príslušným úradom v prístave určenia na potvrdenie. Tieto úrady si v prípade potreby ponechajú jedno vyhotovenie pre potreby colného dohľadu nad tovarom.

(9) Bez dotknutia odseku 8 môžu príslušné úrady v prístave určenia na účely kontroly požadovať predloženie manifestov a zoznamov nákladu (konosament) týkajúcich sa všetkého tovaru vyloženého v prístave.

(10) Príslušné úrady v prístave určenia zasielajú mesačne príslušným úradom v každom prístave odoslania plavebnými spoločnosťami alebo ich zástupcami vyhotovený zoznam manifestov uvedených v odsekoch 1 až 4, ktoré im boli predložené v predchádzajúcom mesiaci. Tento zoznam musia príslušné úrady v prístave určenia potvrdiť.

Pri každom manifeste uvedenom v zozname sa musí uviesť

– číslo manifestu,

– názov plavebnej spoločnosti (prípadne v skrátenej forme), ktorá tovar prepravila,

– dátum prepravy.

Úrad určenia informuje úrad odoslania o nezrovnalostiach v manifestoch uvedených v zozname s prihliadnutím na údaje uvedené o tovare v zozname nákladu (konosament), ktorého sa nezrovnalosti týkajú.

(11)

a) V prospech medzinárodných plavebných spoločností, ktoré majú sídlo alebo svoje zastúpenie na území zmluvných strán a ktoré zodpovedajú podmienkam písmena b), režim T1 alebo T2 uvedený v odsekoch 1 až 10 môže byť na základe žiadosti zjednodušený.

Príslušné úrady krajiny, v ktorej má plavebná spoločnosť sídlo, oznámia doručenie žiadosti krajinám, v ktorých sú prístavy odoslania a určenia.

Ak v lehote 60 dní od dátumu oznámenia nebudú žiadne námietky, povolia príslušné úrady bez dotknutia článku 6 dohovoru zjednodušený režim uvedený pod písmenom c).

Povolenie platí vo všetkých dotknutých krajinách na režimy T1 a T2, ktoré sa uplatnia medzi prístavmi uvedenými v povolení,

b) zjednodušený režim uvedený pod písmenom c) sa povolí iba plavebným spoločnostiam, ktoré

– sú schválené na používanie manifestu uvedeného v tomto článku,

– vykonávajú značný počet pravidelných plavieb medzi krajinami po uznávaných trasách,

– často odosielajú a prijímajú tovar,

– príslušným úradom umožňujú nahliadať do všetkých evidencií,

– vyhlásili, že zodpovedajú príslušným úradom v rámci svojich povinností za zisťovanie a objasňovanie všetkých odchýlok a nezrovnalostí,

c) zjednodušený režim sa uskutočňuje takto:

– plavebná spoločnosť musí zaznamenať vo svojej obchodnej evidencii a v manifestoch štatút všetkých zásielok,

– plavebná spoločnosť môže použiť jediný manifest na všetok prepravovaný tovar; v takom prípade uvedie ku každej položke tovaru v manifeste štatút T1, T2, TE (znamená T2ES), TP (znamená T2PT) a C (znamená T2L),

– režim T1 alebo T2 je skončený (uvoľnený), keď manifest a tovar boli predložené príslušným úradom v prístave určenia; príslušné úrady prístavu odoslania vykonávajú kontrolu účtovných dokladov na základe analýzy možných rizík,

– príslušné úrady v prístave určenia vykonávajú kontrolu účtovných dokladov na základe analýzy možných rizík a v prípade potreby doručia príslušným úradom v prístave odoslania podrobné údaje týkajúce sa manifestov,

– plavebná spoločnosť je zodpovedná za zisťovanie a informovanie príslušných úradov o všetkých odchýlkach a nezrovnalostiach zistených v prístave určenia,

– príslušné úrady v prístave určenia oznamujú príslušným úradom v prístave odoslania všetky porušenia predpisov, odchýlky a nezrovnalosti.

Článok 57

(Táto príloha neobsahuje článok 57.)

KAPITOLA III

PREPRAVA POTRUBÍM

Článok 58

(1) Ak sa použije režim T1 alebo T2 podľa článku 39 odseku 2 prílohy I, budú sa formality tohto režimu pri preprave tovaru potrubím uplatňovať podľa ustanovení odsekov 2 až 5.

(2) Preprava tovaru potrubím sa považuje za vykonanú v režime T1 alebo T2

– prepravením na colné územie zmluvnej strany, ak tovar vstupuje na toto územie potrubím,

– napustením do potrubia, ak sa už tovar nachádza na území zmluvnej strany.

To, že tovar má štatút Spoločenstva, sa musí preukázať podľa ustanovení časti III.

(3) Pre tovar uvedený v odseku 2 je hlavným zodpovedným prevádzkovateľ potrubia so sídlom v tej krajine, cez ktorej územie je tovar do zmluvnej strany dopravený alebo v ktorej sa preprava začína.

(4) Na účely článku 11 odseku 2 prílohy I sa prevádzkovateľ potrubia so sídlom v tej krajine, cez ktorej územie je tovar prepravovaný, považuje za dopravcu tovaru.

(5) Bez dotknutia ustanovení odseku 8 sa režim T1 alebo T2 považuje za skončený dopravením tovaru potrubím do zariadení príjemcu alebo do rozvodnej siete príjemcu a zapísaním do jeho obchodných dokladov.

(6) Ak sa vykoná preprava tovaru potrubím medzi dvoma zmluvnými stranami v režime T1 alebo T2 podľa ustanovení odseku 2 cez územie zmluvnej strany, ktorá režim T1 alebo T2 neuplatní, režim T1 alebo T2 sa počas prepravy týmto územím preruší.

(7) Ak sa tovar prepravuje zo zmluvnej strany, ktorá režim T1 alebo T2 neuplatní, potrubím smerujúcim na územie zmluvnej strany, ktorá tento režim uplatní, uvedený režim sa začne v okamihu prepravenia tovaru na územie tejto poslednej zmluvnej strany.

(8) Ak sa tovar prepravuje zo zmluvnej strany, ktorá režim T1 alebo T2 uplatní, potrubím smerujúcim na územie zmluvnej strany, ktorá tento režim neuplatní, uvedený režim sa skončí v okamihu, keď tovar opustí územie zmluvnej strany, ktorá režim T1 alebo T2 uplatnila.

(9) Podniky zaoberajúce sa prepravou tovaru musia viesť záznamy a svoje obchodné doklady v rámci režimu T1 alebo T2 uvedeného v odsekoch 2 až 4 sprístupniť príslušným úradom na účely kontroly.

(10) Zmluvná strana, ktorá režim T1 alebo T2 na prepravu tovaru potrubím neuplatňuje, oznámi to Komisii Európskych spoločenstiev.

ČASŤ VII

Článok 59

(Táto príloha neobsahuje článok 59.)

ČASŤ VIII

PREDPISY O TLAČIVÁCH POUŽÍVANÝCH S JEDNOTNÝM DOKLADOM

Druh a farba papiera

Článok 60

(1) Na tlačivá ložných listov (dodatok I), potvrdení o prestupe hranice (dodatok II) a potvrdení o dodaní (dodatok III) sa používa písací papier s hmotnosťou minimálne 40 g/m2, ktorý musí byť taký pevný, aby sa pri normálnom použití netrhal ani nekrčil.

(2) Na tlačivá záručných dokladov (dodatok IX) sa používa bezdrevný papier s hmotnosťou minimálne 55 g/m2. Papier musí mať červenú gilošovanú potlač, na ktorej sa každé chemické alebo mechanické falšovanie stáva viditeľným.

(3) Na tlačivá potvrdení o záruke (dodatok VII) sa používa bezdrevný papier s hmotnosťou minimálne 100 g/m2. Papier musí mať obojstrannú zelenú gilošovanú potlač, na ktorej sa každé chemické alebo mechanické falšovanie stáva viditeľným.

(4) Papier používaný podľa odsekov 1, 2 a 3 je biely s výnimkou papiera používaného na ložné listy podľa článku 17 odseku 2, pri ktorých voľba farby papiera zostáva na deklarantoch.

Rozmery tlačív

Článok 61

Tlačivá majú tieto rozmery:

a) 210 x 297 mm pre ložné listy, pričom v dĺžke sú možné odchýlky od -5 do +8 mm,

b) 210 x 148 mm pre potvrdenia o prestupe hranice a potvrdenia o záruke,

c) 148 x 105 mm pre potvrdenia o dodaní a záručné doklady.

Používané jazyky

Článok 62

Vyhlásenia a doklady sa vyhotovujú v jednom z úradných jazykov zmluvnej strany, ktorý je povolený príslušnými úradmi krajiny odoslania. Uvedené sa netýka záručných dokladov.

Príslušné úrady inej krajiny, v ktorej sa majú vyhlásenia alebo doklady predložiť, môžu v prípade potreby požadovať ich preklad do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov tejto krajiny.

V potvrdeniach o záruke sa používa jazyk, ktorý určia príslušné úrady krajiny, kde sa nachádza úrad prijímania záruk.

Tlač a vyplňovanie tlačív

Článok 63

(1) V tlačivách záručných dokladov v rámci paušálnej záruky musí byť uvedené meno a adresa alebo značka tlačiarne; na záručnom doklade musí byť okrem toho z dôvodu rozlíšenia uvedené sériové číslo.

(2) Tlač potvrdení o zárukách zabezpečujú zmluvné strany. Každý doklad musí byť z dôvodu rozlíšenia označený číslom.

(3) Tlačivá potvrdení o zárukách, ako aj záručné doklady sa vyplňujú písacím strojom, mechanograficky alebo podobným spôsobom.

(4) Tlačivá ložných listov, potvrdení o prestupe hranice a potvrdení o dodaní sa môžu vyplňovať písacím strojom alebo mechanograficky a podobne alebo čitateľne tlačeným písmom atramentom alebo guľočkovým perom.

(5) V tlačivách sa nemôže gumovať ani prepisovať. Opravy sa vykonávajú tak, že nesprávne údaje sa prečiarknu a doplnia sa správne údaje. Každú takúto opravu musí potvrdiť ten, kto opravu vykonal, a príslušné úrady.

ČASŤ IX

Články 64 až 71

(Táto príloha neobsahuje články 64 až 71.)

ČASŤ X

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY

KAPITOLA I

TRANZITNÝ REŽIM NA PREPRAVU TOVARU V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia na prepravu v železničnej doprave

Rozsah uplatňovania

Článok 72

Formality na prepravy tovaru uskutočňované železničnými spoločnosťami na podklade „nákladného listu (CIM) a expresného tovaru" (ďalej len „nákladný list CIM") sa zjednodušia podľa ustanovení článkov 73 až 84, 100 a 101.

Právna sila použitých dokladov

Článok 73

Nákladný list CIM sa považuje podľa potreby za vyhlásenie alebo tranzitný doklad T1 alebo T2.

Kontrola záznamov

Článok 74

Železničná spoločnosť každej krajiny vedie v centrálnom zúčtovacom mieste alebo v centrálnych zúčtovacích miestach evidencie, ktoré predkladá na kontrolné účely príslušným úradom svojej krajiny.

Hlavný zodpovedný

Článok 75

(1) Železničná spoločnosť, ktorá prevezme tovar s nákladným listom CIM, ktorý sa považuje za vyhlásenie alebo za tranzitný doklad T1 alebo T2, je v tomto režime hlavným zodpovedným.

(2) Železničná spoločnosť krajiny, cez ktorej územie zásielka vstupuje na územie zmluvnej strany, stáva sa pre tranzitný režim na tovar prevzatý na prepravu železničnou spoločnosťou tretej krajiny hlavným zodpovedným.

Nálepky

Článok 76

Železničné spoločnosti zabezpečia, aby prepravy vykonané v režime T1 alebo T2 boli označené nálepkami s piktogramom podľa vzoru uvedeného v dodatku XIV.

Nálepkami sa označia nákladné listy CIM, ako aj vagóny celovagónových zásielok, v ostatných prípadoch nákladové kusy.

Zmeny prepravnej zmluvy

Článok 77

Pri zmene prepravnej zmluvy, ktorej následkom preprava,

– ktorá mala byť ukončená mimo územia zmluvných strán, sa končí na území zmluvných strán,

– ktorá mala byť ukončená na území zmluvných strán, sa končí mimo územia zmluvných strán,

môžu železničné spoločnosti takúto zmenu prepravnej zmluvy urobiť iba s predchádzajúcim súhlasom úradu odoslania.

Vo všetkých ostatných prípadoch môžu železničné spoločnosti zmenu prepravnej zmluvy urobiť; o vykonanej zmene bezodkladne informujú úrad odoslania.

PREPRAVA TOVARU MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

Colný štatút tovaru, použitie nákladného listu CIM

Článok 78

(1) Ak sa preprava v režime T1 alebo T2 začína na území zmluvných strán a tam sa má aj ukončiť, predloží sa úradu odoslania nákladný list CIM.

(2) Ak sa tovar prepravuje zo Spoločenstva do niektorého štátu EZVO alebo z jedného miesta v Spoločenstve na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO, uvedie úrad odoslania do príslušného odseku určeného na záznamy colných orgánov v listoch 1, 2 a 3 nákladného listu CIM viditeľne

– skratku „T1", ak sa bude tovar prepravovať v režime T1,

– skratku „T2" alebo „T2ES", alebo „T2PT" podľa potreby, ak sa bude tovar prepravovať podľa pravidiel Spoločenstva, ktoré uvádzanie týchto skratiek predpisujú.

Skratku „T2" alebo „T2ES", alebo „T2PT" potvrdí odtlačkom pečiatky úrad odoslania.

(3) Ak sa tovar prepravuje zo Spoločenstva do niektorého štátu EZVO, uvedie úrad odoslania do príslušného odseku určeného pre záznamy colných orgánov v listoch 1, 2 a 3 nákladného listu CIM viditeľne

– skratku „T1", ak sa bude tovar prepravovať v režime T1,

– skratku „T2ES" alebo „T2PT" podľa potreby, ak sa bude tovar prepravovať v režime T2ES alebo T2PT.

Skratku „T2ES" alebo „T2PT" potvrdí odtlačkom pečiatky úrad odoslania.

(4) Odhliadnuc od prípadov uvedených v odsekoch 2 a 3, bude sa tovar prepravovaný zo Spoločenstva do niektorého štátu EZVO alebo z jedného miesta v Spoločenstve na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO prepravovať za podmienok stanovených členskými štátmi pre režim T2 pre celistvosť trasy od stanice odoslania po stanicu určenia bez toho, aby sa na tento účel vyhotovený nákladný list CIM musel predložiť úradu odoslania. Ak sa tovar prepravuje z jedného miesta v Spoločenstve na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO, upustí sa od označenia nálepkami podľa článku 76.

(5) Tovar, ktorého preprava sa začína v niektorom štáte EZVO, sa považuje za tovar prepravovaný v režime T1. Ak má byť tovar prepravovaný podľa ustanovení článku 2 odseku 3 písmena b) dohovoru v režime T2, úrad odoslania vyznačí v liste 3 nákladného listu CIM, že tovar, ktorý sa prepravuje na tento nákladný list, sa prepravuje v režime T2; v súlade s tým sa v odseku 35 viditeľne uvedie skratka „T2" potvrdená odtlačkom pečiatky úradu odoslania a podpisom príslušného úradníka. Pri preprave tovaru v režime T1 netreba skratku „T1" v nákladnom liste vyznačovať.

(6) Všetky listy nákladného listu CIM sa vrátia deklarantovi.

(7) Každý štát EZVO môže určiť, aby tovar prepravovaný v režime T1 bol do tohto režimu prepustený bez toho, aby musel byť úradu odoslania predložený nákladný list CIM.

(8) Príslušný úrad, v ktorého obvode sa nachádza stanica určenia, je úradom určenia pre tovar uvedený v odsekoch 2, 3 a 5. Ak bude tovar v niektorej medzistanici prepustený do voľného obehu alebo do iného režimu, úradom určenia je príslušný úrad, v ktorého obvode sa táto stanica nachádza.

Na tovar prepravovaný z jedného miesta Spoločenstva na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO za podmienok uvedených v odseku 4 sa na úrade určenia neuplatňujú žiadne formality.

Zabezpečenie totožnosti

Článok 79

S prihliadnutím na opatrenia prijaté železničnými spoločnosťami na zabezpečenie totožnosti úrad odoslania na dopravné prostriedky alebo nákladové kusy colné uzávery zásadne neprikladá.

Použitie jednotlivých listov nákladného listu CIM

Článok 80

(1) Bez ohľadu na prípady, keď sa tovar prepravuje z jedného miesta Spoločenstva na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO, železničná spoločnosť krajiny určenia predkladá úradu určenia listy č. 2 a 3 nákladného listu CIM.

(2) Úrad určenia vráti železničnej spoločnosti potvrdený list č. 2 a list č. 3 si ponechá.

PREPRAVA DO TRETÍCH KRAJÍN A Z TRETÍCH KRAJÍN

Preprava do tretích krajín

Článok 81

(1) Na prepravu, ktorá sa začína na území zmluvných strán a má sa ukončiť mimo územia zmluvných strán, platia články 78 a 79.

(2) Colný úrad, v ktorého obvode je hraničná stanica, cez ktorú zásielka vystupuje z územia zmluvných strán, je úradom určenia.

(3) Na tomto úrade určenia sa neuplatňujú žiadne formality.

Preprava z tretích krajín

Článok 82

(1) Ak sa preprava začína mimo územia zmluvných strán a má sa ukončiť na území zmluvných strán, colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza hraničná stanica, cez ktorú zásielka vstupuje na územie zmluvných strán, je úradom odoslania.

Na tomto úrade odoslania sa neuplatňujú žiadne formality.

(2) Colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza stanica určenia, je úradom určenia. Ak bude tovar v niektorej medzistanici prepustený do voľného obehu alebo do iného režimu, úradom určenia je príslušný úrad, v ktorého obvode sa táto stanica nachádza.

Na úrade určenia sa vykonávajú formality určené v článku 80.

Preprava cez územie zmluvných strán

Článok 83

(1) Ak sa preprava začína mimo územia zmluvných strán a má sa aj ukončiť mimo územia zmluvných strán, colné úrady uvedené v článku 82 odseku 1 a v článku 81 odseku 2 sú úradom odoslania a úradom určenia.

(2) Na úrade odoslania a úrade určenia sa neuplatňujú žiadne formality.

Colný štatút tovaru prepravovaného v priamom tranzite a tovaru z tretích krajín

Článok 84

Tovar, ktorý sa prepravuje podľa ustanovení článku 82 odseku 1 alebo článku 83 odseku 1, sa považuje za tovar prepravovaný v režime T1, ak sa nepreukáže, že tovar má štatút Spoločenstva podľa ustanovení časti III.

Oddiel 2

Ustanovenia o preprave tovaru vo veľkotonážnych kontajneroch

Rozsah uplatňovania

Článok 85

Predpísané formality platné pre režim T1 alebo T2 sa zjednodušia podľa článkov 86 až 101 pri preprave tovaru vo veľkotonážnych kontajneroch. Prepravou poverujú železničné spoločnosti prepravné firmy na základe dodacieho listu označeného v tejto prílohe ako „Dodací list TR". Tieto prepravy zahŕňajú prípadne aj iné druhy dopravy, ako je doprava železničná, k stanici odoslania krajiny odoslania alebo od stanice určenia krajiny určenia; tieto prepravy môžu zahrnovať aj prepravy vykonané medzi uvedenými stanicami námornou dopravou.

Vymedzenie pojmov

Článok 86

Na účely článkov 85 až 101 sa rozumie

1. „prepravná firma" – firma založená železničnou spoločnosťou ako spoločnosť, ktorej je spoločníkom, na prepravu tovaru vo veľkotonážnych kontajneroch na podklade dodacích listov,

2. „kontajner" – veľkotonážny prepravný prostriedok, ktorý

– je trvanlivý,

– je vyrobený najmä na uľahčenie prepravy tovaru viacerými dopravnými prostriedkami bez prekladania obsahu,

– je skonštruovaný tak, aby sa dal pripevniť a ľahko prekladať,

– je skonštruovaný tak, aby bolo možné účinne priložiť uzávery; to platí len vtedy, keď sa uzávera podľa článku 94 prikladá,

– má také rozmery, že štyri vonkajšie rohy dna ohraničujú plochu minimálne 7 m2,

3. „dodací list TR" – doklad vyhotovený pri uzatvorení prepravnej zmluvy, na ktorého podklade prepravná firma prepravuje jeden alebo viac kontajnerov cez hranice od jedného odosielateľa jednému príjemcovi. Každý dodací list TR má v pravom hornom rohu z dôvodu rozlíšenia sériové číslo. Číslo sa skladá z ôsmich číslic, pred ktorými sú písmená TR. Dodací list TR sa skladá z nasledujúcich listov v tomto číselnom poradí:

č. 1 – výtlačok pre generálne riaditeľstvo prepravnej firmy,

č. 2 – výtlačok pre národného zástupcu prepravnej firmy v stanici určenia,

č. 3A – výtlačok pre colný úrad,

č. 3B – výtlačok pre príjemcu,

č. 4 – výtlačok pre generálne riaditeľstvo prepravnej firmy,

č. 5 – výtlačok pre národného zástupcu prepravnej firmy v stanici odoslania,

č. 6 – výtlačok pre odosielateľa.

Všetky výtlačky dodacieho listu TR s výnimkou listu č. 3A sú na pravej strane označené zeleným okrajom so šírkou asi 4 cm,

4. „výkaz kontajnerov" (ďalej len „výkaz") – doklad pripojený k dodaciemu listu TR, tvoriaci jeho súčasť; na jeho podklade sa prepravuje viac kontajnerov z jednej stanice odoslania do jednej stanice určenia, kde sa majú uplatniť colné formality.

Výkaz sa vyhotovuje v rovnakom počte ako dodací list TR, na ktorý sa vzťahuje.

Počet výkazov sa uvedie v pravom hornom rohu dodacieho listu TR v odseku pre údaj o počte výkazov. Okrem toho sa musí uviesť v pravom hornom rohu každého výkazu sériové číslo príslušného dodacieho listu TR.

Právna sila používaných dokladov

Článok 87

Dodací list TR použitý prepravnou firmou sa považuje podľa potreby za vyhlásenie alebo za tranzitný doklad T1 alebo T2.

Kontrola záznamov, podávanie vysvetlení

Článok 88

(1) V každej zmluvnej strane vedie prepravná firma prostredníctvom svojho alebo svojich národných zástupcov pri centrálnom zúčtovacom mieste (miestach) alebo u svojho alebo svojich národných zástupcov evidencie, ktoré predkladá na kontrolné účely príslušným úradom svojej krajiny.

(2) Prepravná firma alebo jej národný zástupca predložia príslušným úradom na ich žiadosť bezodkladne všetky doklady, záznamy alebo informácie, ktoré sa týkajú prepravených alebo prepravovaných zásielok, o ktorých tieto úrady musia byť informované.

(3) V tých prípadoch, keď sa podľa článku 87 dodacie listy TR použijú ako tranzitné vyhlásenia alebo tranzitné doklady T1 alebo T2, prepravná firma alebo jej národný zástupca informujú

a) úrad určenia, ak jej bol doručený výtlačok č. 1 dodacieho listu TR bez potvrdenia colného orgánu,

b) úrad odoslania, ak sa jej nevrátil výtlačok č. 1 dodacieho listu a ak prepravná firma nemôže zistiť, či príslušná zásielka bola riadne dodaná úradu určenia alebo či zásielka v prípadoch uvedených v článku 96 opustila územie zmluvnej strany s určením do tretej krajiny.

Hlavný zodpovedný

Článok 89

(1) Železničná spoločnosť krajiny, ktorá od prepravnej firmy prevzala na prepravu zásielku uvedenú v článku 85, je hlavným zodpovedným.

(2) Železničná spoločnosť krajiny, cez ktorej územie zásielka vstupuje na územie zmluvnej strany, je pre prepravu zásielky uvedenej v článku 85, ktorú prevzala prepravná firma v tretej krajine, hlavným zodpovedným.

Colné formality v priebehu prepravy, ktorá sa neuskutočnila železničnou dopravou

Článok 90

Ak musia byť splnené colné formality v priebehu prepravy, ktorá sa neuskutočňuje železničnou dopravou po stanicu odoslania alebo od stanice určenia, do dodacieho listu TR sa zapíše vždy len jeden prepravovaný kontajner.

Nálepky

Článok 91

Prepravná firma zabezpečí, aby prepravy vykonané v režime T1 alebo T2 boli označené nálepkami s piktogramom podľa vzoru uvedeného v dodatku XIV. Nálepkami sa označia dodacie listy TR, ako aj kontajnery.

Zmeny prepravnej zmluvy

Článok 92

Zmenu prepravnej zmluvy, pri ktorej

– preprava, ktorá mala byť ukončená mimo územia zmluvných strán, sa končí na území zmluvných strán,

– preprava, ktorá mala byť ukončená na území zmluvných strán, sa končí mimo územia zmluvných strán,

môže prepravná firma urobiť iba s predchádzajúcim súhlasom úradu odoslania. Vo všetkých ostatných prípadoch môže prepravná firma zmenu prepravnej zmluvy urobiť; o vykonanej zmene bezodkladne informuje úrad odoslania.

PREPRAVA TOVARU MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

Colný štatút tovaru, preukazovanie

Článok 93

(1) Ak sa preprava v režime T1 alebo T2 začína na území zmluvných strán a tam sa má aj ukončiť, predloží sa úradu odoslania dodací list TR.

(2) Ak sa tovar prepravuje z jedného miesta v Spoločenstve na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO, uvedie úrad odoslania do príslušného odseku určeného na záznamy colných orgánov v listoch 1, 2, 3A a 3B dodacieho listu TR viditeľne

– skratku „T1", ak sa bude tovar prepravovať v režime T1,

– skratku „T2" alebo „T2ES", alebo „T2PT" podľa potreby, ak sa bude tovar prepravovať podľa pravidiel Spoločenstva, ktoré uvádzanie týchto skratiek predpisujú.

Skratku „T2" alebo „T2ES", alebo „2PT"potvrdí odtlačkom pečiatky úrad odoslania.

(3) Ak sa tovar prepravuje zo Spoločenstva do niektorého štátu EZVO, uvedie úrad odoslania do príslušného odseku určeného na záznamy colných orgánov v listoch 1, 2, 3A a 3B dodacieho listu TR viditeľne

– skratku „T1", ak sa bude tovar prepravovať v režime T1,

– skratku „T2ES" alebo „T2PT" podľa potreby, ak sa bude tovar prepravovať v režime T2ES alebo T2PT.

Skratku „T2ES" alebo „T2PT" potvrdí odtlačkom pečiatky úrad odoslania.

(4) Odhliadnuc od prípadov uvedených v odsekoch 2 a 3, bude sa tovar prepravovaný zo Spoločenstva do niektorého štátu EZVO alebo z jedného miesta v Spoločenstve na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO prepravovať za podmienok stanovených členskými štátmi pre režim T2 pre celistvosť trasy od stanice odoslania po stanicu určenia bez toho, aby sa na tento účel vyhotovený dodací list TR musel predložiť úradu odoslania. Ak sa tovar prepravuje z jedného miesta v Spoločenstve na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO, upustí sa od označenia nálepkami podľa článku 91.

(5) Tovar, ktorého preprava sa začína v niektorom štáte EZVO, sa považuje za tovar prepravovaný v režime T1. Ak má byť tovar prepravovaný podľa ustanovení článku 2 odseku 3 písmena b) dohovoru v režime T2, úrad odoslania vyznačí v liste 3A dodacieho listu TR, že tovar, ktorý sa prepravuje na tento dodací list TR, sa prepravuje v režime T2; v súlade s tým sa v odseku pre colné záznamy listu 3A dodacieho listu TR viditeľne uvedie skratka „T2" potvrdená odtlačkom pečiatky úradu odoslania a podpisom príslušného úradníka. Pri preprave tovaru v režime T1 netreba skratku „T1" v dodacom liste TR uvádzať.

(6) Ak sa dodací list TR vzťahuje súčasne na kontajnery s tovarom prepravovaným v režime T1 a na kontajnery s tovarom prepravovaným v režime T2, uvedie úrad odoslania v odseku pre záznamy colných orgánov listov č.1, 2, 3A a 3B dodacích listov TR pre príslušné kontajnery podľa kategórie tovaru rozdielne odkazy a uvedie vždy skratku „T1" alebo „T2", alebo „T2ES", alebo „T2PT".

(7) Ak sa v prípadoch uvedených v odseku 3 použijú výkazy, vyhotovia sa pre každý druh kontajnerov osobitné výkazy; v odseku pre záznamy colných orgánov listov č. 1, 2, 3A a 3B dodacieho listu TR budú ako odkaz na tieto výkazy uvedené ich sériové čísla. Vedľa sériového čísla výkazu bude podľa druhu kontajnera, na ktorý sa vzťahuje, uvedená skratka „T1" alebo „T2ES", alebo „T2PT".

(8) Všetky listy dodacieho listu TR sa vrátia deklarantovi.

(9) Každý štát EZVO môže určiť, aby tovar prepravovaný v režime T1 bol do tohto režimu prepustený bez toho, aby sa musel úradu odoslania predložiť dodací list TR.

(10) Na tovar uvedený v odsekoch 2, 3 a 5 sa musí dodací list TR predložiť úradu určenia, kde má byť tovar prepustený do voľného obehu alebo do iného režimu. Ak bude tovar prepravovaný z jedného miesta Spoločenstva na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO za podmienok uvedených v odseku 4, na úrade určenia sa neuplatňujú žiadne formality.

Zabezpečenie totožnosti

Článok 94

Totožnosť tovaru sa zabezpečuje podľa ustanovení článku 11 dohovoru. S ohľadom na opatrenia prijaté železničnými spoločnosťami na zabezpečenie totožnosti úrad odoslania zásadne na kontajnery colné uzávery neprikladá. Ak budú colné uzávery priložené, poznačia sa do odseku pre záznamy colných orgánov listov 3A a 3B dodacieho listu TR.

Použitie jednotlivých listov dodacieho listu

Článok 95

(1) Bez ohľadu na prípady, keď sa tovar prepravuje z jedného miesta Spoločenstva na iné miesto v Spoločenstve cez územie jedného alebo viacerých štátov EZVO, prepravná firma predkladá úradu určenia listy č. 1, 2 a 3A dodacieho listu TR.

(2) Úrad určenia vráti bezodkladne prepravnej firme potvrdené listy č.1 a 2 a list č. 3A si ponechá.

PREPRAVA DO TRETÍCH KRAJÍN A Z TRETÍCH KRAJÍN

Preprava do tretích krajín

Článok 96

(1) Na prepravu, ktorá sa začína na území zmluvných strán a má sa ukončiť mimo územia zmluvných strán, platia články 93 odseky 1 až 9 a 94.

(2) Colný úrad, v ktorého obvode je hraničná stanica, cez ktorú zásielka vystupuje z územia zmluvných strán, je úradom určenia.

(3) Na tomto úrade určenia sa neuplatňujú žiadne formality.

Preprava z tretích krajín

Článok 97

(1) Ak sa preprava začína mimo územia zmluvných strán a má sa ukončiť na území zmluvných strán, colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza hraničná stanica, cez ktorú zásielka vstupuje na územie zmluvných strán, je úradom odoslania. V tomto mieste odoslania sa neuplatňujú žiadne formality.

(2) Colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza stanica určenia, je úradom určenia.

Na tomto úrade určenia sa vykonávajú formality podľa článku 95.

Preprava cez územie zmluvných strán

Článok 98

(1) Ak sa preprava začína mimo územia zmluvných strán a má sa aj ukončiť mimo územia zmluvných strán, úrady uvedené v článku 97 odseku 1 a v článku 96 odseku 2 sú úradom odoslania a úradom určenia.

(2) Na úrade odoslania a úrade určenia sa neuplatňujú žiadne formality.

Colný štatút tovaru prepravovaného v priamom tranzite a tovaru z tretích krajín

Článok 99

Tovar, ktorý sa prepravuje podľa ustanovení článku 97 odseku 1 alebo článku 98 odseku 1, sa považuje za tovar prepravovaný v režime T1, ak sa nepreukáže, že tovar má štatút Spoločenstva podľa ustanovení časti III.

Oddiel 3

Iné ustanovenia

Ložné listy

Článok 100

(1) Články 23 až 26 sa týkajú ložných listov, ktoré sa prípadne prikladajú k nákladnému listu CIM alebo k dodaciemu listu TR. Počet priložených listov sa uvedie v odseku vyhradenom pre údaje o prílohách nákladného listu CIM alebo dodacieho listu TR.

Do ložného listu sa okrem toho uvedie číslo vagóna, ku ktorému sa nákladný list CIM vzťahuje, prípadne číslo kontajnera, v ktorom sa tovar nachádza.

(2) Ak sa preprava, ktorá sa vzťahuje na tovar prepravovaný v režime T1, ako aj v režime T2, začína na území zmluvných strán, použijú sa samostatné ložné listy; pri prepravách v kontajneroch s dodacím listom TR použijú sa ložné listy samostatne na každý z kontajnerov, v ktorých sa nachádzajú obidve kategórie tovaru.

Poradové čísla ložných listov, ktoré sa týkajú každej z obidvoch kategórií tovaru, musia byť vyznačené v odseku vyhradenom pre označenie tovaru nákladného listu CIM alebo dodacieho listu TR.

(3) V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 ložné listy, ktoré sú pripojené k nákladnému listu CIM alebo k dodaciemu listu TR s prihliadnutím na režim uvedený v článkoch 72 až 101, sú súčasťou uvedených dokladov a majú rovnakú právnu silu.

Originály týchto ložných listov musia byť potvrdené stanicou odoslania.

Oddiel 4

Rozsah platnosti riadnych režimov a zjednodušených režimov, kombinovaná doprava železnica – cesta

Článok 101

(1) Ustanovenia článkov 72 až 100 nevylučujú možnosť použitia režimov určených v prílohe I, články 74 a 76 alebo 88 a 91 však zostávajú v platnosti.

(2) V prípade uvedenom v odseku 1 sa pri vyplňovaní nákladného listu CIM alebo dodacieho listu TR v odseku určenom pre údaje o prílohách týchto dokladov viditeľne uvedie odkaz na použité vyhlásenia T1 alebo T2. Tento odkaz musí obsahovať druh, vyhotovujúci úrad, dátum a evidenčné číslo každého priloženého tranzitného dokladu.

Výtlačky č. 2 nákladného listu CIM alebo výtlačky č. 1 a 2 dodacieho listu TR musia byť potvrdené železničnou spoločnosťou, v ktorej obvode sa nachádza posledná stanica poverená uplatňovaním režimu T1 alebo T2. Táto železničná spoločnosť doklady potvrdí po tom, čo sa ubezpečila, že preprava tovaru sa uskutočňuje na jeden alebo na viac uvedených tranzitných dokladov.

Ak režim T1 alebo T2 uvedený v odseku 1 a v prvom pododseku tohto odseku sa končí v niektorom štáte EZVO, môže tento štát určiť, aby sa výtlačok č. 2 nákladného listu CIM alebo výtlačky č. 1 a 2 dodacieho listu TR predkladali colnému úradu, v ktorého obvode sa nachádza posledná stanica poverená uplatňovaním režimu T1 alebo T2. Tento colný úrad doklady potvrdí až vtedy, keď sa ubezpečí, že preprava tovaru sa uskutočňuje na jeden alebo na viac uvedených tranzitných dokladov.

(3) Ak režim T1 alebo T2 sa uskutočňuje podľa článkov 85 až 99 na dodací list TR, na použitý nákladný list sa články 72 až 84 a 101 odseky 1 a 2 neuplatňujú. V nákladnom liste CIM sa v odseku vyhradenom na údaje o prílohách musí viditeľne uviesť odkaz na dodací list TR. Tento odkaz musí obsahovať poznámku „dodací list TR" a za ňou sériové číslo.

(4) Ak zásielka tovaru prepravovaná v kombinovanej doprave železnica – cesta na jedno alebo viac tranzitných vyhlásení bude železnicou v niektorej stanici prevzatá a ďalej prepravovaná po železnici, ručia železničné správy za zaplatenie cla a iných platieb, ak budú v priebehu prepravy po železnici porušené predpisy, ak pre krajinu, kde boli alebo mali byť porušené predpisy, nie je zabezpečenie platné a ak tieto sumy nemôžu byť požadované od hlavného zodpovedného alebo od jeho ručiteľa.

KAPITOLA II

ZJEDNODUŠENIE FORMALÍT NA ÚRADOCH ODOSLANIA A URČENIA

Všeobecné ustanovenia

Článok 102

Príslušné formality v režime T1 alebo T2 sa zjednodušujú podľa pravidiel tejto kapitoly.

FORMALITY NA ÚRADE ODOSLANIA

Schválený odosielateľ

Článok 103

Príslušné úrady každej krajiny môžu povoliť osobe, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 104 a chce prepravovať tovar v režime T1 alebo T2 (ďalej len „schválený odosielateľ"), aby nemusela úradu odoslania predkladať tovar, ani vyhlásenie na režim T1 alebo T2.

Podmienky povolenia

Článok 104

(1) Povolenie podľa článku 103 sa vydáva iba osobám,

a) ktoré často odosielajú tovar,

b) ktorých zápisy umožňujú príslušným úradom kontrolovať pohyby tovaru,

c) ktoré, ak je podľa predpisov o režime T1 alebo T2 potrebné zabezpečenie, zabezpečia colný dlh celkovou zárukou,

d) ktoré závažným spôsobom alebo opakovane neporušili colné ani daňové predpisy.

(2) Príslušné úrady môžu povolenie odobrať, ak schválený odosielateľ už nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 alebo podmienky uvedené v tejto kapitole, alebo v povolení.

Obsah povolenia

Článok 105

V povolení vydanom úradmi sa určia

a) príslušné úrady odoslania na tranzit,

b) lehota, ako aj iné podrobnosti oznamovania zásielok určených na tranzit schváleným odosielateľom úradu odoslania, aby ten prípadne pred odoslaním tovaru mohol vykonať kontrolu,

c) lehota, v ktorej musí byť tovar dodaný úradu určenia,

d) prijaté opatrenia na zabezpečenie totožnosti. Príslušné úrady môžu určiť, aby boli dopravné prostriedky alebo nákladové kusy zabezpečené schváleným odosielateľom osobitnými uzáverami, schválenými príslušnými úradmi.

Predbežné prerokovanie

Článok 106

(1) V rozhodnutí sa uvedie, že odsek určený na potvrdenie vyhlásenia na prednej strane tlačiva vyhlásenia T1 alebo T2

a) sa vopred potvrdí odtlačkom pečiatky úradu odoslania a podpisom úradníka tohto úradu alebo

b) potvrdí schválený odosielateľ odtlačkom osobitnej kovovej pečiatky, schválenej príslušnými úradmi, ktorej vzor je uvedený v dodatku XV; tento odtlačok pečiatky môže byť na tlačivách predtlačený, ak sa tlač vykoná v tlačiarni schválenej na tento účel.

Schválený odosielateľ musí tento odsek doplniť údajom o dni odoslania a tranzitné vyhlásenie doplniť číslom podľa pravidiel uvedených v povolení.

(2) Príslušné úrady môžu nariadiť používanie tlačív, ktoré majú rozlišovacie znaky.

Formality pri odoslaní tovaru

Článok 107

(1) Najneskôr pri odoslaní tovaru doplní schválený odosielateľ riadne vyplnené vyhlásenie T1 alebo T2, v ktorom na prednej strane listov č. 1 a 4 v odseku „Kontrola colnicou odoslania" uvedie lehotu na dodanie tovaru úradu určenia, opatrenia na zabezpečenie totožnosti, ako aj jednu z týchto poznámok:

– Zjednodušený režim

– Procedimiento simplificado

– Forenklet procedure

– Vereinfachtes Vervahren

– Simplified procedure

– Procédure simplifiée

– Procedura semplificata

– Vereenvoudigde regeling

– Procediment simplificado

– Yksinkertaistettu menttely

– Einrolduó afgreiósla

– Forenklet prosedyre

– Förenklat förfarande

(2) Po odoslaní bude list č. 1 bezodkladne odovzdaný úradu odoslania. Príslušné úrady môžu v povolení určiť, že list č. 1 bude úradu odoslania odovzdaný ihneď po vyplnení vyhlásenia T1 alebo T2. Ostatné výtlačky sprevádzajú tovar podľa ustanovení uvedených v prílohe I.

(3) Ak príslušné úrady krajiny odoslania pred odoslaním zásielky vykonajú kontrolu, potvrdia odsek “Kontrola colnicou odoslania„ na prednej strane listov č. 1 a 4 vyhlásenia T1 alebo T2.

Hlavný zodpovedný

Článok 108

Vyhlásenie T1 alebo T2 správne vyplnené a doplnené podľa článku 107 odseku 1 sa považuje za doklad T1 alebo T2; schválený odosielateľ, ktorý vyhlásenie podpísal, je hlavným zodpovedným.

Oslobodenie od podpisu

Článok 109

(1) Príslušné úrady môžu schválenému odosielateľovi povoliť, aby vyhlásenie T1 alebo T2 vyhotovené elektronickým alebo automatickým spracovaním údajov nemusel podpisovať, ak bude toto vyhlásenie potvrdené odtlačkom osobitnej pečiatky, ktorej vzor je uvedený v dodatku XV. Povolenie sa vydá, ak sa schválený odosielateľ príslušným úradom písomne zaviaže, že bude pri všetkých režimoch T1 alebo T2 vykonaných na podklade dokladov T1 alebo T2 potvrdených osobitnou pečiatkou hlavným zodpovedným.

(2) Doklady T1 alebo T2 vyhotovené podľa odseku 1 musia v odseku určenom pre podpis hlavného zodpovedného obsahovať jednu z týchto poznámok:

– Oslobodenie od podpisu

– Dispensa de firma

– Fritaget for underskrift

– Freistellung von der Unterschriftsleistung

– Signature Waived

– Dispense de signature

– Dispensa dalla firma

– Van ondertekening vrijgesteld

– Dispensada a assinatura

– Vapautettu allekirjoituksesta

– Undanpegió undirskrift

– Fritatt for underskrift

– Befriad fran underskrift

Ručenie schváleného odosielateľa

Článok 110

(1) Schválený odosielateľ musí

a) dodržiavať ustanovenia tejto kapitoly a podmienky povolenia,

b) bezpečne uschovať osobitnú pečiatku alebo tlačivá potvrdené odtlačkom pečiatky úradu odoslania alebo osobitnou pečiatkou.

(2) Pri zneužití tlačív potvrdených odtlačkom pečiatky úradu odoslania alebo osobitnej pečiatky ručí schválený odosielateľ – nezávisle od toho, kto ich zneužil a bez dotknutia trestnoprávnej zodpovednosti – za zaplatenie vymeraného cla a iných platieb v niektorej krajine za tovar prepravovaný na tieto doklady, ak príslušným úradom, ktoré ho schválili, nepreukáže, že boli prijaté všetky opatrenia uvedené v odseku 1 písmene b).

FORMALITY NA ÚRADE URČENIA

Schválený príjemca

Článok 111

(1) Príslušné úrady každej krajiny môžu povoliť, aby tovar prepravovaný v režime T1 alebo T2 nebol predkladaný úradu určenia, ak je určený osobe, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 112 (ďalej „schválený príjemca") a ktorej bolo príslušnými úradmi krajiny úradu určenia vydané povolenie.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 musí hlavný zodpovedný splniť podmienky uvedené v článku 11 písmena a) prílohy I, keď výtlačky dokladu T1 alebo T2 sprevádzajúce zásielku, ako aj tovar boli v nezmenenom stave a v určenej lehote dodané schválenému príjemcovi alebo na miesto určené v povolení a opatrenia na zabezpečenie totožnosti tovaru boli dodržané.

(3) Schválený príjemca vyhotoví na každú zásielku, ktorá mu bola za podmienok uvedených v odseku 2 odovzdaná, na žiadosť dopravcu potvrdenie o dodaní tovaru, v ktorom vyhlási, že mu bol tovar a tranzitný doklad odovzdaný.

Podmienky povolenia

Článok 112

(1) Povolenie podľa článku 111 sa vydáva iba osobám,

a) ktoré často prijímajú tovar v režime T1 alebo T2,

b) ktorých zápisy umožňujú príslušným úradom kontrolovať pohyby tovaru,

c) ktoré závažným spôsobom alebo opakovane neporušili colné ani daňové predpisy.

(2) Príslušné úrady môžu povolenie odobrať, ak schválený príjemca už nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 alebo podmienky uvedené v tejto kapitole, alebo v povolení.

Obsah povolenia

Článok 113

(1) V povolení vydanom úradmi sa určia

a) príslušné úrady určenia na zásielky, ktoré dostane schválený príjemca,

b) lehota, ako aj iné podrobnosti oznamovania dodania zásielok schváleným príjemcom úradu určenia, aby ten prípadne pri dodaní tovaru mohol vykonať kontrolu.

(2) Bez dotknutia článku 116 príslušné úrady v povolení určia, či schválený príjemca môže s tovarom nakladať po jeho prevzatí bez prítomnosti úradu určenia.

Povinnosti schváleného príjemcu

Článok 114

(1) Schválený príjemca pri zásielkach dopravených do jeho závodu alebo na miesta určené v povolení musí

a) informovať úrad určenia podľa pravidiel určených v povolení o prípadnom nadbytočnom alebo chýbajúcom množstve tovaru, o jeho zámene a o iných nezrovnalostiach, ako je porušenie uzávery,

b) úradu určenia bezodkladne zaslať listy tranzitného dokladu T1 alebo T2, ktoré sprevádzali zásielku, a zároveň oznámiť dátum dodania a prípadne stav priložených uzáver.

(2) Úrad určenia zapíše do predložených listov dokladu T1 alebo T2 príslušný záznam.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Kontroly

Článok 115

Príslušné úrady môžu vykonať u schválených odosielateľov a schválených príjemcov kontrolu, ak to považujú za potrebné. Tí sú povinní pri kontrole poskytnúť požadovanú súčinnosť a podať vysvetlenie.

Vylúčenie určitého tovaru

Článok 116

Príslušné úrady krajiny odoslania alebo určenia môžu niektoré druhy tovaru zo zjednodušených postupov podľa ustanovení článkov 103 a 111 vylúčiť.

Osobitný prípad prepravy železničnou dopravou

Článok 117

(1) V prípadoch, keď sa nemusí na režim T1 alebo T2 predkladať vyhlásenie na úrade odoslania na tovar, ktorý v zmysle článkov 72 až 101 sa bude prepravovať na podklade nákladného listu CIM alebo dodacieho listu TR, príslušné úrady prijmú také opatrenia, aby v listoch č. 1, 2 a 3 nákladného listu CIM alebo v listoch 1, 2, 3A a 3B dodacieho listu TR bola uvedená skratka T1 alebo T2.

(2) Ak je tovar prepravovaný podľa ustanovení článkov 72 až 101 určený pre schváleného príjemcu, môžu úrady odlišne od ustanovení článku 111 odseku 2 a článku 114 odseku 1 písmena b) určiť, aby listy č. 2 a 3 nákladného listu CIM alebo listy č. 1, 2 a 3A dodacieho listu TR boli bezodkladne predložené železničnou spoločnosťou alebo prepravnou firmou úradu určenia.

KAPITOLA III

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRI VYSTAVOVANÍ DOKLADU NA DÔKAZ ŠTATÚTU TOVARU SPOLOČENSTVA

Článok 118

Príslušné úrady každej krajiny môžu povoliť každej osobe (ďalej len „schválený odosielateľ"), ktorá splní podmienky uvedené v článku 119 a chce preukazovať štatút tovaru Spoločenstva tranzitným dokladom T2L podľa článku 6 na niektorom z dokladov uvedených v článku 9 (ďalej len „obchodné doklady"), tieto doklady používať, a to bez povinnosti predkladať ich príslušným úradom krajiny odoslania na potvrdenie.

Podmienky povolenia

Článok 119

(1) Povolenie podľa článku 118 sa vydáva iba osobám,

a) ktoré často odosielajú tovar,

b) ktorých zápisy umožňujú príslušným úradom kontrolovať pohyby tovaru a

c) ktoré závažným spôsobom alebo opakovane neporušili colné ani daňové predpisy.

(2) Príslušné úrady môžu povolenie odobrať, ak schválený odosielateľ už nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 alebo podmienky uvedené v tejto kapitole, alebo v povolení.

Obsah povolenia

Článok 120

(1) V povolení vydanom príslušnými úradmi sa určí najmä

a) úrad, ktorý podľa ustanovenia článku 121 odseku 1 písmena a) bude predbežne potvrdzovať tlačivá používané na vyhotovenie príslušných dokladov,

b) druh a spôsob, akým bude schválený odosielateľ tieto tlačivá používať.

(2) Príslušné úrady určia, v akej lehote a akým spôsobom schválený odosielateľ bude informovať príslušný úrad, aby ten prípadne pred odoslaním tovaru mohol vykonať kontrolu.

Predbežné prerokovanie a formality pri odoslaní tovaru

Článok 121

(1) V povolení sa určí, že odsek C „Colnica odoslania" na prednej strane tlačív použitých na vyhotovenie potvrdenia o štatúte tovaru Spoločenstva T2L, prípadne doplnkových tlačív T2L bis, alebo na prednej strane použitého obchodného dokladu

a) sa vopred potvrdí odtlačkom pečiatky úradu uvedeného v článku 120 odseku 1 písmena a) a podpisom úradníka tohto úradu alebo

b) potvrdí schválený odosielateľ odtlačkom osobitnej kovovej pečiatky, schválenej príslušnými úradmi, ktorej vzor je uvedený v dodatku XV; tento odtlačok pečiatky môže byť na tlačivách predtlačený, ak sa tlač vykoná v tlačiarni schválenej na tento účel.

(2) Schválený odosielateľ musí tlačivo najneskôr pri odoslaní tovaru vyplniť a podpísať. Zároveň v odseku určenom na kontrolu úradom odoslania tranzitného dokladu T2L alebo na inom dobre viditeľnom mieste použitého obchodného dokladu uvedie príslušný úrad, dátum vystavenia, ako aj jednu z týchto poznámok:

– Zjednodušený režim

– Procedimiento simplificado

– Forenklet procedure

– Vereinfachtes Vervahren

– Simplified procedure

– Procédure simplifiée

– Procedura semplificata

– Vereenvoudigde regeling

– Procediment simplificado

– Yksinkertaistettu menttely

– Einrolduó afgreiósla

– Forenklet prosedyre

– Förenklat förfarande

(3) Vyplnené, údajmi podľa odseku 2 doplnené a schváleným odosielateľom podpísané tlačivo je dôkazom o tom, že tovar má štatút Spoločenstva.

Článok 122

(1) Príslušné úrady môžu schválenému odosielateľovi povoliť, aby tranzitné doklady T2L alebo elektronicky vyhotovené obchodné doklady nemusel podpisovať, ak budú potvrdené odtlačkom pečiatky podľa vzoru uvedeného v dodatku XV. Povolenie bude vydané za predpokladu, že schválený odosielateľ sa týmto úradom vopred písomne zaviaže, že zodpovedá za právne následky súvisiace s vyhotovením všetkých obchodných dokladov alebo tranzitných dokladov T2L potvrdených odtlačkom osobitnej pečiatky.

(2) Tranzitné doklady T2L alebo obchodné doklady vyhotovené podľa odseku 1 musia v odseku určenom na podpis schváleného odosielateľa obsahovať jednu z týchto poznámok:

– Oslobodenie od podpisu

– Dispensa de firma

– Fritaget for underskrift

– Freistellung von der Unterschriftsleistung

– Signature Waived

– Dispense de signature

– Dispensa dalla firma

– Van ondertekening vrijgesteld

– Dispensada a assinatura

– Vapautettu allekirjoituksesta

– Undanpegió undirskrift

– Fritatt for underskrift

– Befriad fran underskrift

Povinnosť vyhotovovať druhopis

Článok 123

Schválený odosielateľ je povinný vyhotoviť druhopis každého tranzitného dokladu T2L alebo každého obchodného dokladu vyhotoveného podľa tejto kapitoly. Príslušné úrady určia podrobnosti, podľa ktorých sa bude druhopis predkladať na kontrolu, a minimálne dvojročnú dobu úschovy.

Kontroly u schváleného odosielateľa

Článok 124

Príslušné úrady môžu vykonať u schválených odosielateľov kontrolu, ak to považujú za potrebné. Tí sú povinní pri kontrole poskytnúť požadovanú súčinnosť a podať vysvetlenie.

Ručenie schváleného odosielateľa

Článok 125

(1) Schválený odosielateľ je povinný

a) dodržiavať ustanovenia tejto kapitoly a povolenia,

b) prijať všetky potrebné opatrenia na bezpečné uschovanie osobitnej pečiatky alebo tlačív potvrdených odtlačkom pečiatky úradu uvedeného v článku 120 odseku 1 písmene a) alebo odtlačku osobitnej pečiatky.

(2) Pri zneužití tlačív na vyhotovenie tranzitných dokladov T2L alebo obchodných dokladov potvrdených odtlačkom pečiatky úradu uvedeného v článku 120 odseku 1 písmene a) alebo osobitnej pečiatky ručí schválený odosielateľ nezávisle od toho, kto sa zneužitia dopustil a bez dotknutia trestnoprávnej zodpovednosti, za zaplatenie následkom toho vymeraného cla a iných platieb v niektorej krajine, ak príslušným úradom, ktoré ho schválili, nepreukáže, že boli prijaté všetky opatrenia uvedené v odseku 1 písmene b).

Vylúčenie určitého tovaru

Článok 126

Príslušné úrady krajiny odoslania môžu niektoré kategórie tovaru a určité spôsoby nakladania s tovarom zo zjednodušení podľa ustanovení tejto kapitoly vylúčiť.

ČASŤ XI

Články 127 až 131

(Táto príloha neobsahuje články 127 až 131.)

DODATOK I

Príloha 02-1

DODATOK II

Príloha 02-2

DODATOK III

Príloha 02-3

DODATOK IV

Príloha 02-4

DODATOK V

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Príloha 02-5

DODATOK VI

SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM/TRANZITNÝ REŽIM SPOLOČENSTVA

Príloha 02-6

DODATOK VII

Príloha 02-7

DODATOK VIII

ZOZNAM TOVARU, PRI KTORÉHO TRANZITE MÔŽE PRÍSŤ DO ÚVAHY ZVÝŠENIE SUMY PAUŠÁLNEJ ZÁRUKY

1 2 3
Číslo HS Názov tovaru Množstvo zodpovedajúce paušálnej sume 7 000 ECU
ex 01 02 Živý hovädzí dobytok, iný než plemenné čistokrvné zvieratá 4 000 kg
ex 01 03 Živý bravčový dobytok, iný než plemenné čistokrvné zvieratá 5 000 kg
ex 01 04 Živé ovce a kozy, iné než čistokrvné plemenné zvieratá 6 000 kg
02 01 Hovädzie mäso čerstvé alebo chladené 2 000 kg
02 02 Hovädzie mäso mrazené 3 000 kg
02 03 Bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené 4 000 kg
02 04 Baranie alebo kozie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené 3 000 kg
ex 02 10 Hovädzie mäso nasolené, v slanom náleve, sušené alebo údené 3 000 kg
04 02 Mlieko a smotana zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo
iných sladidiel 5 000 kg
04 05 Maslo a iné tuky z mlieka 3 000 kg
04 06 Syry a tvaroh 3 500 kg
ex 09 01 Káva nepražená, aj dekofeínovaná 3 000 kg
ex 09 01 Káva pražená, aj dekofeínovaná 2 000 kg
09 02 Čaj 3 000 kg
10 01 Pšenica a súraž 900 kg
10 02 Raž 1 000 kg
10 03 Jačmeň 1 000 kg
10 04 Ovos 850 kg
ex 16 01 Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi
z domácich ošípaných 4 000 kg
ex 16 02 Mäso, droby alebo krv z domácich ošípaných, ináč pripravené alebo
trvanlivé 4 000 kg
ex 16 02 Mäso, droby alebo krv z hovädzieho dobytka, ináč pripravené alebo
trvanlivé 3 000 kg
ex 21 01 Výťažky, esencie a koncentráty z kávy 1 000 kg
ex 21 01 Výťažky, esencie a koncentráty z čaju 1 000 kg
ex 21 06 Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce
mliečny tuk 18 % hmotnosti alebo viac 3 000 kg
22 04 Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom, vínny
mušt iný ako čísla 20 09 15 hl
22 05 Vermút alebo iné vína, aromatizované bylinami alebo inými látkami 15 hl
ex 22 07 Etylalkohol nedenaturovaný s obsahom alkoholu 80 % vôl alebo viac 3 hl
ex 22 08 Etylalkohol nedenaturovaný s obsahom alkoholu menej ako 80 % vôl 3 hl
ex 22 08 Destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje 5 hl
ex 24 02 Cigarety 70 000 ks
ex 24 02 Cigarky (cigarillos) 60 000 ks
ex 24 02 Cigary 25 000 ks
ex 24 03 Tabak na fajčenie 100 kg
ex 27 10 Ľahké a stredné minerálne oleje a plynový olej 200 hl
33 03 Parfumy a toaletné vody 5 hl

DODATOK IX

Príloha 02-8

DODATOK X

(Táto príloha neobsahuje dodatok X.)

DODATOK XI

(Táto príloha neobsahuje dodatok XI.)

DODATOK XII

(Táto príloha neobsahuje dodatok XII.)

DODATOK XIII

(Táto príloha neobsahuje dodatok XIII.)

DODATOK XIV

Príloha 02-14

DODATOK XV

Príloha 02-15

DODATOK XVI

POROVNÁVACIA TABUĽKA

ZMENENÁ PRÍLOHA PREDCHÁDZAJÚCA PRÍLOHA
1 7, 17, 31, 32, 35 a 43
2 60, 61, 62 a 63
3 18 a 19
4 20
5 23, 27 a 28
6 24
7 25
8 26
8(a) 29
9 100
9(a) 30
10 32
11 33
11(b) 50
12 36
13 37
14 38
15 39
16 -
17 43, 44 a 45
18 41 a 51
19 42
28 -
29 72
30 73
31 74
32 75
33 76
34 77
35 78
36 79
37 80
38 81
39 82
40 83
41 84
42 -
43 -
44 85
45 86
46 87
47 88
48 89
49 90
50 91
51 92
52 93
53 94
54 95
55 96
56 97

PRÍLOHA III

Článok 1

(1) Tlačivá tranzitných vyhlásení T1 alebo T2 musia byť vyhotovené podľa vzorov uvedených v dodatkoch I až IV tejto prílohy.

(2) Údaje na tlačivách sa musia prepisovať na nasledujúce výtlačky:

a) pri dodatkoch I a III na výtlačkoch uvedených v dodatku V,

b) pri dodatkoch II a IV na výtlačkoch uvedených v dodatku VI.

(3) Tlačivá sa vypĺňajú a používajú

a) ako tranzitné vyhlásenie T1 alebo T2 podľa ustanovení uvedených v dodatku VII,

b) ako tranzitný doklad T2L podľa ustanovení uvedených v dodatku VIII.

V obidvoch prípadoch treba prihliadať na poznámky uvedené v dodatku IX.

Článok 2

(1) Tlačivá musia byť vytlačené na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne 40 g/m2. Tento papier musí mať takú kvalitu, aby údaje na prednej strane nesťažovali čitateľnosť údajov na zadnej strane, a pri bežnom použití sa nesmie trhať, ani krčiť. Všetky výtlačky musia byť na bielom papieri. Výtlačky na tranzit (1, 4, 5 a 7) majú odseky 1 (s výnimkou strednej časti), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (ľavá časť), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 so zeleným podkladom. Tlačivá sú vytlačené v zelenej farbe.

(1a) Jednotlivé výtlačky sú takto farebne označené:

a) v tlačivách podľa vzorov v dodatkoch I a III sú

– výtlačky č. 1, 2, 3 a 5 na pravej strane označené červeným, zeleným, žltým, prípadne modrým pásom,

– výtlačky č. 4, 6, 7 a 8 na pravej strane označené modrým, červeným, zeleným, prípadne žltým prerušovaným pásom,

b) v tlačivách podľa vzorov v dodatkoch II a IV sú výtlačky č. 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 na pravej strane označené pásom a vpravo od neho prerušovaným pásom červenej, zelenej, žltej a modrej farby.

Tieto pásy sú široké asi 3 mm. Prerušovaný pás pozostáva zo štvorcov s rozmerom strany 3 mm a medzier 3 mm.

(2) Tlačivá majú formát 210 x 297 mm, pričom v ich dĺžke sú prípustné odchýlky od -5 do +8 mm.

(3) Zmluvné strany môžu určiť, aby na tlačivách bol uvedený názov, adresa alebo značka tlačiarne.

(4) V ľavom hornom rohu tlačiva môžu zmluvné strany vytlačiť skrátený názov zmluvnej strany. Okrem toho môžu slová „tranzitný režim Spoločenstva“ nahradiť slovami „spoločný tranzitný režim“. Doklady s týmto skráteným označením alebo jedným z týchto údajov musia byť uznané ostatnými zmluvnými stranami.

Článok 3

(1) Ak sa na splnenie formalít použijú verejné alebo súkromné počítačové systémy, príslušné úrady na základe žiadosti povolia, aby deklaranti nahradili podpis rukou porovnateľným technickým spôsobom, založeným prípadne na kóde, ktorý má rovnaké právne dôsledky ako vlastnoručný podpis.

DODATOK I

VZORY TLAČÍV NA TRANZITNÉ VYHLÁSENIE T1 ALEBO T2

Príloha 03-1-1

DODATOK II

VZORY ALTERNATÍVNE POUŽÍVANÝCH TLAČÍV NA TRANZITNÉ VYHLÁSENIE T1 ALEBO T2

Príloha 03-2-1

DODATOK III

VZORY DOPLNKOVÝCH TLAČÍV K TLAČIVÁM PODĽA VZOROV V DODATKU 1

Príloha 03-3-1

DODATOK IV

VZORY DOPLNKOVÝCH TLAČÍV K TLAČIVÁM PODĽA VZOROV V DODATKU II

Príloha 03-4-1

DODATOK V

OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV PODĽA DODATKOV I A III, NA KTORÉ SA ÚDAJE MUSIA PREPÍSAŤ (vrátane výtlačku č. 1)

Odsek číslo Číslo výtlačku Odsek číslo Číslo výtlačku
I. Odseky pre deklarantov
1 1 až 8 31 1 až 8
  s výnimkou strednej 32 1 až 8
  časti: 1 až 3 33 ľavá časť: 1 až 8
2 1 až 5 1)  ostatné: 1 až 3
3 1 až 8 35 1 až 8
4 1 až 8 38 1 až 8
5 1 až 8 40 1 až 5 1)
6 1 až 8 44 1 až 5 1)
8 1 až 5 1)   
15 1 až 8 50 1 až 8
17 1 až 8 51 1 až 8
18 1 až 5 1) 52 1 až 8
19 1 až 5 1) 53 1 až 8
21 1 až 5 1) 54 1 až 4
25 1 až 5 1) 55 -
27 1 až 5 1) 56 -
II. Odseky pre colný úrad
C 1 až 5 2) G -
D 1 až 4 H -
E - I -
F -   

DODATOK VI

OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV PODĽA DODATKOV II A IV, NA KTORÉ SA ÚDAJE MUSIA PREPÍSAŤ
(vrátane výtlačku č. 1)

Odsek číslo Číslo výtlačku Odsek číslo Číslo výtlačku
I. Odseky pre deklarantov
1 1 až 4 31 1 až 4
s výnimkou strednej 32 1 až 4
časti: 1 až 3 33 ľavá časť: 1 až 4
2 1 až 4 ostatné: 1 až 3
3 1 až 4 35 1 až 4
4 1 až 4 38 1 až 4
5 1 až 4 40 1 až 4
6 1 až 4 44 1 až 4
8 1 až 4
15 1 až 4 50 1 až 4
17 1 až 4 51 1 až 4
18 1 až 4 52 1 až 4
19 1 až 4 53 1 až 4
21 1 až 4 54 1 až 4
25 1 až 4 55 -
27 1 až 4 56 -
II. Odseky pre colný úrad
C 1 až 4 G -
D/J 1 až 4 H -
E/J - I -
F -

DODATOK VII

SPÔSOB VYPLŇOVANIA TLAČÍV POUŽÍVANÝCH NA TRANZITNÉ VYHLÁSENIA T1 A T2

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

A. Skladba tlačív

Tlačivá uvedené v dodatkoch I až IV tejto prílohy sa používajú pri preprave tovaru v režime T1 alebo T2 medzi zmluvnými stranami (s výnimkou prípadov zjednodušení tranzitného režimu pre určité druhy prepráv).

Z tlačív uvedených v dodatkoch I a III tejto prílohy sa môžu použiť iba výtlačky č. 1, 4, 5 a 7:

– výtlačok č. 1 je určený pre úrady krajiny odoslania/vývozu (formality vývozu a tranzitného režimu),

– výtlačok č. 4 je určený pre úrad určenia (formality tranzitného režimu a dôkaz o štatúte tovaru Spoločenstva),

– výtlačok č. 5 sa používa ako spätný list v režime tranzitu,

– výtlačok č. 7 je určený pre štatistické účely krajiny určenia (formality tranzitného režimu a v krajine určenia/dovozu).

(Výtlačok č. 7 môžu zmluvné strany použiť podľa potreby na iné administratívne účely.)

Tlačivá uvedené v dodatkoch II a IV tejto prílohy môžu byť taktiež použité hlavne v prípadoch, keď sa vyhlásenia vyhotovujú počítačovou technikou. V týchto prípadoch sa musia použiť dva zväzky tlačív, ktoré obsahujú vždy minimálne výtlačky č. 1/6, 2/7 a 4/5; prvý zväzok s prihliadnutím na požadované údaje zodpovedá uvedeným výtlačkom č. 1 a 4 a druhý zväzok výtlačkom č. 5 a 7.

V takýchto prípadoch sa musí v každom použitom zväzku tlačív zvýrazniť číslovanie príslušných výtlačkov tak, že čísla na okraji nepoužitých výtlačkov sa prečiarknu.

Každý zväzok tlačív je vyhotovený tak, aby údaje požadované na rôznych výtlačkoch sa pomocou chemického náteru objavili v priepise.

Sú prípady, keď na mieste určenia treba preukázať, že tovar má štatút Spoločenstva bez toho, aby bol použitý režim T1 alebo T2. V týchto prípadoch sa použijú tlačivá, ktoré zodpovedajú výtlačku č. 4 vzoru uvedeného v dodatku I alebo výtlačku č. 4/5 vzoru uvedeného v dodatku II. Tieto tlačivá sa prípadne doplnia jedným alebo viacerými tlačivami, ako je výtlačok č. 4 alebo výtlačok č. 4/5 vzoru tlačív uvedených v dodatkoch III, prípadne IV, alebo vzoru tlačív uvedených v dodatkoch I, prípadne II, ak sa na vyhotovenie použije počítačová technika, a v tom prípade sa nepoužijú doplnkové tlačivá podľa vzoru v dodatkoch III a IV.

Deklaranti môžu pre svoje potreby vytlačiť aj zväzky tlačív podľa ich voľby, ak tlačivá sú rovnaké ako úradný vzor.

B. Požadované údaje

Tlačivá obsahujú všetky údaje, ktoré môžu rôzne krajiny požadovať. Niektoré odseky musia byť vyplnené vždy a niektoré treba vyplniť iba vtedy, ak ich vyplnenie krajina, v ktorej sa uplatňujú formality, požaduje. Na tento účel treba venovať osobitnú pozornosť tej časti týchto pokynov, ktorá sa týka vyplňovania jednotlivých odsekov.

V každom prípade maximálny zoznam odsekov, ktoré sa vyplňujú, je takýto:

– odseky 1 (s výnimkou strednej časti), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (ľavá časť), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 (odseky so zeleným podkladom).

C. Spôsob vypisovania tlačiva

Tlačivá sa vypisujú písacím strojom alebo mechanograficky alebo iným podobným spôsobom. Môžu byť čitateľne vyplnené aj plniacim alebo guľôčkovým perom tlačenými písmenami. Na uľahčenie vypisovania písacím strojom je potrebné tlačivo nastaviť tak, aby sa prvé písmeno údajov v odseku 2 zapísalo do nastavovacieho okienka v jeho ľavom hornom rohu.

V tlačivách sa nesmie gumovať ani prepisovať. Prípadné opravy sa vykonajú tak, že sa pôvodný údaj prečiarkne a vedľa neho sa napíše správny údaj. Každá takáto oprava musí byť tým, kto ju vykonal, potvrdená a overená príslušnými úradmi. Tieto úrady môžu prípadne požadovať predloženie nového vyhlásenia.

Okrem toho môžu byť tlačivá namiesto uvedených spôsobov vyhotovené a vyplnené reprodukčnou technikou; to však za predpokladu, že predpisy týkajúce sa vzoru tlačív, papiera a formátu, použitého jazyka, čitateľnosti, zákazu gumovania a prepisovania, ako aj opráv sa dodržia.

Vyplniť sa musia iba odseky označené číslami. Ostatné odseky označené veľkými písmenami sú určené výlučne na úradné záznamy.

Výtlačok, ktorý má zostať v úrade odoslania, musí vlastnoručne podpísať hlavný zodpovedný. Hlavný zodpovedný alebo jeho splnomocnený zástupca preberá svojím podpisom v zmysle prílohy I dohovoru zodpovednosť za všetky údaje požadované v bode B súvisiace s tranzitným režimom.

ČASŤ II

POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM ODSEKOM

I. Formality v krajine odoslania

Odsek 1: Deklarácia

V pravej časti tohto odseku sa uvádzajú tieto údaje:

1. tovar odosielaný v režime T2 z jedného členského štátu Spoločenstva do iného alebo odosielaný ďalej: T2,

2. tovar odosielaný v režime T2 z jedného členského štátu Spoločenstva do štátu EZVO alebo z neho odosielaný ďalej: T2,

3. tovar odosielaný alebo vyvážaný v režime T1:T1,

4. zásielka pozostávajúca z tovaru Spoločenstva a z tovaru, ktorý nemá štatút Spoločenstva, pri ktorej sú na každý druh tovaru použité osobitné doplnkové tlačivá alebo ložné listy: T,

5. odosielanie alebo ďalšie odosielanie/spätný vývoz tovaru bez použitia režimu T2, avšak pri použití dokladu na preukázanie štatútu Spoločenstva: T2L.

Odsek 2: Odosielateľ/Vývozca

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Tu sa uvádza priezvisko a meno, prípadne firma a úplná adresa. Čo sa týka čísla, môžu ho zmluvné strany požadovať (číslom je identifikačné číslo pridelené príslušnými úradmi na daňové, štatistické alebo iné účely).

Pri zberných zásielkach môžu zmluvné strany požadovať uvedenie zápisu „rôzne“ a pripojenie zoznamu všetkých odosielateľov k vyhláseniu.

Odsek 3: Tlačivá

Uvedie sa poradové číslo v spojení s celkovým počtom použitých zväzkov tlačív a doplnkových tlačív (napr. ak je predložené jedno tlačivo s dvoma doplnkovými tlačivami, označí sa tlačivo číslom 1/3, prvé doplnkové tlačivo číslom 2/3 a druhé doplnkové tlačivo číslom 3/3).

Ak sa vyhlásenie týka iba jednej položky tovaru (vyplnený je iba jeden odsek „popis tovaru“), v odseku 5 sa uvedie číslo 1 a odsek 3 sa nevyplní.

Ak sa namiesto jedného zväzku tlačív s 8 výtlačkami použijú dva zväzky so 4 výtlačkami, obidva spolu sa považujú za jeden zväzok tlačív.

Odsek 4: Ložné listy

Uvádza sa počet priložených ložných listov alebo príslušnými úradmi schválených obvyklých obchodných dokladov, v ktorých je tovar popísaný (číslom).

Odsek 5: Položky

Uvádza sa celkový počet deklarantom prihlásených položiek tovaru na všetkých použitých tlačivách a doplnkových tlačivách (alebo ložných listoch alebo obvyklých obchodných dokladoch). Počet položiek tovaru je rovnaký ako počet odsekov „popis tovaru“, ktoré musia byť vyplnené.

Odsek 6: Nákladové kusy spolu

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa celkový počet nákladových kusov v príslušnej zásielke.

Odsek 8: Príjemca

Uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a úplná adresa osoby (osôb) alebo firmy (firiem), ktorej (ktorým) má byť tovar dodaný. Zmluvné strany však môžu povoliť, aby sa tento odsek nevyplnil, ak príjemca má sídlo mimo územia zmluvných strán.

Uvádzanie identifikačného čísla v tomto prípade závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Odsek 15: Krajina odoslania/vývozu

Uvádza sa krajina, z ktorej sa tovar odosiela/vyváža.

Odsek 17: Krajina určenia

Uvádza sa príslušná krajina.

Odsek 18: Poznávacia značka a štátna príslušnosť dopravného prostriedku pri odchode

Uvádza sa poznávacia značka alebo názov (názvy) dopravného prostriedku (prostriedkov) (nákladné auto, loď, vagón, lietadlo), na ktorom je tovar naložený v čase jeho predloženia colnému úradu, na ktorom sa plnia formality vývozu alebo tranzitu, ako aj štátna príslušnosť tohto dopravného prostriedku (alebo – pri viacerých dopravných prostriedkoch – štátna príslušnosť ťahajúceho alebo posúvajúceho dopravného prostriedku) podľa kódov na to určených (napr. ak majú ťahač a náves rozdielne poznávacie značky, uvedú sa poznávacie značky ťahača a návesu a štátna príslušnosť ťahača).

V prípade poštovej prepravy a prepravy pevne zabudovaným potrubím alebo vedením údaje o poznávacej značke a štátnej príslušnosti sa neuvádzajú.

V iných prípadoch závisí od posúdenia každej zmluvnej strany, či bude údaj o štátnej príslušnosti požadovať.

Odsek 19: Kontajnery

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Uvádzajú sa údaje s použitím kódov uvedených v dodatku IX tejto prílohy a podľa vedomosti v čase uplatňovania vývozných alebo tranzitných formalít, ktoré zodpovedajú predpokladaným údajom pri prekročení hranice vývoznej krajiny.

Odsek 21: Poznávacia značka a štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Uvádzanie poznávacej značky závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Uvádzanie štátnej príslušnosti je povinné.

Pri poštovej preprave, železničnej preprave alebo pri preprave pevne zabudovaným potrubím alebo vedením údaje o poznávacej značke a štátnej príslušnosti sa neuvádzajú.

Uvádza sa druh dopravného prostriedku s použitím na to určeného kódu (nákladné auto, loď, vagón, lietadlo), ďalej poznávacia značka, napr. uvedením ŠPZ alebo názvu predpokladaného aktívneho dopravného prostriedku (hnacieho), ktorý sa použije pri prekročení hranice krajiny odoslania/vývozu, a štátna príslušnosť tohto aktívneho dopravného prostriedku, ak je pri uplatňovaní vývozných alebo tranzitných formalít známa.

V prípade kombinovanej dopravy alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom sa rozumie ten, ktorý zabezpečuje pohyb súpravy (napr. v prípade nákladného auta na námornej lodi je aktívnym dopravným prostriedkom loď; v prípade ťahača s návesom je aktívnym dopravným prostriedkom ťahač).

Odsek 25: Druh dopravy na hranici

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Príslušným kódom uvedeným v dodatku IX sa uvedie predpokladaný aktívny dopravný prostriedok, na ktorom bude tovar prepravovaný pri výstupe z krajiny odoslania/vývozu.

Odsek 27: Miesto naloženia

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany.

Uvádza sa miesto, kde bude tovar pri plnení vývozných alebo tranzitných formalít naložený na aktívny dopravný prostriedok, na ktorom prekročí hranice krajiny vývozu/odoslania podľa kódu na to určeného.

Odsek 31: Nákladové kusy a popis tovaru, značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh

Uvedú sa údaje o značkách, číslach a druhu nákladových kusov alebo obalov, v prípade voľne loženého tovaru počet kusov tovaru, prípadne údaj „voľne“ a vždy obvyklé obchodné označenie tovaru. Ak sa vyplňuje odsek 33 „Kód tovaru“, musí byť označenie tovaru také presné, aby bolo možné jeho zaradenie do príslušnej podpoložky colného sadzobníka. Tento odsek musí ďalej obsahovať údaje potrebné na prípadné osobitné úpravy (spotrebné dane a pod.). V prípade prepravy tovaru kontajnermi sa musia uviesť evidenčné čísla všetkých kontajnerov.

Odsek 32: Číslo položky

Uvedie sa poradové číslo príslušnej položky tovaru v súvislosti s počtom použitých tlačív a prepravovaných položiek tovaru – porovnaj poznámku k odseku 5.

Ak sa vyhlásenie týka iba jednej položky tovaru, zmluvné strany môžu rozhodnúť, aby sa tento odsek nevyplnil, pretože v odseku 5 musí byť uvedené číslo 1.

Odsek 33: Kód tovaru

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa príslušné číslo podľa dodatku IX.

Pri vyplňovaní tranzitných vyhlásení T2 v niektorom štáte EZVO sa tento odsek musí vyplniť iba vtedy, ak je na predchádzajúcom doklade T2 tento kód uvedený; v takom prípade sa uvedie ten istý kód, ako je na predchádzajúcom doklade T2.

Odsek 35: Hrubá hmotnosť

Uvádza sa hrubá hmotnosť tovaru deklarovaného v odseku 31 vyjadrená v kilogramoch. Hrubou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu s výnimkou cisterien a iných prepravných zariadení.

Ak jedno vyhlásenie obsahuje viac položiek tovaru, stačí údaj o hrubej hmotnosti uviesť v prvom odseku 35, ostatné odseky 35 sa v tomto prípade nevyplňujú.

Odsek 38: Vlastná hmotnosť

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru deklarovaného v odseku 31 vyjadrená v kilogramoch. Vlastnou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť tovaru bez akýchkoľvek obalov.

Pri vyplňovaní tranzitných vyhlásení T2 v niektorom štáte EZVO sa tento odsek musí vyplniť iba vtedy, ak je na predchádzajúcom doklade T2 tento údaj uvedený.

Odsek 40: Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. (Odkaz na doklady colného konania, ktoré predchádzalo odoslaniu/vývozu.)

Odsek 44: Osobitné záznamy – predložené doklady – osvedčenia a povolenia

Uvádzajú sa údaje, ktoré sa prípadne v krajine odoslania/vývozu požadujú na základe osobitných predpisov, ako aj odkaz na čísla dokladov predložených spolu s vyhlásením (poradové čísla kontrolných výtlačkov T5, čísla vývozných licencií alebo povolení, údaje o veterinárnych alebo fytokaranténnych opatreniach, čísla konosamentov atď.). V časti „kód osobitných záznamov“ (O.Z.) sa prípadne uvedie kód pre osobitné záznamy, ktorý sa môže v rámci tranzitného režimu požadovať. Táto časť odseku sa vyplní len v prípade, ak sa na vyhotovenie vyhlásenia použije výpočtová technika.

Odsek 50: Hlavný zodpovedný (splnomocnený zástupca, miesto a dátum, podpis)

Uvádza sa priezvisko a meno, prípadne firma a úplná adresa hlavného zodpovedného a číslo, ktoré mu príslušné úrady pridelili. Prípadne sa uvádza priezvisko a meno alebo firma splnomocneného zástupcu, ktorý sa podpisuje za hlavného zodpovedného.

Bez dotknutia osobitných predpisov o používaní výpočtovej techniky musí byť výtlačok, ktorý zostáva v mieste odoslania, podpísaný deklarantom vlastnoručne. Ak je deklarantom právnická osoba, musí podpisujúca osoba k svojmu podpisu uviesť aj svoje meno a priezvisko a postavenie vo firme.

Odsek 51: Predpokladané hraničné colnice (a krajina)

Uvádza sa vstupný colný úrad každej zmluvnej strany, cez ktorej územie má byť zásielka prepravovaná, alebo ak bude prepravovaná cez iné územie ako územie zmluvnej strany, výstupný colný úrad, ktorým bude zásielka z územia zmluvných strán vystupovať. Hraničné colné úrady sú uvedené v „zozname úradov príslušných pre tranzitný režim“. Za údaj o príslušnom úrade sa uvedie kód príslušnej krajiny.

Odsek 52: Zabezpečenie

Uvádza sa spôsob zabezpečenia pre daný režim podľa kódu na to určeného, prípadne doplnený číslom potvrdenia o záruke alebo záručného dokladu a údajom o úrade prijímania záruk.

Ak celková alebo jednotlivá záruka nie je platná vo všetkých zmluvných stranách alebo ak hlavný zodpovedný niektoré zmluvné strany z platnosti celkovej záruky vylúči, uvedú sa v časti „neplatí pre“ príslušné zmluvné strany podľa kódov na to určených.

Odsek 53: Colnica určenia (a krajina)

Uvádza sa príslušný úrad, ktorému sa má tovar pri ukončení tranzitného režimu predložiť. Úrady určenia sú uvedené v „zozname úradov príslušných pre tranzitný režim“.

Za údaj o príslušnom úrade sa uvedie kód príslušnej krajiny.

II. Formality počas prepravy

Môže sa stať, že od odoslania tovaru z miesta odoslania a časom jeho dodania na miesto určenia sa musia uviesť určité údaje do výtlačkov tranzitného dokladu sprevádzajúcich tovar. Tieto údaje sa týkajú prepravy a počas tranzitného režimu ich uvádza dopravca, ktorý je zodpovedný za dopravný prostriedok, na ktorom je tovar bezprostredne naložený. Tieto údaje môžu byť uvedené rukou tak, aby boli čitateľné. V takom prípade sa tlačivá vyplňujú atramentom alebo guľôčkovým perom paličkovým písmom.

Tieto údaje, ktoré sú iba na výtlačkoch č. 4 a 5, sa vzťahujú na tieto prípady:

– Prekládky – vyplní sa odsek 55.

Odsek 55: Prekládky

Prvé tri riadky tohto odseku vyplní dopravca v prípade, keď je tovar počas tranzitu preložený z jedného dopravného prostriedku na druhý alebo z jedného kontajnera do druhého.

Upozorňuje sa na to, že dopravca sa v prípade prekládky musí spojiť s príslušnými úradmi, najmä ak sa vyžaduje priloženie nových uzáver, alebo na účely úradného potvrdenia tranzitného dokladu.

Ak colný úrad povolil prekládku bez priameho dohľadu, dopravca musí do tranzitného dokladu uviesť príslušný záznam a na účely úradného potvrdenia vyrozumieť najbližší colný úrad, ktorému sa musí tovar predložiť.

– Iné udalosti – vyplní sa odsek 56.

Odsek 56: Iné udalosti počas prepravyÄsituácia a prijaté opatrenia

Tento odsek sa vyplňuje podľa miery zodpovednosti v rámci tranzitného režimu.

Ak je tovar naložený na návese a počas prepravy je potrebná iba výmena ťahača (s čím nie je spojená prekládka tovaru), uvedie sa v tomto odseku poznávacia značka a štátna príslušnosť nového ťahača. V týchto prípadoch sa potvrdenie príslušných úradov nevyžaduje.

ČASŤ III

POZNÁMKY K DOPLNKOVÝM TLAČIVÁM

A. Doplnkové tlačivá možno použiť iba vtedy, keď treba uviesť viac položiek tovaru (porovnaj odsek 5). Možno ich použiť len s tlačivom podľa dodatku I alebo II.

B. Poznámky v častiach I a II platia aj pre doplnkové tlačivá, ale s tým, že

– v pravej časti odseku 1 sa uvedú skratky T1 bis alebo T2 bis,

– použitie odsekov 2 a 8 doplnkového tlačiva podľa vzoru uvedeného v dodatku III, ako aj odseku 2/8 doplnkového tlačiva podľa vzoru uvedeného v dodatku IV závisí od posúdenia každej zmluvnej strany; v tomto odseku môže byť uvedené iba priezvisko a meno, prípadne jeho číslo.

C. Pri použití doplnkových tlačív sa musia nevyplnené odseky „popis tovaru“ prečiarknuť, aby bolo ich neskoršie vyplnenie vylúčené.

DODATOK VIII

SPÔSOB VYPLŇOVANIA TLAČÍV NA VYHOTOVENIE DOKLADU O ŠTATÚTE TOVARU SPOLOČENSTVA, KTORÝ NIE JE PREPRAVOVANÝ V REŽIME T2
(tranzitný doklad č. T2L)

A. Skladba tlačív

1. Tranzitný doklad T2L, ktorým sa preukazuje, že tovar má štatút Spoločenstva, sa vyhotovuje podľa ustanovení článkov 7 a 8 prílohy II.

2. Deklarant je povinný vyplniť iba odseky, ktoré sú uvedené v hornej časti tlačiva pod nadpisom „Dôležité upozornenie“.

3. Tlačivá sa vyplňujú písacím strojom alebo mechanograficky alebo iným podobným spôsobom. Môžu byť čitateľne vyplnené aj plniacim alebo guľôčkovým perom tlačeným písmom.

4. V tlačivách sa nesmie gumovať ani prepisovať. Prípadné opravy sa vykonajú tak, že sa pôvodný údaj prečiarkne a vedľa neho sa uvedie správny údaj. Každá takáto oprava musí byť tým, kto ju vykonal, potvrdená a overená príslušnými úradmi. Tieto úrady môžu prípadne požadovať predloženie nového vyhlásenia.

5. Tranzitné doklady T2L sa vyplňujú v jazyku povolenom príslušnými úradmi krajiny odoslania.

6. Voľný priestor nevyplnených odsekov, ktoré má vyplniť deklarant, sa musia prečiarknuť tak, aby sa zabránilo neskoršiemu dopisovaniu údajov.

7. Tranzitné doklady T2L sa používajú podľa časti III prílohy II.

B. Údaje k jednotlivým odsekom

Odsek 1: Deklarácia

V pravej časti sa uvedie skratka „T2L“.

Pri použití doplnkových tlačív sa v pravej časti ich odsekov 1 uvedie skratka „T2L bis“.

Odsek 2: Odosielateľ/Vývozca

Použitie tohto odseku závisí od posúdenia každej zmluvnej strany. Uvádza sa tu priezvisko a meno, príp. firma a úplná adresa. Čo sa týka čísla, môžu ho zmluvné strany požadovať (číslom sa rozumie identifikačné číslo pridelené príslušnými úradmi na daňové, štatistické alebo iné účely). Pri zberných zásielkach môžu zmluvné strany požadovať uvedenie zápisu „rôzne“ a pripojenie zoznamu všetkých odosielateľov.

Odsek 3: Tlačivá

Uvedie sa poradové číslo v spojení s celkovým počtom použitých tlačív.

Príklady: Ak bude tranzitný doklad T2L vyhotovený iba na jednom tlačive, uvedie sa č. 1/1; ak bude predložený tranzitný doklad T2L s jedným doplnkovým tlačivom T2L bis, doklad T2L sa označí č. 1/2 a doplnkové tlačivo č. 2/2; ak bude predložený tranzitný doklad T2L s dvoma doplnkovými tlačivami T2L bis, doklad T2L sa označí č. 1/3, prvé doplnkové tlačivo č. 2/3 a druhé doplnkové tlačivo č. 3/3.

Odsek 4: Ložné listy

Uvedie sa počet ložných listov pripojených k tranzitnému dokladu T2L.

Odsek 5: Položky

Uvádza sa celkový počet položiek tovaru prihlásených deklarantom na všetkých použitých tlačivách (T2L a doplnkových tlačivách alebo ložných listoch). Počet položiek tovaru je rovnaký ako počet odsekov „popis tovaru“, ktoré musia byť vyplnené.

Odsek 14: Deklarant/zástupca

Uvádza sa priezvisko a meno, príp. firma a úplná adresa deklaranta podľa pravidiel príslušných ustanovení. Ak deklarant a odosielateľ je tá istá osoba, uvedie sa údaj „odosielateľ“. Čo sa týka čísla, môžu ho zmluvné strany požadovať (číslom sa rozumie identifikačné číslo pridelené príslušnými úradmi na daňové, štatistické alebo iné účely).

Odsek 31: Nákladové kusy a popis tovaru, značky a čísla – č. kontajnera – počet a druh

Uvedú sa značky, čísla a druh nákladových kusov alebo – v prípade voľne loženého tovaru – počet predmetov uvedených v tranzitnom doklade, prípadne údaj „voľne“, ako aj údaje potrebné na stotožnenie tovaru; ako popis tovaru slúži obvyklé obchodné označenie tovaru; ak sa vyplňuje odsek 33 „Kód tovaru“, musí byť označenie tovaru také presné, aby bolo možné jeho zaradenie do príslušnej podpoložky colného sadzobníka. Tento odsek musí ďalej obsahovať údaje potrebné na prípadné osobitné úpravy (spotrebné dane a pod.). V prípade prepravy tovaru kontajnermi sa musia uviesť evidenčné čísla všetkých kontajnerov.

Odsek 32: Číslo položky

Uvedie sa poradové číslo príslušnej položky tovaru v súvislosti s počtom položiek tovaru uvedených na všetkých tlačivách T2L a na pripojených tlačivách (porovnaj poznámku k odseku 5).

Odsek 33: Kód tovaru

V štáte EZVO sa tento odsek musí vyplniť iba vtedy, ak je na predchádzajúcom doklade T2 tento kód uvedený; v tomto odseku sa uvedie ten istý kód ako na predchádzajúcom doklade T2.

Odsek 35: Hrubá hmotnosť

Uvádza sa hrubá hmotnosť tovaru deklarovaného v odseku 31 vyjadrená v kilogramoch. Hrubou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu s výnimkou cisterien a iných prepravných zariadení.

Ak jedno vyhlásenie obsahuje viac položiek tovaru, stačí údaj o hrubej hmotnosti uviesť v prvom odseku 35, ostatné odseky 35 sa v tomto prípade nevyplňujú.

Odsek 38: Vlastná hmotnosť

V štáte EZVO sa tento odsek musí vyplniť iba vtedy, ak je na predchádzajúcom doklade T2 tento údaj uvedený.

Uvádza sa vlastná hmotnosť tovaru deklarovaného v odseku 31 vyjadrená v kilogramoch. Vlastnou hmotnosťou sa rozumie hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu.

Odsek 40: Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Pri preprave tovaru na podklade karnetu TIR, v lodnej doprave na podklade Rýnskeho manifestu alebo na podklade karnetu ATA sa podľa okolností uvedie skratka „TIR“, „Rýnsky manifest“ alebo „ATA“, ako aj číslo a dátum vyhotovenia príslušného dokladu.

Odsek 44: Osobitné záznamy – predložené doklady – osvedčenia a povolenia

V štáte EZVO sa tento odsek musí vyplniť iba vtedy, ak predchádzajúci doklad T2L tento údaj obsahuje; v tomto prípade sa uvedú rovnaké údaje ako v predchádzajúcom doklade T2.

Odsek 54: Miesto a dátum, podpis a meno deklaranta/zástupcu

Bez dotknutia osobitných predpisov o používaní výpočtovej techniky musí tranzitný doklad T2L podpísať deklarant s uvedením svojho mena a priezviska. Ak je deklarant právnická osoba, musí podpisujúca osoba k svojmu podpisu uviesť aj svoje meno, priezvisko a postavenie vo firme.

DODATOK IX

KÓDY POUŽÍVANÉ PRI VYPLŇOVANÍ TLAČÍV NA VYHOTOVENIE TRANZITNÝCH VYHLÁSENÍ T1 A T2

Odsek 1: Deklarácia

(Pozri dodatok VII.)

Odsek 19: Kontajnery

0 - Tovar nie je prepravovaný v kontajneroch

1 - Tovar je prepravovaný v kontajneroch

Odsek 25: Druh dopravy na hranici

Kódy sú uvedené v nasledujúcom zozname:

Kódy dopravných odvetví, pošta a iné druhy prepráv

A. Jednomiestny kód (povinný)

B. Dvojmiestny kód (druhé číslo závisí od posúdenia zmluvných strán)

1 A B Označenie
1 10 námorná doprava
12 vagón na námornej lodi
16 cestné vozidlo s vlastným pohonom
na námornej lodi
17 príves alebo náves na námornej lodi
18 riečna loď na námornej lodi
2 20 železničná doprava
23 cestné vozidlo na železničnom vagóne
3 30 cestná doprava
4 40 letecká doprava
5 50 poštové zásielky
7 70 pevne zabudované dopravné zariadenia
8 80 vnútrozemská lodná doprava
9 90 vlastný pohon

Odsek 27: Miesto naloženia/vyloženia

Kódy určia zmluvné strany.

Odsek 33: Kód tovaru

Ľavá časť

V Spoločenstve sa uvádza osem čísel kombinovanej nomenklatúry. V štátoch EZVO sa v ľavej časti uvádza šesť čísel harmonizovaného systému popisu a označovania tovaru; pri dokladoch T2 alebo T2L možno prípadne požadovať ďalšie údaje.

Ostatné časti

Treba vyplniť s použitím osobitných kódov zmluvných strán (údaj by sa mal začínať bezprostredne za ľavou časťou).

Odsek 51: Predpokladané hraničné colnice

Označenie krajín

Belgicko B alebo BE
Spojené kráľovstvo GB
Dánsko DK
Švajčiarsko CH
Nemecko D alebo DE
Rakúsko A alebo AT
Grécko EL alebo GR
Španielsko ES
Francúzsko FR
Portugalsko PT
Írsko IRL alebo IE
Nórsko NO
Taliansko IT
Švédsko SE
Luxembursko LU
Fínsko FI
Holandsko NL
Island IS

Odsek 52: Zabezpečenie

Údaj o spôsobe zabezpečenia. Uvádzajú sa tieto kódy:

Vecný údaj Kód Iné požadované údaje
Celková záruka 1 - číslo potvrdenia o záruke
- úrad prijímania záruk
Jednotlivá záruka. 2
Zloženie hotovosti 3
Paušálna záruka. 4
Oslobodenie od zabezpečenia (časť IV príl. I) 6
Oslobodenie od zabezpečenia na ceste medzi miestom odoslania a prvou hraničnou colnicou [čl. 10 ods. 2 písm. b) dohovoru] 7
Oslobodenie od zabezpečenia pre určité verejné zariadenia 8

Údaje krajín

Uvádzajú sa kódy určené pre odsek 51.

Odsek 53: Colnica určenia (a krajina)

Uvádzajú sa kódy určené pre odsek 51.

Příloha 04

PRÍLOHA IV

ÚRADNÁ POMOC PRI VYMÁHANÍ POHĽADÁVOK

Cieľ

Článok 1

Táto príloha stanovuje pravidlá, ktoré zaručujú vymáhanie pohľadávok uvedených v článku 3, ktoré vznikli v inej krajine. Vykonávacie predpisy sú uvedené v dodatku I tejto prílohy.

Vymedzenie pojmov

Článok 2

V zmysle tejto prílohy sa považuje za

- „dožadujúci úrad" - príslušný úrad krajiny, ktorý žiada o úradnú pomoc týkajúcu sa pohľadávok uvedených v článku 3,

- „dožiadaný úrad" - príslušný úrad krajiny, ktorému sa zasiela žiadosť o úradnú pomoc.

Rozsah platnosti

Článok 3

Táto príloha sa uplatňuje na

a) všetky pohľadávky súvisiace s článkom 11 odsekom 1 písmenom c) prílohy I, ktoré vznikli pri prepravách v režime T1 alebo T2 začatých po nadobudnutí účinnosti tejto prílohy,

b) úroky a náklady súvisiace s vymáhaním uvedených pohľadávok.

Poskytovanie a využívanie informácií

Článok 4

(1) Na žiadosť dožadujúceho úradu poskytuje dožiadaný úrad všetky informácie, ktoré sú mu potrebné pri vymáhaní pohľadávok.

Pri získavaní týchto informácií využíva dožiadaný úrad také právomoci, ktoré má pri vymáhaní takýchto pohľadávok podľa právnych a správnych predpisov tej krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad svoje sídlo.

(2) V žiadosti o informácie sa uvedie meno a adresa osoby, ktorej sa týkajú požadované informácie, ako aj údaje o druhu a výške pohľadávok, ktoré sú predmetom žiadosti.

(3) Dožiadaný úrad nie je povinný podávať také informácie,

a) ktoré by nemohol získať pri vymáhaní takých pohľadávok, ktoré by vznikli v krajine, kde má sídlo,

b) ktorými by sa prezradilo obchodné, priemyselné alebo služobné tajomstvo,

c) ktorých oznámením by mohla byť ohrozená bezpečnosť alebo verejný poriadok príslušnej krajiny.

(4) Dožiadaný úrad oznámi dožadujúcemu úradu, z akých dôvodov nemôže žiadosti o informácie vyhovieť.

(5) Informácie získané podľa tohto článku možno použiť výlučne na účely tohto dohovoru a poskytne sa im v krajine, kde boli oznámené, tá istá ochrana, aká sa poskytuje informáciám tohto druhu v tejto krajine podľa jej právnych predpisov. Tieto informácie možno využiť na iné účely len s písomným súhlasom príslušného úradu a s výhradou ním určených obmedzení.

(6) Žiadosť o informácie sa podáva na tlačive podľa vzoru uvedeného v dodatku II tejto prílohy.

Doručenie

Článok 5

(1) Na žiadosť dožadujúceho úradu doručí dožiadaný úrad príjemcovi podľa právnych predpisov o doručovaní príslušných právnych aktov platných v krajine, v ktorej má sídlo, všetky vydané nariadenia a rozhodnutia vrátane súdnych, ktoré súvisia s pohľadávkou alebo s jej vymáhaním.

(2) V žiadosti o doručenie sa uvedie meno a adresa príjemcu, údaje o druhu a predmete doručovaného nariadenia alebo rozhodnutia, prípadne aj meno a adresa dlžníka a v nariadení alebo v rozhodnutí uvedená pohľadávka, ako aj všetky ostatné dôležité údaje.

(3) Dožiadaný úrad oznámi bezodkladne dožadujúcemu úradu, čo sa vykonalo z podnetu tejto žiadosti o doručenie, najmä to, v ktorý deň bolo príjemcovi nariadenie alebo rozhodnutie doručené.

(4) Žiadosť o doručenie sa podáva na tlačive podľa vzoru uvedeného v dodatku III tejto prílohy.

Vybavovanie žiadosti o vymáhanie pohľadávok

Článok 6

(1) Na žiadosť dožadujúceho úradu vymáha dožiadaný úrad predmetné pohľadávky podľa právnych a správnych predpisov na vymáhanie takýchto pohľadávok vzniknutých v krajine, v ktorej má tento úrad sídlo.

(2) Na ten účel sa každá pohľadávka, ktorej sa týka žiadosť o vymáhanie, vybaví ako pohľadávka krajiny, v ktorej má sídlo dožiadaný úrad; ustanovenia článku 12 tým nie sú dotknuté.

Článok 7

(1) K žiadosti o vymáhanie pohľadávky, ktorú dožadujúci úrad postupuje dožiadanému úradu, musí sa pripojiť úradné vyhotovenie alebo overená kópia exekučného titulu vyhotoveného v krajine, kde má dožadujúci úrad sídlo, prípadne originály alebo overené kópie ďalších dokladov potrebných na vymáhanie.

(2) Dožadujúci úrad môže predložiť žiadosť o vymáhanie len vtedy, ak

a) pohľadávka alebo exekučný titul neboli napadnuté v krajine, v ktorej má dožadujúci úrad svoje sídlo,

b) tento úrad v krajine, v ktorej má svoje sídlo, už uskutočnil vymáhacie konanie, aké sa má vykonať na základe titulu uvedeného v odseku 1, a prijaté opatrenia neviedli k plnému umoreniu pohľadávky,

c) výška pohľadávky presahuje sumu 1 500 ECU. Táto suma vyjadrená v ECU sa prepočítava podľa ustanovení článku 51 prílohy II na národné meny.

(3) V žiadosti o vymáhanie sa uvedie meno a adresa osoby, ktorej sa žiadosť týka, údaj o druhu a výške hlavnej pohľadávky, úroky a náklady, ako aj ostatné dôležité údaje.

(4) V žiadosti o vymáhanie sa okrem toho uvedie vyhlásenie dožadujúceho úradu s uvedením dátumu, odkedy sa vymáha podľa práva krajiny, v ktorej má tento úrad sídlo a v ktorom sa potvrdzuje, že podmienky uvedené v odseku 2 sú splnené.

(5) Dožadujúci úrad zašle dožiadanému úradu bezodkladne podľa zistených poznatkov všetky potrebné informácie týkajúce sa skutočností, na ktorých základe bola predložená žiadosť o vymáhanie.

Článok 8

Exekučný titul sa podľa právnych a správnych predpisov krajiny, v ktorej má sídlo dožiadaný úrad, buď potvrdí, uzná alebo doplní, alebo nahradí iným titulom, ktorý umožňuje vymáhanie na území tejto krajiny.

Potvrdenie, uznanie alebo doplnenie exekučného titulu alebo jeho nahradenie sa vykonajú bezodkladne po prijatí žiadosti o vymáhanie. Môžu sa vykonať, ak bol exekučný titul v krajine dožadujúceho úradu riadne vydaný.

Ak vykonanie jednej z týchto formalít malo za následok skúmanie alebo napadnutie pohľadávky alebo exekučného titulu vydaného v krajine dožadujúceho úradu, uplatní sa článok 12.

Článok 9

(1) Vymáhanie sa uskutočňuje v národnej mene tej krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad svoje sídlo.

(2) Ak to pripúšťajú právne a správne predpisy krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad svoje sídlo, ten môže po konzultácii s dožadujúcim úradom poskytnúť osobe, ktorej sa žiadosť týka, pozhovenie, alebo umožniť splácanie v splátkach. Úroky vyrubené dožiadaným úradom na základe tohto pozhovenia sa prevedú krajine, v ktorej má sídlo dožadujúci úrad.

Rovnako všetky ostatné úroky, ktoré boli vyrubené v dôsledku oneskorenia platby podľa právnych a správnych predpisov krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad svoje sídlo, sa prevedú krajine, v ktorej má svoje sídlo dožadujúci úrad.

Článok 10

Vymáhané pohľadávky v krajine, v ktorej má dožiadaný úrad svoje sídlo, nie sú prednostné.

Článok 11

Dožiadaný úrad informuje dožadujúci úrad bezodkladne o opatreniach, ktoré urobil v súvislosti so žiadosťou o vymáhanie.

Napadnutie pohľadávky

Článok 12

(1) Ak v priebehu exekučného konania pohľadávku alebo titul vydaný v krajine, kde má dožadujúci úrad sídlo, napadla osoba, ktorej sa to týka, opravný prostriedok sa podá na príslušnom úrade krajiny, kde má dožadujúci úrad sídlo, podľa tam platných právnych predpisov. O začatí tohto konania musí dožadujúci úrad informovať dožiadaný úrad. O začatí konania môže dožiadaný úrad informovať aj osoba, ktorej sa to týka.

(2) Ak dožiadaný úrad dostal prostredníctvom dožadujúceho úradu alebo osoby, ktorej sa to týka, oznámenie uvedené v odseku 1, preruší exekučné konanie a počká na rozhodnutie príslušného úradu. V takom prípade môže dožiadaný úrad, ak to považuje za potrebné, bez dotknutia článku 13 prijať také opatrenia, aby bolo zabezpečené ďalšie vymáhanie pohľadávky, ak to právne a správne predpisy krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad sídlo, pri pohľadávkach takého druhu pripúšťajú.

(3) Ak sa podá opravný prostriedok proti exekučným úkonom v krajine, kde má sídlo dožiadaný úrad, podá sa na príslušnom úrade tejto krajiny podľa tam platných právnych a správnych predpisov.

(4) Ak je príslušným úradom, na ktorom sa podal opravný prostriedok podľa odseku 1, riadny súd alebo správny súd, rozhodnutie tohto súdu, ak je priaznivé pre dožadujúci úrad a umožňuje vymáhanie pohľadávky v krajine, kde má dožadujúci úrad sídlo, sa považuje za „exekučný titul" v zmysle článkov 6, 7 a 8 a pohľadávka sa vymáha na základe tohto rozhodnutia.

Zabezpečovacie opatrenia

Článok 13

(1) Na základe odôvodnenej žiadosti dožadujúceho úradu prijme dožiadaný úrad také opatrenia, aby sa zabezpečilo vymáhanie pohľadávky, ak to umožňujú právne a správny predpisy krajiny, v ktorej má sídlo.

(2) Pri uplatňovaní predchádzajúceho odseku sa primerane použijú ustanovenia článku 6, článku 7 odsekov 1, 3 a 5, ako aj ustanovenia článkov 8, 11, 12 a 14.

(3) Žiadosť sa predkladá na tlačive podľa vzoru uvedeného v dodatku IV tejto prílohy.

Výnimky

Článok 14

Dožiadaný úrad nie je povinný

a) poskytnúť úradnú pomoc podľa ustanovení článkov 6 až 13, ak vzhľadom na pomery dlžníka možno predpokladať, že vymáhanie takejto pohľadávky spôsobí vážnu ujmu hospodárskej alebo sociálnej povahy v krajine, kde má dožiadaný úrad sídlo,

b) vymáhať pohľadávku, ak je toho názoru, že by sa narušil verejný poriadok alebo iný verejný záujem krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad sídlo,

c) vymáhať pohľadávku, ak dožadujúci úrad na území krajiny, kde má sídlo, nevyčerpal všetky možnosti na jej vymáhanie.

Dožiadaný úrad oznámi dožadujúcemu úradu dôvody, ktoré mu neumožňujú poskytnúť úradnú pomoc.

Článok 15

(1) Otázky spojené s premlčaním sa riadia výlučne právom krajiny, v ktorej má dožadujúci úrad sídlo.

(2) Exekučné úkony vykonané dožiadaným úradom na základe žiadosti o úradnú pomoc, ktoré by v prípade ich vykonania dožadujúcim úradom podľa práva platného v krajine, kde má dožadujúci úrad sídlo, spôsobili zastavenie alebo prerušenie premlčacej lehoty, platia, ako keby boli vykonané naposledy menovanou krajinou.

Utajenie

Článok 16

Všetky písomnosti a informácie, ktoré boli poskytnuté dožiadanému úradu podľa tejto prílohy, môžu byť sprístupnené len týmto osobám alebo úradom:

a) osobe uvedenej v žiadosti o úradnú pomoc,

b) osobám alebo úradom zaoberajúcim sa vymáhaním pohľadávok, výlučne na účely vymáhania,

c) justičným úradom povereným rozhodovať právne spory o vymáhaní pohľadávok,

Jazyky

Článok 17

K žiadosti o úradnú pomoc, ako aj k príslušným dokladom sa pripojí ich preklad do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov krajiny dožiadaného úradu. Tento úrad však nemusí trvať na pripojení prekladu.

Náklady úradnej pomoci

Článok 18

Krajiny sa navzájom vzdávajú akejkoľvek náhrady nákladov, ktoré vznikli pri poskytovaní úradnej pomoci v zmysle tejto prílohy.

Krajina, v ktorej má sídlo dožadujúci úrad, zodpovedá krajine, v ktorej má sídlo dožiadaný úrad, za finančné následky úkonov, ktoré vzhľadom na bezdôvodné vymáhanie alebo na neplatnosť titulu vydaného v krajine, kde má dožadujúci úrad sídlo, budú sa považovať za neoprávnené.

Príslušné úrady

Článok 19

Krajiny si navzájom odovzdajú zoznam úradov príslušných vydávať alebo prijímať žiadosti o úradnú pomoc.

Články 20 až 22

(Táto príloha neobsahuje články 20 až 22.)

Doplňujúce ustanovenie

Článok 23

Ustanovenia tejto prílohy sa netýkajú možných uplatňovaných úkonov úradnej pomoci na základe už uzatvorených alebo budúcich dohôd alebo dohovorov medzi jednotlivými krajinami vrátane doručovania súdnych a iných právnych aktov.

Články 24 až 26

(Táto príloha neobsahuje články 24 až 26.)

DODATOK I

VYKONÁVACIE USTANOVENIA

ČASŤ I

ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1

(1) V tomto dodatku sú uvedené vykonávacie ustanovenia prílohy IV.

(2) V tomto dodatku sú uvedené aj vykonávacie ustanovenia prepočtu a prevodu vymáhaných súm.

ČASŤ II

ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE

Článok 2

(1) Žiadosť o informácie podľa článku 4 prílohy IV sa podáva písomne na tlačive podľa vzoru uvedeného v dodatku II. Musí byť potvrdená služobnou pečiatkou dožadujúceho úradu a podpísaná jedným z úradníkov tohto úradu oprávnených vyhotovovať takéto žiadosti.

(2) Dožadujúci úrad uvedie v žiadosti o informácie všetky ďalšie úrady, na ktoré takisto podal príslušnú žiadosť o informácie.

Článok 3

Žiadosť o informácie sa môže týkať týchto osôb:

a) hlavného dlžníka,

b) každej ďalšej osoby, ktorá podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej má dožadujúci úrad svoje sídlo, zodpovedá za zaplatenie pohľadávky. Ak je dožadujúcemu úradu známe, že tretia osoba je držiteľom majetku patriaceho niektorej osobe uvedenej v predchádzajúcom pododseku, môže sa žiadosť týkať aj tejto tretej osoby.

Článok 4

Dožiadaný úrad potvrdí bezodkladne písomne (napr. ďalekopisom alebo faxom) prijatie žiadosti o informácie, najneskôr však v lehote siedmich dní po jej prijatí.

Článok 5

(1) Len čo dožiadaný úrad získa požadované informácie, oznámi ich dožadujúcemu úradu.

(2) Ak požadované informácie ku konkrétnemu prípadu nemožno získať v primeranej lehote, oznámi to dožiadaný úrad dožadujúcemu úradu aj s uvedením dôvodov.

Po uplynutí šiestich mesiacov od okamihu, keď bolo doručenie žiadosti potvrdené, oznámi dožiadaný úrad dožadujúcemu úradu výsledok vyšetrenia týkajúci sa požadovaných informácií.

Dožadujúci úrad môže požiadať dožiadaný úrad na základe poskytnutých údajov o ďalšie vyšetrenie. Táto žiadosť musí byť podaná písomne (napr. ďalekopisom alebo faxom) v priebehu dvoch mesiacov po doručení oznámenia o výsledku doterajšieho vyšetrenia dožiadaného úradu. Dožiadaný úrad prešetruje túto žiadosť takisto ako pôvodnú žiadosť.

Článok 6

Ak sa dožiadaný úrad rozhodne nevyhovieť doručenej žiadosti o informácie, oznámi dožadujúcemu úradu so zreteľom na ustanovenia uvedené v článku 4 prílohy IV písomne dôvody, pre ktoré nemôže poskytnúť požadovanú úradnú pomoc. Dožiadaný úrad zašle toto oznámenie ihneď po rozhodnutí, najneskôr však pred uplynutím šiestich mesiacov od okamihu, keď bolo potvrdené doručenie žiadosti.

Článok 7

Dožadujúci úrad môže žiadosť o informácie zaslanú dožiadanému úradu kedykoľvek odvolať. Rozhodnutie o odvolaní žiadosti oznámi dožiadanému úradu písomne (napr. ďalekopisom alebo faxom).

ČASŤ III

ŽIADOSŤ O DORUČENIE

Článok 8

Žiadosť o doručenie sa podľa článku 5 prílohy IV podáva v dvoch vyhotoveniach písomne na tlačive podľa vzoru uvedeného v dodatku III. Musí byť potvrdená služobnou pečiatkou dožadujúceho úradu a podpísaná jedným z úradníkov tohto úradu oprávnených vyhotovovať takéto žiadosti.

K žiadosti uvedenej v predchádzajúcom pododseku musí byť pripojené v dvoch vyhotoveniach nariadenie (alebo rozhodnutie), o ktorého doručenie sa žiada.

Článok 9

Žiadosť o doručenie sa môže týkať každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá musí byť podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej má dožadujúci úrad svoje sídlo, s nariadením alebo rozhodnutím, ktoré sa jej týka, oboznámená.

Článok 10

(1) Po doručení žiadosti vykoná dožiadaný úrad potrebné úkony na doručenie podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej má svoje sídlo.

(2) Ihneď po doručení oznámi dožiadaný úrad dožadujúcemu úradu dátum doručenia. Toto oznámenie sa vykonáva spätným odoslaním jedného vyhotovenia žiadosti o doručenie po riadnom potvrdení na zadnej strane žiadosti.

ČASŤ IV

ŽIADOSŤ O VYMÁHANIE A/ALEBO PRIJATIE ZABEZPEČOVACÍCH OPATRENÍ

Článok 11

(1) Žiadosť o vymáhanie a/alebo prijatie zabezpečovacích opatrení podľa ustanovení článkov 6 a 13 prílohy IV sa podáva písomne podľa vzoru uvedeného v dodatku IV. Žiadosť obsahuje vyhlásenie, že sú splnené podmienky na začatie konania o úradnej pomoci podľa prílohy IV; má byť potvrdená služobnou pečiatkou dožadujúceho úradu a podpísaná jedným z úradníkov tohto úradu oprávnených vyhotovovať takéto žiadosti.

(2) Žiadosť o vymáhanie a/alebo prijatie zabezpečovacích opatrení môže obsahovať rôzne tituly a položky s niekoľkými vymáhanými pohľadávkami, ak má tieto pohľadávky zaplatiť tá istá osoba.

Pri uplatňovaní článkov 12 až 19 sa posudzujú všetky pohľadávky, na ktoré bola vyhotovená jedna spoločná žiadosť, ako jedna pohľadávka.

Článok 12

(1) Žiadosť o vymáhanie a/alebo prijatie zabezpečovacích opatrení sa môže týkať

a) hlavného dlžníka,

b) každej ďalšej osoby, ktorá podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej má dožadujúci úrad svoje sídlo, zodpovedá za zaplatenie pohľadávky.

(2) Dožadujúci úrad v prípade potreby oznamuje dožiadanému úradu aj informácie o majetkových hodnotách osôb uvedených v odseku 1, ktoré podľa jeho poznatkov má v držbe tretia osoba.

Článok 13

(1) Dožadujúci úrad oznámi sumu vymáhanej pohľadávky v úradnej mene krajiny, v ktorej má svoje sídlo, ako aj v mene krajiny, v ktorej má sídlo dožiadaný úrad.

(2) Prepočítacím kurzom potrebným na prepočet podľa odseku 1 je posledný zverejnený kurz, ktorý bol určený ku dňu podpisu žiadosti na najreprezentatívnejšom devízovom trhu alebo na trhoch krajiny, v ktorej má dožadujúci úrad sídlo.

Článok 14

Dožiadaný úrad čo najskôr, ako je to možné, písomne potvrdí (napr. ďalekopisom alebo faxom) prijatie žiadosti o vymáhanie a/alebo prijatie zabezpečovacích opatrení, najneskôr však v lehote siedmich dní po jej doručení.

Článok 15

Ak nebude môcť byť pohľadávka úplne alebo sčasti vymožená v lehote podľa okolností každého prípadu alebo ak nebude môcť byť vykonané zabezpečovacie opatrenie, dožiadaný úrad to oznámi dožadujúcemu úradu spolu s uvedením dôvodov.

Po uplynutí jedného roka od okamihu, keď bolo potvrdené doručenie žiadosti, oznámi dožiadaný úrad dožadujúcemu úradu výsledok exekučného konania a/alebo prijatia zabezpečovacích opatrení.

Dožadujúci úrad môže požiadať dožiadaný úrad na základe poskytnutých údajov, aby pokračoval v konaní o vymáhaní a/alebo prijatí zabezpečovacích opatrení. Táto žiadosť musí byť podaná písomne (napr. ďalekopisom alebo faxom) v lehote dvoch mesiacov po doručení oznámenia o výsledku doterajšieho konania dožiadaného úradu. Dožiadaný úrad posudzuje túto žiadosť tak ako pôvodnú žiadosť.

Článok 16

Každé podanie opravného prostriedku proti pohľadávke alebo proti exekučnému titulu v krajine, v ktorej má dožadujúci úrad sídlo, bezodkladne písomne (napr. ďalekopisom alebo faxom) oznámi dožadujúci úrad dožiadanému úradu, a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dožadujúci úrad dozvedel.

Článok 17

(1) Ak žiadosť o vymáhanie a/alebo prijatie zabezpečovacích opatrení v dôsledku splnenia alebo zániku pohľadávky alebo z iného dôvodu sa stane bezpredmetnou, oznámi to dožadujúci úrad bezodkladne písomne (napr. ďalekopisom alebo faxom) dožiadanému úradu, aby ten mohol zastaviť začaté konanie.

(2) Ak sa z nejakého dôvodu zmení výška pohľadávky, ktorej sa týka žiadosť o vymáhanie a/alebo prijatie zabezpečovacích opatrení, oznámi to dožadujúci úrad bezodkladne písomne (napr. ďalekopisom alebo faxom) dožiadanému úradu.

Ak sa výška pohľadávky zníži, pokračuje dožiadaný úrad ďalej v začatom exekučnom konaní o vymáhaní a/alebo prijatí zabezpečovacích opatrení, avšak len do výšky sumy, ktorú treba vymáhať. Ak bola pôvodná suma v okamihu, keď sa dožiadaný úrad dozvedel o znížení pohľadávky, už zaplatená, ale nebol ešte uskutočnený prevod sumy podľa článku 18, dožiadaný úrad rozdiel vráti.

Ak sa výška pohľadávky zvýši, zašle dožadujúci úrad bezodkladne dožiadanému úradu doplňujúcu žiadosť o vymáhanie a/alebo prijatie zabezpečovacích opatrení. Túto doplňujúcu žiadosť dožiadaný úrad podľa možnosti uplatní spolu s prvou žiadosťou dožadujúceho úradu. Ak nie je možné spoločné uplatnenie prvej žiadosti a doplňujúcej žiadosti vzhľadom na stav konania, vyhovie dožiadaný úrad tejto doplňujúcej žiadosti iba v prípade, ak v nej uvedená suma zodpovedá najmenej sume uvedenej v článku 7 prílohy IV.

(3) Pri prepočítavaní zmenenej sumy pohľadávky do meny krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad sídlo, použije dožadujúci úrad prepočítací kurz použitý v pôvodnej žiadosti.

Článok 18

Všetky sumy vymožené dožiadaným úradom, ako aj úroky uvedené v článku 9 odseku 2 prílohy IV sa prevedú v národnej mene krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad svoje sídlo, na dožadujúci úrad. Tento prevod sa musí uskutočniť v priebehu jedného mesiaca po zaplatení pohľadávky.

Článok 19

Odhliadnuc od sumy vybratej dožiadaným úradom ako úroky podľa článku 9 odseku 2 prílohy IV, za vymoženú pohľadávku sa považuje suma vymožená v mene krajiny, kde má dožiadaný úrad sídlo, prepočítaná podľa kurzu uvedeného v článku 13 odseku 2.

ČASŤ V

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

(1) Dožadujúci úrad môže podať žiadosť o úradnú pomoc pri jednej alebo viacerých pohľadávkach voči tomu istému dlžníkovi.

(2) Žiadosti podľa dodatkov II, III a IV možno vyhotovovať aj prostredníctvom zariadení na spracovanie údajov na nepopísanom papieri podľa vzorov uvedených v týchto dodatkoch.

Článok 21

Oznámenia a iné informácie zo strany dožiadaného úradu pre dožadujúci úrad musia byť písané v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov krajiny, v ktorej má dožiadaný úrad svoje sídlo.

DODATOK II

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987
(článok 4 prílohy IV)

Príloha 04-2

DODATOK III

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987
(článok 5 prílohy IV)

Príloha 04-3

DODATOK IV

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987
(články 6 až 13 prílohy IV)

Príloha 04-4

DODATKOVÝ PROTOKOL ES – PT

o osobitných opatreniach pri uplatňovaní Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime v súvislosti s pristúpením Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Spoločenstvu

Článok 1

V zmysle tohto protokolu za „Spoločenstvo v zložení pred pristúpením Španielska a Portugalska“ (ďalej len „Spoločenstvo desiatich“) sa považuje Belgické kráľovstvo, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Grécka republika, Írsko, Talianska republika, Veľkovojvodstvo Luxemburg, Holandské kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľká Británia a Severné Írsko.

Článok 2

Bez dotknutia ustanovení článkov 3 a 6 tohto protokolu sa ustanovenia dohovoru, ktoré sa výslovne týkajú tlačív, vyhlásení a tranzitných dokladov T2 alebo T2L, vzťahujú na tlačivá, vyhlásenia a tranzitné doklady T2ES, T2PT, T2LES alebo T2LPT.

Článok 3

(1) Úrady odoslania štátov EZVO môžu vyhotoviť tranzitné doklady T2ES alebo T2LES len vtedy, ak im budú predložené tranzitné doklady T2ES alebo T2LES.

(2) Úrady odoslania štátov EZVO môžu vystaviť tranzitné doklady T2PT alebo T2LPT len vtedy, ak im budú predložené tranzitné doklady T2PT alebo T2LPT.

Článok 4

(1) Za tranzitné vyhlásenie T2ES alebo T2PT sa považuje vyhlásenie na tlačive, ktoré zodpovedá vzorom uvedeným v dodatkoch I a II prílohy III dohovoru; tlačivo možno doplniť jedným alebo viacerými tlačivami podľa vzorov uvedených v dodatkoch III alebo IV uvedenej prílohy.

(2) Hlavný zodpovedný uvedie, či tranzitné vyhlásenie sa podá na tlačive T2ES alebo T2PT, prípadne doplnenom jedným alebo viacerými doplnkovými listami, pričom na týchto tlačivách v pravej časti odseku 1 uvedie písacím strojom alebo nezmazateľne rukou údaj „T2ES“ alebo „T2PT“.

Článok 5

(1) Tlačivá na vyhotovenie tranzitného dokladu T2LES alebo T2LPT musia byť rovnaké ako výtlačok č. 4 podľa vzoru uvedeného v dodatku I prílohy III alebo výtlačok č. 4/5 podľa vzoru uvedeného v dodatku II uvedenej prílohy; v týchto tlačivách sa musí uviesť písacím strojom alebo nezmazateľne rukou údaj „T2LES“ alebo „T2LPT“.

(2) Ustanovenia časti III a kapitoly III časti X prílohy II sú záväzné pre tranzitné doklady T2LES a T2LPT.

Článok 6

Pri uplatňovaní článkov 78 a 93 prílohy I dohovoru v štáte EZVO sa musí

a) uviesť skratka „T2ES“, ak tovar do štátu EZVO vstupuje s

– tranzitným dokladom T2ES alebo

– nákladným listom CIM alebo s dodacím listom TR platným ako tranzitný doklad T2ES alebo

– tranzitným dokladom T2LES alebo

– účtom alebo s prepravným dokladom platným ako tranzitný doklad T2LES alebo

– karnetom TIR alebo s karnetom ATA platným ako tranzitný doklad T2LES,

b) uviesť skratka „T2PT“, ak tovar do štátu EZVO vstupuje s

– tranzitným dokladom T2PT alebo

– nákladným listom CIM alebo s dodacím listom TR platným ako tranzitný doklad T2PT alebo

– tranzitným dokladom T2LPT alebo

– účtom alebo s prepravným dokladom platným ako tranzitný doklad T2LPT alebo

– karnetom TIR alebo s karnetom ATA platným ako tranzitný doklad T2LPT.

ROZHODNUTIE č. 2/94
ZMIEŠANÉHO VÝBORU EHS-EZVO „SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM“

z 8. decembra 1994

o vykonávaní článku 34b odseku 2 prílohy II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Zmiešaný výbor,

opierajúc sa o Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, osobitne o článok 34b odsek 2 prílohy II,

berúc do úvahy dôvody, že

príloha II dohovoru obsahuje okrem iného osobitné predpisy na poskytovanie záruky,

zmluvné strany musia prijať primerané opatrenia na určité druhy tovarov, ktoré v spoločnom tranzitnom režime zvyšujú riziko podvodov, pretože určité druhy tovarov v narastajúcom počte prípadov sa nepredkladajú úradu určenia,

pri uplatňovaní článku 34b odseku 2 tejto prílohy treba sa zjednotiť v tom, ktoré druhy tovarov v režime T1 zvyšujú riziko,

rozhodol:

Článok 1

V režime T1 zvyšujú riziko tovary uvedené v dodatku tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 1995.

V Bruseli 8. decembra 1994

Za Zmiešaný výbor ES-EZVO:

Peter Wilmott v. r.

predseda

DODATOK

ZOZNAM TOVARU, NA KTORÝ SA UPLATŇUJE ČLÁNOK 34B PRÍLOHY II DOHOVORU Z 20. MÁJA 1987

ex 01 02 Živý hovädzí dobytok, iný než plemenné čistokrvné zvieratá A
ex 01 03 Živý bravčový dobytok, iný než plemenné čistokrvné zvieratá A
ex 01 04 Živé ovce a kozy, iné než plemenné čistokrvné zvieratá A
02 01 Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené A
02 02 Hovädzie mäso mrazené A
02 03 Bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené A
04 02 Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel A
04 05 Maslo a iné tuky z mlieka A
04 06 Syry a tvaroh A
10 01 Pšenica a súraž A
10 02 Raž A
10 03 Jačmeň A
10 04 Ovos A
17 01 Cukor A
ex 24 02 Cigarety A

A = režim T1 s tovarom dovezeným z tretích krajín na colné územie zmluvných strán.

ROZHODNUTIE č. 4/94
ZMIEŠANÉHO VÝBORU EHS-EZVO „SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM“

z 8. decembra 1994

o prechodných opatreniach na vykonávanie Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Zmiešaný výbor,

opierajúc sa o Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, osobitne o článok 15 odsek 3 písmeno e),

berúc do úvahy, že

treba vydať prechodné opatrenia v súvislosti s pristúpením Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Európskej únii,

rozhodol:

Článok 1

Na prepravy tovaru medzi Európskym spoločenstvom a Rakúskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom alebo na prepravy medzi týmito troma krajinami, ktoré boli začaté pred pristúpením k Európskej únii, platia ustanovenia Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime po ich pristúpení ďalej.

Článok 2

Všetky krajiny prijmú potrebné opatrenia, aby záruky a tlačivá podľa dodatku IV (celková záruka), dodatku V (jednotlivá záruka), dodatku VI (paušálna záruka) a dodatku VII (potvrdenie o záruke) prílohy II dohovoru prispôsobili v súvislosti s jednotlivými pristúpeniami k Európskej únii.

Uvedené tlačivá v znení platnom pred pristúpením sa môžu používať do 31. decembra 1996, ak ich znenie bude zodpovedajúco prispôsobené.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 1995.

V Bruseli 8. decembra 1994

Za Zmiešaný výbor ES-EZVO:

Peter Wilmott v. r.

predseda

ROZHODNUTIE č. 1/95
ZMIEŠANÉHO VÝBORU ES-EZVO „SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM“

o prizvaní Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky na pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Zmiešaný výbor,

opierajúc sa o Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, osobitne o článok 15 ods. 3 písm. f),

berúc do úvahy, že

obchodné vzťahy s Poľskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou sa zjednodušením formalít pri preprave tovaru medzi týmito krajinami a Európskym spoločenstvom, Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom a Švajčiarskou konfederáciou uľahčia,

a aby sa toto zjednodušenie dosiahlo, je vhodné tieto krajiny prizvať, aby pristúpili k dohovoru,

rozhodol:

Článok 1

V súlade s článkom 15a dohovoru sa prizve Poľská republika, Maďarská republika, Česká republika a Slovenská republika, každá samostatne, aby sa stala zmluvnou stranou dohovoru od 1. júla 1996.

Článok 2

Pri pristúpení každej z týchto krajín prijmú všetky zmluvné strany potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby záruky a tlačivá uvedené v dodatku IV (celková záruka), dodatku V (jednotlivá záruka), dodatku VI (paušálna záruka) a v dodatku VII (potvrdenie o záruke) prílohy II dohovoru boli zodpovedajúco prispôsobené.

Tlačivá používané do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa môžu naďalej používať do 31. decembra 1998, ak bude ich obsah zodpovedajúco prispôsobený.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 1996.

Dané v Interlakene 26. októbra 1995.

Za Zmiešaný výbor ES-EZVO:
predseda

List č. 1

Oznámenie rozhodnutia Zmiešaného výboru ES-EZVO o prizvaní (názov krajiny) na pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Pán ... !

Pokladám si za česť informovať Vás o rozhodnutí Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ z 26. októbra 1995 (rozhodnutie č.1/95) prizvať ..., aby sa stala zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987.

Pristúpenie ... sa môže uskutočniť podľa článku 15a dohovoru uložením Vašej listiny o pristúpení a prekladu dohovoru v úradnom jazyku ... na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Budem si pokladať za česť informovať Vás v budúcnosti o odporúčaniach a rozhodnutiach, ktoré zmiešaný výbor vysloví, prípadne prijme v čase medzi rozhodnutím z 26. októbra 1995 a dňom, keď bude pristúpenie ... k dohovoru podľa článku 15a účinné. ... môže podľa vlastného uváženia uviesť v listine o pristúpení vyhlásenie o prijatí týchto odporúčaní a rozhodnutí alebo toto vyhlásenie uložiť na Generálnom sekretariáte najneskôr šesť mesiacov po uložení listiny o pristúpení.

Dovoľte mi, pán ... , vysloviť Vám hlbokú úctu.

Generálny tajomník
Generálneho sekretariátu
Rady Európskej únie

List č. 2

Listina o pristúpení ...
k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime

[Slovenská republika],

berúc na vedomie rozhodnutie Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim z 26. októbra 1995 (rozhodnutie č. 1/95) o prizvaní [Slovenskej republiky] na pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (ďalej len “dohovor„),

s prianím stať sa zmluvnou stranou tohto dohovoru,

pristupuje týmto k dohovoru

a prikladá k tejto listine preklad dohovoru v úradnom jazyku (Slovenskej republiky).

*... vyhlasuje, že prijme všetky odporúčania a rozhodnutia Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim", ktoré tento vysloví, prípadne prijme v čase medzi rozhodnutím z 26. októbra 1995 a dňom, keď bude pristúpenie [Slovenskej republiky] podľa článku 15a dohovoru účinné.

*... zaväzuje sa, že v priebehu šiestich mesiacov po uložení tejto listiny na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie uloží svoje vyhlásenie o prijatí všetkých odporúčaní a rozhodnutí Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim", ktoré tento vysloví, prípadne prijme v čase medzi rozhodnutím z 26. októbra 1995 a dňom, keď pristúpenie (Slovenskej republiky) podľa článku 15a dohovoru nadobudne účinnosť.

Dané v ...

ROZHODNUTIE č. 2/95
ZMIEŠANÉHO VÝBORU ES-EZVO „SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM"

o zmene dodatkov I až IV prílohy III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime

Zmiešaný výbor,

opierajúc sa o Dohovor o spoločnom tranzitnom režime, osobitne o článok 15 ods. 3,

berúc do úvahy tieto dôvody:

v prílohe III dohovoru sú uvedené vzory tlačív, na ktorých sa podáva vyhlásenie T1 alebo T2; na základe zmeny právnych predpisov Spoločenstva sa za členením kombinovanej nomenklatúry nesmie naďalej uvádzať národné štatistické členenie. Naproti tomu sa môžu v zmysle týchto právnych predpisov používať dodatkové tarifné kódy; v budúcnosti sa budú v druhom pododseku odseku 33 uvádzať iba dvojmiestne kódy, kým v treťom pododseku štvormiestne kódy; naďalej treba zabezpečiť úplnú zhodu tlačív používaných jednotlivými zmluvnými stranami; zmenené právne predpisy Spoločenstva budú platné od 1. januára 1996; uvedená príloha musí preto zodpovedať zmenám,

rozhodol:

Článok 1

V dodatkoch I, II, III a IV prílohy III dohovoru sa deliaca čiara medzi druhým a tretím pododsekom odseku 33 tlačiva posunie doľava o jednu desatinu cóla (2,54 mm).

Článok 2

Nové tlačivá sa môžu používať pred účinnosťou tohto rozhodnutia.

Doteraz používané tlačivá sa môžu používať do 30. júna 1997.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 1996.

Dané v Interlakene 26. októbra 1995.

Za Zmiešaný výbor ES-EZVO:
predseda

Poznámky pod čiarou

1) V tejto poznámke sa podľa prípadu uvedú slová: „Spoločenstva“, „Islandu“, „Fínska“, „Nórska“, „Rakúska“, „Švédska“ alebo „Švajčiarska“.

*) Pristupujúca krajina nehodiaci sa odsek prečiarkne.

*) Nariadenie (EHS) č. 1969/93 Rady z 19. júla 1993.

1) Vyplnenie tohto odseku sa nesmie v žiadnom prípade pre tranzitný režim na výtlačkoch č. 5 a 7 požadovať.

2) Závisí od rozhodnutia vývoznej krajiny.