Oznámenie č. 186/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na realizáciu zmlúv o diele

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-186
Čiastka 66/1996
Platnosť od 27.06.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. apríla 1996, na základe článku 12 ods. 1.

Pôvodný predpis 27.06.1996

186

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. apríla 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na realizáciu zmlúv o diele.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. apríla 1996, na základe článku 12 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní československých pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo podpísaná v Prahe 23. apríla 1991 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 366/1991 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko
o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na realizáciu zmlúv o diele

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko,

vysoko hodnotiac vzájomnú výhodnosť existujúcej hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce,

v úsilí a so zreteľom na potrebu trhu pracovných síl položiť dlhodobý základ vysielaniu a zamestnávaniu pracovníkov slovenských podnikov na zabezpečenie hospodárskej spolupráce,

so zámerom vytvoriť pre slovenské a nemecké podnikateľské subjekty, ktoré spolupracujú na základe zmlúv o diele, podmienky zodpovedajúce predpisom o vysielaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na zamestnanie v Spolkovej republike Nemecko,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Pracovníkom slovenských podnikateľských subjektov, ktorí sú vysielaní na dočasnú činnosť na základe zmluvy o diele uzatvorenej medzi slovenským zamestnávateľom so sídlom na území Slovenskej republiky a podnikateľom so sídlom v Spolkovej republike Nemecko, sa udelí pracovné povolenie nezávisle od situácie a vývoja trhu pracovných síl v Spolkovej republike Nemecko. Článok 3 ods. 3 a článok 4 ods. 1 tejto dohody ostanú nedotknuté.

2. Táto dohoda neplatí pre pracovníkov, ktorí boli vyslaní na základe zmluvy o diele do Spolkovej republiky Nemecko na prípravné práce pre slovensko-nemecké kooperačné podnikanie, ktoré sa má vykonávať v tretích štátoch, ani pre pracovníkov v oblasti prác na ohňovzdorných konštrukciách a na výstavbe komínov.

Článok 2

1. Počet pracovníkov vykonávajúcich práce podľa zmluvy o diele je stanovený na 1 480, z toho v stavebníctve môže byť zamestnaných až 1 070 pracovníkov. Bez zmeny znenia prvej vety možno dodatočne zamestnať 90 pracovníkov ako reštaurátorov.

2. Počet uvedený v odseku 1 sa rozumie ako priemerný ročný počet.

3. Pracovné povolenia sa udeľujú pracovníkom len na vykonávanie zmlúv o diele, ktorých splnenie vyžaduje prevažne pracovníkov s odbornou kvalifikáciou. Pracovníkom bez odbornej kvalifikácie sa pracovné povolenie udelí iba vtedy, ak je to nevyhnutné na realizáciu prác.

Článok 3

1. Stanovený počet pracovníkov podľa zmluvy o diele rozdelí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky medzi slovenské podnikateľské subjekty. Na zabezpečenie dodržania stanoveného počtu pracovníkov pracujúcich podľa zmluvy o diele bude jednotlivé zmluvy o diele registrovať a schvaľovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

2. Pri rozdeľovaní sa vyberú iba podnikateľské subjekty, ktoré sú schopné na základe svojej organizácie, ako aj svojho technického a personálneho vybavenia, predovšetkým odbornou kvalifikáciou svojich odborných a riadiacich pracovníkov, samostatne vykonať práce podľa zmluvy o diele.

3. Spolkový úrad práce Spolkovej republiky Nemecko bude dbať pri realizácii tejto dohody v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na to, aby nedochádzalo k regionálnym a sektorovým koncentráciám pracovníkov vykonávajúcich práce podľa zmluvy o diele v niektorom hospodárskom odvetví alebo v určitej jeho oblasti. Orgány uvedené v prvej vete budú dbať najmä na to, aby sa pracovné povolenia neudeľovali na práce pre podniky, ktoré majú sídlo v Spolkovej republike Nemecko a ktorých pracovníci pracujú v skrátenom pracovnom čase alebo majú na skrátený pracovný čas pracovať. Dbajú aj na to, aby sa pracovné povolenia neudeľovali na práce do takých okresov alebo regiónov, v ktorých je nadmerná nezamestnanosť.

Článok 4

1. Počet pracovníkov stanovený v článku 2 ods. 1 sa prispôsobí ďalšiemu vývoju trhu práce takto: pri zlepšení situácie na trhu pracovných síl sa stanovený počet po nadobudnutí platnosti tejto dohody zvýši vždy o 5 % za každé celé percento, o ktoré sa zníži nezamestnanosť za posledných 12 mesiacov. Pri zhoršení situácie na trhu pracovných síl sa počet zníži obdobným spôsobom. Pri úprave sa porovnáva skutočná nezamestnanosť k 30. júnu bežného roka s nezamestnanosťou k 30. júnu minulého roka. Zmeny sa zohľadnia od 1. októbra bežného roka. Nový počet sa zaokrúhli smerom nahor tak, aby bol bez zvyšku deliteľný desiatimi.

2. Spolkové ministerstvo práce a sociálneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko oznámi počet stanovený podľa odseku 1 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky vždy do 31. augusta príslušného roka.

Článok 5

1. Pracovné povolenie sa udelí iba vtedy, ak mzda pracovníka činného podľa zmluvy o diele vrátane sumy, ktorá sa vyplatí v dôsledku zahraničného zamestnania, zodpovedá mzde podľa príslušných nemeckých tarifných zmlúv pri porovnateľnej činnosti.

2. V ostatných veciach sa uplatňujú príslušné právne predpisy o udeľovaní a zamietnutí, ako aj o zaniknutí a zrušení pracovného povolenia. Kópiu zmluvy o diele treba včas predložiť príslušnému zemskému pracovnému úradu, ktorý bude ako príslušný určený.

Článok 6

1. Pracovné povolenie sa udelí na predpokladanú dobu prác na splnenie zmluvy o diele. Najdlhšia doba trvania pracovného povolenia je spravidla dva roky. Ak v dôsledku nepredvídaných udalostí trvá vykonanie práce podľa zmluvy o diele dlhšie ako dva roky, pracovné povolenie sa predĺži až o šesť mesiacov. Ak je od samého začiatku zrejmé, že práce podľa zmluvy o diele budú trvať dlhšie ako dva roky, pracovné povolenie sa udelí na dobu najviac troch rokov.

2. Po dokončení diela možno na vykonanie inej zmluvy o diele na základe žiadosti udeliť nové pracovné povolenie v rámci prípustnej maximálnej doby dvoch rokov.

3. Pracovné povolenie sa udelí na vykonanie konkrétnej profesnej činnosti na základe určitej zmluvy o diele. V odôvodnených výnimočných prípadoch možno pracovné povolenie udeliť na plnenie viacerých zmlúv o diele. Slovenský podnikateľský subjekt môže pracovníka počas platnosti pracovného povolenia prechodne preložiť na plnenie inej zmluvy o diele. Preloženie treba okamžite oznámiť príslušnému pracovnému úradu, ktorý bude ako príslušný určený. Pracovný úrad zabezpečí udelenie zodpovedajúceho pracovného povolenia.

4. Jednotlivým pracovníkom, ktorí vykonávajú riadiacu alebo správnu činnosť, sa udelí pracovné povolenie až na dobu štyroch rokov. Takéto pracovné povolenia sa podľa veľkosti projektu udelia až pre štyroch pracovníkov.

Článok 7

Pracovníkovi, ktorý má byť opätovne zamestnaný ako pracovník na základe zmluvy o diele, možno udeliť pracovné povolenie v takom prípade, ak medzi odchodom a opätovným návratom nie je obdobie kratšie ako celková doba trvania predchádzajúceho povolenia na pobyt. V prvej vete uvedené časové obdobie je maximálne dva roky; ak pracovník nebol v Spolkovej republike Nemecko zamestnaný dlhšie ako deväť mesiacov, táto lehota je tri mesiace.

Článok 8

1. Príslušný zastupiteľský úrad Spolkovej republiky Nemecko udeľuje na žiadosť slovenského zamestnávateľa vízum jeho pracovníkovi na dobu troch mesiacov. Len čo sa vízum udelí, pracovník môže vycestovať do Spolkovej republiky Nemecko. Po príchode sa musí bezodkladne hlásiť na cudzineckom úrade príslušnom podľa miesta jeho pobytu.

2. Po príchode pracovníka do Spolkovej republiky Nemecko musí slovenský zamestnávateľ bezodkladne požiadať o vydanie pracovného povolenia na príslušnom pracovnom úrade, ktorý bude ako príslušný určený.

Článok 9

Na úhradu nákladov a vyberanie poplatkov sa aplikujú všeobecne záväzné právne predpisy príslušnej zmluvnej strany.

Článok 10

Spolkové ministerstvo práce a sociálneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky úzko spolupracujú pri realizácii tejto dohody. Na účely spoločného rokovania o otázkach súvisiacich s vykonávaním tejto dohody sa vytvorí zmiešaná slovensko-nemecká pracovná skupina.

Článok 11

Pracovníci, ktorí sú schválení pre činnosť na základe zmluvy o diele, nesmú byť prenechaní tretej osobe na výkon práce s podnikateľským zámerom. V prípade nedodržania tejto podmienky bude slovenský podnikateľský subjekt vylúčený z rozdelenia podľa článku 3 ods. 1. Podnikateľskému subjektu sa viac neudelí žiadne pracovné povolenie pre jeho pracovníkov. Tento postup platí aj vtedy, ak slovenské podnikateľské subjekty zamestnávajú viac pracovníkov, ako im bolo pridelených podľa článku 3 ods. 1, alebo ak zamestnávajú pracovníkov, ktorí nemajú pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt, alebo ak pracovníkovi nevyplácajú takú mzdu, ktorú stanovujú nemecké tarifné zmluvy pre zodpovedajúce činnosti (článok 5 ods. 1). Slovenské udeľovacie miesto a príslušné miesto Spolkového úradu práce, ktoré schvaľujú zmluvy o diele, poučia slovenské podnikateľské subjekty pred začatím zamestnania pracovníkov prostredníctvom Informačného listu o príslušných právnych predpisoch. Slovenské podnikateľské subjekty písomne potvrdia prijatie tohto Informačného listu.

Článok 12

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

3. Túto dohodu možno písomne vypovedať k 30. júnu s účinnosťou k 31. decembru každého roka. Pracovné povolenia udelené na základe tejto dohody ostávajú výpoveďou nedotknuté.

Článok 13

1. Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní československých pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o diele, podpísaná v Prahe 23. apríla 1991, vo vzťahu medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou.

2. Pracovné povolenia udelené pracovníkom slovenských firiem na základe uvedenej dohody ostávajú znením odseku 1 nedotknuté. Pracovníci zamestnaní na základe uvedenej dohody budú započítaní do určeného počtu podľa tejto dohody.

Vyhotovené v Bratislave 17. apríla 1996 v dvoch prvopisoch, každý v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Spolkovej republiky Nemecko:

Heike Zenker v. r.