Vyhláška č. 184/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-184
Čiastka 66/1996
Platnosť od 27.06.1996 do31.03.1997
Účinnosť od 01.07.1996 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.
Znenie 01.07.1996

184

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 4. júna 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 248/1991 Zb., vyhlášky Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 281/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 130/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Na účely tejto vyhlášky sa odôvodnenými prípadmi hromadne dovezeného vozidla rozumie sanitné vozidlo, ktoré musí spĺňať podmienky ustanovené osobitnými predpismi,8a) ale nemusí byť podľa nich schválené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu8a) znie:

8a) Predpis EHK č. 13.
Predpis KHK č. 51.
Predpis EHK č. 83.“.

2. V § 47 ods. 1 znie:

(1) Každé vozidlo kategórie M, N, O, T, L2, L5 a iné vozidlo, ktorého najvyššia konštrukčná rýchlosť je väčšia ako 6 km.h-1, musí byť vzadu vybavené najmenej dvoma brzdovými svetlami červenej farby. Vozidlo kategórie M1 môže byť vzadu vybavené stredným homologizovaným svietidlom brzdového svetla kategórie S3, ktorého umiestnenie na vozidle musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.91) Pri vozidle kategórie M2 a M3 sa pripúšťa doplnkový pár brzdových svetiel umiestnený symetricky vzadu v hornej tretine celkovej výšky vozidla.“.

3. V § 82 sa vypúšťajú slová „Českého úradu bezpečnosti práce alebo“, slová „zdravých životných podmienok pri práci včítane zdravia pri práci a s pracovnými podmienkami, musí k žiadosti pripojiť stanovisko hlavného hygienika Českej socialistickej republiky alebo hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky“ sa nahrádzajú slovami „životného prostredia (pokiaľ ide o ovzdušie, z emisných limitov), musí k žiadosti pripojiť súhlasné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“ a slová „jednotlivo dovezeného v odôvodnených prípadoch (§ 5a ods. 6)“ sa nahrádzajú slovami „dovezeného v odôvodnených prípadoch (§ 3 ods. 11 a § 5a ods. 6).“.

4. Doterajší text § 82 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pre historické vozidlo, ktorému sa skončila platnosť technickej spôsobilosti, a pre športové vozidlo môže príslušný orgán republiky povoliť výnimku vyplývajúcu z ich charakteru, ak národný orgán Medzinárodnej federácie FIA, FIVA alebo FIM potvrdí, že vozidlo bude vybavené preukazom historického vozidla alebo športového vozidla a bude sa prevádzkovať v rámci podujatí organizovaných týmito organizáciami.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Alexander Rezeš v. r.