Nariadenie vlády č. 183/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-183
Čiastka 66/1996
Platnosť od 27.06.1996 do17.07.2002
Účinnosť od 27.06.1996 do17.07.2002
Zrušený 386/2002 Z. z.
Znenie 27.06.1996

183

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Vo výnimočných prípadoch môže vláda prevziať záruku za úver poskytnutý tuzemskou bankou až do výšky 100 % poskytnutých peňažných prostriedkov a až do výšky 100 % úrokov.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.