Vyhláška č. 178/1996 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-178
Čiastka 64/1996
Platnosť od 25.06.1996 do31.07.2009
Účinnosť od 01.07.1996 do31.07.2009
Zrušený 300/2009 Z. z.
Znenie 01.07.1996

178

VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 3. júna 1996,

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 13 a § 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ustanovuje:


PRVÁ HLAVA

§ 1

Úvodné ustanovenie

Vyhláška upravuje

a) záväzné geodetické systémy,

b) záväzné lokalizačné štandardy na základné štátne mapové diela,

c) záväzné lokalizačné štandardy na spravovanie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém,

d) vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností,1)

e) vykonávanie kartografických činností,

f) postup pri štandardizácii geografického názvoslovia,

g) spravovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií,

h) postup pri vydávaní osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,

i) spôsob autorizačného a úradného overenia vybraných geodetických a kartografických činností.

DRUHÁ HLAVA

ZÁVÄZNÉ GEODETICKÉ SYSTÉMY

§ 2

Členenie záväzných geodetických systémov

(1) Záväzné geodetické systémy2)

a) Svetový geodetický systém 1984 (záväzná skratka „WGS 84“),

b) Európsky terestrický referenčný systém (záväzná skratka „ETRS“),

c) Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (záväzná skratka „S-JTSK“),

d) Súradnicový systém 1942 (záväzná skratka „S-42“),

e) Baltský výškový systém po vyrovnaní (záväzná skratka „Bpv“),

f) Gravimetrický systém 1971 (záväzná skratka „S-Gr 1971“).

(2) Po spresnení záväzných geodetických systémov na základe nových meraní alebo výpočtov sa v ich názve alebo záväznej skratke doplní alebo zmení posledné dvojčíslie roku zavedenia spresnenia.

§ 3

Parametre záväzných geodetických systémov

(1) Svetový geodetický systém 1984 je definovaný

a) základnými konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 x 108m3.s-2, J2 = 108 263 x 10-8 a ω = 7 292 115 x10-11rad.s-1, kde „a“ je dĺžka hlavnej polosi ekvipotenciálneho elipsoidu, „GM“ je geocentrická gravitačná konštanta, „J2“ je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω“ je uhlová rýchlosť rotácie Zeme,

b) súborom súradníc bodov, ktoré určujú dráhy družíc Globálneho polohového systému NAVSTAR.

(2) Európsky terestrický referenčný systém je definovaný

a) elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 s konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 x 10-8m3.s-2, J2 = 108 263 x 10-8 a ω = 7 292 115 x 10-11rad.s-1, kde „a“ je dĺžka hlavnej polosi ekvipotenciálneho elipsoidu, „GM“ je geocentrická gravitačná konštanta, „J2“ je zonálny geopotenciálny koeficient druhého stupňa a „ω“ je uhlová rýchlosť rotácie Zeme,

b) európskymi stanicami Medzinárodnej terestrickej siete referenčných bodov.

(3) Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej je definovaný

a) Besselovým elipsoidom s parametrami a = 6 377 397,155 08 m a f = 1:299,152 812 853, kde „a“ je dĺžka hlavnej polosi a „f“ je sploštenie,

b) Křovákovým konformným kužeľovým zobrazením vo všeobecnej polohe,

c) súborom súradníc bodov Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.

(4) Súradnicový systém 1942 je definovaný

a) Krasovského elipsoidom s parametrami a = 6 378 245 m a f = 1:298, 3, kde „a“ je dĺžka hlavnej polosi a „f“ je sploštenie,

b) Gaussovým priečnym konformným valcovým zobrazením v 6o poludníkových pásoch v Krügerovej úprave,

c) súborom súradníc bodov astronomicko-geodetickej siete z medzinárodného vyrovnania.

(5) Baltský výškový systém po vyrovnaní je definovaný

a) referenčným bodom, ktorým je stredná hodnota morského vodočtu v Kronštadte,

b) súborom normálnych výšok z medzinárodného vyrovnania nivelačných sietí východoeurópskych štátov.

(6) Gravimetrický systém 1971 je definovaný

a) hodnotami tiažového zrýchlenia bodov Medzinárodného etalónového gravimetrického polygónu (Krakov – Budapešť, časť Javorina – Slovenské Ďarmoty),

b) tiažové zrýchlenie je vyjadrené v Postupimskom gravimetrickom systéme, ktorý je opravený o konštantnú hodnotu –14.10-5m.s-2.

TRETIA HLAVA

ZÁVÄZNÉ LOKALIZAČNÉ ŠTANDARDY NA ZÁKLADNÉ ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA

§ 4

Členenie záväzných lokalizačných štandardov a základných štátnych mapových diel

(1) Záväznými lokalizačnými štandardmi na základné štátne mapové diela sú súradnicový a výškový geodetický systém, klad, rozmery, označenie mapových listov a obsah máp.

(2) Základnými štátnymi mapovými dielami3)

a) Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky 1:5 000, Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky 1:2 000 a Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky 1:1 000,

b) Štátna mapa 1:5 000 – odvodená,

c) Základná mapa Slovenskej republiky 1:10 000, Základná mapa Slovenskej republiky 1:25 000, Základná mapa Slovenskej republiky 1:50 000, Základná mapa Slovenskej republiky 1:100 000, Základná mapa Slovenskej republiky 1:200 000, Základná mapa Slovenskej republiky 1:500 000 a Základná mapa Slovenskej republiky 1:1 000 000.

§ 5

Súradnicový a výškový geodetický systém základných štátnych mapových diel

(1) Základné štátne mapové diela sa vyhotovujú v Súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.

(2) Výškové údaje základných štátnych mapových diel sa vzťahujú k Baltskému výškovému systému po vyrovnaní.

§ 6

Klad a rozmery mapových listov základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších

(1) Klad mapových listov základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších vychádza zo súvislého kladu mapových listov pre celé územie štátu. Základné východiskové listy vzniknú z delenia základnej štátnej mapy 1:50 000. Klad mapových listov je pravouhlý, daný rovnobežkami s osami Súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.

(2) Klad a rozmery mapových listov sú odvodené pre mapy mierok

a) 1:5 000 delením mapového listu základnej štátnej mapy 1:50 000 na 10 stĺpcov v smere osi Y a 10 vrstiev v smere osi X,

b) 1:2 000 delením mapového listu 1:5 000 na štvrtiny,

c) 1:1 000 delením mapového listu 1:2 000 na štvrtiny.

(3) Rozmery mapového listu v mierke 1:5 000 v smere západ – východ, sever – juh sú 500 mm x 400 mm. Rozmery mapového listu v mierke väčšej ako 1:5 000 v smere západ – východ, sever – juh sú 625 mm x 500 mm.

§ 7

Označenie mapových listov základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších

Mapové listy základných štátnych mapových diel sa označujú

a) v mierke 1:5 000 názvom príslušného mapového listu v mierke 1:50 000, číslom stĺpca, spojovníkom a číslom vrstvy; stĺpce sa číslujú od 0 po 9 z východu na západ, vrstvy sa číslujú od 0 po 9 zo severu na juh;

b) v mierke 1:2 000 označením mapového listu v mierke 1:5 000, lomenou čiarou a číslom štvrtiny, pričom ľavý horný mapový list má číslo 1, pravý horný mapový list má číslo 2, ľavý dolný mapový list má číslo 3 a pravý dolný mapový list má číslo 4;

c) v mierke 1:1 000 označením mapového listu v mierke 1:2 000 doplneným číslom štvrtiny, pričom ľavý horný mapový list má číslo 1, pravý horný mapový list má číslo 2, ľavý dolný mapový list má číslo 3 a pravý dolný mapový list má číslo 4.

§ 8

Klad a rozmery mapových listov základných štátnych mapových diel mierok menších ako 1:5 000

(1) Klad mapových listov základných štátnych mapových diel mierok menších ako 1:5 000 vychádza zo súvislého kladu mapových listov pre celé územie štátu. Základné východiskové mapové listy v mierke 1:200 000 vzniknú v smere zemepisnej šírky 47039´ až 49042´ a v smere zemepisnej dĺžky 16000´ až 22040´. Uvedené zemepisné súradnice sú súradnice najvzdialenejších rohov mapových listov. Územie štátu sa zobrazí na trinástich mapových listoch tvaru rovnoramenného lichobežníka. Všetky mapové listy majú rovnakú výšku 380 mm. Základne sa menia od 482 mm do 500 mm s intervalom 6 mm.

(2) Mapový list v mierke 1:100 000 vznikne rozdelením základného mapového listu v mierke 1:200 000 na štyri diely – štyri pravouhlé lichobežníky, a to podľa strednej priečky a spojnice stredov oboch základní. Všetky mapové listy majú rovnakú výšku 380 mm. Základne sa menia od 482 mm do 500 mm s intervalom 3 mm.

(3) Mapový list v mierke 1:50 000 vznikne rozdelením mapového listu v mierke 1:100 000 na štyri diely – lichobežníky, z toho dva pravouhlé, a to podľa strednej priečky a spojnice stredov oboch základní. Všetky mapové listy majú rovnakú výšku 380 mm. Základne sa menia od 482 mm do 500 mm s intervalom 1,5 mm.

(4) Mapový list v mierke 1:25 000 vznikne rozdelením mapového listu v mierke 1:50 000 na štyri diely – lichobežníky, a to podľa strednej priečky a spojnice stredov oboch základní. Všetky mapové listy majú rovnakú výšku 380 mm. Základne sa menia od 482,75 mm do 500 mm s intervalom 0,75 mm.

(5) Mapový list v mierke 1:10 000 vznikne rozdelením mapového listu v mierke 1:50 000 na 25 lichobežníkov spojnicami zodpovedajúcich bodov na ráme mapového listu 1:50 000. Všetky mapové listy majú rovnakú výšku 380 mm. Základne sa menia od 482,6 mm do 500 mm s intervalom 0,3 mm.

§ 9

Označenie mapových listov základných štátnych mapových diel mierok menších ako 1:5 000

(1) Označenie mapových listov v mierke 1:200 000 sa začína severozápadným listom od čísla 25 a pokračuje doprava po číslo 28, druhý rad sa začína číslom 34 a pokračuje doprava po číslo 38, tretí rad sa začína číslom 44 a pokračuje doprava po číslo 47. Číselné označenie mapových listov sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia Slovenskej republiky zobrazeného na mape.

(2) Označenie mapového listu v mierke 1:100 000 sa skladá z čísla mapového listu v mierke 1:200 000, spojovníka a z čísla 1 až 4 zodpovedajúceho polohe mapového listu po rozdelení mapy 1:200 000 na štyri časti, pričom ľavý horný mapový list má číslo 1, pravý horný mapový list má číslo 2, ľavý dolný mapový list má číslo 3 a pravý dolný mapový list má číslo 4. Číselné označenie mapového listu sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia Slovenskej republiky zobrazeného na mape.

(3) Označenie mapového listu v mierke 1:50 000 sa skladá z čísla mapového listu v mierke 1:100 000, ku ktorému sa pripojí číslo 1 až 4 zodpovedajúce polohe mapového listu po rozdelení mapy 1:100 000 na štyri časti, pričom ľavý horný mapový list má číslo 1, pravý horný mapový list má číslo 2, ľavý dolný mapový list má číslo 3 a pravý dolný mapový list má číslo 4. Číselné označenie mapového listu sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia Slovenskej republiky zobrazeného na mape.

(4) Označenie mapového listu v mierke 1:25 000 sa skladá z čísla mapového listu v mierke 1:50 000, ku ktorému sa pripojí číslo 1 až 4 zodpovedajúce polohe mapového listu po rozdelení mapy 1:50 000 na štyri časti, pričom ľavý horný mapový list má číslo 1, pravý horný mapový list má číslo 2, ľavý dolný mapový list má číslo 3 a pravý dolný mapový list má číslo 4.

(5) Číselné označenie mapového listu podľa odseku 4 sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia Slovenskej republiky zobrazeného na mapovom liste. V prípade, že na mapovom liste nie je zobrazené žiadne sídlo z územia Slovenskej republiky, číselné označenie mapového listu sa doplní názvom významného nesídelného geografického objektu z územia Slovenskej republiky zobrazeného na mapovom liste.

(6) Označenie mapového listu v mierke 1:10 000 sa skladá z čísla mapového listu v mierke 1:50 000 doplneného spojovníkom, ku ktorému sa pripojí číslo 01 až 25 zodpovedajúce polohe mapového listu po rozdelení mapy 1:50 000 na 5 stĺpcov a 5 vrstiev, pričom sa v číslovaní postupuje od ľavého horného mapového listu s číslom 01 doprava a zhora dolu po pravý dolný mapový list s číslom 25.

§ 10

Obsah základných štátnych mapových diel

(1) Obsahom základných štátnych mapových diel mierok menších ako 1:5 000 sú sídla, jednotlivé objekty, dopravné stavby, vodstvo, porast, povrch pôdy, hranice, terénny reliéf, označenie objektov, geografické názvoslovie, rámové a mimorámové údaje.

(2) Obsah základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších ustanovuje osobitný predpis.4)

ŠTVRTÁ HLAVA

ZÁVÄZNÉ LOKALIZAČNÉ ŠTANDARDY NA SPRAVOVANIE ZÁKLADNEJ BÁZY ÚDAJOV GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

§ 11

Základná báza údajov geografického informačného systému

Základná báza údajov geografického informačného systému,5) ktorá je súčasťou automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra,6) je v rastrovej forme a vo vektorovej forme a vytvára jednotnú lokalizačnú bázu pre všetky systémy, ktoré si vyžadujú zodpovedajúcu úroveň podrobností.

PIATA HLAVA

VYKONÁVANIE VYBRANÝCH GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenie

§ 12

Geodetické systémy na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností

(1) Vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu1) sa vykonávajú v Súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.

(2) Priestory, v ktorých sa vybrané činnosti podľa osobitného predpisu7) môžu vykonávať v miestnej sústave, určí podľa rozsahu prác a technickej kvality súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností katastrálny úrad.

(3) Vybrané geodetické a kartografické činnosti sa vykonávajú v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní.

(4) Výsledný operát geodetických a kartografických činností musí byť zreteľne označený názvom alebo záväznou skratkou použitého geodetického systému.

Druhý oddiel

Geodetické činnosti pre pozemkové úpravy

§ 13

Členenie geodetických činností pre pozemkové úpravy

Geodetické činnosti na pozemkové úpravy8)

a) vyhotovenie registra pôvodného stavu,

b) vykonanie projektu pozemkových úprav.

Register pôvodného stavu

§ 14

Použitie registra pôvodného stavu

Register pôvodného stavu je podkladom na

a) rozhodovanie pozemkového úradu podľa osobitného predpisu,9)

b) vyhotovenie rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav.

§ 15

Podklady na vyhotovenie registra pôvodného stavu

Podklady na vyhotovenie registra pôvodného stavu sú tieto:

a) operát katastra nehnuteľností,

b) operát pozemkovej knihy,

c) operát pozemkového katastra,

d) iné meračské podklady zobrazujúce nehnuteľnosti,

e) listiny preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam,

f) údaje o geodetických bodoch,

g) výsledky prešetrovania v obci,

h) lesné hospodárske plány a lesná hospodárska evidencia,

i) mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek,

j) letecké snímky.

§ 16

Súčinnosť katastrálneho úradu s vyhotoviteľom

(1) Katastrálny úrad poskytne vyhotoviteľovi registra pôvodného stavu a vyhotoviteľovi projektu pozemkových úprav podklady podľa § 15 písm. a) až f) v rozsahu dokumentovaných operátov a listín.

(2) Katastrálny úrad na vyžiadanie pridelí vyhotoviteľovi registra pôvodného stavu číslo záznamu podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla pevných bodov podrobného polohového bodového poľa.

§ 17

Prešetrovanie, meranie a zobrazenie

(1) Predmetom prešetrovania, merania a zobrazenia zmien na vyhotovenie registra pôvodného stavu podľa § 14 písm. a) sú pozemky, ku ktorým existujú právne vzťahy bez geometrického a polohového určenia v prípade, že hranice pozemkov sú známe.10)

(2) Predmetom prešetrovania, merania a zobrazenia zmien na vyhotovenie registra pôvodného stavu podľa § 14 písm. b) sú pozemky podľa odseku 1 a ďalšie predmety potrebné pre projektové práce, najmä poľné cesty, skupiny stromov a iné krajinotvorné prvky.

(3) Kvalitatívne a technické kritériá výsledkov prešetrovania, merania a zobrazenia zmien ustanovuje osobitný predpis.10)

(4) Lomové body hraníc obvodu pozemkových úprav a líniových stavieb označí trvalo10) pred meraním pre register pôvodného stavu na svoje náklady vlastník alebo iná oprávnená osoba.

§ 18

Výsledný operát registra pôvodného stavu

(1) Výsledný operát registra pôvodného stavu obsahuje

a) písomnú časť registra pôvodného stavu,

b) grafickú časť registra pôvodného stavu.

(2) Písomná časť registra pôvodného stavu obsahuje najmä

a) tabuľku registra pôvodného stavu, ktorú tvoria najmä údaje o číslach parciel, o výmerách, o druhu pozemkov, o vlastníkoch a cenách pozemkov podľa určeného operátu, podľa operátu katastra nehnuteľností, podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a podľa údajov o lesnom fonde,

b) výpis z registra pôvodného stavu, zostavený z údajov podľa písm. a) a vzťahujúci sa na jedného vlastníka,

c) osobitnú časť registra pôvodného stavu.11)

(3) Grafická časť registra pôvodného stavu je zobrazenie pôvodného stavu so zmenami doteraz neevidovanými v katastri nehnuteľností do kópie katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu.

§ 19

Overovanie a dokumentácia registra pôvodného stavu

(1) Výsledný operát registra pôvodného stavu podľa § 14 písm. a) sa autorizačne a úradne overuje.

(2) Výsledný operát registra pôvodného stavu podľa § 14 písm. b) sa autorizačne a úradne overuje v rámci overenia výsledného operátu vykonania projektu pozemkových úprav.

(3) Na úradné overenie vyhotoviteľ predloží register pôvodného stavu9) podľa § 18. Spolu s výsledným operátom vyhotoviteľ odovzdá do štátnej dokumentácie najmä

a) záznam podrobného merania zmien, ak bol vyhotovený,

b) výsledný operát zo zakladania bodov podrobného bodového polohového poľa,

c) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch,

d) písomnú časť registra pôvodného stavu aj v elektronickej forme,

e) grafickú časť zobrazenia pôvodného stavu so zmenami doteraz neevidovanými v katastri nehnuteľností do kópie katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu aj v elektronickej forme v ustanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte,

f) výpočtový protokol výmer parciel,

g) zoznam zistených nesúladov v operáte katastra nehnuteľností.

Vykonanie projektu pozemkových úprav

§ 20

Spoločné ustanovenie

Po nariadení vykonania projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu12) sa vykoná projekt pozemkových úprav vytýčením pozemkov v teréne vrátane trvalej stabilizácie lomových bodov hraníc reálnych pozemkov, ktoré nebudú združené do pôdnych celkov.

§ 21

Podklady na vykonanie projektu pozemkových úprav

Podkladom na vykonanie projektu pozemkových úprav je

a) písomná a grafická časť rozdeľovacieho plánu schváleného projektu pozemkových úprav,

b) údaje o geodetických bodoch.

§ 22

Výsledný operát vykonania projektu pozemkových úprav

Výsledným operátom vykonania projektu pozemkových úprav je rozdeľovací plán vykonania projektu pozemkových úprav, ktorý obsahuje najmä

a) písomnú časť vo forme registra pôvodného stavu a registra nového stavu,

b) grafickú časť so zobrazením pôvodného a nového stavu.

§ 23

Overenie a dokumentácia projektu pozemkových úprav

(1) Na rozhodovanie pozemkového úradu podľa osobitného predpisu13) sa použije výsledný operát vykonania projektu pozemkových úprav autorizačne a úradne overený.

(2) Na úradné overenie vyhotoviteľ predloží výsledný operát vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 22. Spolu s výsledným operátom vykonania projektu pozemkových úprav vyhotoviteľ odovzdá do štátnej dokumentácie najmä

a) záznam podrobného merania zmien alebo meračské náčrty, prehľad kladu meračských náčrtov, zápisníky a zoznam súradníc podrobných bodov,

b) výsledný operát zo zakladania bodov podrobného bodového polohového poľa,

c) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch,

d) grafickú a písomnú časť výsledného operátu aj v elektronickej forme v ustanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte,

e) výpočtový protokol výmer parciel.

Tretí oddiel

Zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

§ 24

Rozdelenie bodových polí

(1) Súbory geodetických bodov vytvárajú bodové polia, ktoré sa podľa druhu rozdeľujú na polohové, výškové a tiažové. Ktorýkoľvek bod môže patriť do viacerých bodových polí.

(2) Polohové, výškové a tiažové bodové pole sa rozdeľuje na základné bodové pole14) a podrobné bodové pole.15)

(3) Základné polohové bodové pole obsahuje body Štátnej astronomicko-geodetickej siete a body Štátnej trigonometrickej siete. Základné výškové bodové pole obsahuje body Štátnej nivelačnej siete. Základné tiažové bodové pole obsahuje body Štátnej gravimetrickej siete.

(4) Podrobnejšie členenie bodových polí, ich označenie, spôsob stabilizácie, hustotu a kritériá presnosti ustanovujú osobitné predpisy16) a technické normy.17)

§ 25

Prideľovanie čísel geodetickým bodom podrobného polohového bodového poľa

(1) Fyzickým osobám a právnickým osobám zakladajúcim geodetické body podrobného polohového bodového poľa 1. triedy presnosti na vyžiadanie pridelí čísla pre novozriaďované body Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

(2) Fyzickým osobám a právnickým osobám zakladajúcim geodetické body podrobného polohového bodového poľa 2. až 5. triedy presnosti na vyžiadanie pridelí čísla pre novozriaďované body katastrálny úrad, v ktorého obvode sa body zakladajú.

§ 26

Výsledný operát geodetických bodov podrobného polohového bodového poľa

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zriaďujú a aktualizujú geodetické body podrobného polohového bodového poľa, odovzdajú katastrálnemu úradu, v ktorého obvode pôsobnosti sa činnosti vykonali, výsledný operát, ktorý obsahuje

a) technickú správu,

b) zoznam súradníc, prípadne výšok geodetických bodov,

c) geodetické údaje,

d) prehľad bodov polohového bodového poľa.

§ 27

Oznamovanie nedostatkov zistených na geodetických bodoch

(1) Písomné oznámenie nedostatkov zistených na geodetických bodoch obsahuje najmä

a) názov okresu a katastrálneho územia, číslo bodu, prípadne číslo parcely, na ktorom je bod umiestnený,

b) opísanie zisteného nedostatku,

c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a podpis oznamovateľa alebo názov a sídlo oznamovateľa a podpis jeho štatutárneho zástupcu.

(2) Oznámenie o nedostatkoch sa zasiela štátnej dokumentácii,18) ktorá údaje o bode poskytla a ktorá zabezpečí odstránenie nedostatkov u správcu originálu.

§ 28

Žiadosť o premiestnenie, odstránenie alebo vykonanie opatrenia na ochranu zariadenia geodetického bodu a oznámenie o ohrození zariadenia geodetického bodu

(1) Žiadosť o premiestnenie alebo odstránenie geodetického bodu sa zasiela katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa geodetický bod nachádza.

(2) Žiadosť o vykonanie opatrenia na ochranu zariadenia geodetického bodu alebo oznámenie o ohrození zariadenia geodetického bodu sa zasiela katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa geodetický bod nachádza.

(3) Žiadosť alebo oznámenie podľa odseku 1 a 2 obsahuje najmä

a) názov okresu a názov katastrálneho územia, číslo geodetického bodu, prípadne číslo parcely, na ktorej je geodetický bod umiestnený,

b) odôvodnenie žiadosti,

c) termín, do ktorého by sa mali opatrenia vykonať,

d) polohopisný náčrt priestoru dotknutého výstavbou pri žiadosti o premiestnenie z dôvodu výstavby,

e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a podpis oznamovateľa alebo názov a sídlo oznamovateľa a podpis jeho štatutárneho zástupcu.

§ 29

Poskytovanie údajov o geodetických bodoch

(1) Údaje o geodetických bodoch sa poskytujú zo štátnej dokumentácie na základe písomnej objednávky.

(2) Údaje o bodoch Štátnej astronomicko-geodetickej, Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej nivelačnej siete a Štátnej gravimetrickej siete poskytuje zo štátnej dokumentácie Geodetický a kartografický ústav Bratislava z územia Slovenskej republiky. Údaje o geodetických bodoch Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej nivelačnej siete a podrobného polohového bodového poľa poskytujú zo štátnej dokumentácie katastrálne úrady z obvodu svojej pôsobnosti.

(3) Zo štátnej dokumentácie sa poskytujú údaje o geodetických bodoch v analógovej alebo digitálnej forme, a to vo forme kópie

a) geodetických údajov,

b) zoznamu súradníc.

(4) Údaje o geodetických bodoch poskytovaných zo štátnej dokumentácie sa potvrdzujú. Potvrdenie obsahuje dátum vyhotovenia kópie, položku z knihy o poskytovaných údajoch, odtlačok riadkovej pečiatky organizácie a podpis pracovníka, ktorý údaje poskytol. Údaje o geodetických bodoch poskytované v analógovej forme sa potvrdia na každej kópii. Údaje o geodetických bodoch poskytované v digitálnej forme sa potvrdia v sprievodnom liste, ktorého prevzatie potvrdí žiadateľ v knihe o poskytovaných údajoch.

(5) Ak poskytnutý údaj o geodetickom bode nemožno z dôvodu zničenia alebo poškodenia bodu použiť, štátna dokumentácia na základe oznámenia nedostatkov zistených na geodetických bodoch podľa § 27 a žiadosti vráti príslušnú sumu používateľovi údajov, alebo mu o túto sumu zníži uhrádzanú platbu pri ďalšom poskytovaní údajov.

Štvrtý oddiel

Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky

§ 30

Meranie a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky

(1) Meranie a zobrazenie predmetov merania, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, sa vykonáva podľa osobitného predpisu19) a technických noriem.20)

(2) Výsledný operát merania a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, obsahuje

a) technickú správu,

b) kópie meračských náčrtov, kópiu prehľadu kladu meračských náčrtov, zápisníkov a zoznamov súradníc podrobných bodov,

c) mapu obsahujúcu polohopis s popisom a výškopis, ak sa vyhotovil.

(3) Výsledný operát merania a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, v prípade digitálneho spracovania výsledkov merania okrem častí v odseku 2 obsahuje súbor údajov obrazu mapy vo vektorovej forme vo výmennom formáte, z ktorého možno zistiť súradnice, prípadne číslo ktoréhokoľvek geodetického alebo lomového bodu obrazu mapy, spôsob spojenia bodov a spôsob aplikácie mapových značiek v obraze mapy.

(4) Fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce meranie a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky v rozsahu nad 0,25 km2, odovzdajú výsledný operát katastrálnemu úradu, v ktorého obvode pôsobnosti sa činnosti vykonali.

(5) Meranie a zobrazenie predmetov pred začatím výstavby, ktoré sa touto výstavbou zmenia, sa nepreberá do základných štátnych mapových diel a neodovzdáva sa do štátnej dokumentácie.

§ 31

Digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky

(1) Digitalizácia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, sa vykonáva s presnosťou skenovania charakterizovanou strednou súradnicovou chybou mxy = 0,10 mm a hustotou skenovania od 400 do 600 dpi.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce digitalizáciu a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, pred začatím skenovania požiadajú Geodetický a kartografický ústav Bratislava o testovanie vhodnosti skenera na digitalizáciu základných štátnych mapových diel veľkej mierky. Žiadosť obsahuje

a) meno alebo názov, bydlisko alebo sídlo žiadateľa,

b) účel použitia,

c) technické údaje skenera a programu.

(3) Geodetický a kartografický ústav Bratislava vykoná testovanie za odplatu. Výsledok testovania skenera s hodnotením vhodnosti pre potreby katastra nehnuteľností sa uvedie v protokole.

(4) Presnosť skenera pri testovaní testovacích predlôh nesmie prekročiť strednú súradnicovú chybu

a) mxy = 0,05 m pri testovaní rozmerovo stálej predlohy v mierke 1:1 000,

b) mxy = 0,10 m pri testovaní rozmerovo stálej predlohy v mierke menšej ako 1:1 000.

(5) Výsledný operát digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, obsahuje

a) technickú správu,

b) súbor údajov obrazu mapy v rastrovej forme a vo vektorovej forme, ako aj vo výmennom formáte, z ktorého možno zistiť súradnice, prípadne číslo ktoréhokoľvek geodetického alebo lomového bodu obrazu mapy, spôsob spojenia bodov a spôsob aplikácie mapových značiek obrazu mapy,

c) údaje o transformácii,

d) súbor údajov výškopisu, ak sa vyhotovil.

(6) Fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce digitalizáciu a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky v rozsahu nad 0,25 km2, odovzdajú výsledný operát katastrálnemu úradu, v ktorého obvode pôsobnosti sa nachádza zobrazovaná lokalita.

(7) Digitalizácia a zobrazenie predmetov pre projektovú dokumentáciu stavieb, ktoré sa touto výstavbou zmenia, sa nepreberá do štátnych mapových diel veľkej mierky a výsledný operát sa neodovzdáva do štátnej dokumentácie.

Piaty oddiel

Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel veľkej mierky

§ 32

Spoločné ustanovenie

(1) Tematické mapové dielo veľkej mierky je najmä technická mapa mesta, základná mapa letiska, základná mapa diaľnice, jednotná železničná mapa, základná mapa závodu, základná mapa rýchlodráhy a mapa podzemných inžinierskych sietí.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce pôvodné meranie alebo digitalizáciu a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel veľkej mierky, a súčasne predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel v rozsahu nad 0,25 km2, odovzdajú katastrálnemu úradu, v ktorého obvode pôsobnosti sa nachádza zobrazovaná lokalita, výsledný operát podľa § 26, 30 a 31.

(3) Výsledný operát merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov tematického obsahu tematických mapových diel veľkej mierky na podkladoch získaných zo štátnej dokumentácie obsahuje časti podľa § 30. Výsledný operát sa do štátnej dokumentácie neodovzdáva.

§ 33

Poskytovanie podkladov na zobrazenie predmetov tematického obsahu mapových diel veľkej mierky

(1) Podklady zo štátnej dokumentácie19) na zobrazenie predmetov tematického obsahu tematických štátnych mapových diel veľkej mierky sú kópie Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky a Štátnej mapy 1:5 000 – odvodenej, kópie tlačových podkladov Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky a Štátnej mapy 1:5 000 – odvodenej, kópie katastrálnej mapy v analógovej alebo digitálnej forme a poskytujú sa na základe písomnej zmluvy medzi vydavateľom tematického štátneho mapového diela a správcom základného štátneho mapového diela veľkej mierky.

(2) Podklady zo štátnej dokumentácie na účely zobrazenia predmetov tematického obsahu tematických mapových diel veľkej mierky poskytujú katastrálne úrady z obvodu svojej pôsobnosti a Geodetický a kartografický ústav Bratislava z územia Slovenskej republiky.

(3) Podklady zo štátnej dokumentácie poskytované na účely zobrazenia predmetov tematického obsahu tematických štátnych mapových diel veľkej mierky sa potvrdzujú. Potvrdenie obsahuje dátum vyhotovenia kópie, položku z knihy o poskytovaných údajoch, dátum poslednej aktualizácie podkladov, odtlačok riadkovej pečiatky organizácie a podpis pracovníka štátnej dokumentácie. Kópie poskytnuté v analógovej forme sa potvrdia na každej kópii. Kópie poskytnuté v digitálnej forme sa potvrdia v sprievodnom liste, ktorého prevzatie potvrdí žiadateľ v knihe o poskytovaných údajoch.

Šiesty oddiel

Budovanie vytyčovacích sietí

§ 34

Zabezpečenie vytyčovacej siete a výsledný operát

(1) Geodetické body vytyčovacej siete21) sa zabezpečia tak, aby sa dali použiť aj na meranie skutočného realizovania stavby a vyhotovenie geometrického plánu.

(2) Výsledný operát z vybudovania vytyčovacej siete obsahuje

a) technickú správu,

b) zoznam súradníc a výšok geodetických bodov,

c) geodetické údaje,

d) prehľad geodetických bodov vytyčovacej siete.

(3) Výsledný operát z vybudovania vytyčovacej siete sa neodovzdáva do štátnej dokumentácie.

Siedmy oddiel

Vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavebných objektov

§ 35

Výsledný operát a kvalitatívne podmienky

(1) Výsledný operát z vytyčovania a kontrolného merania21) geometrických parametrov priestorovej polohy stavebných objektov obsahuje

a) technickú správu,

b) vytyčovací protokol,

c) protokol o kontrolnom meraní.

(2) Výsledný operát z vytyčovania a kontrolného merania geometrických parametrov priestorovej polohy stavebných objektov sa neodovzdáva do štátnej dokumentácie.

Ôsmy oddiel

Meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení

§ 36

Meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby

(1) Na povinnosti vykonávateľa a obsah výsledného operátu merania a zobrazenia skutočného vyhotovenia pozemných stavieb vrátane podzemných a nadzemných stavieb sa vzťahujú ustanovenia § 25, 26, 30 a 31.

(2) Polohové a výškové zmeranie všetkých podzemných vedení a zariadení sa vykoná pred ich zakrytím.

§ 37

Kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení

(1) Výsledný operát z kontroly geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, ktorým je meranie posunov22) priemyselných objektov, priehrad, jadrových elektrární, tunelov, mostov a podobne, obsahuje

a) technickú (záverečnú) správu,

b) mapu alebo plán so zákresom polohy vzťažných a pozorovaných bodov,

c) plán merania,

d) údaje o polohe vzťažných bodov,

e) hodnoty posunov pri jednotlivých etapách, ich presnosť, časové údaje a iné dôležité údaje a porovnanie s očakávanými posunmi,

f) grafické znázornenie posunov.

(2) Výsledný operát z merania posunov stavebných objektov sa do štátnej dokumentácie neodovzdáva.

Deviaty oddiel

Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území

§ 38

(1) Informačné, matematické, programové, technické a organizačné prostriedky na zabezpečenie zberu, technológie spracovania a využitia údajov informačného systému o území ustanoví písomne autor diela.

(2) Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území sú získanie alebo vytvorenie a aktualizácia technických podkladov, ktoré sú zdrojom polohopisných a výškopisných informácií a ich lokalizačné štandardy.

(3) Výsledný operát geodetických činností budovania a aktualizácie informačného systému o území obsahuje

a) technickú správu,

b) sprievodný záznam tvorby alebo aktualizácie,

c) súbory údajov,

d) údaje o transformácii.

(4) Na geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území budovaných na základných mapách Slovenskej republiky2) veľkej mierky a na súbore geodetických informácií informačného systému katastra nehnuteľností8) sa vzťahujú ustanovenia § 30 až 33 a ustanovenia ôsmej hlavy. Na geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území budovaných na základných mapách Slovenskej republiky mierky menšej ako 1:5 000 a na báze údajov pre geografický informačný systém4) sa vzťahuje šiesta a ôsma hlava.

Desiaty oddiel

Geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov

§ 39

Povinnosti vyhotoviteľa geometrického plánu a vytyčovateľa hraníc pozemkov

Povinnosti vyhotoviteľa geometrického plánu a vytyčovateľa hraníc pozemkov a obsah výsledného operátu geometrického plánu a vytyčovania hraníc pozemkov ustanovuje osobitný predpis.10)

ŠIESTA HLAVA

VYKONÁVANIE KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 40

Vydávanie kartografického diela

(1) Vydavateľ kartografického diela23) zodpovedá za vydané kartografické dielo.

(2) Každá rozmnoženina vydaného kartografického diela obsahuje názov diela, mierku, názov a sídlo vydavateľa, dátum, ku ktorému kartografické dielo vykazuje stav, rok vydania a doložku o ochrane autorských práv. Ochranná doložka sa vyznačí symbolom „©“ s uvedením vydavateľa a roku prvého vydania.

(3) Každá rozmnoženina kartografického diela vydaného na podklade iného kartografického diela obsahuje okrem údajov podľa odseku 2 doložku o ochrane autorských práv k použitému podkladu.

(4) Kartografické dielo vytvorené len pre vlastnú potrebu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorého rozmnoženiny sa ďalej nerozširujú, sa nepovažuje za vydané.

(5) Digitalizáciu vydaného kartografického diela bez súhlasu vydavateľa možno vykonať len pre vlastnú potrebu.

(6) Vydavateľom štátneho mapového diela je príslušný orgán štátnej správy.24)

(7) Súhlas na použitie operátu kartografického diela, prípadne jeho časti udeľuje vydavateľ. Ak vydavateľ kartografického diela nie je totožný s autorom diela, vydavateľ sprostredkuje súhlas autora diela.

(8) Žiadosť o súhlas na použitie operátu kartografického diela obsahuje

a) meno alebo názov, bydlisko alebo sídlo žiadateľa,

b) účel použitia,

c) názov diela, mierku, názov vydavateľa, rok vydania a časť operátu, ktorá sa má použiť.

§ 41

Správca základného štátneho mapového diela a poskytovanie základných štátnych mapových diel

Správcom základného štátneho mapového diela, ktorého vydavateľom je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), je katastrálny úrad alebo Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Ustanovení správcovia a ich úlohy sa zverejňujú v úradnom vestníku.

§ 42

Tematické štátne mapové diela

Vydavateľ tematického štátneho mapového diela vydaného na podklade základného štátneho mapového diela ustanoví správcu, spôsob rozširovania a spôsob poskytovania operátu tematického štátneho mapového diela primerane podľa § 31, 32, 38 a 40.

SIEDMA HLAVA

POSTUP PRI ŠTANDARDIZÁCII GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA

§ 43

Názvy geografických objektov

(1) Názvy nesídelných geografických objektov, ktoré štandardizuje úrad25) a ktoré sú obsahom základných štátnych mapových diel mierok 1:10 000 a menších, sú najmä

a) názvy vôd, ktorými sú názvy vodných tokov, jazier, prameňov, rybníkov, vodných nádrží, kanálov, močiarov, mŕtvych ramien, minerálnych prameňov, plies, riečnych ramien, vodopádov a vyvieračiek,

b) názvy jednotlivých tvarov vertikálneho členenia zemského povrchu, ktorými sú názvy pohorí, vrchov, dolín, rovín, nížin, sediel, jaskýň, brán, brázd, hrebeňov, chrbátov, priepastí, kopcov, kotlín, krasových území, pahorkatín, planín, stien, svahov a tiesňav,

c) chotárne názvy, ktorými sú názvy poľnohospodárskych honov, polí, trvalých trávnych porastov, záhrad, viníc, chmeľníc, ovocných sadov, lesov a hájov,

d) názvy iných jednotlivých objektov a javov prírodných alebo ľuďmi vytvorených, ktorými sú názvy kostolov, hradov, kaštieľov, majerov, kalvárií, hradísk, kaplniek, krížov, zrúcanín, samôt, horární, kopaníc, lazov, poľovníckych chát, baní, lomov, šácht, mlynov, vysielačov, pamätníkov, mohýl, chránených území, chránených objektov, zotavovní, katastrálnych území a trigonometrických bodov.

(2) Názvy nesídelných geografických objektov, ktoré štandardizuje katastrálny úrad26) a ktoré sú obsahom základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších, sú názvy geografických objektov obdobne podľa odseku 1, pričom katastrálny úrad rešpektuje štandardizované alebo určené27) názvy geografických objektov.

§ 44

Rozhodnutie o štandardizácii

(1) O štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov rozhoduje úrad alebo katastrálny úrad z vlastného podnetu alebo na písomný návrh ktorejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý sa zasiela úradu alebo katastrálnemu úradu. Návrh obsahuje najmä

a) podobu názvu geografického objektu, ktorá je navrhovaná na štandardizáciu a doterajšiu podobu názvu,

b) stručný popis geografického objektu a jeho lokalizáciu na mape vhodnej mierky,

c) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a podpis alebo názov, sídlo a podpis štatutárneho zástupcu navrhovateľa.

(3) Úrad zašle zoznam názvov so žiadosťou o súhlas príslušnému ministerstvu;25) ministerstvo odošle písomný súhlas do 30 dní úradu. Katastrálny úrad zašle zoznam názvov obci26) so žiadosťou o stanovisko; obec odošle písomné stanovisko do 30 dní katastrálnemu úradu.

(4) Zmeniť štandardizovaný názov geografického objektu možno na základe odôvodnenia a postupom podľa odseku 1 až 3.

(5) Názvy nesídelných geografických objektov, ktoré úrad štandardizoval podľa osobitného predpisu,28) sa považujú za názvy geografických objektov štandardizované podľa osobitného predpisu25)26) a tejto vyhlášky.

§ 45

Posudzovanie návrhov

Pri posudzovaní návrhov názvoslovná komisia úradu a názvoslovné zbory katastrálnych úradov dbajú na to, aby navrhovaný názov nesídelného geografického objektu zodpovedal skutočnosti, aby bol vecne a jazykovo správny, spoločensky vhodný a prakticky použiteľný.

§ 46

Zverejnenie štandardizovaných geografických názvov

(1) V rozhodnutí o štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov sa uvedie spôsob zverejnenia geografických názvov.

(2) Vybrané súbory štandardizovaných názvov nesídelných geografických objektov štandardizované úradom sa zverejňujú v názvoslovných

a) neperiodických publikáciách „Geografické názvoslovné zoznamy OSN – SR“,

b) periodických publikáciách „Názvoslovné informácie“.

(3) Názvy nesídelných geografických objektov štandardizované katastrálnym úradom sa zverejňujú vyvesením zoznamov štandardizovaných názvov nesídelných geografických objektov v obci a na katastrálnom úrade.

§ 47

Predmet dokumentácie štandardizácie geografických názvov

(1) Predmetom dokumentácie štandardizácie geografických názvov25)26) sú najmä údaje o štandardizovanom názve, prípadne predchádzajúcej inej podobe názvu, druhu objektu, príslušnosti k okresu, obci, katastrálnemu územiu, mapovému listu a o dátume štandardizácie.

(2) Údaje podľa odseku 125) spolu so zemepisnými súradnicami geografického objektu tvoria súbor údajov o štandardizovaných názvoch, ktorý je súčasťou základnej bázy pre geografický informačný systém.5)

ÔSMA HLAVA

SPRAVOVANIE AUTOMATIZOVANÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

§ 48

Členenie informačných systémov

(1) Informačný systém geodetických bodových polí6) tvorí súbor

a) údajov Štátnej astronomicko-geodetickej siete a Štátnej trigonometrickej siete,

b) údajov Štátnej nivelačnej siete,

c) údajov Štátnej gravimetrickej siete,

d) údajov o geodetických bodoch podrobného polohového bodového poľa.

(2) Informačný systém katastra nehnuteľností6) tvorí súbor

a) geodetických informácií,

b) popisných informácií.

(3) Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém6) tvorí súbor

a) polohopisu,

b) výškopisu,

c) vodstva,

d) porastu,

e) popisu,

f) údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov.

§ 49

Aktualizácia súboru údajov

(1) Súbor údajov Štátnej astronomicko-geodetickej siete, Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej nivelačnej siete, Štátnej gravimetrickej siete a geodetických bodov podrobného polohového bodového poľa 1. triedy presnosti sa aktualizuje

a) priebežne na centrálnej úrovni,

b) prenosom na katastrálny úrad.

(2) Súbor údajov o geodetických bodoch podrobného polohového bodového poľa 2. až 5. triedy presnosti sa aktualizuje priebežne na katastrálnom úrade.

(3) Súbor údajov informačného systému katastra nehnuteľností sa aktualizuje

a) priebežne na katastrálnom úrade,

b) prenosom vybraných súborov na centrálnu úroveň a ich kontrolným spracovaním na centrálnej úrovni.

(4) Základná báza pre geografický informačný systém sa aktualizuje priebežne na centrálnej úrovni.

§ 50

Poskytovanie hromadných súborov informácií z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra

(1) Prevádzkovatelia automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra29) poskytujú z bázy údajov údajové súbory alebo ich časti19) (ďalej len „informácie“) na základe písomnej zmluvy pre iné informačné systémy23) formou

a) výstupov na pamäťových médiách počítača,

b) lokálnej počítačovej siete,

c) externej počítačovej siete,

d) tlačových výstupov.

(2) Na zabezpečenie kontroly a evidovania prístupu k automatizovanému informačnému systému geodézie, kartografie a katastra zavádza prevádzkovateľ systém prístupových práv.

(3) Na zabezpečenie jednotnej formy a možnosti spätnej kontroly nemennosti obsahu poskytovaných informácií z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra úrad ustanovuje záväzný výstupný formát údajov na výmenu informácií.

(4) Každá kópia údajových súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra musí obsahovať ochrannú doložku o autorských právach k použitému podkladu a roku vydania vo forme „Informačný systém geodetických bodových polí © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky....“, „Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky....“, „Základná báza údajov pre geografický informačný systém © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ....“ a dátum, ku ktorému bol súbor informácií aktualizovaný.

(5) Informácie poskytované z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra sa potvrdia v sprievodnom liste, ktorého prevzatie žiadateľ potvrdí podpisom v knihe o poskytovaných údajoch. Potvrdenie obsahuje dátum vyhotovenia kópie, položku z knihy o poskytovaných údajoch, odtlačok riadkovej pečiatky organizácie a podpis pracovníka, ktorý údaje vydal. Tieto informácie nemajú povahu verejnej listiny.

(6) Vybrané súbory údajov alebo ich časti z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra sa poskytujú na budovanie iných informačných systémov len so súhlasom úradu.

DEVIATA HLAVA

POSTUP PRI VYDÁVANÍ OSVEDČENIA O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

§ 51

Členenie osvedčení

Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti sa členia

a) na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu30) vo vlastnom mene,31)

b) na úradné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu30) v mene katastrálneho úradu,32)

c) na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu30) v mene rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie a Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „rozpočtová organizácia a príspevková organizácia),33) ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických činností, jej pracovníkovi,

d) na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu34) v mene rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie,33) ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických činností, jej pracovníkovi.

§ 52

Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 51 písm. a) podáva fyzická osoba úradu. V žiadosti fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, rozsah požadovaného oprávnenia, doklad o vzdelaní a potvrdenie o praxi.

(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 51 písm. b) pre svojho pracovníka podáva úradu katastrálny úrad. V žiadosti katastrálny úrad uvedie meno a priezvisko, rodné číslo, doklad o vzdelaní a potvrdenie o praxi pracovníka, pre ktorého žiada vydanie osvedčenia.

(3) Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 51 písm. c) a d) podáva úradu rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických činností. V žiadosti právnická osoba uvedie názov a sídlo, ako aj meno, priezvisko, rodné číslo, rozsah požadovaného oprávnenia, doklad o vzdelaní a potvrdenie o praxi fyzickej osoby, pre ktorú vydanie osvedčenia žiada; ak fyzická osoba získala osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov,35) v žiadosti právnická osoba uvedie názov a sídlo, ako aj meno, priezvisko, rodné číslo, rozsah požadovaného osvedčenia, evidenčné číslo doterajšieho osvedčenia fyzickej osoby a skúška sa nevykonáva.

(4) Potvrdenie o praxi žiadateľa vydá fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca geodetické a kartografické činnosti.

(5) Potvrdenie o praxi obsahuje

a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá potvrdenie vydáva,

b) meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiadateľa,

c) údaje o vykonanej praxi,

d) prehľad výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností vykonaných žiadateľom počas praxe,

e) vyjadrenie o odborných znalostiach a skúsenostiach na overovanie výsledkov činností, pre ktoré žiadateľ chce získať oprávnenie.

(6) Potvrdenie o praxi môže byť nahradené čestným vyhlásením žiadateľa v prípade, že právnická osoba, ktorej predmetom činnosti bolo vykonávanie geodetických a kartografických činností, zanikla, alebo fyzická osoba potvrdenie o praxi žiadateľovi nevydala, alebo ak žiadateľ vykonával geodetické a kartografické činnosti vo vlastnom mene.

§ 53

Komisia

(1) Kvalifikačnú skúšku na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu30) pre fyzické osoby podľa § 51 písm. a), b) a c) preveruje komisia.

(2) Kvalifikačnú skúšku na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu34) pre fyzické osoby podľa § 51 písm. d) preveruje komisia.

(3) Pôsobnosť, zloženie a organizáciu činnosti komisií ustanoví štatút a rokovací a skúšobný poriadok.

§ 54

Preverenie kvalifikácie skúškou

(1) Skúšku možno opakovať dvakrát, najskôr po troch mesiacoch.

(2) Po úspešnom vykonaní skúšky alebo na základe doterajšieho osvedčenia36) sa vydá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 51 písm. a), b) c) a d).

(3) Fyzická osoba, ktorá je oprávnená autorizačne overovať vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu34), môže autorizačne overovať výsledný operát zo zriaďovania a aktualizácie geodetických bodov a výsledný operát z merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky.

DESIATA HLAVA

SPÔSOB AUTORIZAČNÉHO A ÚRADNÉHO OVERENIA VYBRANÝCH GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 55

Autorizačné overenie

(1) Autorizovaný geodet a kartograf pred autorizačným overením vybraných geodetických a kartografických činností preskúma ich náležitosti a presnosť.

(2) Autorizovaný geodet a kartograf31) vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu doložkou: „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“, menom, priezviskom, podpisom, dátumom a odtlačkom okrúhlej pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa. Predmetom autorizačného overenia sú okrem výsledného operátu aj záznamy podrobného merania zmien a meračské náčrty.

(3) Pečiatka autorizovaného geodeta a kartografa31) má priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, meno, priezvisko a text „Autorizovaný geodet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie medzi dva spojovníky číslo položky zoznamu Komory geodetov a kartografov a text „Rozsah podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“ alebo „Rozsah podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. V strede pečiatky sa umiestni štátny znak Slovenskej republiky.

(4) Autorizovaný geodet a kartograf33) vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu doložkou: „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“, menom, priezviskom, podpisom, číslom osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydaného úradom, dátumom a odtlačkom riadkovej pečiatky organizácie, ktorej je pracovníkom.

(5) Znalec v odbore geodézie a kartografie36) pri vykonávaní znaleckej činnosti vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného operátu vybraných geodetických a kartografických činností doložkou: „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“, menom, priezviskom, podpisom, číslom osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydaného úradom, dátumom a odtlačkom pečiatky znalca.

§ 56

Autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností vo výstavbe

(1) Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe37)

a) geodetické a kartografické činnosti pre projektovú dokumentáciu stavieb,

b) geodetické a kartografické činnosti pri uskutočňovaní stavieb,

c) geodetické a kartografické činnosti na vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby,

d) geodetické merania posunov pri prevádzke stavieb,

e) geodetické merania geometrických parametrov stavieb.

(2) Pri projektovaní stavieb38) podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických činností:

a) geodetické podklady pre projektovanie stavieb vyhotovené pôvodným meraním alebo doplnením existujúcich geodetických podkladov (§ 30 a 31),

b) projekt vytyčovacej siete (§ 34),

c) podklady pre územné konanie,39)

d) výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov (§ 26), ktoré boli zriadené na vyhotovenie geodetických podkladov,

e) vytyčovacie výkresy stavieb (§ 35),

f) koordinačný výkres spolupráce na koordinácii priestorového umiestnenia pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení vrátane technického vybavenia (§ 35),

g) projekt merania posunov (§ 37).

(3) Pri uskutočňovaní stavieb podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických činností:

a) výsledný operát z vytýčenia obvodu staveniska s osobitným právom využitia pozemku podľa osobitných predpisov,39)

b) výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov vytyčovacej siete (§ 26) a kontroly vytyčovacej siete počas stavby (§ 35),

c) výsledný operát z vytýčenia stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením (§ 35),

d) výsledný operát z vytýčenia existujúcich podzemných vedení na povrchu, ktoré majú byť dotknuté výstavbou (§ 35),

e) výsledný operát z vytýčenia tvaru a rozmerov objektu s výnimkou drobných stavieb, ak netvoria vlastnícku hranicu (§ 35),

f) výsledný operát z kontrolných meraní a meraní posunov objektov a zariadení (§ 37).

(4) Pri vyhotovení geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby podlieha autorizačnému overeniu

a) výsledný operát zo zriadenia a aktualizácie geodetických bodov (§ 25 až 27 a 29), ktoré boli zriadené alebo aktualizované na meranie skutočného realizovania stavieb; výsledný operát sa odovzdáva do štátnej dokumentácie a podlieha úradnému overeniu,

b) výsledný operát merania a zobrazenia skutočného realizovania stavieb (§ 30 a 31), výsledný operát sa v rozsahu nad 0,25 km2 odovzdáva do štátnej dokumentácie a podlieha úradnému overeniu.

(5) Pri vyhotovení geodetických meraní posunov pri prevádzke stavieb výsledný operát (§ 37) podlieha autorizačnému overeniu.

(6) Pri vyhotovovaní geodetických meraní geometrických parametrov stavieb výsledný operát (§ 35 a 37) podlieha autorizačnému overeniu.

§ 57

Predloženie výsledkov geodetických činností na úradné overenie

(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach; jeden exemplár geometrického plánu ostáva na katastrálnom úrade.

(2) Výsledný operát registra pôvodného stavu9) sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu ostáva na katastrálnom úrade.

(3) Výsledný operát vykonania projektu pozemkových úprav sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu ostáva na katastrálnom úrade.

(4) Výsledný operát vytyčovania hraníc pozemkov sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa nachádza vytýčená hranica pozemkov, a to najmenej v troch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu ostáva na katastrálnom úrade.

(5) Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie geodetických bodov podrobného polohového bodového poľa sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú geodetické body, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu ostáva na katastrálnom úrade.

(6) Výsledný operát merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky sa predkladajú na úradné overenie katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa predmety nachádzajú, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu ostáva na katastrálnom úrade.

§ 58

Preskúmanie súladu údajov pred úradným overením

(1) Katastrálny úrad pred úradným overením geometrického plánu preskúma súlad východiskových údajov katastra nehnuteľností uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi katastra nehnuteľností ku dňu overenia a súlad označenia nových parciel parcelnými číslami, prípadne preskúma ďalšie náležitosti a presnosť alebo vykoná kontrolné merania; ak zistí nesúlad, vráti geometrický plán s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky bez úradného overenia tomu, kto ho predložil.

(2) Katastrálny úrad pred úradným overením výsledného operátu registra pôvodného stavu preskúma použité podklady z hľadiska najvhodnejšieho operátu, správnosť označenia pozemkov parcelnými číslami, prípadne vykoná kontrolné merania a preskúma spôsob určenia výmer pozemkov a ich dielov; ak zistí nesúlad, vráti výsledný operát registra pôvodného stavu s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky bez úradného overenia tomu, kto ho predložil.

(3) Katastrálny úrad pred úradným overením výsledného operátu vykonania projektu pozemkových úprav preskúma náležitosti primerane podľa odseku 1.

(4) Katastrálny úrad pred úradným overením výsledného operátu vytyčovania hraníc pozemkov preskúma vhodnosť použitých podkladov a ich súlad s platným stavom katastra nehnuteľností, prípadne vykoná kontrolné meranie a preskúma iné náležitosti a presnosť; ak zistí nesúlad, vráti výsledný operát vytyčovania hraníc pozemkov s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky, bez úradného overenia tomu, kto ho predložil a vytýčenie sa vykoná znovu.

(5) Katastrálny úrad pred úradným overením výsledného operátu zriaďovania a aktualizácie geodetických bodov podrobného bodového poľa preskúma súlad s označením pridelených čísel bodov; ak zistí nesúlad s označením pridelených čísel bodov, vráti výsledný operát s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky bez úradného overenia tomu, kto ho predložil.

(6) Katastrálny úrad pred úradným overením výsledkov merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, preskúma nadväznosť na existujúci polohopisný stav a súlad formy a tvaru súboru informácií na pamäťovom médiu; ak zistí nesúlad, vráti výsledný operát s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky bez úradného overenia tomu, kto ho vyhotovil.

§ 59

Úradné overenie

(1) Úradné overenie vykoná pracovník katastrálneho úradu doložkou: „Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii“, menom, priezviskom, podpisom pracovníka katastrálneho úradu oprávneného na úradné overovanie, dátumom a odtlačkom okrúhlej pečiatky katastrálneho úradu.

(2) Geometrický plán úradne overí katastrálny úrad do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán väčšieho rozsahu, najmä parcelácie a výsledky podľa § 57 ods. 3 až 6, ktoré podliehajú úradnému overeniu, overí katastrálny úrad do tridsiatich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán na stavbu diaľnice a výsledný operát registra pôvodného stavu9) overí katastrálny úrad do pätnástich pracovných dní odo dňa predloženia.

(3) Ak výsledný operát vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 58 nie je spôsobilý na úradné overenie, katastrálny úrad ho vráti navrhovateľovi spolu s protokolom o zistených nedostatkoch v lehotách uvedených v odseku 2.

§ 60

Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti

(1) Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti pre fyzické osoby a pracovníkov právnických osôb vykonávajúcich geodetické činnosti sa vydáva podľa sídla právnickej osoby alebo miesta trvalého pobytu fyzickej osoby po predložení dokladov preukazujúcich vykonávanie geodetických a kartografických činností.

(2) Preukaz oprávňuje na vstup na cudzie nehnuteľnosti40) na území Slovenskej republiky. Preukaz platí tri roky. Vzor preukazu je v prílohe.


JEDENÁSTA HLAVA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 61

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1. Smernica Slovenskej správy geodézie a kartografie č. 3-0138/1969 pre spracovanie kartografických publikácií územia ČSSR určených na verejné rozširovanie (registrovaná v čiastke 21/1970 Zb.),

2. Úprava Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 4-3954/73, ktorou sa vydáva Návod na koordináciu geodetických a kartografických prác (registrovaná v čiastke 5/1974 Zb.).

§ 62

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Imrich Horňanský v. r.


Príloha vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z.

Príloha

Poznámky pod čiarou

1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

2) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

3) § 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

4) § 3 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

5) § 2 ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

6) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

7) § 6 písm. a) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

8) § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.§ 6 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

9) § 9 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.

10) Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

11) § 16 a 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

12) § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

13) § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

14) § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

15) § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

16) § 2 ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

17) STN 73 0415 Geodetické body.STN 73 0416 Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii.STN 72 2518 Kamenné meračské značky, staničníky, hraničníky, smerové a zábradlové kamene.

18) § 11 a § 12 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

19) § 2 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

20) STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy.STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky.

21) STN 01 3419 Vytyčovacie výkresy stavieb.STN 73 0202 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia.STN 73 0210 Geometrická presnosť vo výstavbe. Podmienky vykonávania. Časť 1 Presnosť osadenia.STN 73 0212 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti.STN 73 0225 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb.STN 73 0270 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov.STN 73 0275 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov.STN 73 0420 Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Základné ustanovenia.STN 73 0421 Presnosť vytyčovania stavebných objektov s priestorovou skladbou.STN 73 0422 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov.

22) STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov.

23) § 4 ods. 3 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

24) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

25) § 18 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

26) § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

27) § 3 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

28) Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach v znení vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 52/1985 Zb.

29) § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

30) § 6 písm. a), b), c), d) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

31) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

32) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

33) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

34) § 6 písm. d), e), f), g), h, i) a j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

35) § 3 ods. 2 vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.§ 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.§ 4 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z.

36) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

37) § 46a ods. 2 písm. f) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.§ 75 zákona č. 50/1976 Zb.§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.§ 6 písm. d) až i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.

38) § 22 ods. 1 písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

39) § 32 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb.§ 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov.§ 7 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

40) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.