Oznámenie č. 176/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zaistení bezpečnosti šifrových prostriedkov vyrobených v Ruskej federácii a používaných v Slovenskej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-176
Čiastka 63/1996
Platnosť od 21.06.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 18. júla 1995, na základe článku 8.

Pôvodný predpis 21.06.1996

176

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. februára 1995 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zaistení bezpečnosti šifrových prostriedkov vyrobených v Ruskej federácii a používaných v Slovenskej republike.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 18. júla 1995, na základe článku 8.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.