Oznámenie č. 174/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-174
Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do28.10.1998
Zrušený 322/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Pôvodný predpis 18.06.1996

174

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 39a ods. 6 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 27. mája 1996 č. 7, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.