Oznámenie č. 173/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-173
Čiastka 62/1996
Platnosť od 18.06.1996 do29.09.1998
Zrušený 297/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 18.06.1996

173

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 17 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 27. mája 1996 č. 6, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí banky na právnickej osobe, ktorá nie je bankou podľa § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.