Oznámenie č. 17/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny Fondom národného majetku Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-17
Čiastka 5/1996
Platnosť od 18.01.1996
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 18.01.1996

17

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 21. decembra 1995 č. 65/599/1995, ktorým sa ustanovuje postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny Fondom národného majetku Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa ustanovuje pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov, postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny Fondom národného majetku Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.