Oznámenie č. 166/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-166
Čiastka 61/1996
Platnosť od 14.06.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 30. decembra 1995, na základe článku 17 ods. 1.

Pôvodný predpis 14.06.1996

166

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. októbra 1995 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 30. decembra 1995, na základe článku 17 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie

(ďalej len „zmluvné strany“), snažiac sa upevniť tradičné priateľské vzťahy medzi obidvoma národmi v súlade so zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci podpísanou 26. augusta 1993 v Bratislave,

presvedčené o potrebe spolupráce v oblasti civilnej ochrany medzi obidvoma štátmi s cieľom poskytnúť si vzájomnú pomoc pri mimoriadnych udalostiach technologického a prírodného charakteru ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok (ďalej len „mimoriadna udalosť“),

s vedomím, že tieto udalosti môžu nastať kedykoľvek,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Pojmy používané v tejto dohode:

„strana žiadajúca o pomoc“ – zmluvná strana, ktorá žiada druhú zmluvnú stranu o poskytnutie pomoci;

„strana poskytujúca pomoc“ – zmluvná strana, ktorá vyhovela žiadosti druhej zmluvnej strany o poskytnutie pomoci;

„príslušný orgán“ – orgán zmluvnej strany oprávnený na riadenie a koordináciu prác spojených s vykonávaním tejto dohody;

„skupina na poskytnutie pomoci“ – skupina odborníkov určená na poskytnutie pomoci, ktorá je zabezpečená nevyhnutnou výbavou;

„vojenský personál“ – príslušníci vojska civilnej ochrany štátu zmluvnej strany;

„výbava“ – materiál, technické a dopravné prostriedky, výstroj skupín na poskytnutie pomoci a osobný výstroj ich členov;

„predmety pomoci“ – materiálne prostriedky určené na bezplatné rozdelenie postihnutému obyvateľstvu.

Článok 2

Príslušné orgány

(1) Zmluvné strany určujú ako príslušné orgány

za Slovenskú republiku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

za Ruskú federáciu
Ministerstvo Ruskej federácie pre záležitosti civilnej obrany, mimoriadnych situácií a likvidácie následkov živelných pohrôm.

(2) Zmeny týkajúce sa príslušného orgánu si zmluvné strany bez zbytočného odkladu oznámia diplomatickou cestou.

Článok 3

Formy spolupráce

Zmluvné strany spolupracujú na základe zásad rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti pri

1. poskytovaní vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach;

2. zmierňovaní rozsahu následkov mimoriadnych udalostí formou výmeny informácií vedecko-technického charakteru a spoločných rokovaní, seminárov, spolupráce na výskumných programoch, príprave odborníkov v špeciálnych kurzoch a na spoločných cvičeniach s dôrazom na oblasť civilnej ochrany; na spoločné cvičenia sa vzťahujú ustanovenia tejto dohody;

3. výmene informácií

a) o možnosti vzniku alebo o vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá môže mať následky aj na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) o pomoci zo strany medzinárodných organizácií;

4. organizovaní a vykonávaní analýz možnosti vzniku mimoriadnych udalostí;

5. inej činnosti týkajúcej sa mimoriadnych udalostí na základe súhlasu príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 4

Spolupráca medzi ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami

Zmluvné strany budú tam, kde je to účelné, podporovať spoluprácu medzi inými štátnymi orgánmi, vládnymi i mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti civilnej ochrany.

Článok 5

Stála pracovná komisia

Na vykonanie opatrení spojených s plnením ustanovení tejto dohody zriadia príslušné orgány zmluvných strán Stálu pracovnú komisiu pre spoluprácu v oblasti civilnej ochrany. Súčasne určia jej zloženie, úlohy a rokovací poriadok.

Článok 6

Podmienky prijímania predstaviteľov

Zmluvná strana, ktorá prijíma predstaviteľov druhej zmluvnej strany v súvislosti s činnosťou upravenou v tejto dohode, ktorá sa netýka bezprostredne poskytnutia pomoci pri mimoriadnych udalostiach, uhrádza všetky výdavky spojené s ich pobytom a pohybom na území svojho štátu, ak sa nedohodne inak. Výdavky spojené s cestou na územie štátu prijímajúcej zmluvnej strany a s vycestovaním z jej územia uhrádza vysielajúca zmluvná strana.

Článok 7

Poskytovanie pomoci

(1) Požiadať o pomoc podľa tejto dohody môžu zmluvné strany.

(2) Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti, v ktorej strana žiadajúca o pomoc uvedie najmä druh a rozsah požadovanej činnosti.

(3) Požiadaná strana bezodkladne prijme rozhodnutie o pomoci a informuje stranu žiadajúcu o pomoc o možnosti, rozsahu a podmienkach jej poskytnutia.

(4) Skupiny na poskytnutie pomoci zo strany poskytujúcej pomoc riadi strana žiadajúca o pomoc prostredníctvom vedúcich týchto skupín.

Článok 8

Druhy pomoci

(1) Pomoc sa poskytuje vyslaním skupín na poskytnutie pomoci, zaslaním predmetov pomoci alebo v inej požadovanej forme.

(2) Skupiny na poskytnutie pomoci možno použiť na vykonávanie záchranných a lokalizačných prác a prác na likvidácii následkov mimoriadnych udalostí. Výbava skupín na poskytnutie pomoci musí byť dostatočná na vykonávanie činnosti v trvaní najmenej 72 hodín. Po uplynutí 72 hodín alebo po vyčerpaní zásob zabezpečí žiadajúca zmluvná strana tieto skupiny potrebnou výbavou na ich ďalšiu činnosť. Strana žiadajúca o pomoc poskytne skupinám na poskytnutie pomoci aj ochranu, bezplatnú lekársku starostlivosť a koordinuje ich činnosť.

Článok 9

Prechod skupín na poskytnutie pomoci cez štátnu hranicu a režim ich pobytu

(1) Členovia skupín na poskytnutie pomoci môžu prekročiť štátnu hranicu na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk s platnými dokladmi totožnosti. Na území štátu strany žiadajúcej o pomoc sa môžu zdržiavať po nevyhnutný čas bez víza a povolenia na pobyt. Vedúci skupiny musí mať pri sebe doklad vydaný príslušným orgánom strany poskytujúcej pomoc, ktorý potvrdzuje jeho kompetencie, a menný zoznam členov skupiny na poskytnutie pomoci.

(2) Členovia skupín na poskytnutie pomoci počas pobytu na území štátu strany žiadajúcej o pomoc sú povinní dodržiavať jeho zákony a iné predpisy. Ak skupinu na poskytnutie pomoci tvorí aj vojenský personál, vzťahujú sa naň počas jeho pobytu na území štátu strany žiadajúcej o pomoc aj predpisy štátu strany poskytujúcej pomoc upravujúce jeho postavenie.

(3) Preprava skupín na poskytnutie pomoci, ich výbavy a predmetov pomoci sa môže uskutočniť cestnou, železničnou, vodnou alebo leteckou dopravou.

Článok 10

Dovoz a vývoz predmetov výbavy a predmetov pomoci pri mimoriadnych udalostiach

(1) Vedúci skupiny na poskytnutie pomoci pri prechode cez štátnu hranicu predkladá hraničným kontrolným orgánom strany žiadajúcej o pomoc zoznam prevážanej výbavy a predmetov pomoci.

(2) Skupiny na poskytnutie pomoci nesmú prevážať okrem výbavy a predmetov pomoci iný tovar.

(3) Výbava a predmety pomoci dovážané a vyvážané pri mimoriadnych udalostiach sa oslobodzujú od cla, daní a iných platieb. Na ich dovoz a vývoz sa nevzťahujú zákazy a obmedzenia ustanovené v súlade s vnútroštátnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami zmluvných strán.

(4) Výbava a predmety pomoci sa v colnom konaní vybavujú prednostne v súlade s vnútroštátnymi predpismi a možno ich použiť len v rámci likvidácie mimoriadnej udalosti.

(5) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si po nadobudnutí platnosti tejto dohody navzájom oznámia pravidlá colného konania ustanovené vnútroštátnymi predpismi, týkajúce sa výbavy a predmetov pomoci.

(6) Výbava, ktorá sa nespotrebuje, dovezie sa späť. Ak sa výbava ponechá ako predmet pomoci strane žiadajúcej o pomoc, treba uviesť druh, typ, množstvo, ako aj miesto jej ponechania príslušnému orgánu strany žiadajúcej o pomoc; tento orgán to oznámi príslušnej colnici.

(7) Nesprevádzaný náklad obsahujúci výbavu a predmety pomoci musí mať okrem obvyklých dokladov sprevádzajúcich tovar aj doklad príslušného orgánu strany poskytujúcej pomoc, ktorý bude podkladom na jeho prechod cez štátnu hranicu a na oslobodenie od cla, daní a iných platieb.

(8) Ustanovenie odseku 3 tohto článku sa vzťahuje aj na dovoz omamných látok a psychotropných substancií na územie štátu strany žiadajúcej o pomoc a na ich vývoz. Tento obeh tovaru sa nepovažuje za dovoz a vývoz podľa medzinárodných dohovorov o omamných látkach a psychotropných substanciách.

(9) Omamné látky a psychotropné substancie sa môžu dovážať iba v množstve potrebnom na poskytnutie zdravotníckej pomoci a môže ich použiť len kvalifikovaný zdravotnícky personál. Strana žiadajúca o pomoc má právo uskutočniť kontrolu ich použitia a spôsobu skladovania. Nespotrebované omamné látky a psychotropné substancie sa musia z územia štátu strany žiadajúcej o pomoc vyviezť.

Článok 11

Použitie leteckých prostriedkov

(1) Príslušný orgán strany poskytujúcej pomoc oznámi príslušnému orgánu strany žiadajúcej o pomoc použitie leteckých prostriedkov s uvedením údajov o druhu, type a označení leteckého prostriedku, o posádke, náklade a osobách, ktoré ho sprevádzajú, o čase a mieste odletu, o predpokladanej trase letu a mieste pristátia.

(2) Strana žiadajúca o pomoc povolí let na určené miesto na území svojho štátu.

(3) Lety sa musia uskutočňovať v súlade s pravidlami ustanovenými každou zmluvnou stranou.

Článok 12

Náhrada výdavkov

(1) Strana žiadajúca o pomoc uhradí strane poskytujúcej pomoc výdavky vynaložené na poskytnutie pomoci, ak sa nedohodnú inak.

(2) Strana žiadajúca o pomoc môže kedykoľvek zrušiť svoju žiadosť o poskytnutie pomoci; v takom prípade má strana poskytujúca pomoc právo na úhradu vynaložených výdavkov.

(3) Výdavky sa uhrádzajú bezprostredne po tom, ako o to strana poskytujúca pomoc požiadala stranu žiadajúcu o pomoc, ak sa nedohodnú inak.

(4) Strana poskytujúca pomoc členov skupín na poskytnutie pomoci poistí. Poistné bude zahrnuté do celkových výdavkov na poskytnutie pomoci.

(5) Letecké prostriedky strany poskytujúcej pomoc sú oslobodené od poplatkov za prelet, rádionavigačné služby, pristátie, státie na letisku a odlet z neho.

(6) Úhradu za palivo a letecké technické služby budú riešiť zmluvné strany osobitne v každom konkrétnom prípade.

(7) Po skončení prác spojených s poskytnutím pomoci príslušný orgán strany poskytujúcej pomoc predloží príslušnému orgánu strany žiadajúcej o pomoc písomnú správu o vykonaných prácach.

(8) Príslušný orgán strany žiadajúcej o pomoc predloží príslušnému orgánu strany poskytujúcej pomoc záverečnú správu o udalosti, ktorá obsahuje charakteristiku a príčiny vzniku mimoriadnej udalosti, formu a objem pomoci a výsledky vykonaných prác.

Článok 13

Náhrada škody

(1) Strana žiadajúca o pomoc je povinná nahradiť škodu spôsobenú na zdraví alebo smrťou člena skupiny na poskytnutie pomoci, ktorá sa stala v súvislosti s vykonávaním prác podľa tejto dohody.

(2) Strana žiadajúca o pomoc je povinná nahradiť škodu na majetku štátov zmluvných strán, ktorú spôsobil člen skupiny na poskytnutie pomoci v súvislosti s vykonávaním prác podľa tejto dohody.

(3) Ak člen skupiny na poskytnutie pomoci v súvislosti s plnením úloh podľa tejto dohody na území štátu strany žiadajúcej o pomoc spôsobí škodu tretej osobe, strana žiadajúca o pomoc je povinná nahradiť ju podľa predpisov, ktoré sa používajú v prípade náhrady škody spôsobenej vlastnými osobami poskytujúcimi pomoc.

(4) Strana žiadajúca o pomoc, ktorá nahradila škodu strane poskytujúcej pomoc podľa odsekov 1 až 3 tohto článku, má právo na jej vrátenie, ak táto škoda bola spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

Článok 14

Zverejňovanie informácií

Informácie získané na základe činnosti vykonávanej v rámci tejto dohody s výnimkou informácií, ktoré podľa právnych predpisov štátov zmluvných strán musia zostať utajené, sa zverejňujú v súlade s ich bežnou praxou a predpismi zmluvných strán, ak sa príslušné orgány písomne nedohodli inak.

Článok 15

Spojenie

Príslušné orgány zmluvných strán prijmú spoločné opatrenia na organizáciu vzájomného spojenia.

Článok 16

Riešenie sporov

Spory týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú riešiť rokovaním zmluvných strán.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej písomnej nóty, potvrdzujúcej, že zmluvné strany splnili príslušné vnútroštátne predpisy.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na činnosť a záväzky týkajúce sa jej vykonávania, ktoré ku dňu skončenia jej platnosti ešte trvajú.

Dané v Moskve 31. októbra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Roman Paldan v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Jurij Leonidovič Vorobiov v. r.