Vyhláška č. 165/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-165
Čiastka 61/1996
Platnosť od 14.06.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 14.06.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 14.06.1996

165

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 27. mája 1996

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Cígera Hronského sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,6 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,2 g, v obsahu striebra 0,5 %, v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je uprostred mincového poľa v obdĺžniku umiestnené veľké číslo „200“ označujúce hodnotu dvestokorunáka. V tretej číslici čísla „200“ je zobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch, a to tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je nad a slovo „REPUBLIKA“ pod obdĺžnikom. Skratka názvu peňažnej jednotky Slovenskej republiky „Sk“ je pri pravej strane a letopočet razby „1996“ je zdola nahor pri ľavej strane obdĺžnika.

(2) Na rube dvestokorunáka je uprostred mincového poľa v ľavej polovici obdĺžnika zobrazený fragment portrétu Jozefa Cígera Hronského a v pravej polovici obdĺžnika štylizované slnko. Nad obdĺžnikom je meno a priezvisko „JOZEF CÍGER“ a pod ním priezvisko „HRONSKÝ“. Letopočet „1896“ označujúci rok narodenia je zdola nahor pri ľavej strane a letopočet „1960“ označujúci rok úmrtia je zhora nadol pri pravej strane obdĺžnika. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Patrika Kovačovského „PK“ sú pri spodnom okraji mince.

(3) Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený citát z prejavu Jozefa Cígera Hronského „NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SKUTKY“. Začiatok a koniec citátu je oddelený štylizovaným slnkom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02