Vyhláška č. 159/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-159

(v znení č. 219/1997 Z. z.)

Čiastka 59/1996
Platnosť od 01.06.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 13.08.1997

159

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 27. mája 1996

o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňa 1. júla 1996 sa vydávajú do obehu bankovky po 100 Sk vzoru 1996 (ďalej len „bankovka“).

§ 2

Vyobrazenie tlačového obrazca a použité tlačové techniky na lícnej a rubovej strane bankovky sú rovnaké ako na bankovke po 100 Sk vzoru 1993.1)

§ 3

(1) Bankovka sa od bankovky po 100 Sk vzoru 1993 na lícnej strane nelíši.

(2) Bankovka sa od bankovky po 100 Sk vzoru 1993 líši na rubovej strane takto:

a) v ľavej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky červenou farbou drobným písmom vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska,

b) farba potlačenej plochy v hornej a dolnej časti v 5 mm širokom bielom okraji na ľavej strane bankovky je červená,

c) farba potlačenej plochy, v ktorej sa nachádza viacriadkový negatívny mnohonásobne sa opakujúci mikrotext „100 Sk“ v hornej a dolnej časti kupónu, plynule prechádza zo svetlej sivomodrej do červenej,

d) podtlač bankovky na pozadí tlačového obrazca je vytvorená kombináciou drobných rastrov, medzi ktorými farebne dominuje raster prechádzajúci plynule smerom od stredu bankovky k pravému okraju hlavného tlačového obrazca zo žltej cez oranžovú do červenej farby.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 218/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu.