Oznámenie č. 144/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/2-30 864/1992

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-144
Čiastka 53/1996
Platnosť od 11.05.1996 do27.12.1996
Zrušený 384/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 11.05.1996

144

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 10. apríla 1996 č. 65/147/1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/2-30 864/1992.

Týmto opatrením sa ustanovuje pre účtovné jednotky podnikateľov prepočet majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na slovenskú menu. Tento prepočet sa uskutoční kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska „peňažné prostriedky v cudzej mene – stred“.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (registrované v čiastke 106/1992 Zb.) v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/2-30 864/1992 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1992).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.