Vyhláška č. 142/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/1994 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-142
Čiastka 53/1996
Platnosť od 11.05.1996 do31.12.2004
Účinnosť od 11.05.1996 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.
Znenie 11.05.1996

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. apríla 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/1994 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v Slovenskej republike“.

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 1) a 2) znejú:

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

2) § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.“.

3. V § 1 ods. 2 znie:

(2) Doklady preukazujúce skutočnosti potrebné na výpočet dane z pozemkov, najmä výmeru pozemku, lokalizáciu a druh pozemku, môže správca dane nahradiť zápisnicou alebo úradným záznamom o miestnom zisťovaní,3) ak nevyplývajú z výpisov z katastra, z evidencie nehnuteľností alebo z iných dokladov vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.

4. § 2 znie:

㤠2

(k § 3 zákona)

(1) Pre zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa § 3 ods. 1 zákona je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, evidencie nehnuteľností a pri stavebných pozemkoch rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.

(2) Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení, a to až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

(3) Ak rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie bolo vydané v priebehu zdaňovacieho obdobia, pozemky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení sa považujú za stavebné pozemky až od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Ak kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, stavebný pozemok sa nepovažuje za stavebný pozemok od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia (§ 5 ods. 4 zákona).

(4) Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.

(5) Na časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nespĺňajú charakter stavby podľa § 8 ods. 1 zákona, sa vzťahuje § 3 ods. 1 písm. f) zákona.“.

5. V § 3 ods. l druhá veta znie:

„Výpis z katastra, z evidencie nehnuteľností alebo iný doklad vydaný orgánom štátnej správy môže správca dane nahradiť zápisnicou alebo úradným záznamom o miestnom zisťovaní.3)“.

6. V § 3 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vzniknú podmienky na oslobodenie od dane z pozemkov, oslobodenie od dane sa uplatní až v nasledujúcom zdaňovacom období.

(3) Ak je štátny podnik alebo obecný podnik v likvidácii, podmienka oslobodenia pozemkov v správe štátneho podniku alebo obecného podniku od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 2 zákona je splnená dňom zápisu vstupu štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie do obchodného registra, pričom ak vzniknú podmienky na oslobodenie v priebehu kalendárneho roka, oslobodenie sa uplatní až v nasledujúcom zdaňovacom období. Oslobodenie od dane z pozemkov sa nevzťahuje na pozemky ani na ich časti, ktoré sú aj po vstupe štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie v prenájme alebo sa naďalej využívajú na podnikateľskú alebo na inú zárobkovú činnosť.“.

7. V § 3 sa vypúšťa odsek 4 a doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

8. V § 4 ods. 1 sa slovo „trávnatý“ nahrádza slovom „trávny“.

9. V § 4 ods. 3 sa slovo „určenou“ nahrádza slovom „zistenou“.

10. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(k § 6 zákona)

(1) Sadzba dane podľa § 6 ods. 4 zákona sa vypočíta s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania.

(2) Pri určení koeficientu podľa § 6 ods. 4 zákona sa v príslušnom zdaňovacom období vychádza z počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

(3) Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce, ktorá sa od ostatných častí obce odlišuje inými podmienkami na užívanie nehnuteľností, napríklad nie je prepojená s ostatnými časťami obce mestskou hromadnou dopravou, má horšiu občiansku vybavenosť, horšie životné prostredie. Jednotlivú časť obce možno určiť napríklad zoznamom ulíc, ulicou, zoznamom parciel alebo súborom všetkých pozemkov jedného druhu nachádzajúcich sa v tej časti obce. Za jednotlivú časť obce sa nepovažuje súbor všetkých pozemkov jedného druhu, napríklad záhrad, zastavaných plôch a nádvorí v celej obci.“.

11. § 5 znie:

㤠5

(k § 8 zákona)

(1) Skutočnosť, či sa stavba alebo jej časť bez vydaného kolaudačného rozhodnutia skutočne užíva, môže správca dane overiť podľa osobitného predpisu.8)

(2) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je predmetom dane iba časť stavby, pri určení základu dane (§ 10 ods. 1 zákona) sa postupuje takto:

a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá nie je predmetom dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých nadzemných podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá nie je predmetom dane zo stavieb,

b) podiel vypočítaný podľa písmena a) s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania sa odpočíta od čísla l,

c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.“.

12. V § 6 ods. 1 prvá veta znie:

„Ak vzniknú podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb v priebehu kalendárneho roka, oslobodenie sa uplatní až v nasledujúcom zdaňovacom období.“.

13. V § 6 ods. 5 znie:

(5) Domom a domovým majetkom sa rozumejú stavby na bývanie.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

7a) § 40 ods. l vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb.“.

14. § 7 znie:

㤠7

(k § 10 zákona)

(1) Zastavanou plochou (§ 10 ods. 1 zákona) sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti jednopodlažnej alebo viacpodlažnej stavby.

(2) Zastavanú plochu možno zistiť aj podľa údajov katastra, evidencie nehnuteľností, zo zápisnice alebo z úradného záznamu o miestnom zisťovaní, ktoré vyhotoví správca dane.3)“.

15. V § 8 ods. 3 znie:

(3) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.“.

16. V § 8 ods. 6 znie:

(6) Pri určovaní príslušnej sadzby dane podľa § 11 ods. 1 písm. b), e) a f) zákona sa vychádza z klasifikácie produkcie.10) Stavby sa zaraďujú do príslušnej sadzby dane takto:

a) sadzbami dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona sa zdaňujú stavby, v ktorých sa zabezpečuje produkcia (výrobky, tovar, služby) uvedená v klasifikácii produkcie, najmä v kategóriách A a B, napríklad produkty rastlinnej výroby vrátane zeleninárstva a záhradníctva, produkty živočíšnej výroby, produkty lesníctva, ťažby dreva a služby s tým súvisiace, ryby a iné produkty rybolovu a služby súvisiace s chovom rýb a rybolovom,

b) sadzbami dane podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona sa zdaňujú stavby, v ktorých sa zabezpečuje produkcia (výrobky, tovar, služby) uvedená v klasifikácii produkcie, najmä v kategóriách C, D, E a F, napríklad produkty banskej a povrchovej ťažby, produkty priemyselnej výroby,

c) sadzbami dane podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona sa zdaňujú stavby, v ktorých sa zabezpečuje produkcia (výrobky, tovar, služby) uvedená v klasifikácii produkcie, najmä v kategóriách G, H, J a K, napríklad veľkoobchod a maloobchod, hotelové a reštauračné služby, peňažníctvo, poisťovníctvo, služby v oblasti nehnuteľností.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:

10) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.“.

17. V § 8 ods. 7 sa vypúšťajú slová „§ 6 ods. 4 a“.

18. V § 8 ods. 9 znie:

(9) Zvýšenie dane podľa § 11 ods. 5 zákona sa uplatní aj vtedy, ak činnosti uvedené v § 11 ods. 5 zákona sa vykonávajú v podzemných častiach alebo podlažiach stavby. Zvýšenie dane zo stavieb využívaných na skladovanie a administratívu sa uplatní len v tých prípadoch, ak tieto činnosti súvisia s vykonávaním podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo s prenájmom s výnimkou prenájmu bytov v stavbách na bývanie.“.

19. § 8 sa dopĺňa odsekmi 10, 11 a 12, ktoré znejú:

(10) Pri určovaní koeficientu podľa § 11 ods. 3 zákona sa v príslušnom zdaňovacom období vychádza z počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

(11) Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce, ktorá sa od ostatných častí obce odlišuje inými podmienkami na užívanie nehnuteľností, napríklad nie je prepojená s ostatnými časťami obce mestskou hromadnou dopravou, má horšiu občiansku vybavenosť, horšie životné prostredie. Jednotlivú časť obce možno určiť napríklad zoznamom ulíc, ulicou, zoznamom parciel alebo súborom všetkých stavieb jedného druhu nachádzajúcich sa v tej časti obce. Za jednotlivú časť obce sa nepovažuje súbor všetkých stavieb jedného druhu, napríklad stavieb na bývanie, garáží v celej obci.

(12) Ak sa podnikateľská alebo iná zárobková činnosť alebo prenájom vykonáva v stavbách (ich častiach) oslobodených od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 zákona, tieto stavby (ich časti) sa zdaňujú sadzbou podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona.“.

20. V § 8a sa vypúšťa odsek 1 a zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

21. § 9 sa vypúšťa.

22. § 10 znie:

㤠10

(k § 18 zákona)

Daň z nehnuteľností sa nevyrubí, ak súčet dane z pozemkov a dane zo stavieb nepresiahne v zdaňovacom období 70 Sk vrátane sumy poskytnutej daňovej úľavy podľa § 12 zákona a odpustenej dane podľa § 21 ods. 2 zákona. Do tejto sumy sa nezapočítava daň z nehnuteľností, ktorú by bol daňovník povinný zaplatiť, ak by pozemok, stavba alebo ich časti neboli oslobodené od dane z pozemkov alebo od dane zo stavieb.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.