Vyhláška č. 141/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-141
Čiastka 52/1996
Platnosť od 10.05.1996 do14.11.2000
Účinnosť od 10.05.1996 do14.11.2000
Zrušený 364/2000 Z. z.
Znenie 10.05.1996

141

VYHLÁŠKA

Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

z 30. apríla 1996

o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47c ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Majetkom, ktorého prevodov sa táto vyhláška týka, je majetok štátu v správe ministerstva podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Právo správy ministerstva k nehnuteľnému majetku uvedenému v § 1 sa zapisuje do katastra nehnuteľností (ďalej len „kataster“) záznamom2) na návrh ministerstva. Prílohou návrhu je právoplatné rozhodnutie príslušného registrového súdu alebo výpis z obchodného registra o výmaze podniku, list vlastníctva tohto podniku a osvedčenie, ktorým ministerstvo potvrdí správu k tomuto majetku.

§ 3

(1) Po zápise práv k nehnuteľnému majetku podľa § 2 ministerstvo zabezpečí ochranu tohto majetku a rozhodne o jeho ďalšom prevode

a) priamym predajom,

b) obchodnou verejnou súťažou alebo verejnou dražbou,

c) bezodplatným prevodom na zakladateľa zrušeného podniku alebo na inú štátnu organizáciu.

(2) Na rozhodovanie o spôsobe prevodu majetku a o výbere nadobúdateľa minister pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zriadi osobitnú komisiu ako poradný orgán, ktorej prizývaným členom bude zástupca zakladateľa zrušeného podniku.

§ 4

(1) Podnet na prevod majetku alebo návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže podať ministerstvu ktorákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(2) V podnete podľa odseku 1 sa uvedie najmä

a) označenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podnet podáva,

b) podnikateľský zámer; pri bezodplatnom prevode spôsob využitia majetku,

c) návrh kúpnej ceny.

(3) K podnetu sa pripojí potvrdenie o schopnosti zaplatiť kúpnu cenu (napr. vinkulácia peňažných prostriedkov v peňažnom ústave v prospech osobitného účtu ministerstva, zmluva o úvere).

§ 5

(1) Ministerstvo uverejní v dennej tlači oznámenie, ktorým ponúkne na prevod majetok uvedený v § 1.

(2) Ministerstvo zabezpečuje ocenenie prevádzaného majetku a uhrádza náklady spojené s prevodom.3) Ocenenie prevádzaného majetku sa vykoná podľa osobitného predpisu.4)

(3) Pri predaji majetku podá ministerstvo návrh na vklad do katastra v prospech nového nadobúdateľa až po zaplatení kúpnej ceny. Čistý výnos z predaja majetku je príjmom osobitného účtu ministerstva.5)


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Bisák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 47c ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb., zákona č. 429/1991 Zb. a zákona č. 561/1991 Zb.

2) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

3) § 16 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.

4) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 265/1993 Z. z.

5) § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.