Vyhláška č. 140/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe likvidátora pri nakladaní s vecami v majetku štátneho podniku v likvidácii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-140
Čiastka 52/1996
Platnosť od 10.05.1996 do30.09.1999
Účinnosť od 10.05.1996 do30.09.1999
Zrušený 249/1999 Z. z.
Znenie 10.05.1996

140

VYHLÁŠKA

Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

z 30. apríla 1996

o postupe likvidátora pri nakladaní s vecami v majetku štátneho podniku v likvidácii

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47c ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Pri predaji majetku štátneho podniku1) v likvidácii (ďalej len „podnik v likvidácii“) sa pod vecami na účely tejto vyhlášky rozumie

a) nehnuteľný majetok,

b) drobný hmotný investičný majetok,

c) investície (napr. rozostavané budovy, stavby a pod.),

d) nepotrebné zásoby,

e) nehmotné a iné aktíva (programové vybavenie prostriedkov výpočtovej techniky, licencie a patenty, umelecké diela, majetková účasť na podnikaní iných právnických osôb atď.).

§ 2

Likvidátor môže speňažiť majetok podniku v likvidácii iným spôsobom ako predajom vecí na verejnej dražbe so súhlasom ministerstva, ak ide o

a) zásoby vrátane drobného hmotného investičného majetku,

b) hmotný investičný majetok v nadobúdacej cene do 100 000 Sk s tým, že bude predaný minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom,

c) motorové vozidlá a dopravné prostriedky s nadstavbou na stavebné, poľnohospodárske a lesné práce staršie ako päť rokov, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom.

§ 3

(1) Veci, ktoré nie sú uvedené v § 2, likvidátor speňaží predajom na verejnej dražbe.2)

(2) Speňažiť majetok predajom vecí iným spôsobom ako na verejnej dražbe (napr. predajom prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže alebo priamym predajom) môže likvidátor len s písomným súhlasom ministerstva.

§ 4

(1) Na udelenie súhlasu s prevodom vecí mimo verejnej dražby likvidátor predloží ministerstvu písomnú žiadosť s vyjadrením zakladateľa. K žiadosti likvidátora o súhlas s prevodom vecí mimo verejnej dražby je potrebné priložiť

a) výpis z obchodného registra podniku v likvidácii,

b) výpis z katastra nehnuteľností, špecifikáciu majetku navrhovaného na prevod a preukázanie vlastníctva likvidovaného podniku k tomuto majetku (hmotnému, nehmotnému, hnuteľnému i nehnuteľnému),

c) správu o priebehu likvidácie ku dňu podania žiadosti,

d) doklady preukazujúce výkon a priebeh neúspešnej verejnej dražby, ak nejde o postup podľa § 5 druhej vety,

e) výkazy účtovnej závierky ku dňu začatia likvidácie, likvidačný plán, rozpočet likvidácie a inventarizačný zápis o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov vykonanej ku dňu začatia likvidácie,

f) vyhlásenie likvidátora, že na majetok speňažovaný predajom sa neuplatňuje reštitučný nárok,

g) vyhodnotenie záväzkov podniku v likvidácii z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na tento majetok,3)

h) znalecký posudok o veciach navrhnutých na priamy predaj,

ch) potvrdenie daňového úradu o splnení daňovej povinnosti likvidovaného podniku,

i) označenie záujemcu o kúpu alebo o bezodplatný prevod a navrhovanú výšku kúpnej ceny,

j) ministerstvo si môže na udelenie súhlasu v odôvodnených prípadoch vyžiadať od likvidátora ďalšie doplňujúce podklady, napríklad súhlas Slovenského pozemkového fondu pri predaji poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností,4) súhlas nadobúdateľa s bezodplatným prevodom.

(2) Vydaním súhlasu je likvidátor viazaný vykonať prevod v súlade so súhlasom.

(3) Do vydania súhlasu na prevod vecí nemôže likvidátor vykonať opakovanú dražbu.

§ 5

Bezodplatný prevod vecí na zakladateľa štátneho podniku (ďalej len „zakladateľ“) alebo na iný štátny orgán, alebo na organizáciu je výnimočne možný v prípade, ak speňaženie vecí na verejnej dražbe nebolo úspešné. Bezodplatný prevod vecí na zakladateľa alebo na iný štátny orgán, alebo na organizáciu je možný aj bez predchádzajúceho pokusu speňažiť veci, ak dôvodom na takýto postup je nepodnikateľský charakter majetku. Na bezodplatný prevod vecí na zakladateľa alebo na iný štátny orgán sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 6

K žiadosti likvidátora o prevod vecí môže ministerstvu podať podnet s označením záujemcu o kúpu aj zakladateľ alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

§ 7

Na rozhodovanie o spôsobe prevodu vecí a o výbere nadobúdateľa minister pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky zriadi osobitnú komisiu ako poradný orgán. Prizývaným členom komisie je zástupca zakladateľa.

§ 8

Ministerstvo pri udelení súhlasu s priamym predajom vecí mimo verejnej dražby uvedie

a) predmet predaja,

b) obchodné meno a sídlo právnickej osoby (u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu), ktorá je určená na uzavretie kúpnej zmluvy,

c) výšku kúpnej ceny.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Bisák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 a § 47b ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.

2) § 4 a nasl. zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb., zákona č. 429/1991 Zb. a zákona č. 561/1991 Zb.

3) § 17a zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

4) § 47b ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.