Oznámenie č. 137/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-137
Čiastka 49/1996
Platnosť od 08.05.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. 18. marca 1996, na základe článku 9 ods. 1.

Pôvodný predpis 08.05.1996

137

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. marca 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí.

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. 18. marca 1996, na základe článku 9 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody podľa jej článku 10 stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom zamestnávaní československých a nemeckých občanov za účelom rozšírenia ich odborných a jazykových znalostí z 23. apríla 1991.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov na rozšírenie ich odborných a jazykových vedomostí

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

v súlade so zásadami dobrých vzájomných vzťahov a na základe priateľskej spolupráce

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Táto dohoda sa vzťahuje na občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike a na Nemcov s trvalým pobytom v Spolkovej republike Nemecko, ktorí chcú pracovať na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné miesta na realizáciu tejto dohody (ďalej len „príslušné miesta“) sú

a) na území Slovenskej republiky Správa služieb zamestnanosti v Bratislave,

b) na území Spolkovej republiky Nemecko Spolkový ústav práce (Ústredňa pre sprostredkovanie práce vo Frankfurte nad Mohanom).

Článok 2

(1) Zamestnancami v zmysle tejto dohody sú tí, ktorí

a) majú ukončené odborné vzdelanie alebo získali odbornú prax,

b) vykonávajú dočasné zamestnanie na zdokonalenie svojich odborných a jazykových vedomostí,

c) v čase prijatia do zamestnania nie sú mladší ako 18 rokov a starší ako 40 rokov.

(2) Zamestnanie zamestnanca trvá spravidla jeden rok s možnosťou predĺženia až na 18 mesiacov.

(3) V prípade, že zamestnanecký pomer sa skončí pred dohodnutou dobou, príslušné miesto na území štátu zmluvnej strany sa vynasnaží sprostredkovať zamestnancovi iný rovnocenný pracovný pomer.

Článok 3

(1) Zamestnancom budú udelené potrebné povolenia podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov štátu príslušnej zmluvnej strany na vstup a pobyt cudzincov na obdobie ich zamestnania.

(2) O udelenie vstupného víza zamestnanec musí požiadať pred vycestovaním príslušný zastupiteľský úrad štátu zmluvnej strany, na ktorom území bude zamestnaný.

(3) Potrebné povolenie na zamestnanie sa udeľuje nezávisle od situácie a vývoja na trhu práce.

Článok 4

Odmeňovanie a ostatné pracovné podmienky sa riadia podľa tarifných zmlúv a pracovnoprávnych, ako aj sociálno-poisťovacích právnych predpisov štátu zmluvnej strany, na ktorom území zamestnanec pracuje.

Článok 5

(1) Počet zamestnancov na území štátu druhej zmluvnej strany sa určuje na 700 osôb ročne.

(2) Zmenu určeného počtu možno dohodnúť medzi zmluvnými stranami výmenou nót.

(3) V prípade, že tento počet zmluvné strany v bežnom roku nevyčerpajú, nepresúva sa do nasledujúceho kalendárneho roka. Predĺženie pracovného pomeru podľa článku 2 tejto dohody sa nepovažuje za nové povolenie na zamestnanie.

Článok 6

(1) Zamestnanci, ktorí majú záujem o zamestnanie podľa tejto dohody, môžu si podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na príslušné miesto na území štátu svojej zmluvnej strany určené na vykonávanie tejto dohody. Táto žiadosť sa odovzdá príslušnému miestu na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné miesta na území štátov zmluvných strán podporujú výmenu zamestnancov, snažia sa nájsť pre nich vhodné zamestnanie a výsledky oznamujú príslušnému miestu na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Pri úhrade nákladov a poplatkov platia všeobecne záväzné právne predpisy štátu príslušnej zmluvnej strany.

Článok 8

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Spolkové ministerstvo práce a sociálneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko úzko spolupracujú pri vykonávaní tejto dohody. V prípade potreby možno vytvoriť na žiadosť jednej zo zmluvných strán zmiešanú slovensko-nemeckú pracovnú skupinu, ktorá bude rokovať o otázkach súvisiacich s vykonávaním tejto dohody.

Článok 9

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalší rok, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka.

(3) Povolenia na zamestnanie udelené na základe tejto dohody zostávajú na určený čas jej vypovedania nedotknuté.

Článok 10

(1) Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom zamestnávaní československých a nemeckých občanov za účelom rozšírenia ich odborných a jazykových znalostí z 23. apríla 1991.

(2) Pracovné povolenia, ktoré boli udelené na základe dohody z 23. apríla 1991, zostávajú v platnosti.

(3) Zamestnanci, ktorí boli na základe dohody z 23. apríla 1991 prijatí do zamestnania, budú zahrnutí do počtu určeného podľa tejto dohody.

Dané v Bratislave 18. marca 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Oľga Keltošová v. r.

Za vládu

Spolkovej republiky Nemecko:

Heike Zenker v. r.