Vyhláška č. 136/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-136

(v znení č. 177/1999 Z. z., 1/2000 Z. z.)

Čiastka 49/1996
Platnosť od 08.05.1996 do28.02.2002
Účinnosť od 08.01.2000 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.
Znenie 08.01.2000

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. apríla 1996,

ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje tvorbu, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne a fondu zábrany škôd poisťovne.

Tvorba a použitie rezerv poisťovne

§ 2

Rezerva na poistné budúcich období

(1) Rezerva na poistné budúcich období sa tvorí v neživotnom poistení a v životnom poistení s výnimkou životných poistení za jednorazové poistné z tej časti predpísaného poistného, ktorá sa vzťahuje na budúce účtovné obdobia. Jej výška sa určuje ako súhrn rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv.

(2) Ak nie je možné rezervu na poistné budúcich období určiť ako súhrn rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv, použijú sa na určenie jej výšky matematicko-štatistické metódy.

(3) V druhoch poistenia, v ktorých sa poistené riziko v priebehu roka opakovane mení, sa na určenie výšky rezervy na poistné budúcich období používajú matematicko-štatistické metódy, ktoré prihliadajú na tento vývoj poisteného rizika.

§ 3

Rezerva na poistné plnenie

(1) Rezerva na poistné plnenie v životnom a neživotnom poistení sa tvorí z časti predpísaného poistného.

(2) Rezerva na poistné plnenie v neživotnom poistení je určená na poistné plnenie z poistných udalostí

a) nahlásených do konca bežného účtovného obdobia, ale v tomto účtovnom období nevybavených,

b) vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.

(3) Výška rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení sa určí ako súhrn rezerv vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti. Ak výšku rezervy na poistné plnenie nemožno určiť uvedeným spôsobom, použijú sa matematicko-štatistické metódy.

(4) Rezerva na poistné plnenie v neživotnom poistení zahŕňa aj všetky predpokladané náklady spojené s vybavením poistných udalostí.

(5) Výška rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení sa na poistné udalosti, ktoré vznikli do konca bežného účtovného obdobia, ale neboli poisťovni nahlásené, určí matematicko-štatistickými metódami.

(6) Rezerva na poistné plnenie v neživotnom poistení sa znižuje o predpokladanú výšku vymáhateľných pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením.

(7) Ak sa v jednotlivých druhoch neživotných poistení poskytne poistné plnenie vo forme dôchodku, rezerva na poistné plnenie v neživotnom poistení sa tvorí na základe poistno-matematických metód.

(8) Rezerva na poistné plnenie v životnom poistení je určená na poistné plnenia z poistných udalostí nahlásených a nevybavených do konca bežného účtovného obdobia.

(9) Výška rezervy na poistné plnenie v životnom poistení sa určí ako súhrn rezerv vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti. Táto rezerva zahŕňa aj všetky predpokladané náklady spojené s vybavením poistných udalostí.

§ 4

Rezerva na poistné prémie a zľavy

Rezerva na poistné prémie a zľavy sa v neživotnom poistení tvorí v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami a je určená na poskytovanie prémií a zliav na poistnom.

§ 5

Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík

Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa tvorí v jednotlivých druhoch neživotných poistení z časti poistného a je určená na vyrovnávanie výkyvov vo výplatách poistných plnení budúcich rokov alebo na pokrytie mimoriadnych rizík. Táto rezerva zahŕňa aj všetky predpokladané náklady spojené s vybavením poistných udalostí. Výška rezervy sa určí metódou kvalifikovaného odhadu, a to podľa objemu a rizikovosti spravovaných poistení a spôsobu ich zaistenia.

§ 6

Rezerva na životné poistenie

(1) Rezerva na životné poistenie predstavuje hodnotu záväzkov poisťovne v životnom poistení vypočítanú poistno-matematickými metódami vrátane podielov na zisku (na prebytku poistného) a nákladov spojených so správou poistení po odpočítaní hodnoty budúceho poistného.

(2) Rezerva na životné poistenie sa tvorí ako súhrn rezerv vypočítaných podľa jednotlivých zmlúv životných poistení. Pri výpočte rezerv sa vychádza z čistého poistného, pričom je povolená zillmerizácia do výšky obstarávacích nákladov započítaných do poistného. Pri výpočte rezerv sa použijú tie isté úmrtnostné tabuľky a úroková miera ako pri určovaní sadzieb poistného. Výnimočne je možné použiť matematicko-štatistické metódy, ak ich výsledky sú približne rovnaké ako pri individuálnych výpočtoch.

(3) Záporné hodnoty rezerv na životné poistenie sa nahradia nulovými hodnotami.

(4) Ak je rezerva na životné poistenie vypočítaná pre jednotlivú zmluvu podľa odsekov 1 až 3 nižšia ako záväzok na výplatu sumy pre prípad predčasného vypovedania poistnej zmluvy podľa všeobecných poistných podmienok a podľa poistnej zmluvy v čase výpočtu rezervy, rezerva sa tvorí najmenej do výšky tohto záväzku.

§ 7

Rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených

Rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených sa vytvára pre prípad, keď ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných prostriedkov poistného nesie výlučne osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Výška rezervy sa určí ako aktuálna hodnota finančných investícií umiestnených v mene poistených za všetky zmluvy životného poistenia tohto druhu, a to v súlade so zásadami obsiahnutými vo všeobecných poistných podmienkach a v zmluvných dojednaniach. Ak životné poistenie obsahuje aj plnenie v dohodnutej výške, vytvára sa aj príslušná rezerva podľa § 6.

§ 8

Použitie rezerv

Prostriedky jednotlivých rezerv sa používajú na úhradu záväzkov poisťovne voči poisteným.

Umiestnenie prostriedkov rezerv poisťovne

§ 9

Spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv

(1) Prostriedky rezerv môže poisťovňa umiestniť v bankách, ktoré majú povolenie pôsobiť na území Slovenskej republiky, a to tak, že hodnota vkladu v jednej banke zvýšená o menovitú hodnotu nakúpených vkladových listov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov alebo dlhopisov emitovaných touto bankou neprekročí 40 % základného imania banky a neprekročí 25 % zo všetkých rezerv poisťovne.

(2) Prostriedky rezerv môže poisťovňa použiť na obstaranie

a) tuzemských cenných papierov,1) a to

1. štátnych dlhopisov2) a pokladničných poukážok3),

2. verejne obchodovateľných dlhopisov4) prijatých na obchodovanie na hlavnom trhu burzy cenných papierov5) do výšky 10 % prostriedkov všetkých rezerv,

3. akcií a podielových listov uzavretých podielových fondov prijatých na obchodovanie na hlavnom trhu burzy cenných papierov, ako aj podielových listov otvorených podielových fondov bez ohľadu na to, či sú verejne obchodovateľné, do výšky 10 % prostriedkov všetkých rezerv; podiel akcií na základnom imaní jedného emitenta nemôže prekročiť 10 % bez predchádzajúceho súhlasu orgánu štátneho dozoru nad poisťovníctvom,

b) zahraničných cenných papierov,6) s ktorými sa obchoduje na hlavnom trhu tuzemskej alebo zahraničnej burzy cenných papierov, do výšky 15 % prostriedkov všetkých rezerv; na jednotlivé druhy zahraničných cenných papierov sa obdobne vzťahujú obmedzenia uvedené v písmene a),

c) nehnuteľností do výšky 15 % prostriedkov všetkých rezerv.

(3) Spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na umiestnenie prostriedkov rezerv podľa § 7.

(4) Na účely tejto vyhlášky sa pri určovaní

a) hodnoty cenných papierov uvedených v odseku 2 písm. a) a b) postupuje podľa osobitného zákona,7)

b) hodnoty nehnuteľností podľa odseku 2 písm. c) použije znalecký posudok nie starší ako dva roky.

(5) Z prostriedkov rezerv na životné poistenie môže poisťovňa poskytnúť osobe, ktorá uzavrela s poisťovňou zmluvu o životnom poistení, pôžičku až do výšky časti poistnej rezervy zo životného poistenia, ktorá sa vyplatí oprávnenej osobe v prípade, že dôjde k zrušeniu životného poistenia pred skončením dohodnutej poistnej doby, s uplatnením úroku vo výške zodpovedajúcej minimálne úrokovej miere použitej pri výpočte rezerv pre dané životné poistenie.

§ 10

Zásady umiestnenia prostriedkov rezerv

Pri umiestnení prostriedkov rezerv poisťovňa dbá na dodržiavanie týchto zásad:

a) bezpečnosti, to znamená, že prostriedky rezerv sú uložené ako depozit v nehnuteľnostiach a cenných papieroch, ktoré poskytujú záruku spoľahlivého uloženia,

b) rentability, to znamená, že s prostriedkami rezerv sa zaobchádza odborne a s cieľom zabezpečiť výnos alebo rast týchto prostriedkov,

c) likvidity, to znamená, že časť prostriedkov je uložená tak, aby bola pohotovo k dispozícii na plynulú úhradu výplat poistných plnení,

d) primeraného rozloženia umiestnenia, to znamená, že riziko umiestnenia prostriedkov rezerv je rozložené použitím rôznych spôsobov finančného umiestnenia v súlade s § 9,

e) rozptylu (diverzifikácie) umiestnenia, to znamená, že v jednom subjekte bude umiestnená len určitá obmedzená časť prostriedkov rezerv.

Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 12

Zostatok základného rezervného fondu sa dňom účinnosti tejto vyhlášky prevedie do rezerv na neživotné poistenie a zostatok fondu rezerv poistného do rezerv na životné poistenie.

§ 13

(1) Rezervy poisťovne podľa tejto vyhlášky sa tvoria tak, aby dosiahli výšku potrebnú na úhradu jej záväzkov voči poisteným najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Poisťovňa zosúladí umiestnenie prostriedkov rezerv s § 9 najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 13a

Poisťovňa zladí umiestnenie prostriedkov rezerv s touto vyhláškou do 30. júna 2000.


§ 14

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 21/1993 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2) § 18 a 19 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

3) § 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 21 ods. 4 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.

6) § 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

7) § 6a zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.