Nález č. 135/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. apríla 1996 vo veci vyslovenia nesúladu § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-135
Čiastka 49/1996
Platnosť od 08.05.1996 do11.10.1999
Účinnosť od 08.05.1996 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb.
Znenie 08.05.1996

135

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 3. apríla 1996

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Miloša Seemanna na verejnom zasadnutí 2. apríla 1996 prerokoval návrh skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Ernestom Valkom, advokátom, Bratislava, Župné nám. 9, na začatie konania proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej poslancami JUDr. Bartolomejom Kuncom a Ing. Tomášom Cingelom, o vyslovenie nesúladu § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 1, 3 a 4, čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 1, čl. 4 ods. 1, 3 a 4, čl. 11 ods. 1 a 4 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, a 3. apríla 1996 takto

rozhodol:

1. Ustanovenie § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností nie je v súlade s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 1 a čl. 11 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.