Oznámenie č. 134/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-134
Čiastka 48/1996
Platnosť od 01.05.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 1. marca 1996, na základe článku 17.

Pôvodný predpis 01.05.1996

134

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 1. marca 1996, na základe článku 17.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Turkmenistanu (ďalej len „zmluvné strany“),

riadiac sa želaním rozvíjať a upevňovať obchodno-hospodárske vzťahy a vedecko-technickú spoluprácu,

majúc na zreteli rozširovanie obchodných vzťahov medzi oboma štátmi na princípoch rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

snažiac sa postupne integrovať hospodárstva oboch štátov do svetového hospodárstva v súlade s medzinárodným právom a platným právnym poriadkom oboch štátov,

berúc do úvahy záväzky Slovenskej republiky ako zmluvnej strany Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a úsilie Turkmenistanu dodržiavať normy a pravidlá všeobecne platné v medzinárodnom obchode vrátane noriem a pravidiel GATT,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj vzájomných hospodárskych vzťahov, zameraných v prvom rade na zvýšenie vzájomného obratu tovarov a objemu poskytovaných služieb.

Zmluvné strany sa dohodli prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimulovanie všetkých foriem hospodárskej, obchodnej a vedecko-technickej spolupráce v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo vzťahu k obchodovaniu s tovarmi pochádzajúcimi z územia ich štátov, ako aj vo vzťahu k ďalším formám obchodno-hospodárskej spolupráce.

Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na práva a výhody, ktoré

– jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným štátom s cieľom uľahčiť pohraničný obchod alebo medziregionálny obchod s inými štátmi,

– vyplývajú z účasti zmluvných strán v colných úniách a v zónach voľného obchodu.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že zahranično-obchodné operácie a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi subjektmi zahranično-obchodných vzťahov oboch štátov (ďalej len „subjekty“) na základe rôznych foriem zahranično-obchodných operácií uzavretých v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán a na zásadách platných v medzinárodnom obchode.

Subjekty štátov zmluvných strán budú na základe vzájomného dohovoru uzavierať dohody a kontrakty vrátane dlhodobých, najmä na dodávky tovarov s dlhotrvajúcim výrobným cyklom, a dohody o hospodárskej spolupráci.

Článok 4

Zmluvné strany sa dohodli, že vývoz a dovoz tovarov a služieb medzi subjektmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom uzavierania kontraktov v súlade s platným právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 5

S cieľom zabezpečiť potrebné predpoklady na obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu zmluvné strany považujú za potrebné

– vytvárať v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej podnikateľskej činnosti,

– neuplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomnej obchodno-hospodárskej spolupráci,

– navzájom si vymieňať zákonodarné a normatívne akty, ktoré sa vzťahujú na hospodársku a vedecko-technickú činnosť vrátane otázok obchodu, investícií, zdaňovania, bankovníctva a poisťovníctva, ako aj ďalších finančných služieb, dopravy a pracovných podmienok,

– zabezpečiť ochranu práv na obchodné, priemyselné a duševné vlastníctvo,

– navzájom sa oboznamovať so zmenami v zákonodarstve svojho štátu, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto dohody.

Článok 6

Zmluvné strany, majúc na zreteli dôležitosť rozširovania obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce, budú v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov vytvárať priaznivé podmienky na zriaďovanie pobočiek organizácií, podnikov, bánk, obchodných domov, búrz, družstiev a spoločností na svojom území na ich obchodnú a hospodársku činnosť.

Zmluvné strany budú napomáhať pri zakladaní a činnosti spoločných podnikov aj za účasti tretích štátov, organizácií, medzištátnych technologických, priemyselných a najdôležitejších vedecko-technických komplexov na svojom území alebo mimo neho predovšetkým s cieľom lepšie spracovať a efektívnejšie využívať surovinové zdroje.

Článok 7

Zmluvné strany s prihliadnutím na rozvoj trhových hospodárskych vzťahov v obidvoch štátoch potvrdzujú v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov vzájomný záujem o

– vytváranie priaznivých podmienok na pohyb kapitálu,

– združovanie investícií na realizáciu významných projektov,

– účasť subjektov v rozvíjaní voľných hospodárskych zón,

– proces privatizácie.

Článok 8

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základných a aplikačných vied, vyspelej techniky a technológie zohráva dôležitú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú v tejto oblasti vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov.

Článok 9

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzťahov a spolupráci medzi vedcami a špecialistami, vedeckými organizáciami a podnikmi vrátane vytvárania dočasných alebo trvalých spoločných vedeckých kolektívov, riešeniu vedecko-technických problémov a realizácii výskumných projektov s cieľom zabezpečiť sociálny a hospodársky rozvoj v oboch štátoch.

Zmluvné strany budú chrániť výsledky spoločných vedecko-technických prác. Poskytnutie týchto výsledkov tretej strane sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať svojim subjektom pri tranzite tovarov cez svoje územie do tretích štátov s výnimkou tovarov vylúčených z dovozu a vývozu, v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov.

Článok 11

Zmluvné strany, uvedomujúc si, že v prehlbovaní vzájomných hospodárskych vzťahov zohráva významnú úlohu rozvoj turistiky, budú jej rozvoj podporovať v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov a na základe odporúčaní Konferencie OSN o medzinárodnej turistike a cestovaní (Rím 1963), ako aj Charty turistiky a kódexu turistu (Sofia 1985).

Článok 12

Zúčtovanie a platby za dodávané tovary a poskytované služby medzi subjektmi sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade so zásadami, podmienkami a formami uplatňovanými v medzinárodnej obchodnej, finančnej a bankovej praxi.

S cieľom zvýšiť obrat tovarov a rozšíriť jeho skladby subjekty oboch štátov môžu uskutočňovať vzájomne zladené obchodné operácie vrátane transakcií na kompenzačnom základe v súlade s platným právnym poriadkom svojich štátov.

Článok 13

Platobno-zúčtovacie a úverové vzťahy medzi subjektmi štátov zmluvných strán sa budú upravovať jednotlivými dohodami medzi Národnou bankou Slovenska a Centrálnou bankou Turkmenistanu v súlade s platným právnym poriadkom ich štátov.

Článok 14

S cieľom posúdiť plnenie tejto dohody a prijať potrebné opatrenia na jej vykonávanie sa budú splnomocnení predstavitelia zmluvných strán na požiadanie jednej zo zmluvných strán stretávať striedavo vo svojich štátoch.

Článok 15

V prípade vzniku sporov pri výklade alebo vykonávaní tejto dohody zmluvné strany ich budú riešiť konzultáciami a rokovaniami s ohľadom na medzinárodné právne normy.

Článok 16

Podmienky a termíny tejto dohody sa vzťahujú na všetky kontrakty uzavreté počas jej platnosti, ako aj na kontrakty nesplnené do skončenia jej platnosti.

Zmeny a doplnky tejto dohody sa musia vykonať písomnou formou so vzájomným súhlasom zmluvných strán.

Článok 17

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobúda platnosť dňom doručenia poslednej nóty, ktorou sa oznámi skončenie zodpovedajúcich vnútroštátnych procedúr.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu a bude v platnosti dovtedy, kým jedna zo zmluvných strán neoznámi písomnou formou najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho kalendárneho roka svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody. V takom prípade táto dohoda stráca platnosť skončením príslušného kalendárneho roka.

Dané v Bratislave 17. novembra 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, turkménskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu tejto dohody je rozhodujúce ruské znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Brigita Schmögnerová v. r.

Za vládu

Turkmenistanu:

Saparov Redžep Saparovič v. r.