Oznámenie č. 132/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-132
Čiastka 48/1996
Platnosť od 01.05.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 28. novembra 1994, na základe článku 22.

Pôvodný predpis 01.05.1996

132

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 28. novembra 1994, na základe článku 22.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci uzavretá 23. novembra 1968 v Bukurešti (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 42/1969 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska
o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“)

v presvedčení, že rozvoj vzťahov v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu prispieva k lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi a národmi a podporuje trvalé porozumenie medzi štátmi, ako aj so želaním naďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Rumunskom a medzi národmi obidvoch krajín na základe Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a upevňovať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia, telesnej výchovy, športu a mládeže, ako aj v ďalších oblastiach obojstranného záujmu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach vedy a techniky prostredníctvom

– dohôd a realizácie programov, štúdií a ďalších spoločných činností v rozličných oblastiach vedy a techniky,

– výmeny vedeckých a odborných pracovníkov pri realizácii spoločných výskumných programov,

– vzájomného poskytovania študijných pobytov najmä pre mladých vedeckých pracovníkov,

– vzájomného informovania o významných kongresoch, sympóziách a iných vedeckých podujatiach a podpory účasti vedcov obidvoch krajín na týchto stretnutiach,

– výmeny publikácií, výsledkov vedeckých výskumov a vedeckej a technickej dokumentácie,

– priamej spolupráce medzi ministerstvami, akadémiami a pracoviskami výskumno–vývojovej základne,

– organizovania výstav a vedecko-technických expozícií,

– vytvárania spoločných tímov na riešenie bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých a technických projektov.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať uzavretie dohôd týkajúcich sa priamej spolupráce medzi ministerstvami školstva obidvoch krajín.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať uzavretie dohôd o vzájomnom uznávaní diplomov a akademických hodností udeľovaných v obidvoch krajinách.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať lepšie vzájomné spoznávanie autentických kultúrnych a umeleckých hodnôt svojich národov prostredníctvom

– výmeny spisovateľov, umelcov, sólistov, amatérskych a profesionálnych súborov, ako aj odborníkov a osobností pôsobiacich v oblastiach, ktorých sa týka táto dohoda,

– organizácie kultúrnych a umeleckých podujatí, umeleckých výstav, filmových predstavení, rozhlasových a televíznych programov, divadelných hier, tanečných a hudobných festivalov jednou zmluvnou stranou na území štátu druhej zmluvnej strany,

– výmeny a darov umeleckých publikácií, filmov, kníh, periodík, hudobných nahrávok, partitúr, gramoplatní a kaziet medzi knižnicami, múzeami a inými kultúrnymi inštitúciami,

– spolupráce medzi vydavateľstvami vrátane vydávania a predaja kníh,

– spoločnej organizácie kultúrnych podujatí (výstav, sympózií atď.) na vopred dohodnuté témy,

– zaraďovania dramatických a hudobných diel autorov druhej krajiny do repertoáru profilových inštitúcií vo vlastnej krajine,

– prekladov a vydávania najvýznamnejších autorov druhej krajiny v literárnej, umeleckej, historickej a vo vedeckej oblasti.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať ďalšie zdokonaľovanie systému ochrany autorských práv a popularizáciu kultúrnych hodnôt druhej krajiny. Zaväzujú sa prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie autorských práv a honorárov umelcov, ako aj finančných prevodov dohodnutých súm v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných dohodách a podľa príslušných medzinárodných pravidiel.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné pozývanie a účasť osobností druhej krajiny z oblasti vedy, školstva, mládeže, kultúry a umenia na kongresoch, konferenciách, umeleckých festivaloch alebo na iných podujatiach s medzinárodnou účasťou organizovaných na území svojho štátu.

Článok 8

Zmluvné strany budú všestranne podporovať činnosť kultúrnych a informačných inštitúcií na základe osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami, ak sa takáto inštitúcia zriadi.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi inštitúciami usilujúcimi sa o zachovanie kultúrneho dedičstva obidvoch krajín.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu svojich štátnych orgánov v oblasti zabezpečovania kultúrneho a vzdelanostného rozvoja národnostných menšín žijúcich v obidvoch krajinách.

Článok 11

Zmluvné strany budú presadzovať aktívnu spoluprácu svojich zástupcov a delegácií pri UNESCO a iných organizáciách na medzinárodných konferenciách v oblasti kultúrnej a školskej politiky.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať rôzne formy spolupráce medzi svojimi ústrednými a miestnymi archívmi, múzeami a knižnicami a umožňovať prístup vedcov a bádateľov druhej krajiny k fondom príslušných inštitúcií.

Tieto možnosti sa budú poskytovať na základe reciprocity v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a na základe dohôd medzi rezortnými orgánmi.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať rôzne formy spolupráce medzi umeleckými združeniami, spolkami a úniami (spisovatelia, architekti, sochári, skladatelia a muzikológovia, divadelní a filmoví umelci, fotografi atď.) na základe programov, protokolov alebo iných pracovných dokumentov dohodnutých priamo medzi nimi.

Článok 14

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti audiovizuálneho vysielania výmenou rozhlasových a televíznych programov o ekonomickom, spoločenskom a kultúrnom vývoji vo svojich krajinách, výmenou a akreditáciou rozhlasových a televíznych spravodajcov a reportérov s cieľom vzájomne spoznávať obidva národy prostredníctvom výsledkov dosiahnutých v uvedených oblastiach.

Článok 15

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmového umenia medzi filmovými archívmi, požičovňami a kinematografickými inštitúciami s cieľom realizovať koprodukčné projekty, vymieňať si filmy, vzájomne sa zúčastňovať na profilových festivaloch organizovaných v druhej krajine, vymieňať si filmové plagáty, odborné časopisy a publikácie.

Článok 16

Zmluvné strany sa zaväzujú pomáhať pri príprave a uskutočňovaní významných mládežníckych podujatí zameraných na vzájomné zbližovanie a spoznávanie mladých ľudí obidvoch krajín.

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať všestranný rozvoj spolupráce v oblasti telesnej výchovy, športu, turistiky a mládeže na základe priamych dohôd medzi príslušnými organizáciami.

Článok 18

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi tlačovými agentúrami a asociáciami novinárov a reportérov z obidvoch krajín, vzájomnú výmenu návštev medzi nimi, ako aj akreditáciu stálych alebo osobitných spravodajcov.

Článok 19

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied na základe dohody o priamej spolupráci medzi ministerstvami zdravotníctva obidvoch krajín. Zároveň budú podporovať priame kontakty medzi akadémiami, výskumnými ústavmi, univerzitami a lekárskymi fakultami.

Článok 20

Zmluvné strany sa budú informovať o vedeckých, kultúrnych, športových a iných podujatiach, ktoré budú organizovať, a vzájomne si zabezpečovať účasť na týchto podujatiach.

Článok 21

Na plnenie ustanovení tejto dohody budú zmluvné strany uzatvárať medzirezortné programy spolupráce a priame dohody medzi inštitúciami, v ktorých sa dohodnú formy kooperácie, spôsoby ich realizácie a financovanie.

Článok 22

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 23

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov, po ktorých uplynutí sa automaticky predlžuje na ďalšie päťročné obdobie, ak ju žiadna zo zmluvných strán diplomatickou cestou písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

V prípade vypovedania tejto dohody akýkoľvek program výmeny, spoločné podujatia alebo projekt realizovaný na jej základe, ktoré neboli ukončené, zachovávajú svoju platnosť počas celého obdobia, na ktoré boli dohodnuté.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci uzavretá 23. novembra 1968 v Bukurešti.

Dané v Bratislave 3. marca 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a rumunskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Rumunska:

Nicolae Vacaroiu v. r.