Nález č. 130/1996 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 2. apríla 1996 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-130
Čiastka 47/1996
Platnosť od 01.05.1996
Účinnosť od 01.05.1996
Aktuálne znenie 01.05.1996

130

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 2. apríla 1996

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Miloša Seemanna na verejnom zasadnutí 2. apríla 1996 vo veci návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. Ing. Ivanom Šimkom, na začatie konania proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. Jánom Cuperom, a za účasti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka, zastúpeného plk. JUDr. Jánom Vidom, o vyslovenie nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, takto

rozhodol:

1. Ustanovenia § 16 ods. 3 a 4 prvá veta a § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nie sú v súlade s čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 16 ods. 3 a 4 prvá veta a § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.