Zákon č. 122/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-122
Čiastka 44/1996
Platnosť od 25.04.1996 do31.12.2004
Účinnosť od 25.04.1996 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.
Znenie 25.04.1996

122

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. marca 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

§ 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) za lôžka využívané na rekreačný organizovaný prázdninový pobyt pre skupiny detí, ktoré sú žiakmi základných škôl a stredných škôl.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.