Zákon č. 121/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-121
Čiastka 44/1996
Platnosť od 25.04.1996
Účinnosť od 01.05.1996
Aktuálne znenie 01.05.1996

121

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. marca 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

㤠3

(1) Členmi komory sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach okrem odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva.

(2) Členmi komory sa môžu stať aj iné právnické osoby a fyzické osoby, ako sú uvedené v odseku 1, ak svojím zameraním majú vzťah k podnikateľskej činnosti v hospodárskych odvetviach.

(3) Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena komory na základe písomnej žiadosti.

(4) Komora zapíše člena do zoznamu členov do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí za člena.

(5) Práva a povinnosti člena komory vznikajú dňom zápisu do zoznamu členov.

(6) Členstvo v komore zaniká dňom výmazu zo zoznamu členov na základe

a) zániku oprávnenia na podnikateľskú činnosť,

b) úmrtia,

c) zániku právnickej osoby,

d) oznámenia člena o vystúpení z komory,

e) vylúčenia člena z komory.

(7) Komora vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva.

(8) Podrobnosti o prijímaní členov komory a o právach a povinnostiach členov, vedení zoznamu členov a o zániku členstva upravia stanovy komory.“.

2. § 9 ods. 2 písm. e) znie:

e) rozhodovať o výške členského príspevku,“.

3. § 9 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu predstavenstva o neprijatí za člena komory a o jeho vylúčení.“.

4. V § 10 ods. 4 písm. b) znie:

b) rozhoduje o prijatí za člena komory alebo o vylúčení člena z komory,“.


Čl. II

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré boli členmi komory pred účinnosťou tohto zákona, ostávajú členmi komory, ak do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona neoznámia komore, že z nej vystupujú.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.