Vyhláška č. 116/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-116
Čiastka 42/1996
Platnosť od 24.04.1996 do28.02.2006
Účinnosť od 01.05.1996 do28.02.2006
Zrušený 87/2006 Z. z.
Znenie 01.05.1996

116

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. marca 1996

o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ustanovuje:


§ 1

Klimatické podmienky sú priaznivé na liečenie vtedy, ak spĺňajú ustanovené klimatické parametre a kvalitu ovzdušia.

§ 2

Ustanovené klimatické parametre, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie, sú

a) relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 %, a ročný úhrn trvania slnečného svitu je vyše 1 650 hodín,

b) teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 13 oC,

c) relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %,

d) ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje viac ako v 25 dňoch do roka hodnotu 50 oC.

§ 3

(1) Ustanovená kvalita ovzdušia, za ktorej možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie, je splnená vtedy, ak

a) prašný spád neprekračuje 5 g.m-2 za mesiac,

b) priemerná hodnota koncentrácie aerosólu (lietavého prachu) neprekračuje 100 µg.m-3 za 24 hodín a 300 µg.m-3 za 30 minút, aerosól neobsahuje viac ako 20 % voľného oxidu kremičitého,

c) priemerná hodnota koncentrácie oxidu siričitého neprekračuje 50 µg.m-3 za 24 hodín a 200 µg.m-3 za 30 minút,

d) priemerná hodnota koncentrácie oxidov dusíka neprekračuje 50 µg.m-3 za 24 hodín a 100 µg.m-3 za 30 minút,

e) priemerná hodnota koncentrácie oxidu uhoľnatého neprekračuje 1 000 µg.m-3 za 24 hodín a 2 000 µg.m-3 za 30 minút,

f) priemerná ročná koncentrácia olova v aerosóle neprekračuje 0,1 µg.m-3,

g) priemerná ročná koncentrácia kadmia v aerosóle neprekračuje 0,005 µg.m-3,

h) priemerná 8-hodinová koncentrácia prízemného ozónu neprekračuje 160 µg.m-3,

i) pachové látky, ktoré netvoria súčasť prírodných liečivých zdrojov, nie sú v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo.1)

(2) V odôvodnených prípadoch možno rozšíriť pozorovania klimatických podmienok o meranie ďalších znečisťujúcich látok.

§ 4

Parametre, za ktorých sa vyhlasujú klimatické podmienky za priaznivé na liečenie, sa uverejňujú v publikačnom prostriedku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


§ 5

Zrušuje sa § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 1996.


Ľubomír Javorský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.