Oznámenie č. 113/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky podľa článku 3 odseku 4 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 u generálneho tajomníka Rady Európy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-113
Čiastka 41/1996
Platnosť od 20.04.1996
Pôvodný predpis 20.04.1996

113

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. októbra 1995 uložila Slovenská republika u generálneho tajomníka Rady Európy Vyhlásenie Slovenskej republiky podľa článku 3 odseku 4 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 (publikovaný v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 553/1992 Zb.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s vyhlásením súhlas svojím uznesením z 26. júna 1995 č. 148.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky
podľa článku 3 odseku 4 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb
z 21. marca 1983

Slovenská republika vyhlasuje, že na účely tohto Dohovoru bude za „štátneho občana“ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) považovať aj osobu bez štátneho občianstva alebo osobu, ktorá má cudzie štátne občianstvo, ak má táto osoba na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.