Vyhláška č. 112/1996 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-112
Čiastka 41/1996
Platnosť od 20.04.1996 do31.12.2008
Účinnosť od 20.04.1996 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 20.04.1996

112

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 11. apríla 1996

o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1996

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 30. apríla 1996 sa vydávajú do obehu mince po 50 halieroch vzoru 1996 (ďalej len „päťdesiathaliernik“).

§ 2

Päťdesiathaliernik vzoru 1996 má vyobrazenie lícnej a rubovej strany mince rovnaké ako päťdesiathaliernik vzoru 1993.1)

§ 3

(1) Päťdesiathaliernik vzoru 1996 na rozdiel od päťdesiathaliernika vzoru 1993

a) sa razí z nízkouhlíkovej ocele, vonkajšie opláštenie mince z čistej medi je na ploche mince v hrúbke 0,024 mm a tvorí 5 % z celkovej hmotnosti mince,

b) má hmotnosť 2,8 g, priemer 18,75 mm a hrúbku 1,60 mm,

c) má hranu striedavo hladkú a vrúbkovanú; vrúbky neprevyšujú hladké plôšky hrany.

(2) Pri razbe päťdesiathaliernika je povolená dolná odchýlka v priemere 0,2 mm, horná a dolná odchýlka v hmotnosti 0,084 g a horná a dolná odchýlka v hrúbke 0,1 mm.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 137/1993 Z. z. o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993.