Vyhláška č. 101/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-101
Čiastka 37/1996
Platnosť od 11.04.1996 do22.01.1998
Účinnosť od 11.04.1996 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.
Znenie 11.04.1996

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 25. marca 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 slovo „dovážať“ sa nahrádza slovom „doviezť“ a slovo „vyvážať“ slovom „vyviezť“.

2. V § 7 ods. 1 znie:

(1) Pri prepúšťaní tovaru do určeného colného režimu súčasne s podaním colného vyhlásenia deklarant predloží colným orgánom originál licencie a ďalšie doklady, ktoré sú uvedené v licencii ako podmienka na prepustenie tovaru. Bez predloženia týchto dokladov colné orgány neprepustia deklarovaný tovar do navrhovaného režimu.“.

3. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa za položku

„2208 nedenaturovaný etylalkohol s merným alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje; zložené alkoholické prípravky používané na prípravu nápojov LPA všetky štáty"
vkladajú nové položky &nbsp &nbsp
„0204 mäso oviec a kôz tona Bulharsko
0405 20 nátierky z mliečnych tukov tona všetky štáty okrem ČR
0405 90 ostatné nátierky z mliečnych tukov tona všetky štáty okrem ČR
0703 10 19 cibuľa tona Bulharsko
0703 10 90 šalotka tona Bulharsko
0703 20 00 cesnak tona Bulharsko
0703 90 00 pór a iná cesnakovitá zelenina tona Bulharsko
0709 51 10 huby rodu Agaricus (šampiňóny) tona Bulharsko
0709 60 10 a sladká paprika tona Bulharsko
0709 60 99 &nbsp &nbsp &nbsp
0710 90 00 zeleninové zmesi tona Bulharsko
0807 11 00 vodné melóny tona Bulharsko
0807 19 00 ostatné melóny tona Bulharsko
0809 20 čerešne, višne tona Bulharsko
0809 40 90 trnky tona Bulharsko
0812 ovocie a orechy, dočasne konzervované tona Bulharsko
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona Bulharsko
1102 obilné múky, iné ako pšeničné alebo múka zo súraže tona Bulharsko
1512 11 a slnečnicový olej alebo požltový olej a ich frakcie tona všetky štáty okrem
1512 19 &nbsp &nbsp ČR
1514 repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty okrem ČR
1515 11 00 surový lanový olej a jeho frakcie tona všetky štáty okrem ČR
1559 90 ostatné rastlinné tuky a oleje &nbsp tona &nbsp všetky štáty okrem ČR
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené tona všetky štáty okrem ČR
2002 paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej tona Bulharsko
2005 10 00 homogenizovaná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 20 zemiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe tona Bulharsko
2005 40 00 hrach pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe tona Bulharsko
2005 51 00 a 2005 59 00 fazuľa pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 60 00 špargľa pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 80 00 sladká kukurica pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 90 ostatná zelenina a zeleninové zmesi pripravené alebo konzervované inak ako v octe tona Bulharsko".

4. Príloha B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa mení a dopĺňa takto:

a) položka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
„0102 10 a živý hovädzí dobytok tona 10000 všetky štáty okrem ČR"
0102 90 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
sa nahrádza položkou
&nbsp „živý hovädzí dobytok: tona 10000 všetky štáty okrem ČR
0102 10 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
ex 0102 90 71 (iba s hmotnosťou do 450 kg) &nbsp &nbsp &nbsp
0102 90 79 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
0102 90 90",
b) za položku
„0207 kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielov tona 1 200 všetky štáty okrem ČR"
sa vkladá nová položka
„0407 00 30 vajcia z domácej hydiny ks 10 000 000 všetky štáty okrem ČR",
c) za položku
„1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona 15000 všetky štáty okrem ČR"
sa vkladá nová položka
„1102 obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp súraže tona 10000 všetky štáty okrem ČR",
d) za položku
„2207 etylalkohol nedenaturovaný s merným alko- &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp holo- metrickým titrom 80 % vol. alebo viac;
etylalkohol a destiláty denaturované
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom hl 20000 všetky štáty okrem ČR"
sa vkladá nová položka
„2302 až 2306 a otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi tona 10000 všetky štáty okrem ČR",
230990 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
e) určené ročné množstvo vývozu tovaru sa upravuje pri týchto položkách:
pri položke 2505 sa zvyšuje na 200 000 m3, &nbsp &nbsp
pri položke 2517 10 sa zvyšuje na 1 300 000 m3,
pri položke 2523 10 00 sa zvyšuje na 100 000 ton,
pri položke 2523 21 00 sa znižuje na 80 000 ton,
pri položke 2523 29 00 sa znižuje na 1 500 000 ton,
í) pri položkách
4403 20 10 10 &nbsp &nbsp &nbsp
4403 20 30 10
4403 20 90 10
440391 00 10
4403 92 00 10
4403 99 10 10
4403 99 20 10
4403 99 99 10
sa slová „výrezy I. až III. triedy akosti" nahrádzajú slovami „výrezy l. až IV. triedy akosti",
g) pri položkách
4403 20 10 90 &nbsp &nbsp &nbsp
4403 20 30 90
4403 20 90 90
440391 0090
4403 92 00 90
4403 99 10 90
4403 99 20 90
4403 99 99 90
sa slová „vlákninové drevo" nahrádzajú slovami „ostatné drevo",
h) položka
„ex 9706 00 00 starožitnosti staršie ako 50 rokov ks všetky štáty"
sa nahrádza položkou
„9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks všetky štáty".

5. Príloha B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa mení a dopĺňa takto:

a) položka
„0102 10 a živý hovädzí dobytok tona ČR"
0102 90 &nbsp &nbsp
sa nahrádza položkou
„živý hovädzí dobytok: tona ČR
0102 10 &nbsp &nbsp
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
ex 0102 90 71 (iba s hmotnosťou do 450 kg)
0102 90 79
0102 90 90",
b) za položku
„0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona ČR"
sa vkladá nová položka
„0407 00 30 vajcia z domácej hydiny ks ČR",
za položku
„1005 90 00 kukurica tona ČR"
sa vkladajú nové položky
„1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona ČR
1102 obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súraže tona ČR
2302 až 2306 a otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi tona ČR".
2309 90 &nbsp &nbsp

6. Príloha D ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze sa mení takto:

a) mení sa číselné označenie týchto položiek: &nbsp &nbsp
položka 2827 39 00 sa mení na 2827 39 90, &nbsp &nbsp
položka 2841 60 10 sa mení na 2841 61 00, &nbsp &nbsp
položky 2848 10 00 a 2848 90 00 sa menia na 2848 00 00, &nbsp &nbsp
položka 29 16 33 sa mení na 29 16 34 00, &nbsp &nbsp
položka 2922 49 50 sa mení na 2922 43 00, &nbsp &nbsp
položka 2924 29 40 sa mení na 2924 22 00, &nbsp &nbsp
položka 2932 90 71 sa mení na 2932 94 00, &nbsp &nbsp
položka 2932 90 73 sa mení na 2932 91 00, &nbsp &nbsp
položka 2932 90 75 sa mení na 2932 93 00, &nbsp &nbsp
položka 2932 90 79 sa mení na 2932 99 70, &nbsp &nbsp
položka 2932 90 90 sa mení na 2932 99 90, &nbsp &nbsp
položka 2933 39 90 sa mení na 2933 32 00, &nbsp &nbsp
položka 2933 59 90 sa mení na 2934 90 89, &nbsp &nbsp
položka 2939 40 10 sa mení na 2939 41 00, &nbsp &nbsp
položka 2939 40 30 sa mení na 2939 42 00, &nbsp &nbsp
položka 2939 60 10 sa mení na 2939 61 00, &nbsp &nbsp
položka 2939 60 30 sa mení na 2939 62 00, &nbsp &nbsp
položka 2939 60 50 sa mení na 2939 63 00, &nbsp &nbsp
položka 2939 60 90 sa mení na 2939 69 00, &nbsp &nbsp
b) položka &nbsp &nbsp
„2903 30 33 metylbromid (2) kg"
sa preraďuje z časti I - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY
A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY do časti III - LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Ducký v. r.