Zákon č. 1/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o audiovízii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-1
Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2007
Zrušený 343/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 4 ods. 8, 9, 10, 11 a 12 a § 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997

Znenie 01.01.2002

1

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. decembra 1995

o audiovízii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

(1) Tento zákon upravuje niektoré podmienky výroby, použitia a šírenia audiovizuálnych diel.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na audiovizuálne diela

a) vyrobené výlučne na televízne vysielanie,

b) použité a šírené výlučne prostredníctvom televízneho vysielania,1)

c) vysielané bezplatne v rámci výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,2) zdravotnej výchovy a národnej osvety,

d) ak nie sú určené na použitie a šírenie podľa § 2 ods. 1 písm. e).

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) audiovizuálnym dielom každé dielo, ktoré pozostáva z radu zaznamenaných, spolu súvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom, alebo nie, vnímateľných zrakom, a ak sú sprevádzané zvukom, vnímateľných aj sluchom,3) ako aj dielo, ktoré predstavuje iba samostatný zvukový záznam, ak je určené na verejné použitie a šírenie pomocou technického zariadenia,4)

b) slovenským audiovizuálnym dielom také audiovizuálne dielo, ktorého výrobca podľa odseku 2 písm. a) má alebo mal v čase jeho prvého verejného predvedenia trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Za slovenské audiovizuálne dielo sa považuje aj také audiovizuálne dielo, na ktorého vytvorení sa tento výrobca podieľa účasťou vo výške najmenej 20 % celkového rozpočtu diela,

c) nosičom audiovizuálneho diela nosič zvukovo-obrazových snímok zaznamenaných magnetickým, optickým alebo iným záznamom,

d) snímkou audiovizuálneho diela rozmnoženina audiovizuálneho diela na nosiči vyrobená zo záznamu, na ktorom bolo toto dielo pôvodne vyrobené, vrátane dokumentačného materiálu (originálny nosič),

e) použitím a šírením audiovizuálneho diela jeho predaj, požičiavanie, uvádzanie na verejnosti, vývoz a dovoz za cenu podľa cenových predpisov,5)

f) audiovizuálnym predstavením uvedenie audiovizuálneho diela na verejnosti pomocou technického zariadenia. Audiovizuálne dielo je predvedené verejne, ak je predvedené pred individuálne neurčeným počtom osôb,

g) kinom otvorený alebo uzavretý priestor určený na uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti podľa osobitných predpisov,6)

h) dabingom forma pretlmočenia pôvodného zvukového spracovania audiovizuálneho diela hovoreným slovom do iného jazyka,

i) titulkami vysvetľujúci text k jednotlivým obrazom audiovizuálneho diela, ktorý je v inom jazyku, ako je jeho pôvodné hovorené znenie.

(2) Ďalej sa na účely tohto zákona rozumie

a) výrobcom audiovizuálneho diela osoba, ktorá zmluvne nadobudla práva na použitie jednotlivých zložiek audiovizuálneho diela a dielo vyrobila,

b) distributérom audiovizuálneho diela osoba, ktorá nadobudla od výrobcu zmluvne práva na použitie a šírenie audiovizuálneho diela, na ich ďalší predaj, verejné predvádzanie alebo požičiavanie osobám uvedeným v písmenách c) až f),

c) prevádzkovateľom technického zariadenia osoba, ktorá uvádza audiovizuálne diela vo svojej verejne prístupnej prevádzkarni alebo v priestore, či už bezplatne, alebo za cenu podľa cenových predpisov,5)

d) prevádzkovateľom kina osoba, ktorá uvádza audiovizuálne diela na verejnosti6) v kinách za cenu podľa cenových predpisov,5)

e) prevádzkovateľom požičovne audiovizuálnych diel osoba, ktorá ďalej požičiava snímky audiovizuálnych diel za cenu podľa cenových predpisov,5)

f) prevádzkovateľom predajne audiovizuálnych diel osoba, ktorá predáva snímky audiovizuálnych diel verejnosti za cenu podľa cenových predpisov.5)

§ 3

Označovanie audiovizuálnych diel

(1) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný na originálnom nosiči audiovizuálneho diela alebo na distribučnom liste uviesť

a) názov diela,

b) meno a priezvisko, prípadne pseudonym autora (autorov), ak je známy a ak uvedenie svojho mena výslovne nezakázal,

c) meno a priezvisko výkonného umelca (výkonných umelcov),7)

d) meno a priezvisko nositeľa prevoditeľných autorských práv a im príbuzných práv, ak ním nie je autor (autori) alebo výkonný umelec (výkonní umelci), ako aj rozsah získaných práv,

e) obchodné meno výrobcu; ak výrobca nemá obchodné meno, jeho meno a priezvisko,

f) miesto a rok výroby diela,

g) meno a priezvisko pracovníka podieľajúceho sa na výrobe diela, ak je uvádzanie tohto údaja zvyčajné,

h) značku © – autorské právo (copyright) alebo ® – výrobca (producer),8)

i) vekovú hranicu prístupnosti.

(2) Distributér audiovizuálneho diela je povinný zabezpečiť

a) na všetkých snímkach audiovizuálneho diela alebo na distribučnom liste uvedenie údajov podľa odseku 1,

b) na všetkých propagačných a informačných materiáloch spojených s distribúciou audiovizuálneho diela uvedenie údajov podľa odseku 1 písm. a) a h), údaj o pôvodnom jazyku a jazykovej úprave podľa § 2 ods. 1 písm. h) alebo i) a o obsahovom zameraní audiovizuálneho diela, najmä o prítomnosti násilia, brutality, pornografie alebo podobného obsahu spôsobilého ohroziť psychiku alebo mravnosť textom Dielo môže ohroziť psychiku alebo mravnosť.

§ 4

Povinnosti výrobcov, distributérov a prevádzkovateľov

(1) Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ktorého obsah by mohol ohroziť psychický alebo mravný vývoj maloletých do 15 rokov veku a mladistvých do 18 rokov veku, určí vekovú hranicu jeho prístupnosti.

(2) Distributér audiovizuálneho diela, ktorého obsah by mohol ohroziť psychický alebo mravný vývoj maloletých alebo mladistvých, je povinný v zmluve s osobami uvedenými v § 2 ods. 2 písm. c) až f) vymedziť vekovú hranicu jeho prístupnosti dosiahnutím 15 rokov veku alebo 18 rokov veku. Ak túto hranicu určil výrobca audiovizuálneho diela, je povinný ju zohľadniť.

(3) Distributér audiovizuálneho diela je povinný vyznačiť vekovú hranicu jeho prístupnosti (odsek 1) na distribučnom liste alebo na obale nosiča audiovizuálneho diela.

(4) Prevádzkovateľ kina a prevádzkovateľ technického zariadenia sú povinní zabezpečiť zverejnenie vekovej hranice prístupnosti určenej výrobcom alebo distributérom audiovizuálneho diela a kontrolovať jej dodržiavanie pri audiovizuálnom predstavení.

(5) Prevádzkovateľ požičovne alebo predajne audiovizuálnych diel nesmie požičať ani predať snímku audiovizuálneho diela, ak nie je označená údajmi podľa § 3 ods. 1.

(6) Prevádzkovateľ požičovne alebo predajne audiovizuálnych diel nesmie požičať ani predať snímku audiovizuálneho diela osobám mladším, ako povoľuje veková hranica prístupnosti určená výrobcom alebo distributérom audiovizuálneho diela podľa odseku 1 alebo 2.

(7) Osoby uvedené v § 2 ods. 2 písm. b) až f) nesmú použiť a šíriť audiovizuálne diela s násilným, brutálnym a pornografickým obsahom, najmä diela, ktoré obsahujú detskú pornografiu. Použiť a šíriť audiovizuálne dielo s takým obsahom, ktorý je spôsobilý ohroziť psychiku alebo mravnosť, môžu uvedené osoby iba za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,9) ak touto činnosťou nepáchajú trestný čin.10)

(8) Distributér audiovizuálneho diela zabezpečuje slovenskú jazykovú úpravu alebo inú jazykovú úpravu spĺňajúcu požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka pre každé slovesné audiovizuálne dielo, pričom najmenej 40 % zo všetkých ním použitých a šírených audiovizuálnych diel je upravených slovenským dabingom alebo do jazykovej úpravy spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka a ostatné slovenskými titulkami.

(9) Pre audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov je distributér povinný zabezpečiť výlučne slovenský dabing.

(10) Osoby uvedené v § 2 ods. 2 písm. b) až f) sú povinné vo svojej prevádzkarni, v zariadení alebo v objekte umiestniť na verejne prístupnom mieste oprávnenie na podnikateľskú činnosť.11) Ak nevykonávajú svoju činnosť v stálej prevádzkarni, zariadení alebo v objekte, sú povinné preukázať sa oprávnením osobám podľa § 7 ods. 1.

§ 5

Reklama pri audiovizuálnom predstavení

(1) Prevádzkovateľ kina a prevádzkovateľ technického zariadenia sú povinní pri audiovizuálnom predstavení, ktorého súčasťou je reklama, zabezpečiť, aby uverejňovaná reklama bola rozoznateľná a zreteľne zvukovo alebo obrazovo označená a oddelená od ostatného obsahu predstavenia, ktoré sa nesmie reklamou prerušovať.

(2) Prevádzkovateľ kina a prevádzkovateľ technického zariadenia sú povinní pri audiovizuálnom predstavení zabezpečiť, aby sa neuverejňovali reklamy

a) podporujúce správanie, ktoré ohrozuje mravný vývoj alebo poškodzuje záujmy ochrany zdravia, bezpečnosti alebo životného prostredia,

b) určené deťom, alebo v ktorých vystupujú deti, ak tieto reklamy podporujú správanie, ktoré ohrozuje ich zdravie, psychický alebo mravný vývoj,12)

c) propagujúce humánne a veterinárne liečivá a lieky dostupné iba na lekársky predpis, ktoré sú v Slovenskej republike registrované, ako aj liečivá v Slovenskej republike zatiaľ neregistrované,

d) propagujúce alkoholické nápoje, omamné, psychotropné a iné návykové látky,13) jedy a násilie,

e) porušujúce zákaz ustanovený iným právnym predpisom.14)

§ 6

Financovanie slovenských audiovizuálnych diel

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa môže podieľať na financovaní tvorby alebo distribúcie domácich audiovizuálnych diel.

§ 7

Dohľad

(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona vykonávajú poverení pracovníci ministerstva alebo ministerstvom poverení pracovníci štátnych kultúrnych zariadení, ktorí sú oprávnení vstupovať do prevádzok, zariadení a objektov osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. b) až f).

(2) Osoby uvedené v § 2 ods. 2 písm. b) až f) sú povinné umožniť výkon dohľadu povereným pracovníkom ministerstva; tým nie sú dotknuté osobitné predpisy.16)

(3) Právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo, sú povinné pri vykonávaní činnosti podľa tohto zákona upozorňovať ministerstvo na každú skutočnosť porušujúcu povinnosť uloženú týmto zákonom.

§ 8

Pokuty

(1) Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom uloží ministerstvo pokutu, ak nepôjde o trestný čin alebo priestupok.17)

(2) Ministerstvo uloží pokutu

a) do 250 000 Sk výrobcovi slovenského audiovizuálneho diela za porušenie povinností podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1,

b) do 300 000 Sk prevádzkovateľovi kina a prevádzkovateľovi technického zariadenia za porušenie povinností podľa § 4 ods. 4, 7 a 10 a § 5,

c) do 500 000 Sk prevádzkovateľovi požičovne alebo predajne audiovizuálnych diel za porušenie povinností podľa § 4 ods. 5 až 7 a 10,

d) do 250 000 Sk distributérovi audiovizuálneho diela za porušenie povinností podľa § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2, 3, 7, 9 a 10.

e) do 100 000 Sk osobám uvedeným v § 2 ods. 2 písm. b) až f) a v § 7 ods. 3, ak neumožnia výkon dohľadu povereným pracovníkom ministerstva.

(3) Pri ukladaní pokút ministerstvo prihliada najmä na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania.

(4) Ministerstvo môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov od porušenia povinnosti.

(5) Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.18)

(6) Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.


§ 9

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. § 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu,

2. nariadenie Slovenskej národnej rady č. 56/1947 Zb. SNR o opatreniach v oblasti filmu na Slovensku podľa § 2 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb.

§ 10

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovení § 4 ods. 8, 9, 10, 11 a 12 a § 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.

3) Čl. 2 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 365/1992 Zb.).§ 6 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb.

4) § 22 zákona č. 35/1965 Zb. v znení zákona č. 89/1990 Zb.

5) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

7) § 36 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb.

8) Čl. III vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 134/1980 Zb. o Všeobecnom dohovore o autorskom práve revidovanom v Paríži 24. júla 1981.Čl. 11 vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 192/1964 Zb. o Medzinárodnom dohovore o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií.

9) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť.

10) § 205 a § 260 Trestného zákona v znení zákona č. 557/1991 Zb. a nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uverejneného v Zbierke zákonov v čiastke 93 z roku 1992.

11) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

12) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa.

13) Zákon Slovenskej národnej rady č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.

14) Napr. § 20 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb.

16) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.

17) § 152 Trestného zákona.§ 32 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).