Vyhláška č. 61/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-61
Čiastka 25/1995
Platnosť od 06.04.1995 do31.03.2012
Účinnosť od 06.04.1995 do31.03.2012
Zrušený 93/2012 Z. z.
Znenie 06.04.1995

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. marca 1995,

ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 151a ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z. ustanovujú:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje výšku a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania v prípade, ak obvinený bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon v prípravnom konaní nemohol byť vykonaný alebo hlavné pojednávanie či verejné zasadnutie muselo byť odročené.

§ 2

Výšku zvýšených trov trestného konania podľa § 1 tvorí

a) v prípravnom konaní súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov a tlmočníkov1) a ostatných účelne vynaložených nákladov,

b) v konaní pred súdom súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov, tlmočníkov a prísediacich1) a ostatných účelne vynaložených nákladov.

§ 3

(1) O náhrade zvýšených trov trestného konania2) rozhoduje uznesením3) ten orgán, ktorému tieto vznikli bezdôvodnou neúčasťou obvineného na úkone, na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí.

(2) Zvýšené trovy trestného konania sa uhrádzajú v hotovosti alebo poštovou poukážkou, alebo prevodom z účtu povinného na účet orgánu, ktorý o nich rozhodol.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľudovít Hudek v. r.

Jozef Liščák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. § 29, 104 a § 111 ods. 1 Trestného poriadku.

2) § 151a ods. 1 Trestného poriadku.

3) § 119 Trestného poriadku.