Vyhláška č. 295/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-295
Čiastka 97/1995
Platnosť od 22.12.1995
Účinnosť od 22.12.1995
Aktuálne znenie 22.12.1995

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 14. decembra 1995,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 193 ods. 2 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 261/1993 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla sa mení takto:

V § 4 sa číslo „1995“ nahrádza číslom „1997“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.