Zákon č. 282/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-282
Čiastka 91/1995
Platnosť od 13.12.1995 do31.03.1998
Účinnosť od 13.12.1995 do31.03.1998
Zrušený 57/1998 Z. z.
Znenie 13.12.1995

282

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. novembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Železničná polícia Slovenskej republiky

a) odhaľuje trestné činy príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky a zisťuje ich páchateľov,

b) odhaľuje trestné činy spáchané v obvode železničných dráh a vlečiek a zisťuje ich páchateľov a v konaní o týchto trestných činoch vykonáva úkony ustanovené Trestným poriadkom.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

2. § 14 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je tu súvislosť so spáchaným trestným činom.“.

3. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Policajt je oprávnený vyzvať osobu uvedenú v odseku 1 písm. f), aby strpela snímanie daktyloskopických odtlačkov, vyhotovenie obrazových záznamov, vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení.“.

Doterajšie odseky 2, 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 3, 4, 5 a 6.

4. Za § 21 sa vkladajú nové § 21a, § 21b a § 21c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠21a

Oprávnenie na predbežné zaistenie veci

(1) Ak má policajt podozrenie, že vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku, a ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie príslušného orgánu, je oprávnený túto vec predbežne zaistiť na vykonanie potrebných úkonov.

(2) Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že predbežne zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, policajt je povinný túto vec neodkladne odovzdať príslušnému orgánu.6a)

(3) Ak policajt nepostupuje podľa odseku 2, je povinný po vykonaní úkonov predbežne zaistenú vec vydať osobe, ktorej právo na ňu je nepochybné. Ak vzniknú pochybnosti, uloží vec do úschovy na príslušnom orgáne a osobu, ktorá si na vec robí nárok, upozorní, aby si nárok uplatnila v občianskom súdnom konaní.

(4) Ak vlastník predbežne zaistenej veci nie je známy, policajt odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu. Ak sa vlastník o ňu neprihlási do jedného roka, postupuje sa podľa osobitných predpisov.6b)

(5) O predbežnom zaistení veci, o jej vydaní, vrátení alebo uložení do úschovy napíše policajt úradný záznam. Osobe, ktorej vec bola predbežne zaistená, vydá o tom potvrdenie.

(6) Predbežné zaistenie veci podľa odseku 1 môže trvať najviac 60 dní.

§ 21b

Oprávnenie na používanie výbušnín a výbušných predmetov

Policajt je oprávnený v súvislosti so zabezpečovaním ochrany železničnej dopravy, bezpečnosti prepravovaných osôb a prepravovaného majetku, najmä pri likvidácii nastražených výbušných systémov, pri likvidácii nálezu munície používať výbušniny a výbušné predmety.

§ 21c

Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí

Železničná polícia Slovenskej republiky je oprávnená na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať a používať nebezpečné látky6c) a zakázané veci. Nebezpečné látky sú najmä výbušniny, výbušné predmety, omamné a psychotropné látky a jedy, zakázané veci sú falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a), 6b) a 6c) znejú:

6a) § 12 ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6b) § 135 Občianskeho zákonníka.

6c) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.“.

5. V § 22 ods. 1 znie:

(1) Donucovacie prostriedky sú:

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

b) slzotvorné prostriedky,

c) obušok,

d) putá,

e) služobný pes,

f) technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,

g) zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku,

h) úder strelnou zbraňou,

i) hrozba namierenou strelnou zbraňou,

j) varovný výstrel do vzduchu,

k) zbraň.“.

6. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obranné tyče, obranné štíty a elektrické paralyzátory.“.

Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.

7. Za § 29 sa vkladajú nové § 29a, § 29b a § 29c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠29a

Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie

(1) Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:

a) dočasne zneschopňujúce prostriedky,

b) mechanické strelné zbrane,

c) strelné zbrane so zariadením na osvetľovanie cieľa,

d) špeciálne upravené strelné zbrane,

e) špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.

(2) Na použitie špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa vzťahujú ustanovenia § 22 ods. 3, 4 a 5, § 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a § 32.

§ 29b

Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku

Policajt je oprávnený v obvode celoštátnych dráh a vlečiek použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku v prípade, ak

a) dopravný prostriedok stojí na mieste, kde je to zakázané,6d) a vodič sa v blízkosti nezdržuje,

b) vodič dopravného prostriedku aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť sa služobným zákrokom vykonávaným policajtom a z jeho konania je zrejmé, že chce s dopravným prostriedkom z miesta odísť.

§ 29c

Použitie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov na násilné zastavenie dopravného prostriedku

(1) Policajt je oprávnený v obvode celoštátnych dráh a vlečiek použiť zastavovací pás alebo iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ktorého vodič po opakovanej výzve alebo na znamenie dané podľa osobitných predpisov6e) nezastaví, a ak je

a) bezohľadnou jazdou vážne ohrozený život, zdravie alebo majetok,

b) dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravujú páchatelia úmyselných trestných činov, hľadané osoby, zbrane, strelivo, výbušniny, omamné a psychotropné látky a jedy, veci pochádzajúce z trestnej činnosti alebo súvisiace s trestnou činnosťou,

c) zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,

d) dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prechod štátnych hraníc.

(2) Iným prostriedkom podľa odseku 1 sa rozumie najmä služobné vozidlo, povoz alebo stavebné mechanizmy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6d) a 6e) znejú:

6d) Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov.

6e) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb., zákon č. 51/1964 Zb. v znení zákona č. 104/1974 Zb. a zákona č. 230/1992 Zb.“.

8. V druhej hlave sa za tretí oddiel vkladá nový štvrtý oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Štvrtý oddiel

Prostriedky operatívno-pátracej činnosti

§ 33a

(1) Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie sledovanie osôb a vecí, používanie krycích dokladov, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech Železničnej polície Slovenskej republiky.

(2) Železničná polícia Slovenskej republiky je oprávnená používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselných trestných činov a pri zisťovaní ich páchateľov, pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a pri ochrane strážených železničných objektov.

(3) Sledovanie osôb bude zabezpečovať Policajný zbor na požiadanie riaditeľa Železničnej polície Slovenskej republiky.

§ 33b

Krycie doklady

(1) Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti policajta, ktorý plní úlohy pri odhaľovaní trestnej činnosti.

(2) Krycím dokladom nesmie byť

a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

b) preukaz člena vlády Slovenskej republiky,

c) služobný preukaz sudcu,

d) služobný preukaz prokurátora,

e) diplomatický pas,

f) služobný preukaz príslušníka Policajného zboru,

g) služobný preukaz príslušníka Armády Slovenskej republiky,

h) služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,

i) služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,

j) služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby.

(3) Krycie doklady používa Železničná polícia Slovenskej republiky na základe rozhodnutia riaditeľa Železničnej polície Slovenskej republiky.

(4) O výrobu krycích dokladov vydávaných Policajným zborom požiada riaditeľ Železničnej polície Slovenskej republiky Policajný zbor.

(5) Železničná polícia Slovenskej republiky vedie evidenciu používaných krycích dokladov.

§ 33c

Osoby konajúce v prospech Železničnej polície Slovenskej republiky

(1) Osobou konajúcou v prospech Železničnej polície Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajeným spôsobom poskytuje informácie a služby Železničnej polícii Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestnej činnosti.

(2) Železničná polícia Slovenskej republiky môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jej prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.“.

9. V § 44 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Pre priznanie nárokov vyplývajúcich zo skončenia služobného pomeru k Železničnej polícii Slovenskej republiky sa do doby trvania služobného pomeru nezapočítava doba trvania pracovného pomeru v Zbore ozbrojenej ochrany železníc.10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:

10) Zákon č. 51/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa Železničnej polície Slovenskej republiky používa názov „Federálna železničná polícia“ vrátane ich nadpisov, rozumie sa tým „Železničná polícia Slovenskej republiky“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o Železničnej polícii Slovenskej republiky a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.