Opatrenie č. 213/1995 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-213
Čiastka 73/1995
Platnosť od 14.10.1995 do31.12.2001
Pôvodný predpis 14.10.1995

213

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 6. septembra 1995,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995, sa dopĺňa takto:

Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 5 sa dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe tohto opatrenia.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r


Príloha opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 213/1995 Z. z.

ÚPRAVA

Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

Za bod 146 sa pripája bod 147, ktorý znie:

„MINISTERSTVO VÝSTAVBY A VEREJNÝCH PRÁC SR

147. VO (MVVP SR) 1-01 Ročný výkaz o použitých formách verejného obstarávania“.

Charakteristiky zisťovaní

Za bod 146 sa pripája bod 147, ktorý znie:

„147. Názov zisťovania: Ročný výkaz o použitých formách verejného obstarávania

Značka štatistického formulára: VO (MVVP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o použitých formách verejného obstarávania. Výsledky zisťovania v zmysle Smernice Rady Európskej únie 93/37 sa budú predkladať Komisii Európskej únie a do termínu ukončenie aproximácie predpisov Európskej únie MVVP SR.

b) Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa formy a predmetu obstarávania, predpokladaného nákladu, zmluvnej ceny, počtu ukončených, neukončených a zrušených súťaží, ako aj vyhodnotenia zahraničných víťazov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie a obce aj za organizácie nimi zriadené, ak sú obstarávateľmi v zmysle § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z., a za osoby, ktorým poskytli peňažnú formu pomoci zo štátneho rozpočtu, štátneho fondu alebo z rozpočtu obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov: do 31. marca po sledovanom období.

e) Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MVVP SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: MVVP SR.“