Vyhláška č. 203/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-203

(v znení č. 202/1995 Z. z., 335/1996 Z. z.)

Čiastka 69/1995
Platnosť od 30.09.1995 do31.12.1999
Účinnosť od 01.04.1998 do31.12.1999
Zrušený 390/1999 Z. z.
Znenie 01.04.1998

203

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska

z 26. septembra 1995,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 3, § 14 ods. 3 a § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


Plnenie ohlasovacej povinnosti (k § 8 zákona)

§ 1

Tuzemec-právnická osoba1) a tuzemec-fyzická osoba-podnikateľ2) s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením svojich peňažných pohľadávok a záväzkov, ako aj inkás a platieb, ktoré s nimi súvisia, voči tuzemcom v zahraničí a voči cudzozemcom spôsobom podľa osobitného predpisu.3)

§ 2

Banka a pobočka zahraničnej banky plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením svojich pohľadávok a záväzkov, ako aj inkás a platieb, ktoré s nimi súvisia, voči tuzemcom v zahraničí a voči cudzozemcom spôsobom podľa osobitného predpisu.4)

§ 3

Tuzemec s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky plní ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona s výnimkou nehnuteľností v zahraničí voči Národnej banke Slovenska prostredníctvom devízového miesta uvedeného v § 2 písm. o) bode 1 zákona; podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona, ak ide o nehnuteľnosti v zahraničí, a podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona plní ohlasovaciu povinnosť voči Národnej banke Slovenska ohlásením skutočností týkajúcich sa

a) priamych investícií, a to

1. inkás a platieb vyplývajúcich zo vzniku alebo zo zmeny podielu na priamej investícii v zahraničí vrátane poskytnutých úverov na päť alebo viac rokov, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,

2. inkás a platieb vyplývajúcich zo vzniku alebo zo zmeny podielu na priamej investícii cudzozemca v tuzemsku vrátane prijatých úverov na päť alebo viac rokov, ktoré majú charakter priamej investície, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,

b) finančného úveru, a to inkás a platieb súvisiacich s prijatím finančného úveru od cudzozemca a s poskytnutím finančného úveru cudzozemcovi, s výnimkou priamych investícií na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky,

c) cenných papierov, a to

1. inkás a platieb vyplývajúcich z emisie tuzemských cenných papierov v zahraničí, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky,

2. platieb spojených s kúpou zamestnaneckých a iných finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec, podľa § 15 ods. 3 písm. d) zákona, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky,

d) platieb za kúpu nehnuteľností v zahraničí na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 tejto vyhlášky,

e) zriadenia a stavu účtu v zahraničí na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 tejto vyhlášky; rozsah tejto povinnosti nezahŕňa zriadenie a vedenie účtov tuzemca počas jeho pobytu v zahraničí.

§ 4

Banka a pobočka zahraničnej banky plnia ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. b) a c) zákona voči Národnej banke Slovenska ohlásením inkás a platieb týkajúcich sa ich priamych investícií, finančného úveru, cenných papierov, kúpy nehnuteľností v zahraničí a zriadenia a stavu účtu v zahraničí spôsobom uvedeným v § 3 tejto vyhlášky, ak na tieto operácie nie je oprávnená na základe povolenia pôsobiť ako banka podľa osobitného predpisu.5)

§ 5

(1) Ohlasovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 2 zákona plní tuzemec alebo cudzozemec v cestovnom styku pri dovoze alebo vývoze

a) bankoviek a mincí v slovenskej mene a v cudzej mene v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 150 000 Sk,

b) zlata.

(2) Ohlasovaciu povinnosť plní tuzemec alebo cudzozemec pri poštovej zásielke8) alebo inej zásielke odosielanej do zahraničia alebo zo zahraničia do tuzemska, ak obsahuje

a) bankovky a mince v úhrnnej hodnote prevyšujúcej 20 000 Sk,

b) zlato.

(3) Ohlasovaciu povinnosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 plní tuzemec alebo cudzozemec voči Národnej banke Slovenska odovzdaním vyplneného tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 tejto vyhlášky colnému orgánu.

(4) Hodnota bankoviek a mincí v cudzej mene sa určuje kurzom príslušnej cudzej meny vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň dovozu alebo vývozu bankoviek a mincí alebo v deň podania poštovej alebo inej zásielky.

§ 6

Pri vypĺňaní tlačív podľa § 1 až 5 tejto vyhlášky sa používajú číselníky kódov uvedené v prílohe č. 7 tejto vyhlášky a platobné tituly podľa osobitného predpisu.6)

§ 7

(1) Tuzemec, ktorý má voči cudzozemcovi v zahraničí dlhodobé záväzky v cudzej mene, ohlási ich Národnej banke Slovenska na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 8 až 12 tejto vyhlášky.

(2) Za dlhodobý záväzok podľa odseku 1 sa považuje záväzok vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.

§ 8

Ohlasovacia povinnosť podľa § 8 zákona sa plní v lehotách uvedených v prílohách č. 1 až 6 a č. 8 až 12 tejto vyhlášky.

§ 10

Poskytovanie finančných úverov (k § 17 zákona)

(1) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec poskytuje cudzozemcovi, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver s lehotou splatnosti päť alebo viac rokov.

(2) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec poskytuje cudzozemcovi, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver na úhradu za tovar alebo služby dodané tuzemcom do zahraničia.

§ 10a

Prijímanie finančných úverov (k § 18 zákona)

(1) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec prijíma od cudzozemca finančný úver s lehotou splatnosti tri roky alebo viac rokov.

(2) Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec prijíma od cudzozemca, ktorý má sídlo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, finančný úver na úhradu za tovar alebo služby dodané cudzozemcom do tuzemska.

§ 10b

Nadobúdanie nehnuteľností v zahraničí (k § 20 zákona)

Devízové povolenie sa nevyžaduje, ak tuzemec sa zmluvne zaväzuje kúpiť nehnuteľnosti v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a plní peňažné záväzky z tejto zmluvy.

§ 10c

Investovanie v zahraničí (k § 21 zákona)

Devízové povolenie sa nevyžaduje na investovanie v zahraničí, ak ide o priamu investíciu v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.


Sergej Kozlík v. r.

Vladimír Masár v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 01 - Ohlásenie inkás a platieb týkajúcich sa priamych investícií a finančných úverov

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 02 - Ohlásenie inkás a platieb týkajúcich sa emisie tuzemských cenných papierov v zahraničí (TCP)

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 03 - Ohlásenie platieb spojených s kúpou zamestnaneckých a iných finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 04 - Ohlásenie platby za kúpu nehnuteľností v zahraničí

Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 05 - Ohlásenie zriadenia a stavu účtu v zahraničí

Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 06 - Ohlásenie dovozu a vývozu bankoviek a mincí v slovenskej a v cudzej mene a zlata v cestovnom styku, v poštovej alebo inej zásielke

Príloha č. 7 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 07 - Klasifikácia sektorov, odvetví, právnej formy, číselník kódov krajín, peňažných mien

Príloha č. 8 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 08 - Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných a garantovaných dlhov voči zahraničiu

Príloha č. 9 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 09 - Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé štátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu

Príloha č. 10 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 10 - Jednotlivé štátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu - stav ku koncu obdobia a transakcie počas obdobia

Príloha č. 11 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 11 - Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2

Príloha č. 12 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z.

Vzor 12 - Negarantované dlhy voči zahraničiu

Poznámky pod čiarou

1) § 18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

4) § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

5) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

6) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 297/1995 Z. z.).

7) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

8) § 1 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva poštový zákon.